dnes je 18.7.2024

Input:

Monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2010.161
Monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách

Evropská komise

DOPORUČENÍ KOMISE 2010/161/EU ze dne 17. března 2010 o monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)

(2010/161/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Perfluoralkylované látky (PFAS) mají široké využití v průmyslových a spotřebních aplikacích včetně přípravků na ochranu textilií a koberců proti znečištění, oleofobních přípravků na ochranu výrobků z papíru schválených pro styk s potravinami, hasicích pěn, povrchově aktivních látek pro důlní a ropný průmysl, leštidel na podlahu a insekticidů. Důležitou podskupinou jsou (per)fluorované organické povrchově aktivní látky, kam patří perfluoroktansulfonát (PFOS) a kyselina perfluoroktanová (PFOA).

(2) Vzhledem k tomuto širokému využití byly látky PFOS, PFOA, jejich soli a prekurzory nalezeny v životním prostředí, v tělech ryb, ptáků a savců. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) proto požádal vědeckou komisi pro kontaminující látky v potravinovém řetězci, aby připravila stanovisko k významu potravin a relativnímu přispění různých potravin a materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, k expozici člověka látce PFOS a jejím solím a aby navrhla, jaké další kroky týkající se hodnocení rizika perfluorovaných organických sloučenin je třeba učinit.

(3) Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci přijala vědecké stanovisko ohledně látek PFOS, PFOA a jejich solí dne 21. února 2008 (1).

(4) V tomto vědeckém stanovisku nepovažuje úřad EFSA za pravděpodobné, že by se negativní dopad látek PFOS a PFOA projevil v celé populaci, avšak upozorňuje na nejistoty, které panují ohledně jejich účinků na vývoj živých organismů. Úřad EFSA označil získávání dalších údajů o hladinách látek PFAS v potravinách a u člověka za žádoucí, zvláště pokud jde o monitorování vývoje expozice.

(5) Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách vyžaduje, aby smluvní strany monitorovaly perzistentní organické znečišťující látky, jejich alternativy a látky, které mohou být mezi perzistentní organické znečišťující látky zařazeny, a zařadila látku PFOS, její soli a perfluoroktansulfonylfluorid (PFOSF) do přílohy B úmluvy mezi látky, jejichž výroba a použití podléhá omezení,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy by v letech 2010 a 2011 měly monitorovat přítomnost perfluoralkylovaných látek v potravinách.

Nahrávám...
Nahrávám...