dnes je 15.7.2024

Input:

Nařízení o úředních kontrolách s komentářem

5.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5
Nařízení o úředních kontrolách s komentářem

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Dosud platnou součástí "hygienického balíčku" jsou nařízení (ES) č. 854/2004 , kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a nařízení (ES)č. 882/2004 , o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Tato nařízení byla zrušena a nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, které se použije se ode dne 14. prosince 2019. Toto nové nařízení zároveň mění řadu dalších nařízení a směrnic.

Cílem tohoto nařízení je, aby byla zaručena vysoká úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí. Základní pravidla Unie, pokud jde o potravinové a krmivové právo, jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 . Kromě těchto základních pravidel se konkrétnější potravinové a krmivové právo vztahuje na různé oblasti, jako je výživa zvířat včetně medikovaných krmiv, hygiena potravin a krmiv, zoonózy, vedlejší produkty živočišného původu, rezidua veterinárních léčivých přípravků, kontaminující látky, tlumení a eradikace nákaz zvířat s dopady pro lidské zdraví, označování potravin a krmiv, přípravky na ochranu rostlin, potravinářské přídatné látky a doplňkové látky v krmivech, vitaminy, minerální soli, stopové prvky a další přídatné látky, materiály přicházející do styku s potravinami, požadavky na jakost a složení, pitná voda, ionizace, nové potraviny a GMO. Tyto oblasti jsou regulovány řadou právních předpisů. S cílem racionalizovat a zjednodušit celkový právní rámec a zároveň dosáhnout lepší regulace by měla být pravidla použitelná pro úřední kontroly v konkrétních oblastech integrována do jediného právního rámce pro úřední kontroly. Za tímto účelem se nařízení (ES) č. 882/2004 a jiné akty Unie, jimiž se v současné době řídí úřední kontroly v konkrétních oblastech, ruší a nahrazují nařízením (EU) č. 2017/625.

HLAVA I - PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Toto nařízení stanoví pravidla pro:

 1. provádění úředních kontrol a jiných úředních činností příslušnými orgány členských států;
 2. financování úředních kontrol;
 3. správní pomoc a spolupráci mezi členskými státy v zájmu řádného uplatňování pravidel;
 4. provádění kontrol Komisí v členských státech a ve třetích zemích;
 5. přijímání podmínek, které musí být splněny ve vztahu ke zvířatům a zboží vstupujícím do Unie ze třetích zemí;
 6. zavedení počítačového informačního systému pro správu informací a údajů souvisejících s úředními kontrolami.

Toto nařízení se vztahuje na úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly stanovenými buď na úrovni Unie, nebo členskými státy, k uplatňování právních předpisů Unie v následujících oblastech:

 1. potraviny a bezpečnost potravin v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce potravin, včetně pravidel zaměřených na zajištění poctivého obchodního jednání, a na ochranu zájmů a informovanosti spotřebitelů, jakož i na výrobu a použití materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami;
 2. záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO) do životního prostředí pro účely produkce potravin a krmiv;
 3. krmiva a bezpečnost krmiv v jakékoliv fázi jejich produkce, zpracování, distribuce a použití, včetně pravidel zaměřených na zajištění poctivého obchodního jednání;
 4. požadavky týkající se zdraví zvířat;
 5. prevence a minimalizace rizik pro zdraví lidí a zvířat, která představují vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty;
 6. požadavky na dobré životní podmínky zvířat;
 7. ochranná opatření proti škůdcům rostlin;
 8. požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů, s výjimkou zařízení pro aplikaci pesticidů;
 9. ekologická produkce a označování ekologických produktů;

Toto nařízení se vztahuje také na úřední kontroly zvířat a zboží vstupující do Unie nebo určených k vývozu z Unie. Nevztahuje na úřední kontroly pro ověření souladu s nařízením (EU) č. 1308/2013.

Článek 2

Úředními kontrolami se rozumějí činnosti prováděné buď příslušnými orgány, nebo pověřenými subjekty. Kontroly se zaměřují na to, zda provozovatelé dodržují toto nařízení a pravidla uvedená v čl. 1 a zda zvířata nebo zboží splňují požadavky stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1, včetně požadavků na vydání úředního osvědčení nebo úředního potvrzení.

Článek 3 – Definice

V tomto článku jsou uvedeny všechny definice vztahující se k účelům tohoto nařízení, včetně odkazů na příslušné právní předpisy. K nejvýznamnějším definicím patří definice potravinového a krmivového práva, orgánů odpovědných za organizaci úředních kontrol a jiných úředních činností, kontrolního systému, plánu kontrol a ověřování kontrol. Dále definice pojmů zvířata, nákazy zvířat, zboží, potraviny, produkty živočišného původu, krmiva, vedlejší produkty živočišného původu, rostliny, škodlivé organismy rostlin, přípravky na ochranu rostlin a rostlinné produkty. Dále jsou to definice nebezpečí a rizika, definice úředního osvědčování, osvědčujícího úředníka a úředního osvědčení a potvrzení. Mezi dalšími definicemi jsou uváděny definice provozovatele, auditu, ratingu, úředního veterinárního lékaře a úředního pracovníka rostlinolékařské služby, definice zásilky, stanoviště hraniční kontroly, místa výstupu a vstupu do Unie a tranzitu. Do poslední kategorie definic patří definice kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly, celního dohledu a celních kontrol, úředního zadržení, pomocného úředního veterinárního pracovníka, knihy jízd a značky zdravotní nezávadnosti.

HLAVA II - ÚŘEDNÍ KONTROLY A JINÉ ÚŘEDNÍ ČINNOSTI V ČLENSKÝCH STÁTECH

Článek 4 - Určení příslušných orgánů

Členské státy určí příslušný orgán nebo orgány, kterým svěří odpovědnost za organizaci nebo provádění úředních kontrol a jiných úředních činností. Členské státy zajistí efektivní a účinnou koordinaci mezi všemi zúčastněnými orgány a účinnost úředních kontrol nebo jiných úředních činností na svém území a určí v souladu se svými ústavními požadavky jediný orgán odpovědný za koordinaci spolupráce a kontaktů s Komisí a s dalšími členskými státy. Členské státy zajistí, aby byla Komise informována o kontaktních údajích všech kontrolních orgánů a veškerých případných změnách. Tyto informace rovněž zpřístupní veřejnosti, včetně zpřístupnění na internetu.

Článek 5 - Obecné povinnosti příslušných orgánů a kontrolních orgánů pro ekologickou produkci

Příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou produkci musí mít:

 • zavedené postupy nebo opatření k zajištění účinnosti, nestrannosti, kvality a přiměřenosti úředních kontrol a jiných úředních činností;

 • k dispozici odpovídající laboratorní kapacity pro analýzu, testování a diagnostiku, nebo mít k těmto kapacitám přístup, dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a zkušených pracovníků a vhodná a řádně udržovaná zařízení a vybavení, aby pracovníci mohli provádět úřední kontroly a jiné úřední činnosti efektivně a účinně;

 • zavedené právní postupy s cílem zajistit, aby pracovníci měli v zájmu umožnění řádného plnění svých úkolů přístup do prostor provozovatelů a k dokumentům, které provozovatelé uchovávají;

 • pohotovostní plány pro případy mimořádné situace.

Jmenování úředního veterinárního lékaře a úředního pracovníka rostlinolékařské služby musí mít písemnou podobu a musí stanovit úřední kontroly a jiné úřední činnosti a související úkoly, na něž se vztahuje. Požadavky kladené na pracovníky příslušných orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, včetně požadavku na neexistenci jakéhokoliv střetu zájmů, platí pro všechny tyto pracovníky.

Pracovníci provádějící úřední kontroly a jiné úřední činnosti absolvují pro oblast své působnosti náležité školení, které jim umožní kompetentním způsobem vykonávat své povinnosti a důsledně provádět úřední kontroly a jiné úřední činnosti, průběžně se dovzdělávají v oblasti své působnosti a pravidelně absolvují další školení. Příslušné orgány, kontrolní orgány pro ekologickou produkci a pověřené subjekty vypracují a zavedou k tomuto účelu školicí programy. Je-li k provádění úředních kontrol nebo jiných úředních činností způsobilý více než jeden útvar příslušného orgánu, musí být mezi těmito útvary zajištěna efektivní a účinná koordinace.

Článek 6 - Audity příslušných orgánů

V zájmu zajištění dodržování tohoto nařízení příslušnými orgány tyto orgány provádějí nebo zadávají interní audity a na základě jejich výsledků přijímají vhodná opatření.

Článek 7 - Právo na opravný prostředek

Proti rozhodnutím přijatým příslušnými orgány mají fyzické nebo právnické osoby právo podat opravný prostředek v souladu s vnitrostátním právem. Právem podat opravný prostředek není dotčena povinnost příslušných orgánů přijmout urychleně opatření k odstranění nebo omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, v souladu s tímto nařízením.

Článek 8 - Povinnost příslušných orgánů zachovávat důvěrnost

Příslušné orgány zajistí, aby nebyly informace získané při výkonu jejich povinností v rámci úředních kontrol a jiných úředních činností, které jsou ze své povahy předmětem služebního tajemství, sdělovány třetím stranám. Výjimkou jsou situace, kdy převažuje veřejný zájem a situace, kdy je jejich zveřejnění vyžadováno právními předpisy Unie nebo daného členského státu.

Povinnosti zachovávat důvěrnost nebrání příslušným orgánům, aby zveřejnily nebo jinak veřejnosti zpřístupnily informace o výsledku úředních kontrol týkajících se jednotlivých provozovatelů, pokud je dotčenému provozovateli dána možnost vyjádřit se k těmto informacím a jeho připomínky jsou zohledněny.

KAPITOLA II - Úřední kontroly

Článek 9 - Obecná pravidla pro úřední kontroly

Příslušné orgány provádějí úřední kontroly pravidelně u všech provozovatelů na základě analýzy rizika a s přiměřenou četností, s přihlédnutím:

 1. ke zjištěným rizikům, pokud jde o zvířata a zboží,
 2. k umístění činností nebo provozu provozovatelů a jejich kontrolu,
 3. k používání produktů, postupů, materiálů nebo látek, které mohou ovlivnit bezpečnost, důvěryhodnost a nezávadnost potravin nebo bezpečnost krmiv, zdraví či dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, mohou mít nepříznivý dopad také na životní prostředí,
 4. k veškerým informacím naznačujícím pravděpodobnost, že spotřebitelé mohou být uvedeni v omyl, zejména pokud jde o povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo původu anebo metodu výroby či produkce potravin,
 5. k historii provozovatelů, pokud jde o výsledky úředních kontrol,
 6. ke spolehlivosti a výsledkům vlastních kontrol prováděných provozovateli.

Úřední kontroly prováděné před uvedením na trh nebo přemístěním některých zvířat a zboží za účelem vydání úředních osvědčení nebo úředních potvrzení se provádějí v souladu s požadavky uvedenými v článku 1.

Úřední kontroly se provádějí bez předchozího oznámení, s výjimkou případů, kdy je takové oznámení náležitě odůvodněné a nezbytné k tomu, aby mohla být úřední kontrola provedena. Úřední kontroly se provádějí pokud možno tak, aby administrativní zátěž provozovatelů a narušení jejich provozu bylo omezeno na nezbytné minimum, aniž by to nepříznivě ovlivnilo účinnost těchto kontrol. Při kontrolách se zohlední, zda se jedná o zvířata a zboží z členského státu Unie, které mají být vyvezeny z Unie nebo vstupují do Unie.

V míře nezbytně nutné pro organizaci úředních kontrol mohou členské státy určení požadovat po provozovatelích, kteří si nechávají zvířata nebo zboží dodávat z jiného členského státu, aby příchod takových zvířat nebo zboží ohlásili.

Článek 10 - Provozovatelé, postupy a činnosti, u kterých jsou prováděny úřední kontroly

Příslušné orgány provádějí úřední kontroly (v míře nezbytné) u zvířat a zboží v jakékoli fázi produkce, zpracování, distribuce a použití, u látek, materiálů nebo jiných předmětů, které mohou mít vliv na vlastnosti nebo zdraví zvířat a zboží a u provozovatelů, pokud jde vybavení, dopravní prostředky, prostory a jiná místa pod jejich kontrolou a jejich okolí a o související dokumentaci. Příslušné orgány vypracují a aktualizují seznam (registr) provozovatelů.

Článek 11 - Transparentnost úředních kontrol

Příslušné orgány provádějí úřední kontroly s vysokou mírou transparentnosti a alespoň jednou za rok zpřístupní veřejnosti relevantní informace o organizaci a provádění úředních kontrol pokud jde o druh, počet a výsledky úředních kontrol a druh a počet zjištěných případů nesouladu včetně přijatých opatření a sankcí.

Článek 12 - Dokumentované kontrolní postupy

Příslušné orgány provádějí úřední kontroly v souladu s dokumentovanými postupy. Tyto postupy zahrnují tematické oblasti kontrolních postupů stanovené v kapitole II přílohy II a obsahují pokyny pro pracovníky provádějící úřední kontroly.

Článek 13 - Písemné záznamy o úředních kontrolách

Příslušné orgány vypracují písemný záznam o každé úřední kontrole v tištěné nebo elektronické podobě. Záznam musí obsahovat popis účelu úředních kontrol, použité kontrolní metody, výsledky a případná opatření, která příslušné orgány požadují, aby provozovatel v důsledku jejich úředních kontrol přijal. Příslušné orgány okamžitě písemně informují provozovatele o každém případu nesouladu, který při úředních kontrolách zjistí.

Článek 14 - Metody a techniky úředních kontrol

Metody a techniky úředních kontrol zahrnují:

 1. přezkoumání kontrol prováděných provozovateli, včetně výsledků,
 2. inspekci vybavení, dopravních prostředků, prostor a jiných míst pod kontrolou provozovatelů; kontrolu zvířat a zboží, včetně polotovarů, surovin a krmiv; prostředků a procesů na čištění a údržbu; kontrolu dosledovatelnosti, označování, reklamy a souvisejících obalových materiálů, včetně materiálů určených pro styk s potravinami,
 3. kontroly hygienických podmínek v prostorách provozovatele,
 4. posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou praxi a správnou zemědělskou praxi a postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP),
 5. přezkoumání dokumentů,
 6. rozhovory s provozovateli a s jejich pracovníky,
 7. ověření měření provedených provozovateli,
 8. odběry vzorků,
 9. audity provozovatelů,
 10. veškeré další činnosti potřebné ke zjištění případů nesouladu.

Článek 15 - Povinnosti provozovatelů

Na žádost kontrolních orgánů poskytnou provozovatelé pracovníkům příslušných orgánů přístup k vybavení a dopravním prostředkům a do svých prostor, ke svým počítačovým systémům, ke zvířatům a zboží pod svou kontrolou a k dokumentům a jakýmkoliv jiným důležitým informacím. U dovozů do Unie zpřístupní provozovatel v tištěné nebo elektronické podobě veškeré informace týkající se daných zvířat a zboží.

Provozovatelé poskytnou příslušným orgánům aktualizované údaje o svém jménu (názvu) a právní formě a o konkrétních činnostech, které provádějí, včetně činností vykonávaných prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, a o místech, která mají pod svou kontrolou.

Oddíl II se v  článku 16 zabývá dodatečnými požadavky na úřední kontroly a jiné úřední činnosti v určitých oblastech a přijímáním aktů v přenesené pravomoci Komisí.

Článek 17 - Zvláštní definice

V tomto článku jsou uvedeny další definice vztahující se k úředním kontrolám, např. prohlídka před porážkou a po porážce, odpovědnost a dohled úředního veterinárního lékaře apod.

Článek 18 - Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s výrobou produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

V tomto článku jsou uvedeny požadavky na úřední kontroly prováděné v souvislosti s produkcí masa na jatkách (před porážkou a po porážce). Další kontroly jsou zaměřené hlavně na hygienu produkce masa; přítomnost reziduí veterinárních léčivých přípravků a kontaminujících látek v produktech živočišného původu určených k lidské spotřebě; audity správné hygienické praxe a postupy založené na zásadách HACCP; laboratorní testy ke zjištění přítomnosti původců zoonóz a nákaz zvířat a plnění mikrobiologických kritérií; manipulaci a odstraňování vedlejších produktů živočišného původu a rizikových materiálů a zdraví a dobré životní podmínky zvířat.

Příslušný orgán může na základě analýzy rizik povolit, aby personál jatek (proškolený) asistoval při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami v zařízeních na porážku drůbeže nebo zajícovců nebo aby v zařízeních na porážku jiných druhů zvířat vykonal konkrétní úkoly týkající se odběru vzorků a testování související s takovými kontrolami. Odpovědnost nese úřední veterinární lékař.

Pokud úřední kontroly nezjistí žádné nedostatky, označí úřední veterinární lékař maso značkou zdravotní nezávadnosti.

Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o zvláštní pravidla pro provádění úředních kontrol, např. kritéria a podmínky provádění kontrol mimo prostor jatek, podmínky, za kterých může kontrolu provádět personál a minimální požadavky na školení pracovníků jatek, technické požadavky na značku zdravotní nezávadnosti a praktická opatření pro její používání a zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol a jejich jednotnou minimální četnost u syrového mléka, mléčných výrobků a produktů rybolovu.

Článek 19 - Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s rezidui příslušných látek v potravinách a krmivech.

Úřední kontroly zahrnují kontroly, které se provádějí v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce s ohledem na příslušné látky, včetně látek k použití v materiálech určených pro styk s potravinami a látek kontaminujících, nepovolených, zakázaných a nežádoucích, jejichž použití nebo výskyt v případě plodin nebo zvířat nebo produkce či zpracování potravin nebo krmiv může mít za následek přítomnost reziduí těchto látek v potravinách nebo krmivech.

Komise stanoví akty v přenesené pravomoci zejména pro rozsah a četnost odebíraných vzorků a fáze produkce, zpracování a distribuce, v nichž se vzorky mají odebírat, případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti s případy nesouladu nebo s podezřením na ně přijmout jedno nebo více opatření uvedených v tomto nařízení.

Článek 20 se týká dalších zvláštních pravidel pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti se zvířaty, produkty živočišného původu, zárodečnými produkty, vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty. Tato doplňující pravidla je oprávněna přijímat Komise v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144.

Článek 21 - Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření, která mají být přijata příslušnými orgány v souvislosti s požadavky týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat.

Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly, jimiž se stanoví požadavky na dobré životní podmínky zvířat v případě jejich přepravy, musí zahrnovat v případě dlouhotrvajících cest mezi členskými státy a mezi nimi a třetími zeměmi úřední kontroly prováděné před nakládkou, při nichž je kontrolována způsobilost zvířat pro přepravu, dále kontroly knihy jízd za účelem ověření, že je plán přepravy realistický, platné povolení přepravce, osvědčení o schválení pro dopravní prostředek a osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce. Je-li zjištěn nesoulad, příslušné orgány tuto dlouhotrvající cestu zakáží do provedení nápravy. Obdobné kontroly se provádějí i na stanovištích hraniční kontroly. Nesoulad s pravidly uvedenými výše se oznámí členským státům, které udělily přepravci povolení.

Příslušné orgány nesmějí zvířata v průběhu přepravy zadržovat (pokud to není nezbytně nutné, např. z důvodů souvisejících se zdravím zvířat nebo lidí). Zjistí-li příslušné orgány, že zvířata nejsou k další přepravě způsobilá, nařídí, aby byla vyložena, napojena a nakrmena a aby jim byl poskytnut odpočinek, dokud nebudou způsobilá v přepravě pokračovat.

Komise má opět pravomoc, přijmout doplňující pravidla. Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední rizika pro dobré životní podmínky zvířat v souvislosti se zemědělskými činnostmi a přepravou, porážkou a usmrcováním zvířat. Mimo jiné stanoví i jednotnou minimální četnost úředních kontrol a praktická opatření pro vedení písemných záznamů o provedených úředních kontrolách a dobu jejich uchovávání.

Článek 22 - Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti se zdravím rostlin

Úřední kontroly zahrnují kontroly škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a kontroly profesionálních provozovatelů a dalších osob, na něž se tato pravidla vztahují. Komise má pravomoc stanovit pravidla pro zvláštní požadavky na provádění těchto úředních kontrol v případě dovozu konkrétních rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v reakci na zjištěná nebezpečí a rizika pro zdraví rostlin ve vztahu k určitým rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům pocházejícím nebo dováženým z určité země nebo místa, včetně četnosti kontrol.

Článek 23 - Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s GMO pro účely produkce potravin a krmiv a s geneticky modifikovanými potravinami a krmivem

Úřední kontroly zahrnují kontroly GMO pro účely produkce potravin a krmiv a geneticky modifikovaných potravin a krmiv prováděné ve všech příslušných fázích produkce, zpracování a distribuce v celém zemědělsko-potravinovém řetězci. Komise má pravomoc stanovit pravidla pro zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol v reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika týkající se přítomnosti nepovolených GMO pro účely produkce potravin a krmiv a pěstování GMO pro účely produkce potravin a krmiv.

Článek 24 - Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s přípravky na ochranu rostlin

Úřední kontroly zahrnují kontroly aktivních látek a safenerů, synergentů, formulačních přísad a adjuvantů podle čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1107/2009. Při určování četnosti úředních kontrol založených na riziku zohlední příslušné orgány mimo jiné výsledky příslušných monitorovacích činností včetně těch, které se týkají reziduí pesticidů, informace o nepovolených přípravcích na ochranu rostlin, včetně ilegálního obchodu s přípravky na ochranu rostlin a informace o případech otrav souvisejících s přípravky na ochranu rostlin. Komise má pravomoc stanovit pravidla pro zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol v reakci na zjištěná nebezpečí a rizika, která mohou představovat přípravky na ochranu rostlin, pokud jde o výrobu, dodávání na trh, vstup do Unie, označování, balení, přepravu, skladování a používání přípravků na ochranu rostlin, s cílem zajistit jejich bezpečné a udržitelné používání a bojovat proti ilegálnímu obchodu s nimi, včetně četnosti kontrol a sběru informací o nepovolených přípravcích na ochranu rostlin a informací o podezření na otravy v souvislosti s přípravky na ochranu rostlin.

Článek 25 - Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit zvláštní požadavky na víceleté vnitrostátní plány kontrol (podle článku 110), na referenční střediska Evropské unie, výměnu informací mezi příslušnými orgány a metody používané pro odběr vzorků a pro laboratorní analýzy a testy.

Článek 26 - Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány v souvislosti s chráněnými označeními původu, chráněnými zeměpisnými označeními a zaručenými tradičními specialitami

Příslušné orgány mohou v případech, kdy přenesly rozhodování ve věci povolení užívání zapsaného názvu určitého produktu, přenést rovněž uplatňování opatření nařizující, aby určité činnosti daného provozovatele byly předmětem systematických nebo intenzivnějších úředních kontrol, aby provozovatel zvýšil četnost svých vlastních kontrol a nařídit úpravu označení produktu, aby byly splněny jeho specifikace.

Článek 27 - Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány, pokud jde o nově zjištěná rizika týkající se potravin a krmiv

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci (v souladu s článkem 144) doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol u určitých kategorií potravin nebo krmiv, která reagují na nově zjištěná rizika, která mohou potraviny nebo krmiva představovat pro zdraví lidí nebo zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, nebo na rizika, která vyplývají z nových modelů produkce a spotřeby potravin nebo krmiv, nelze-li je v případě neexistence takových společných pravidel účinně řešit.

KAPITOLA III - Přenesení některých úkolů příslušných orgánů

Články 28 a 29 a 31 řeší přenesení některých úkolů úřední kontroly a podmínky pro přenesení některých úkolů úřední kontroly na pověřené subjekty.

Pokud se příslušný orgán nebo členský stát rozhodne přenést některé úkoly úřední kontroly na jeden nebo více pověřených subjektů, přidělí každému pověřenému subjektu kódové číslo a určí náležité orgány odpovědné za jejich schvalování a dozor nad nimi. Přenesení některých úkolů úřední kontroly na pověřené subjekty musí být provedeno písemně a obsahovat přesný popis těch úkolů úřední kontroly, které pověřený subjekt může provádět za předpokladu, že má odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu, dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a zkušených pracovníků, je nestranný a nenachází se v žádném střetu zájmů a je akreditován.

Článek 30 uvádí podmínky pro přenesení některých úkolů úřední kontroly na fyzické osoby. Tyto podmínky jsou obdobné jako u pověřených subjektů.

Článek 32 - Povinnosti pověřených subjektů a fyzických osob

Pověřené subjekty nebo fyzické osoby sdělují výsledky úředních kontrol a jiných úředních činností, které provádějí, pověřujícím příslušným orgánům pravidelně a kdykoliv o to tyto příslušné orgány požádají, okamžitě informují pověřující příslušné orgány, kdykoliv výsledky úředních kontrol odhalí nesoulad nebo poukáží na pravděpodobnost nesouladu a umožní příslušným orgánům přístup do svých prostor a zařízení.

Článek 33 - Povinnosti příslušných pověřujících orgánů

Příslušné orgány, které na pověřené subjekty nebo fyzické osoby přenesly některé úkoly úřední kontroly, organizují v případě potřeby audity nebo inspekce takových subjektů nebo osob a přenesení úkolů bez prodlení plně nebo částečně zruší, pokud existují důkazy o tom, že daný pověřený subjekt nebo fyzická osoba neplní řádně úkoly, nepřijal vhodná a včasná opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo se ukázalo, že byla porušena nezávislost nebo nestrannost.

KAPITOLA IV - Odběr vzorků, analýzy, testy a diagnostika

Odběry vzorků se zabývají články 34 – 36.

Metody používané pro odběr vzorků, laboratorní analýzy, testy a diagnostiku při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech musí být v souladu s pravidly Unie, která stanoví tyto metody nebo kritéria jejich účinnosti. Metody musí být dostupné, v souladu s příslušnými normami nebo doporučené referenčními laboratořemi EU nebo vyvinuté a validované podle mezinárodně uznávaných vědeckých protokolů v rámci mezilaboratorních nebo vnitrolaboratorních studií. Příslušná kritéria pro metody používané pro laboratorní analýzy jsou stanovena v příloze III.

Vzorky se odebírají, manipuluje se s nimi a jsou označovány takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich právní, vědecká a technická platnost. Provozovatelé, jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem odběru vzorků, analýz, testů nebo diagnostiky v rámci úředních kontrol, mají právo na druhé odborné stanovisko, získané na jejich vlastní náklady. Pokud je to vhodné a technicky proveditelné, zejména s ohledem na rozšíření a rozložení nebezpečí u zvířat nebo zboží, náchylnost vzorků nebo zboží k rychlé zkáze a množství dostupného substrátu, příslušné orgány zajistí při odebírání vzorku odběr dostatečného množství, aby bylo k dispozici i pro druhé odborné stanovisko. V případě zvířat a zboží nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku lze pro účely úřední kontroly použít vzorky, které od provozovatelů objednaly příslušné orgány bez toho, aby se identifikovaly.

Článek 37 - Určení úředních laboratoří

Příslušné orgány určí úřední laboratoře k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech v členském státě, na jehož území tyto příslušné orgány působí, nebo v jiném členském státě či ve třetí zemi. Určení úřední laboratoře musí být provedeno písemně a musí obsahovat podrobný popis úkolů, které laboratoř provádí jakožto úřední laboratoř, podmínek, za nichž úkoly provádí a nezbytných ujednání k zajištění efektivní a účinné koordinace a spolupráce mezi laboratoří a příslušnými orgány.

Laboratoř musí mít odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu potřebné k provádění analýz, testů nebo diagnostiky vzorků, dostatečný počet náležitě kvalifikovaných pracovníků, dokáže zajistit včasné výsledky analýz, je akreditovaná v rozsahu analytických, testovacích nebo diagnostických metod, které musí laboratoř působící jako úřední laboratoř používat pro analýzu, nestranná a nenachází se ve střetu zájmů.

Článek 38 - Povinnosti úředních laboratoří

Pokud výsledky analýz, testů nebo diagnostiky provedených na vzorcích odebraných při úředních kontrolách nebo jiných úředních činnostech ukazují na riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, anebo na pravděpodobnost nesouladu, úřední laboratoře o tom okamžitě informují příslušné orgány.

Úřední laboratoře na žádost příslušných orgánů uvedou společně s výsledky i příslušnou metodu použitou pro danou analýzu (metodu zpřístupní i pro veřejnost), testování nebo diagnostiku prováděné v rámci úředních kontrol a jiných úředních činností. Úřední laboratoře se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek nebo odbornostních zkoušek organizovaných pro analýzy, testy nebo diagnostiku, které provádějí jako úřední laboratoře.

Článek 39 - Audity úředních laboratoří

Příslušné orgány organizují audity úředních laboratoří pravidelně a kdykoliv se domnívají, že je audit nezbytný. Příslušný orgán určení úřední laboratoře okamžitě zruší, pokud laboratoř již nesplňuje podmínky, neplní povinnosti a dosahuje podprůměrných výsledků v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách.

Články 40 – 42 se zabývají odchylkami od podmínek povinné akreditace pro některé úřední laboratoře včetně dočasných odchylek.

KAPITOLA V - Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie

Oddíl I - Zvířata a zboží jiné než ty, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly

Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie se organizují na základě analýzy rizika. Kontrolami mimo hraniční přechody se zabývají články 44 – 46.

U zvířat a zboží se přiměřená četnost úředních kontrol stanoví se zohledněním rizik pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin a životní prostředí, s ohledem na jakékoli informace naznačující pravděpodobnost, že spotřebitelé mohou být uvedeni v omyl, zejména pokud jde o povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo původu, metodu výroby či produkce zboží. Dále se berou v potaz záznamy provozovatelů odpovědných za zásilku, vývozců a to i ze třetích zemí a výsledky kontrol, které již byly u dotčených zvířat a zboží provedeny. Tyto úřední kontroly se provádějí na vhodných místech celního území Unie. Příslušné orgány provádějí fyzické kontroly za vhodných podmínek, které umožňují řádné provedení šetření. Součástí kontrol je vždy i kontrola dokladů. Pokud jsou odebrány vzorky ze zvířat a zboží, příslušné orgány rozhodnou, zda je třeba daná zvířata nebo zboží zadržovat do doby, než budou k dispozici výsledky provedených analýz nebo zda mohou být propuštěny, za předpokladu, že je zajištěna vysledovatelnost těchto zvířat nebo zboží.

Oddíl II - Úřední kontroly zvířat a zboží na stanovištích hraniční kontroly

Touto problematikou se zabývají články 47 – 64.

Orgány úřední kontroly provádějí na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie u kontroly každé zásilky pro tyto kategorie zvířat a zboží dovážených do Unie – zvířata, produkty živočišného původu (včetně vedlejších produktů živočišného původu), rostliny a rostlinné produkty, zboží z některých třetích zemí a zvířata a zboží, na které se vztahují mimořádná opatření. Komise prostřednictvím prováděcích aktů vypracuje seznamy uvádějící všechna tato zvířata a zboží i s jejich kódy podle kombinované nomenklatury.

Komise doplní pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou umožněny odchylky od úředních kontrol pro zboží zasílané jako obchodní vzorky nebo jako výstavní předměty, zvířata a zboží určené pro vědecké účely, zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících, zboží určené ke spotřebě posádkou a cestujícími v dopravních prostředcích, malé zásilky zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám, zvířata v zájmovém chovu a skupiny zvířat nebo zboží, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko, a jejich kontroly na stanovištích hraniční kontroly proto nejsou nezbytné.

Fyzické kontroly na stanovištích hraniční kontroly provádí úřední veterinární lékař a v případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů úřední pracovník rostlinolékařské služby. Příslušné orgány na stanovištích hraničních kontrol systematicky provádějí úřední kontroly zásilek přepravovaných zvířat a dopravních prostředků, aby ověřily soulad s požadavky na dobré životní podmínky zvířat.

Původní úřední osvědčení nebo doklady či jejich elektronické ekvivalenty, které mají doprovázet zásilky kategorií zvířat a zboží, se předkládají příslušným orgánům stanovišť hraniční kontroly a tyto orgány je uchovávají. Provozovateli odpovědnému za

Nahrávám...
Nahrávám...