dnes je 20.5.2024

Input:

Monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách

21.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.1888
Monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2019/1888 ze dne 7. listopadu 2019 o monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (EU) 2017/2158 (1) zavádí zvláštní povinnosti pro provozovatele, kteří vyrábějí a uvádějí na trh některé potraviny, a sice zavést program pro vlastní odběr vzorků a analýzu množství akrylamidu v daných potravinách a uplatňovat zvláštní zmírňující opatření za účelem dosažení množství akrylamidu na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni nižší než porovnávací hodnoty stanovené v uvedeném nařízení.

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (2) stanoví povinnost příslušných orgánů provádět úřední kontroly za účelem ověření, zda jsou dodržována pravidla, jejichž cílem je zejména a) předcházet rizikům, která přímo nebo prostřednictvím životního prostředí hrozí člověku a zvířatům, tato rizika odstraňovat nebo snižovat na přijatelnou úroveň a b) zaručovat poctivé jednání při obchodování s krmivy a potravinami a chránit zájmy spotřebitelů, včetně označování krmiv a potravin a jiných forem informování spotřebitelů. Úřední kontroly by měly být prováděny rovněž za účelem ověření, zda jsou dodržovány povinnosti stanovené v souladu s nařízením (EU) 2017/2158.

(3) Uznává se, že pokud jde o přítomnost akrylamidu v některých potravinách uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2158, nejsou navzdory povinnostem stanoveným v článku 4 uvedeného nařízení a výsledkům prováděných úředních kontrol k dispozici dostatečné údaje. Dostatečné údaje ohledně přítomnosti akrylamidu nejsou k dispozici ani u potravin, které nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) 2017/2158, ale které by mohly obsahovat významné množství akrylamidu a/nebo by mohly významně přispívat k dietární expozici akrylamidu.

(4) V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví je proto vhodné, aby příslušné orgány a provozovatelé potravinářských podniků v rámci své působnosti, aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené nařízením (EU) 2017/2158 a na základě nařízení (ES) č. 882/2004, monitorovaly přítomnost akrylamidu v těchto potravinách s ohledem na přijetí možných opatření k řízení rizik, která by měla doplňovat opatření již stanovená nařízením 2017/2158.

(5) S cílem poskytnout příslušným orgánům a provozovatelům potravinářských podniků vodítko týkající potravin, které mají být monitorovány, byl vytvořen demonstrativní seznam kategorií potravin/potravin.

(6) Přijetím nařízení (EU) 2017/2158 a tohoto doporučení se doporučení Komise 2010/307/EU (3) a 2013/647/EU (4) stávají zastaralými, a měla by být proto zrušena,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1) Aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené na základě nařízení (ES) č. 882/2004, měly by příslušné orgány v členských státech pravidelně monitorovat přítomnost akrylamidu a jeho množství v potravinách, zejména v potravinách uvedených v příloze.

Aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2017/2158, měli by provozovatelé potravinářských podniků pravidelně monitorovat přítomnost akrylamidu a jeho množství v potravinách, zejména v potravinách uvedených v příloze.

2) Členské státy a provozovatelé

Nahrávám...
Nahrávám...