dnes je 18.5.2024

Input:

Nařízení o lihovinách s komentářem

5.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.7
Nařízení o lihovinách s komentářem

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Definice a označování lihovin nejsou upraveny národní vyhláškou, nýbrž evropským nařízením. Dosavadní nařízení (ES) č.  110/2008 bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008.

Úprava nařízením se při regulaci odvětví lihovin osvědčila. Vzhledem k nedávným zkušenostem a technologickým inovacím, vývoji trhu a vyvíjejícím se očekáváním spotřebitelů je však nezbytné aktualizovat pravidla pro definici, popis, obchodní úpravu a označování lihovin a přezkoumat způsoby zápisu a ochrany zeměpisných označení lihovin. Pravidla vztahující se na lihoviny představují zvláštní případ ve srovnání s obecnými pravidly zemědělsko-potravinářského odvětví a měla by zohledňovat tradiční výrobní postupy používané v různých členských státech. Vzhledem k významu a složitosti odvětví lihovin je vhodné stanovit zvláštní pravidla týkající se popisu, obchodní úpravy a označování lihovin, zejména pokud jde o používání zákonných názvů, zeměpisných označení, složených výrazů a narážek v jejich popisu, obchodní úpravě a označení. Definice lihovin, technické požadavky na lihoviny a jejich dělení do kategorií by měly i nadále zohledňovat tradiční postupy. Nové nařízení by mělo rovněž stanovit zvláštní pravidla pro některé lihoviny, které nejsou zahrnuty do seznamu kategorií.

Čl. 1 Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro:

  • definici, popis, obchodní úpravu a označování lihovin a pro ochranu zeměpisných označení lihovin,

  • líh a destiláty používané při výrobě alkoholických nápojů a

  • používání zákonných názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin než lihovin.

Vztahuje se na výrobky uváděné na trh v Unii bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny v Unii nebo ve třetích zemích.

Čl. 2 Definice a požadavky na lihoviny

Pro účely tohoto nařízení se "lihovinou" rozumí alkoholický nápoj, který splňuje následující požadavky – je určen k lidské spotřebě, má určité organoleptické vlastnosti, má minimální obsah alkoholu 15 % objemových (s výjimkou lihovin uvedených v kategorii 39 přílohy I) a byl vyroben buď destilací zkvašených surovin s přidanými aromaty či potravinami s aromatickými vlastnostmi, nebo bez nich, nebo macerací, případně podobným zpracováním rostlinných surovin v lihu zemědělského původu, v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách, nebo přidáním aromat, barviv, sladidel, jiných povolených přísad a jiných zemědělských produktů nebo potravin do lihu zemědělského původu, destilátů zemědělského původu nebo lihovin.

Pokud se při výrobě přidává voda, může být i destilovaná, demineralizovaná, deionizovaná nebo změkčená, avšak vždy musí odpovídat legislativním požadavkům na vodu a obsah alkoholu v lihovině po přidání vody musí stále splňovat minimální obsah alkoholu v % objemových podle příslušné kategorie lihovin podle přílohy I.

Čl. 3 Definice

V tomto článku jsou uvedeny definice vztahující se k názvům lihovin, zeměpisným označením a k mísení a směšování lihovin.

Mísením se rozumí kombinace lihoviny s jinými lihovinami, které nepatří do stejné kategorie, s destiláty zemědělského původu nebo lihem zemědělského původu.

Směšování je postup, při kterém jsou slučovány dvě nebo více lihovin stejné kategorie, které vykazují pouze nepatrné rozdíly ve složení způsobené výrobním postupem, použitým destilačním zařízením, dobou zrání nebo staření nebo zeměpisnou oblastí produkce.

Čl. 4 Technické definice a požadavky

V tomto článku jsou uvedeny další definice vztahující se k označování lihovin (včetně vyobrazení a slov použitých k reklamě a při propagaci prodeje výrobku), dále definice vztahující se k technologickým procesům (destilaci, slazení, zrání nebo staření) a definice povolených přísad (zejména sladidel a aromat).

Čl. 5 Definice a požadavky na líh zemědělského původu

Pro účely tohoto nařízení se lihem zemědělského původu rozumí tekutina, která splňuje tyto požadavky:

a) byla získána výlučně z produktů uvedených v příloze I;

b) nemá jinou zjistitelnou chuť kromě chuti surovin použitých při výrobě;

c) má minimální obsah alkoholu 96 % objemových;

d) nejvyšší limity reziduí nepřekračují hodnoty dané tímto nařízením.

Čl. 6 Líh a destiláty použité v alkoholických nápojích

Líh a destiláty použité při výrobě lihovin musejí být výhradně zemědělského původu. K ředění nebo rozpouštění barviv, aromat nebo jakýchkoli jiných povolených přísad použitých při výrobě alkoholických nápojů nesmí být použit jiný alkohol než líh zemědělského původu.

Alkoholické nápoje nesmějí obsahovat alkohol syntetického původu ani jiný alkohol nezemědělského původu.

Lihoviny nesmějí být drženy za účelem prodeje nebo uváděny do oběhu v nádobách opatřených uzávěry obsahujícími kapsle nebo fólie na bázi olova (čl. 17).

Čl. 7 Kategorie lihovin

Lihoviny se dělí do kategorií podle všeobecných pravidel stanovených v tomto článku a zvláštních pravidel stanovených v příloze I.

Kategorie lihovin 1 až 14 přílohy I se vyrábějí alkoholovým kvašením a destilací a výhradně ze surovin stanovených v příslušné kategorii lihovin v příloze I, bez přidání alkoholu (i zředěného), nesmějí být aromatizovány, smějí být obarveny pouze karamelem, sladí se pouze k dotvoření konečné chuti výrobku (maximální obsah sladidel, vyjádřený jako invertní cukr, nesmí překročit limity stanovené pro každou kategorii lihovin v příloze I) a neobsahují jiné doplňky než nezpracované kusy suroviny vcelku, z níž byl alkohol získán a které se používají zejména pro dekorativní účely.

Kategorie lihovin 15 až 44 přílohy I a lihoviny uvedené v příloze II mohou být vyrobeny z jakékoli povolené zemědělské suroviny, mohou být vyráběny s přidáním alkoholu, mohou obsahovat aromatické látky, přírodní aromatické látky, aromatické přípravky a potraviny s aromatickými vlastnostmi, mohou být obarvené a slazené.

Čl. 9 Obchodní úprava a označování

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, musejí lihoviny, které jsou uváděny na trh Unie, splňovat požadavky na obchodní úpravu a označování uvedené v nařízení (EU) č.  1169/2011 .

Čl. 10 Zákonné názvy lihovin

Lihoviny musejí být ve svém popisu, obchodní úpravě a označení opatřeny zákonným názvem.

Zákonné názvy musejí být uvedeny jasně a zřetelně na etiketě lihoviny a nesmějí být nahrazeny ani pozměněny.

Pro lihoviny, které splňují požadavky stanovené v kategorii lihovin uvedené v příloze I, se jako jejich zákonný název používá název uvedené kategorie (s výjimkou, pokud tato kategorie umožňuje používání jiného zákonného názvu). Lihovina, která splňuje požadavky více než jedné kategorie lihovin uvedených v příloze I, může být uváděna na trh pod jedním nebo více zákonnými názvy stanovenými pro tyto kategorie v příloze I. Pro lihovinu, která nesplňuje požadavky žádné z kategorií lihovin uvedených v příloze I, se používá zákonný název "lihovina".

Zákonný název lihoviny lze doplnit nebo nahradit zeměpisným označením nebo nahradit složeným výrazem, který obsahuje výrazy "likér" nebo "krém", pokud konečný výrobek splňuje požadavky stanovené pro kategorii 33 přílohy I.

Zákonný název lihoviny může být dále doplněn vžitým názvem nebo složeným výrazem nebo narážkou (podle čl. 11 a 12), výrazem "směska", "směšování" nebo "smíseno", pokud byla lihovina získána směšováním, výrazem "míchaná lihovina" nebo "smícháno", pokud byla lihovina získána mísením, a výrazem "suchý" nebo "dry".

Je zakázáno používat zákonné názvy nebo zeměpisná označení v popisu, obchodní úpravě nebo označení jakéhokoli nápoje, který nesplňuje požadavky pro příslušnou kategorii uvedenou v příloze I nebo pro příslušné zeměpisné označení. Tento zákaz platí také v případě, že jsou tyto zákonné názvy nebo zeměpisná označení použity ve spojení se slovy nebo obraty, jako jsou "jako", "typ", "druh", "značka", "příchuť" nebo jakékoli jiné podobné výrazy.

Aromata, která napodobují lihoviny nebo jejich použití při výrobě potraviny jiné než nápoje, mohou být ve své obchodní úpravě a označování opatřena odkazy na zákonné názvy uvedené v odstavci 2 tohoto článku, jsou-li tyto zákonné názvy doplněny výrazem "příchuť" nebo jakýmikoli jinými podobnými výrazy. Zeměpisná označení se k popisu takovýchto aromat nesmějí používat.

Čl. 11 Složené výrazy

V popisu, obchodní úpravě a označení alkoholického nápoje se u lihovin povoluje používat ve složeném výrazu buď zákonný název stanovený v kategoriích lihovin uvedených v příloze I, nebo zeměpisné označení pro lihoviny. Podmínkou je, že alkohol použitý při výrobě alkoholického nápoje pochází výhradně z lihoviny uvedené ve složeném výrazu (mimo alkohol obsažený v aromatech nebo barvivech) a lihovina nebyla zředěna přidáním vody tak, aby její obsah alkoholu klesl pod minimální stanovenou úroveň.

Součástí složeného výrazu popisujícího alkoholický nápoj nesmějí být výrazy "alkohol", "pálenka", "nápoj", "lihovina" a "voda".

Složené výrazy popisující alkoholický nápoj musejí být uvedeny jednotným písmem stejného typu, velikosti a barvy, nesmějí být přerušeny jiným textem nebo vyobrazením a nesmějí být uvedeny písmem, které je větší než písmo použité pro název alkoholického nápoje.

Čl. 12 Narážky

Obecně jsou narážky na zákonné názvy stanovené v jedné nebo více kategoriích lihovin uvedených v příloze I nebo na jedno nebo více zeměpisných označení lihovin zakázány. Výjimkou jsou narážky, pokud alkohol použitý při výrobě potraviny pochází výhradně z lihoviny nebo lihovin uvedených v narážce. V obchodní úpravě a označení alkoholického nápoje jiného než lihovina je narážka na zákonné názvy stanovené v jedné nebo více kategoriích lihovin uvedených v příloze I tohoto nařízení nebo na jedno nebo více zeměpisných označení lihovin povolena pod podmínkou, že přidaný alkohol pochází výhradně z lihoviny nebo lihovin uvedených v narážce a podíl každé alkoholové složky je uveden nejméně jednou ve stejném zorném poli jako narážka, a to v sestupném pořadí podle použitého množství (tento podíl se rovná podílu jednotlivé složky obsahu čistého alkoholu na celkovém obsahu čistého alkoholu v konečném výrobku vyjádřeném v procentech objemových). Totéž platí i pro označení lihoviny, která splňuje požadavky stanovené pro kategorie 33 až 40 přílohy I, avšak nesmí se objevit výraz "cream".

Narážky nesmějí být na stejné řádce, jako je název alkoholického nápoje, a jsou uváděny písmem, které nesmí být větší než poloviční velikost písma použitého pro název alkoholického nápoje.

Čl. 13 Další pravidla pro popis, obchodní úpravu a označování

Popis, obchodní úprava nebo označení lihoviny mohou odkazovat na suroviny použité k výrobě lihu zemědělského původu nebo destilátů zemědělského původu použitých k výrobě této lihoviny pouze tehdy, pokud byly tento líh nebo tyto destiláty získány výhradně z těchto surovin. Seznam alkoholových složek i doprovodný výraz ("směska" nebo "míchaná lihovina") se uvádějí ve stejném zorném poli jako zákonný název lihoviny jednotným písmem stejného typu a barvy a nesmějí být větší než poloviční velikost písma použitého pro zákonný název.

Zákonné názvy podle článku 10 mohou být zahrnuty do seznamu složek potravin, pokud je tento seznam v souladu s články 18 až 22 nařízení (EU) č. 1169/2011. V případě míchané lihoviny nebo směsky mohou být zákonné názvy stanovené v kategoriích lihovin uvedených v příloze I nebo zeměpisná označení lihovin uvedeny pouze v seznamu alkoholových složek uvedených ve stejném zorném poli jako zákonný název lihoviny. Podíl každé alkoholové složky na seznamu alkoholových složek je kromě toho vyjádřen nejméně jednou jako procentní podíl v sestupném pořadí podle použitého množství.

Používáním názvů rostlinných surovin, jež jsou použity jako zákonné názvy některých lihovin, není dotčeno používání názvů těchto rostlinných surovin v obchodní úpravě a označení jiných potravin.

Doba zrání nebo stáří mohou být v popisu, obchodní úpravě nebo označení lihoviny uvedeny pouze za předpokladu, že se vztahují k nejmladší alkoholové složce této lihoviny a veškeré operace staření výrobku byly provedeny pod finančním dozorem členského státu nebo pod dozorem poskytujícím rovnocenné záruky.

Čl. 14 Označení místa provenience

Je-li v popisu, obchodní úpravě nebo označení lihoviny uvedeno místo provenience jiné než zeměpisné označení nebo ochranná známka, musí odpovídat místu nebo regionu, v němž se uskutečnila fáze výrobního postupu, při níž hotová lihovina získala své charakteristické a nepostradatelné konečné vlastnosti. Uvedení země původu nebo místa provenience primárních složek uvedených v nařízení (EU) č. 1169/2011 se pro lihoviny nevyžaduje.

Čl. 15 Jazyk použitý v názvech lihovin

Obecně platí, že názvy se uvádějí podle přílohy I. Výrazy uvedené v přílohách I a II kurzivou a zeměpisná označení se nepřekládají ani na etiketě, ani v popisu a obchodní úpravě lihovin. U lihovin vyrobených v Unii a určených na vývoz se výše zmíněné výrazy a zeměpisná označení doplní o překlad a přepis v případě, že tyto výrazy a zeměpisná označení v původním jazyce nejsou skryty.

Symbol Unie pro chráněná zeměpisná označení se uvádí podle požadavků nařízení (EU) č.  1151/2012 .

Článek 18 se zabývá rozbory lihu zemědělského původu, destilátů zemědělského původu nebo lihovin. Tyto rozbory týkající se chemického a fyzikálního složení a organoleptických vlastností se provádějí podle referenčních metod Unie nebo podle metod uvedených v článku 18.

článcích 19 a 20 jsou uvedeny přenesené a prováděcí pravomoci Komise.

Čl. 21 Ochrana zeměpisných označení

Zeměpisná označení chráněná podle tohoto nařízení může používat každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh lihovinu vyrobenou v souladu s příslušnou specifikací produktu.

Zeměpisná označení jsou chráněna proti jakémukoli přímému či nepřímému obchodnímu použití zapsaného názvu pro produkty, na které se zápis zeměpisného označení nevztahuje, proti jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to

Nahrávám...
Nahrávám...