dnes je 20.5.2024

Input:

Monitorování niklu v potravinách

8.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2016.1111
Monitorování niklu v potravinách

Evropská komise

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2016/1111 ze dne 6. července 2016 o monitorování niklu v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nikl je kov, který se vyskytuje hojně na zemském povrchu. V důsledku přírodní i antropogenní činnosti je nikl přítomný v potravinách a pitné vodě.

(2) Řecký úřad pro potraviny požádal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad EFSA"), aby posoudil riziko pro lidské zdraví vyplývající z přítomnosti niklu v potravinách, zejména v zelenině.

(3) Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (komise CONTAM) při úřadu EFSA se rozhodla posouzení rizika rozšířit na pitnou vodu a přijala stanovisko o rizicích přítomnosti niklu v potravinách a pitné vodě pro veřejné zdraví (1). Toto stanovisko identifikovalo jakožto kritický účinek pro charakterizaci rizika chronické orální expozice niklu reprodukční a vývojovou toxicitu. Jakožto kritický účinek akutní orální expozice niklu u osob senzibilizovaných na nikl bylo identifikováno propuknutí ekzémových reakcí a zhoršení alergických reakcí.

(4) Údaje o výskytu niklu v potravinách a pitné vodě byly shromážděny z 15 různých evropských zemí. Protože však 80 % z celkového počtu shromážděných údajů pocházelo z jednoho členského státu, bude k ověření výskytu niklu v potravinách v celé Unii zapotřebí zeměpisně rovnoměrněji rozložených údajů.

(5) Pro určité skupiny potravin považované ve vědeckém stanovisku úřadu EFSA za hlavní zdroje dietární expozice byly k dispozici pouze omezené údaje o výskytu. Vzhledem k případným budoucím opatřením řízení rizika by bylo vhodné získat lepší přehled o obsahu niklu v potravinách náležejících do těchto skupin potravin,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy by měly spolu s aktivním zapojením provozovatelů potravinářských podniků a dalších zúčastněných stran provádět monitorování přítomnosti niklu v potravinách v letech 2016, 2017 a 2018. Monitorování by se mělo zaměřit na obiloviny, výrobky z obilovin,

Nahrávám...
Nahrávám...