Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

18.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3
Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Ing. Bedřich Škopek, CSc., Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 je právním předpisem upravujícím oblast označování potravin při jejich výrobě a uvádění do oběhu. Stanovuje práva a zejména povinnosti všech provozovatelů potravinářských podniků, kteří realizují jakoukoli činnost s touto oblastí spojenou.

Nařízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku dne 22. 11. 2011 a vstoupilo v platnost 20. dnem po vyhlášení (12. 12. 2011).

Nařízení je jako přímo použitelný předpis závazný v plném rozsahu v rámci celé EU. Nemusí se implementovat do národních předpisů, s výjimkou ustanovení, která ukládají zapracování do předpisů členských zemí. V této souvislosti nahrazuje (a ruší) příslušné dosavadní předpisy EU v této oblasti, tj. řadu směrnic a nařízení.

Promítne se též do národních předpisů v tom smyslu, že pokud jsou v nich některá ustanovení v rozporu s tímto nařízením, stávají se neplatnými. V ČR se to týká především zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (např. § 6, 7 a 8), vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, a některých dalších prováděcích vyhlášek. Tato skutečnost vyvolá nutnost novelizace příslušných ustanovení v těchto národních předpisech.

Přijetím nařízení byla završena mnoholetá snaha členských států a příslušných orgánů EU o jednotné dořešení kritických připomínek a námětů vznesených na různých úrovních společenských vztahů.

Komplexní vyhodnocení celkové situace v oblasti označování potravin, vědeckotechnického vývoje a požadavků v oblastech souvisejících s označováním potravin vyústilo do následujících zásadních důvodů a cílů k přijetí tohoto nařízení:

 • sjednocení podmínek volného pohybu zboží mezi státy EU, jejichž úroveň výroby, oběhu, kontroly, legislativy aj. není zcela rovnocenná;

 • obecný zájem všech zúčastněných stran na vysoké ochraně zdraví spotřebitele;

 • ochrana ekonomických zájmů jednotlivých členů;

 • rychlý rozvoj nových výrobních technologií, nových potravin a nových složek potravin (přídatných látek, aromat, enzymů, nanomateriálů);

 • nepřehlednost a roztříštěnost legislativních předpisů, zejména řady směrnic a potažmo národních předpisů v členských zemích, a z toho vyplývající nesnadná orientace výrobců a zejména spotřebitelů;

 • nutnost přesného vymezení působností a povinností provozovatelů potravinářských podniků;

 • možnost spotřebitelů rozpoznat přesně z údajů o potravině její charakter, vlastnosti a účinky;

 • nutnost lepší čitelnosti písemných údajů na etiketě, viditelnosti a rozmístění údajů na obalech;

 • výrazné a jednotné označení přítomných alergenů;

 • nutnost dořešení jednoznačného označení původu potraviny, zejména u masa, masných a rybích výrobků, zmrazených a rozmrazených výrobků;

 • upřesnění a sjednocení povinných a návazně i nepovinných označení nutričními údaji;

 • jednoznačné označení přítomného alkoholu, zejména v nápojích;

 • zabezpečení operativnějšího přijímání nutných úprav a změn v tomto nařízení.

V úvahu byly vzaty i další důvody a potřeby ke komplexnímu řešení, které se více či méně ztotožňují s důvody, pro něž byly přijaty dosavadní směrnice EU v této oblasti. Řada ustanovení z těchto směrnic, která se osvědčila v průběhu doby platnosti, byla beze změn převzata do tohoto nařízení.

Komentář k vybraným ustanovením nařízení (EU) č. 1169/2011

Článek 1 Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví základ pro zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů v souvislosti s informacemi o potravinách s přihlédnutím k rozdílům ve vnímání spotřebitelů a jejich informačních potřebách při současném zajištění plynulého fungování vnitřního trhu.

Toto nařízení stanoví obecné zásady, požadavky a povinnosti v oblasti informací o potravinách a zejména označování potravin. Stanoví prostředky pro zajištění práva spotřebitelů na informace a postupy pro poskytování informací o potravinách s přihlédnutím k potřebě zajistit dostatečnou pružnost pro reagování na budoucí vývoj a nové požadavky na poskytování informací.

Toto nařízení se vztahuje na provozovatele potravinářských podniků ve všech fázích potravinového řetězce, kde se jejich činnosti týkají poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Použije se na všechny potraviny určené pro konečného spotřebitele, včetně potravin dodávaných zařízeními společného stravování a potravin určených k dodání do těchto zařízení.

Toto nařízení se vztahuje na stravovací služby poskytované dopravními podniky, pokud se místo odjezdu či odletu nachází na území členských států, na něž se vztahují Smlouvy.

Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny požadavky na označování stanovené ve zvláštních předpisech Unie týkajících se určitých potravin.

Ustanovení tohoto článku zdůrazňuje, potvrzuje a upřesňuje dosavadní působnost a záměry směrnice č. 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy, a zejména rozšiřuje působnost i na služby poskytované dopravními prostředky, např. v jídelních vozech dálkových vlaků, letadlech, lodích apod.

Článek 2 Definice

V řadě vyjmenovaných pojmů (např. potraviny, potravinářský podnik atd.) jsou jejich definice stanoveny v příslušných předpisech EU, např.:

 • nařízení (ES) č. 178/2002 (např. zpracování, zpracované produkty atd.),

 • nařízení (ES) č. 1332/2008 , 1333/2008 a 1334/2008 (např. potravinářské enzymy, přídatné látky, aromata, pomocné látky, nosiče apod.),

 • nařízení (ES) č. 853/2004 (např. maso, strojně oddělené maso, masné polotovary aj.),

 • směrnici č. 97/7/ES (např. komunikační prostředky na dálku apod.)

 • a dalších, na něž se nařízení odkazuje.

Další definice pojmů jsou zde upřesněny a vycházejí z obecně používaných pojmů. Např. se rozumí:

 • „informacemi o potravinách” informace týkající se potravin zpřístupněné konečnému spotřebiteli prostřednictvím etikety, jiného průvodního materiálu nebo jinými prostředky, včetně nástrojů moderních technologií nebo slovního sdělení;

 • „zařízením společného stravování” jakékoli zařízení (včetně vozidel, stánků s pevným stanovištěm a přenosných stánků), jako jsou například restaurace, závodní jídelny, školy, nemocnice a cateringové firmy, v němž se v rámci běžné činnosti připravují potraviny určené k přímé spotřebě konečným spotřebitelem;

 • „balenou potravinou” samostatná prodejní jednotka v obchodní úpravě v nezměněném stavu určená konečnému spotřebiteli a zařízením společného stravování, která se skládá z potraviny a obalu, do něhož byla potravina vložena před uvedením do prodeje, a to bez ohledu na to, zda je potravina v obalu uzavřena zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém případě takovým způsobem, že bez otevření nebo výměny obalu nelze změnit jeho obsah; za balenou potravinu se nepovažuje potravina zabalená v místě prodeje na žádost spotřebitele ani potravina zabalená pro účely přímého prodeje;

 • „složkou” jakákoli látka nebo produkt, včetně aromat, potravinářských přídatných látek a potravinářských enzymů, a jakákoli součást směsné složky, která je použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, i když případně ve změněné formě; za složky se nepovažují rezidua;

 • „hlavním zorným polem” zorné pole, jehož si spotřebitel při nákupu s největší pravděpodobností všimne na první pohled a které mu umožní okamžitě výrobek rozpoznat, pokud jde o jeho charakteristické rysy nebo povahu a popřípadě jeho obchodní značku; pokud má obal několik shodných hlavních zorných polí, považuje se za hlavní zorné pole to, které zvolil provozovatel potravinářského podniku;

 • „čitelností” fyzický vzhled informace, jehož prostřednictvím je informace vizuálně přístupná pro běžnou populaci a který je určen různými prvky, mimo jiné velikostí písma, odstupy mezi písmeny, odstupy mezi řádky, tloušťkou tahů písma, barvou písma, druhem písma, poměrem mezi výškou a šířkou písmen, povrchem materiálu a výrazným kontrastem mezi písmem a pozadím;

 • “umělým nanomateriálem“ jakýkoli záměrně vyrobený materiál, který má jeden nebo více rozměrů v řádu nejvýše 100 nm nebo se skládá ze samostatných funkčních částí uvnitř nebo na povrchu, z nichž mnohé mají jeden nebo více rozměrů v řádu nejvýše 100 nm, včetně struktur, aglomerátů nebo agregátů, jejichž velikost může přesahovat řád 100 nm, ale zachovávají si vlastnosti charakteristické pro nanoměřítko;

 • další definice zvláštních pojmů stanoví příloha I tohoto nařízení.

Převážná část definic je shodná s dosavadními předpisy v této oblasti, na řadu z nich je proveden přesný odkaz. Rovněž definice v zákoně č. 110/1997 Sb. i vyhlášce č. 113/2005 Sb. jsou s nimi ve shodě. V nařízení jsou doplněny zcela nové pojmy a definice, které v jiných předpisech uvedeny nejsou. Některé dosavadní definice jsou upřesněny, aby se odstranily různé dohady a odlišné výklady.

Za balenou potravinu se nepovažuje taková, jež byla zabalena v místě prodeje na žádost spotřebitele ani zabalená pro účely přímého prodeje. Za místo provenience se nepovažuje země původu a za zemi původu ani místo provenience se rovněž nepovažuje uvedení názvu nebo obchodní firmy nebo adresy potravinářského podniku.

Definice pojmů uvedené v zákoně č. 110/1997 Sb. a vyhlášce č. 113/2005 Sb. budou muset být následně upraveny v souladu s tímto nařízením, případně bude řada z nich z těchto předpisů vypuštěna, s odkazem na toto nařízení.

Článek 3 Obecné cíle

Cílem právních předpisů o poskytování informací o potravinách je dosáhnout volného pohybu legálně vyráběných a na trh uváděných potravin v Unii s přihlédnutím, kde je to vhodné, k potřebě ochrany legitimních zájmů výrobců a podpory výroby kvalitních produktů.

Tam, kde právní předpisy o poskytování informací o potravinách zavádějí nové požadavky, se stanoví přechodné období po vstupu nových požadavků v platnost s výjimkou řádně odůvodněných případů. Během přechodného období lze potraviny s etiketami nesplňujícími nové požadavky uvádět na trh a po jeho uplynutí lze potraviny s takovými etiketami, které byly uvedeny na trh před koncem přechodného období, prodávat až do vyčerpání zásob.

Během přípravy, hodnocení a revize právních předpisů o uvádění informací o potravinách jsou vedeny přímo nebo prostřednictvím zastupujících orgánů veřejné transparentní konzultace s veřejností, včetně zúčastněných subjektů, vyjma případy, kdy to naléhavost záležitosti neumožňuje.

Tento požadavek se již počal naplňovat tím, že návrh značení podle tohoto nařízení byl ještě před konečným schválením poskytnut ke konzultacím a připomínkám příslušným zastupitelským organizacím v členských zemích včetně ČR.

Článek 4 Zásady pro povinné informace o potravinách

Povinné údaje na obale potravin stanovené tímto právním předpisem spadají do jedné z těchto oblastí:

 • informace o označení a složení, vlastnostech nebo jiných charakteristikách dané potraviny;

 • informace o ochraně zdraví spotřebitelů a bezpečném použití dané potraviny; zejména se jedná o informace o:

  • složení, které může být škodlivé pro zdraví určité skupiny spotřebitelů,

  • trvanlivosti, uchovávání a bezpečném použití,

  • dopadu na zdraví, včetně rizik a důsledků vyplývajících ze škodlivé a nebezpečné konzumace určité potraviny;

 • informace o výživových vlastnostech umožňující spotřebitelům, včetně spotřebitelů se zvláštními požadavky na výživu, provádět informovaný výběr potravin.

Při posuzování potřeby povinných informací o potravinách a s cílem umožnit spotřebitelům informovaný výběr se přihlíží ke všeobecně rozšířené potřebě určitých informací ze strany většiny spotřebitelů, jimž přikládají značný význam, nebo k jakémukoli obecně uznávanému přínosu pro ně.

Většina těchto zásad byla uplatněna již v dosavadních předpisech (příslušných směrnicích ES), kterými byly povinné údaje stanoveny. Byly však různě rozptýleny, takže tato souhrnná formulace poskytuje ucelený a jednoznačný přehled, jenž bude vodítkem v procesu průběžného upravování a doplňování výčtu povinných údajů podle vývoje situace. Byla přijata zásada, že veškerá opatření EU týkající se právních předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví musejí být konzultována s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Článek 6 Základní požadavek

Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli nebo do zařízení společného stravování musejí být opatřeny informacemi o potravinách v souladu s tímto nařízením.

Ustanovení prakticky opakuje požadavky uvedené v čl. 1.

Článek 7 Uvádění nezavádějících informací

Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména:

 • pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání;

 • připisováním účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá;

 • vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin;

 • vyvoláváním dojmu na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení, že je přítomna určitá potravina nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou.

Informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné.

S výhradou odchylek stanovených v právních předpisech Unie, které se vztahují na přírodní minerální vody a na potraviny určené pro zvláštní výživu, nesmějí informace o potravině připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit ani na tyto vlastnosti odkazovat.

Rozsah určení zavádějících informací je v podstatě shodný s dosavadní směrnicí č. 2000/13/ES , potažmo vyhláškou č. 113/2005 Sb.

V několika případech nařízení upřesňuje a doplňuje informace např.: k vyvolání dojmu o zvláštních vlastnostech nelze využívat výslovného zdůrazňování přítomnosti nebo nepřítomnosti určité složky nebo živiny, ale také vzhledu a tvaru potraviny apod.

Vyhláška č. 113/2005 Sb. v tomto směru dále specifikuje případy zavádějících informací a zcela naplňuje záměry tohoto ustanovení.

Článek 8 Povinnosti

Také toto ustanovení nezaznamenalo podstatné změny oproti dosavadním předpisům. Potvrzuje stávající povinnosti a zejména jasně stanovuje odpovědnost za poskytování informací.

Povinné údaje u potravin dodávaných jinému podnikateli, jež nejsou určeny přímo k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízení stravovacích služeb, musejí být uvedeny též na vnějších obalech potraviny, ve kterých jsou dodávány.

Uvedené povinnosti jsou zakotveny v plném rozsahu v § 6, 7, 8, 10 a 11 zákona č. 110/1997 Sb., a některé z nich podrobněji upřesněny ve vyhlášce č. 113/2005 Sb.

Článek 9 Seznam povinných údajů

Převážná většina údajů povinně uváděných na potravině zůstává stejná podle platného znění směrnice č. 2000/13/EU.

Jedná se o:

 • název potraviny,

 • seznam složek ve složení potraviny,

 • každou látku nebo pomocnou látku uvedenou v seznamu přílohy II, tj. která vyvolává alergii nebo nesnášenlivost u některých spotřebitelů, nebo látku z ní odvozenou,

 • množství určitých složek potraviny nebo skupinu složek,

 • čisté množství potraviny,

 • datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti,

 • jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku, jenž uvádí potravinu na trh, a pokud není usazen v EU, pak jméno a adresu dovozce,

 • zvláštní podmínky uchovávání nebo podmínky použití v případech uvedených v čl. 25,

 • zemi původu nebo místo provenience v případech, které stanoví čl. 26 (viz dále),

 • u alkoholických nápojů s obsahem nad 1,2 % se uvede skutečný obsah alkoholu v % obj.,

 • výživové údaje.

Dále se doplňuje znění v tom smyslu, že se uvedené povinné údaje označí slovy a čísly. Mohou být vyjádřeny současně též prostřednictví piktogramů nebo symbolů. Tímto vyjádřením mohou být nahrazeny slovní nebo číselná označení údajů v těch případech, které dodatečně stanoví Komise, avšak při zachování stejné úrovně informovanosti spotřebitele.

Rozsah povinných údajů je shodný se směrnicí č. 2000/13/ES a § 6 zákona č. 110/1997 Sb. (s výjimkou údaje o výživové hodnotě).

Článek 10 Další povinné údaje u určitých druhů nebo skupin potravin

V příloze č. III k tomuto nařízení jsou uvedeny další povinné údaje pro tyto druhy potravin.

Ustanovení zmocňuje Komisi upravovat seznam těchto potravin a jejich označení, avšak za předpokladu splnění požadavku, že jde o zvláště závažné a naléhavé případy a dále pokud jde o ohrožení zdraví spotřebitele.

Rovněž toto ustanovení včetně seznamů povinných údajů pro určité potraviny vychází z dosavadních předpisů EU (např. z nařízení (ES) č. 1333/2008 ) a je rovněž ve shodě s vyhláškou č. 113/2005 Sb.

Článek 11 Váhy a míry

Tímto ustanovením nejsou dotčeny příslušné předpisy EU v této oblasti.

Článek 12 Dostupnost a umístění povinných informací o potravinách

Ustanovení ukládá obecný požadavek, aby povinné údaje byly pro spotřebitele snadno dostupné. Nejedná se tedy o nový prvek oproti stávajícím předpisům. Nově se však Komise zmocňuje, aby mohla v případech odůvodněných a prospěšných určit kritéria pro jiný způsob informovanosti než doposud. Musí však zajistit, aby se úroveň informovanosti nesnížila.

Článek 13 Způsob uvádění povinných údajů

Toto ustanovení prakticky potvrzuje dosavadní způsob značení, kde podle odst. 1 nejsou dotčena opatření v této oblasti stanovená předpisy EU a vnitrostátními předpisy (v ČR jde o § 6-8 zákona č. 110/1997 Sb., potažmo § 1-4 vyhlášky č. 113/2005 Sb.).

Nově se však doplňuje výška písmen povinného údaje. Výška malého písmene „x” z použitého písma musí činit minimálně 1,2 mm (přesná definice je uvedena v příloze IV tohoto nařízení). V případě, že jde o obal potraviny, jehož největší plocha je menší než 8 cm2, je výška písmena „x” minimálně 0,9 mm.

Také k tomuto ustanovení je Komise zmocněna vydat prováděcí pravidlo, týkající se čitelnosti.

Údaje – název potraviny, čisté množství, obsah alkoholu u alkoholických nápojů – se uvádějí ve stejném zorném poli. Výjimku tvoří skleněné obaly (vratné láhve) označené nesmazatelně bez etikety a obaly s největší plochou do 10 cm2.

Ustanovení tohoto článku přináší dlouho požadovanou úpravu (na základě dlouholeté kritiky nečitelnosti malých písmen ze strany spotřebitelů), i když dlouho prosazovaný původní požadavek na ještě vyšší výšku písmen nebyl splněn.

Článek 14 Prodej na dálku

V podstatě zde nedošlo k výraznějším změnám. Při nabízení balených potravin komunikačními prostředky musí být k dispozici spotřebiteli povinné údaje (podle čl. 9) s výjimkou data minimální trvanlivosti nebo použitelnosti, a to ještě před dokončením nákupu, a musí být uvedeny na materiálu podporujícím prodej na dálku, příp. musí být poskytnut prostřednictvím jiných vhodných prostředků určených provozovatelem podniku. Náklady na tyto jiné prostředky nelze přenášet na spotřebitele (např. zvýšením ceny potraviny).

Veškeré povinné údaje musejí být k dispozici spotřebiteli i v okamžiku doručení. V případě nebalených potravin prodávaných na dálku se oznámí způsob informace o čistém množství způsobem stanoveným Komisí (samozřejmě pokud bude vydáno prováděcí pravidlo) nebo vnitrostátním předpisem.

Toto ustanovení se však nevztahuje na potraviny nabízené prodejními automaty nebo automatizovaným obchodním zařízením, kde platí podmínky jako pro balené potraviny.

Článek 15 Jazykové požadavky

Základní požadavek, aby údaje na potravině byly uvedeny v jazyce snadno srozumitelném pro spotřebitele, kde se potravina uvádí na trh, zůstává jako dosud.

Členský stát však může na svém území stanovit, že údaje musejí být uvedeny v jednom či více jazycích z úředních jazyků EU.

Ustanovení nebrání tomu, aby byly údaje o potravině označeny více jazyky. Tato praxe je dosud běžná u výrobků, které jsou uváděny současně na trhy více členských zemí.

Článek 16 Vypuštění určitých povinných údajů

Ve stanovených případech, tj.:

 • u skleněných obalů/vratných láhví s nesmazatelným označením se povinné údaje zužují na: název, každou přítomnou látku, čisté množství potraviny, datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti, výživové údaje,

 • u obalů s největší plochou 10 cm2 se uvádějí: název, každá přítomná látka, čisté množství potraviny, datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti.

Údaj o seznamu složek se uvede jinými vhodnými prostředky nebo způsoby.

Výživové údaje nejsou povinné u potravin uvedených na seznamu v příloze V.

Článek 17 Název potraviny

Vlastní/oficiální/úřední název potraviny je stanoven podle stejných principů jako v dosavadní směrnici č. 2000/13/ES v čl. 5, potažmo ve vyhlášce č. 113/2005 Sb. a dalších komoditních vyhláškách.

V tomto směru nedošlo k podstatným změnám. S ohledem na vysoký podíl vzájemné výměny/pohybu výrobků mezi členskými zeměmi EU lze připomenout některá specifika:

 • Název výrobku stanoví výrobce podle vnitrostátních předpisů. Při prodeji v jiném členském státě se připojí v blízkosti názvu další popisná informace o jeho skutečném charakteru v případě, že by spotřebitel mohl zaměnit výrobek s jiným domácím výrobkem.

 • Ve výjimečném případě, kdy se název potraviny v členském státě, kde byl vyroben, liší svým složením nebo výrobou od téhož výrobku ve státě prodeje, a to tak významně, že ani přidané informace k názvu nezabrání nesprávné informovanosti, se pro zemi prodeje použije jiný vhodný název. Název potraviny přitom nesmí být nahrazen chráněným názvem nebo obchodní značkou nebo smyšleným názvem.

Zvláštní ustanovení o názvu jsou zapracována v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 18 Seznam složek

Zásady označování složek jako povinné údaje a uvozené slovem „složení”, zůstávají stejné jako dosud (směrnice č. 2000/13/ES a vyhláška č. 113/2005 Sb.). Nově se Komise zmocňuje upravit a uzpůsobit definici umělých

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: