dnes je 20.7.2024

Input:

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

19.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.2
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

redakce PotravinyInfo.cz

Nařízením vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, je upravena implementace evropského školního projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol na národní úrovni. Na evropské úrovni je projekt součástí opatření v rámci Společné organizace trhů v Evropské unii.

Poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol plní především zdravotní a sociální funkci. Ze zdravotního hlediska tento projekt reaguje na negativní stravovací návyky dětí, nabízí žákům ve školách především čerstvé ovoce, zeleninu a neochucené mléčné výrobky. Projekt má za cíl dětem ovoce, zeleninu a mléko zatraktivnit a povzbudit je k jejich konzumaci. Kromě získání zdravých stravovacích návyků je projekt i významným sociálním přínosem pro sociálně slabší rodiny s dětmi.

Hlavním důvodem navrhované novely nařízení vlády je reagovat na změnu legislativy Evropské unie, konkrétně na přijetí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/245 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, pokud jde o doprovodná vzdělávací opatření a výběr a schvalování žadatelů o podporu a upravit podmínky pro doprovodná vzdělávací opatření. Je třeba sladit seznam doprovodných vzdělávacích opatření uvedený v nařízení Komise s opatřeními, které jsou umožněny v České republice.

Další změny předkládaného nařízení vlády jsou technického charakteru a vycházejí z poznatků a zkušeností z aplikační praxe v této oblasti. Jedná se například o zrušení baleného a krájeného ovoce a zeleniny, což má ekologický aspekt – omezení plastových obalů. Dále je také třeba specifikovat období, v jakém má schválený žadatel provádět doprovodná vzdělávací opatření, a podmínky pro schváleného žadatele, který není povinen poptávat doprovodná vzdělávací opatření podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

V neposlední řadě se také nově stanovuje od školního roku 2023/2024 povinnost zařadit do dodávek produkty ekologické produkce, a to ve výši nejméně 10 % z dodávaných porcí produktů. Tato podmínka může sice znamenat mírnou zátěž pro žadatele (ne každý žadatel má ve svém portfoliu produkty z ekologické produkce) a snížení počtu porcí na žáka (produkty z ekologické produkce jsou ohodnoceny vyšší sazbou), dojde však ke zlepšení kvality produktů, podpoří se tak odbyt bioproduktů v České republice a jejich produkce. Zároveň dojde k vyššímu naplnění ustanovení čl. 23 odst. 11 nařízení EU č. 1308/2013 , kde je stanoveno, že by členské státy při výběru podporovaných výrobků měly brát v úvahu objektivní kritéria, mezi které patří i ohledy na zdraví a na životní prostředí.

Tento legislativní úkol Ministerstva zemědělství je zařazen do návrhu Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 (v současné době probíhá jeho meziresortní připomínkové řízení) s návrhem nezpracovávat závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA).

Za účelem kontinuálního poskytování podpor se stanovují přechodná ustanovení. Jedná se o přechodné ustanovení ohledně již zahájených správních řízení o žádostech podle dosavadního znění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., podle kterého se tato řízení dokončí podle nařízení vlády č. 74/2017 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení tak, aby v rámci jednoho školního roku byly žádosti posuzovány i poskytovány jednotně.

Ze stejného důvodu, ale s ročním odkladem (tj. od začátku školního roku 2023/2024) nabývá účinnosti nové ustanovení § 5 odst. 6, podle kterého se stanoví povinný podíl porcí dodávaných produktů z ekologické produkce. Roční odložení termínu nabytí účinnosti je nezbytné vzhledem k tomu, že žadatelé podávají žádosti podle § 6 odst. 2 do 31. března před

Nahrávám...
Nahrávám...