dnes je 29.6.2022

Input:

Návrh novely vyhlášky o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

24.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4
Návrh novely vyhlášky o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

redakce PotravinyInfo.cz

Návrh znění vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ......... 2021,

kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) a b) se slovo "metody" zrušují.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) způsob posouzení výsledků zkoušek vzorků pro druhé odborné stanovisko podle § 16 odst. 7 písm. c) zákona.".

3. V § 1 odst. 2 a 3 se slova "(ES) č. 882/2004" nahrazují slovy "(EU) 2017/625" a za slova "postupuje se podle" se vkládají slova "zákona, jiného právního předpisu nebo".

4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

"2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).".

5. V § 3 odst. 1 se slovo "metody" zrušuje a slova "řádně proškolená k prováděné činnosti podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 882/2004" se nahrazují slovy "splňující požadavky podle čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625".

6. V § 3 úvodní části odstavce 2 se slovo "hodnocení" nahrazuje slovem "zkoušení" a za slovo "požadavky" se vkládá slovo "vybraných".

7. V § 3 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena e) až h).

8. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Nejsou-li pro odběr vzorku stanovena pravidla Unie a nejsou-li pravidla stanovena ani zákonem, zvláštním právním předpisem nebo touto vyhláškou, lze použít jinou metodu nebo její část vhodnou pro zamýšlený účel.".

9. V § 6 se na konci úvodní části odstavce 2 doplňuje slovo "alespoň".

10. V § 6 odst. 2 písm. f) bodě 6 se slova "a cena" zrušují.

11. V § 6 odst. 2 písm. g) se za číslo "6" vkládají slova "a 7".

12. V § 6 odst. 2 písm. i) se slovo "analytickou" nahrazuje slovy "právní, vědeckou a technickou" a na koci textu písmene se doplňují slova "podle čl. 34 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625".

13. V § 6 odst. 2 písm. j) se slova "doplňující odborný posudek" nahrazují slovy "druhé odborné stanovisko".

14. V § 7 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Stěry nebo vzorky chlazených potravin, mrazených potravin nebo hluboce zmrazených potravin musí být do laboratoře doručovány za stanovených teplot. Jsou však povoleny krátkodobé odchylky mimo prostředí se stanovenou teplotou, je-li nezbytné přizpůsobit se praktickým podmínkám při manipulaci během odběru, přepravy, skladování nebo předání vzorku laboratoři.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

15. V § 7 odst. 7 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".

16. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Pokud je na žádost kontrolované osoby poskytován vzorek pro druhé odborné stanovisko, v případě kdy lze předpokládat nehomogenitu hodnoceného znaku v rámci šarže, části šarže, dávky nebo zásilky, připraví se v laboratoři postupem podle odstavce 1 písm. a) laboratorní vzorek, který se rozdělí na laboratorní vzorek nebo vzorky pro úřední kontrolu a laboratorní vzorek pro druhé odborné stanovisko.".

17. V § 11 odst. 2 se věta "Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří." nahrazuje větou "Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a

Nahrávám...
Nahrávám...