dnes je 21.5.2024

Input:

Monitorování rtuti v rybách, korýších a měkkýších

9.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2022.1342
Monitorování rtuti v rybách, korýších a měkkýších

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2022/1342

ze dne 28. července 2022

o monitorování rtuti v rybách, korýších a měkkýších

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") přijal dne 22. listopadu 2012 stanovisko týkající se rtuti a methylrtuti v potravinách1. V uvedeném stanovisku úřad stanovil tolerovatelný týdenní příjem pro anorganickou rtuť ve výši 4 μg/kg tělesné hmotnosti a pro methylrtuť ve výši 1,3 μg/kg tělesné hmotnosti (obojí vyjádřeno jako rtuť) a dospěl k závěru, že dietární expozice na úrovni 95. percentilu se u všech věkových skupin blíží tolerovatelnému týdennímu příjmu nebo ho překračuje. Nadprůměrní konzumenti ryb, mezi něž mohou patřit i těhotné ženy, mohou překročit tolerovatelný týdenní příjem až přibližně šestinásobně. Nejzranitelnější skupinou jsou nenarozené děti. Úřad ve svém stanovisku dospěl k závěru, že expozice methylrtuti vyšší než tolerovatelný týdenní příjem vzbuzuje obavy, doporučuje se však zohlednit příznivé účinky konzumace ryb, pokud by byla zvážena opatření ke snížení expozice methylrtuti.

(2) Dne 27. června 2014 přijal úřad stanovisko k přínosům konzumace mořských plodů pro zdraví v souvislosti se zdravotními riziky spojenými s expozicí methylrtuti2. V uvedeném stanovisku úřad přezkoumal úlohu mořských plodů v evropské stravě a vyhodnotil příznivé účinky konzumace mořských plodů ve vztahu ke zdravotním výsledkům, včetně účinků konzumace mořských plodů během těhotenství na funkční výsledky neurologického vývoje dětí a účinky konzumace mořských plodů na riziko kardiovaskulárních onemocnění u dospělých. Úřad dospěl k závěru, že ve srovnání s nulovou konzumací mořských plodů byla konzumace přibližně jedné až dvou porcí mořských plodů týdně a nejvýše tří až čtyř porcí týdně během těhotenství spojena s lepšími funkčními výsledky vývoje nervové soustavy dětí. Taková množství jsou rovněž spojena s nižší úmrtností v důsledku ischemické choroby srdeční u dospělých.

(3) Dne 19. prosince 2014 přijal úřad prohlášení o přínosech konzumace ryb/mořských plodů ve srovnání s riziky methylrtuti v rybách/mořských plodech3, v němž dospěl k závěru, že pro dosažení přínosů konzumace ryb spojených s jednou až čtyřmi porcemi ryb týdně a s cílem ochránit před toxicitou methylrtuti z hlediska neurologického vývoje by měla být konzumace druhů ryb/mořských plodů s vysokým obsahem rtuti omezena.

(4) Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 4 stanoví maximální limity rtuti ve svalovině ryb, korýšů, mlžů a doplňcích stravy.

(5) Z nejnovějších údajů o výskytu vyplynulo, že je prostor pro snížení maximálních limitů rtuti v různých druzích ryb, a proto byly maximální limity pro tyto druhy ryb sníženy nařízením Komise (EU) 2022/617 5. Pokud jde o jiné druhy ryb, jako je žralok a mečoun obecný, nařízení (EU) 2022/617 i přes některé výzvy ke zvýšení stávajících maximálních limitů tyto limity s ohledem na související obavy týkající se zdraví zachovalo do doby, než budou shromážděny další údaje a bude provedeno vědecké posouzení.

(6) Z tohoto důvodu a za účelem získání podrobných údajů o skutečném dopadu snížených maximálních limitů pro některé druhy ryb na celkovou expozici rtuti u spotřebitelů je vhodné, aby členské státy podávaly úřadu zprávy o výskytu rtuti u všech druhů ryb, a to jak u produktů z farmového chovu, tak u ulovených volně žijících produktů z různých druhů produkce.

(7) Kromě toho je většina údajů o výskytu dosud k dispozici pro celkový obsah rtuti. Vzhledem k tomu, že methylrtuť je toxičtější než anorganická rtuť, měly by být uvedeny údaje o výskytu methylrtuti i celkové rtuti ve vzorcích, což pomůže při výpočtu poměru methylrtuti k celkové rtuti v konkrétních druzích ryb. To by přispělo k přesnějšímu posouzení expozice a rizik u rtuti v potravinách.

(8) Doporučení ohledně konzumace ryb je důležitým nástrojem pro řízení rizik z hlediska plného dosažení příznivých účinků konzumace ryb a současného omezení rizik toxicity rtuti. Údaje o expozici pro konkrétní druhy ryb uvedené ve stanovisku úřadu z roku 2012 však naznačují, že spotřebitelé nemají o dostupných doporučeních ohledně konzumace dostatečné znalosti nebo je nedodržují. Je proto užitečné doporučit, aby příslušné orgány členských států

Nahrávám...
Nahrávám...