dnes je 15.7.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

2.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2
Návrh novely vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR předložilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinoNávrh vyhlášky je předkládán na základě Plánu přípravy vyhlášek Ministerstva zemědělství na rok 2022.

Návrh vyhlášky je vydáván v souladu s ustanovením § 42 zákona o vinohradnictví a vinařství k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 14b odst. 2, § 16 odst. 11, § 26 odst. 12, § 27 odst. 14 a § 30 odst. 6.

Cílem předloženého návrhu vyhlášky je zejména:

 • uvedení vyhlášky do souladu se zákonem o vinohradnictví a vinařství, např.

  1. doplnění ustanovení upravujících postup certifikace vína tak, jak předpokládá zmocňovací ustanovení v § 37 odst. 10,
 • v oblasti označování produktů zpřesnění definic tradičních výrazů "panenská sklizeň" a "růžák" a vypuštění tradičního výrazu" "sur lie" a nahrazení tradičního výrazu "premium" výrazem "botrytický sběr",

 • úprava některých hodnot přípustných technologických ztrát,

 • úprava vyhlášky na základě požadavků stanovených předpisy Evropské unie, např.

  1. vypuštění podmínek výroby a označování aromatizovaných vinných výrobků,
  2. zavedení povinnosti vedení evidence pro šumivá vína,
  3. úprava požadavků na evidenční knihy,
 • aktualizace odkazů na předpisy Evropské unie.

Návrh vyhlášky obsahuje rovněž další úpravy vycházející z aplikační praxe.

Předkládaný návrh vyhlášky zohledňuje požadavky odborných organizací. Návrh vyhlášky byl konzultován s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státním zemědělským intervenčním fondem a s odbornými svazy.hradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh novely vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ............ 2022,

kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 256/2011 Sb. a zákona č. 26/2017 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 14b odst. 2, § 16 odst. 11, § 26 odst. 12, § 27 odst. 14 a § 30 odst. 6:

Čl. I

Vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slovo "unie" nahrazuje slovem "unie11)".

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

"11) Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Čl. 50 odst. 1 písm. g) a čl. 51 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560, v platném znění.

Čl. 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu, v platném znění.".

Ustanovení § 1 odst. 1 bylo upraveno tak, aby bylo v souladu právními předpisy Evropské unie a odrůdovými knihami jednotlivých členských států Evropské unie povoleno uvedení synonym v označení jakostních vín stanovené oblasti. Tato možnost by neměla být omezena jen na některé odrůdy výslovně zakotvené vyhláškou.

Poznámka pod čarou odkazuje na konkrétní ustanovení právních předpisů Evropské unie, které upravují problematiku moštových odrůd.

V souvislosti s úpravou provedenou v odstavci 1 bylo nutné zrušení odstavce 2 a přílohy č. 1, která dosud otázku synonym upravovala.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Uvádí-li odrůdová kniha podle věty první synonyma názvů moštových odrůd, lze používat tato synonyma.".

3. V § 1 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4. V § 2 odst. 2 se slova "aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu," zrušují.

5. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

6. V § 2 odst. 6 se slova "aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu," zrušují.

Dochází ke zrušení odstavce 5. Podmínky výroby a označování aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje a aromatizovaného vinného koktejlu (dále jen "aromatizované vinné výrobky") jsou upraveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 251/2014, které neumožňuje členským státům stanovit smyslové požadavky na jejich jakost. Ani související ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství (§ 24) nepředpokládá podrobnější úpravu aromatizovaných vinných výrobků vyhláškou č. 88/2017 Sb.

V souvislosti se zrušením odstavce 5 byly provedeny i změny v odstavcích 2 a 6 (stávající odst. 7), ze kterých byly vypuštěny požadavky pro aromatizované vinné výrobky.

V nadpisu přílohy č. 4 byl odstraněn text vztahující se k aromatizovaným vinným výrobkům. Tato úprava souvisí s úpravami v § 2 odst. 2 vyhlášky.

Příloha č. 7 byla zrušena. Tato úprava souvisí se zrušením ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky.

V příloze č. 9 byl vypuštěn poslední sloupec, který upravoval problematiku aromatizovaného vína.

7. V § 3 odst. 1 se slova "označením původu" nahrazují slovy "chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením ".

Do textu odstavce 1 byla doplněna slova "chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením". V souladu s poslední změnou provedenou v příloze VIII části I oddílu B odst. 7 písm. b) nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 je tak specifikována kategorie produktu - víno s chráněným označením původu (CHOP) a víno s chráněným zeměpisným označením (CHZO) – u nichž lze (i s ohledem na povolené zvyšování cukernatosti) překročit základní maximální povolený limit celkového obsahu alkoholu stanovený nařízením č. 1308/2013, a dosáhnout až hodnoty 15 % obj. celkového obsahu alkoholu.

8. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

"3) Příloha I část C bod 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV.".

V poznámkách pod čarou byly aktualizovány předpisy Evropské unie.

9. V § 4 odst. 2 se slova "16 nebo 22 nebo 23 nebo 24" nahrazují slovy "16 a přílohy č. 22, 23 nebo 24".

Jedná se o legislativně technickou úpravu § 4 odst. 2. Je nutné, aby z textu tohoto ustanovení bylo jednoznačně zřejmé, že povinnost zaznamenávat množství vedlejších produktů do evidenční knihy má výrobce jak v případě matolin a třapin (příloha č. 16), tak rovněž v případě vinných kalů (příloha č. 22, 23 nebo 24).

10. V § 5 odst. 2 písm. d) se číslo "0,2" nahrazuje číslem "1".

V písmenu d), které upravuje normu ztrát při filtraci, byla navýšena maximální možná hodnota ztráty na 1 %. Při daném úkonu v praxi často dochází k vyšším ztrátám, než umožňovala stávající maximální hodnota 0,2 %.

Celkovou povolenou výši ztrát stanoví § 5 odst. 3 na 12,5 %.

11. V § 5 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) plnění produktu do obalu do 2 %,".

12. V § 5 odst. 2 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena f) a g).

V odstavci 2 byly sloučeny požadavky stanovené v písmenech e), f) a g) do jednoho písm. e), které nově upravuje obecnou normu ztráty při plnění produktu do obalu bez ohledu na jeho objem. Maximální možná hodnota ztráty byla pro plnění produktu do obalu stanovena na 2 %.

Celkovou povolenou výši ztrát stanoví § 5 odst. 3 na 12,5 %.

13. V § 5 odst. 2 písm. f) se číslo "0,2" nahrazuje číslem "1".

V odstavci 2 písm. f) [dosavadní písm. h)], který upravuje normu manipulačních ztrát, byla navýšena možná maximální hodnota na 1 %. V praxi vinařů často dochází k vyšším ztrátám, než umožňuje stávající maximální hodnota 0,2 %.

Celkovou povolenou výši ztrát stanoví § 5 odst. 3 na 12,5 %.

14. V § 5 odst. 3 se text "h)" nahrazuje textem "f)".

Jedná se o legislativně technickou úpravu. V návaznosti na zrušení písmen f) a g) v § 5 odst. 2 bylo nutné v textu odstavce 3 opravit odkaz.

15. V § 7 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) "růžák" nebo "ryšák", pokud bylo víno vyrobeno výhradně ze směsi

1. modrých a bílých nebo červených vinných hroznů, přičemž je přípustná i směs modrých, bílých a červených hroznů, nebo

2. hroznového moštu z modrých a bílých nebo červených vinných hroznů, přičemž je přípustná i směs modrých, bílých a červených hroznů;

barva vína je meruňková, růžová, lososová nebo tmavorůžová,".

V písmenu c) byla upravena definice tradičního výrazu "růžák", resp. "ryšák".

Cílem je zpřesnění definice. Musí se jednat o směs hroznů nebo směs moštů z různých odrůd, přičemž vždy zde musí být zastoupeny modré vinné hrozny; proto jsou modré hrozny uvedeny na prvním místě. Barva vína je meruňková, růžová, lososová nebo tmavorůžová.

Uvádění odrůdy na etiketě vína je dle čl. 120 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 uváděno jako nepovinný údaj, proto možnost uvádět seznam odrůd ponecháváme na výrobci, přičemž seznam odrůd by měl být uveden sestupně na základě čl. 50 bod 1. odst. a) písm. ii nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

16. V § 7 odst. 2 písm. f) se slova "ve třetím roce" nahrazují slovy "nejdříve ve druhém roce".

V písmenu f) byla upravena definice tradičního výrazu "panenská sklizeň", resp. "panenské víno".

Použití těchto výrazů se povoluje pro víno vyrobené ze sklizně uskutečněné již ve druhém roce po výsadbě. S ohledem na větší množství podpůrných prostředků na zlepšení stavu půdy a zajištění lepšího hospodaření s vodou je možné sklízet kvalitní surovinu již druhým rokem od výsadby tak, že je zajištěna optimální kvalita pro víno s CHOP.

Vzhledem k tomu, že některé moštové odrůdy umožňují sklizeň hroznů pro výrobu vína s výrazem "panenská sklizeň" nebo "panenské víno" i v pozdějších letech (než ve druhém, resp. až dosud stanoveném třetím roce od výsadby), bylo do textu ustanovení doplněno slovo "nejdříve".

17. V § 7 odst. 2 písm. g) se slovo ""premium"" nahrazuje slovy ""botrytický sběr"".

V písmenu g) je obsažena definice tradičního výrazu "premium" (který je popsán i ve specifikaci CHOP/CHZO a v databázi eAmbrosia pro vína z České republiky), která je však po obsahové stránce shodná s charakteristikou "botrytického sběru" podle § 7 odst. 5 (zde se však nejedná o tradiční výraz, není obsažen ani ve specifikaci ani v databázi eAmbrosia pro vína z České republiky).

V obou případech se má jednat o víno, které bylo vyrobeno z hroznů, které byly nejméně z 30 % napadeny plísní šedou Botrytis cinerea P.

Tuto duplicitu nepovažujeme za žádoucí a z tohoto důvodu byla odstraněna. Z kontrolní činnosti je Státní zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen "SZPI") známo, že výraz "premium" bývá používán v označeních zahraničních vín, které nesplňují podmínku napadení hroznů touto ušlechtilou plísní. Tento výraz na rozdíl od výrazu "botrytický sběr" adekvátně nevystihuje charakteristiku vína, u kterého nezanedbatelné procento hroznů pro výrobu musí být napadeno ušlechtilou plísní.

18. V § 7 odst. 2 písm. h) se slova "nebo "sur lie"" zrušují.

V ustanovení § 7 dochází k vypuštění výrazu "sur lie". Tento výraz je povoleno používat pouze u výrobků s CHOP/CHZO původem z Francie, jak vyplývá i z databáze eAmbrosia.

19. V § 7 odst. 4 se na konci písmene a) doplňují slova ", dále lze uvést druh dřeva, ve kterém takové víno zrálo12)“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

"12) Čl. 53 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2019/33.".

20. V § 7 odst. 4 písmeno b) zní:

"b) "kvašeno v sudu" nebo "školeno v sudu", pokud takové víno bylo kvašeno nebo školeno v dřevěném sudu; dále lze uvést druh dřeva, ve kterém bylo takové víno kvašeno nebo školeno12).".

Na základě čl. 53 odst. 2 a přílohy V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 byla v písmenech a) a b) pro vína označená slovy "zrálo v sudu" doplněna možnost uvádět druh dřeva, ve kterém víno zrálo.

V písmenu b) byla upravena slovní označení "kvašeno v sudu" nebo školeno v sudu". Požadavek na sud typu barrique byl nahrazen požadavkem na dřevěný sud. Víno lze totiž kvasit nebo školit i v jiných sudech než barrique. Doplnění slova "dřevěném" zde charakterizuje žádoucí typ obalu (sudu) a reflektuje i znění odst. 4 písm. a).

21. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.

22. V § 7 odst. 6 se za slovo "odrůdy" vkládají slova "nebo jeho synonymum", text "§ 1 odst. 2" se nahrazuje textem "§ 1 odst. 1" a slova "příloh č. 1 a" nahrazují slovy "přílohy č.".

Navrhuje se upravit text odst. 7 tak, aby v otázce označování názvů odrůd nebo jejich synonym reflektoval shora uvedený návrh změny § 1 vyhlášky.

23. V § 7 odst. 7 se na konci textu písmene c) doplňují slova ", pokud je víno vyrobeno výhradně z hroznů sklizených na území České republiky".

V písmenu c) byla doplněna nová podmínka, že informace o historii tuzemských vinařských podniků a subjektů uvádějících na trh víno je možné na etiketě uvádět pouze v případě, když je víno vyrobeno výhradně z hroznů sklizených na území České republiky.

Smyslem navrhované úpravy je pokud možno co nejvíce předcházet případům, kdy jsou na etiketách vín zahraničního původu uvedeny rozsáhlé údaje o historii tuzemských vinařství a průměrný spotřebitel tak může být snadno uveden v omyl ohledně původu daného vína.

24. V § 7 se vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Na etiketě produktu lze uvést vyobrazení míst nebo objektů nacházejících se na území dané vinohradnické oblasti, pokud je víno vyrobeno výhradně z hroznů sklizených na území této vinohradnické oblasti.".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

V § 7 byl doplněn nový odstavec 9, který umožňuje na etiketách vín uvádět vyobrazení míst (hrady, zámky nebo jiné památky) nebo objektů (symboly, znaky, erby) pocházejících z dané vinohradnické oblasti pouze v případě, že je víno vyrobeno pouze z hroznů sklizených v této oblasti.

Smyslem navrhované úpravy je podobě jako v případě úpravy v odst. 8 písm. c) předcházet tomu, aby na etiketách vín byly uváděny zavádějící informace, resp. informace způsobilé uvádět spotřebitele v omyl.

25. V § 10 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "referenční" zrušuje.

V úvodní části odstavce 3 bylo vypuštěno slovo "referenční". Ke stanovení bezcukerného extraktu všemi akreditovanými laboratořemi v České republice, včetně laboratoře SZPI, se "referenční" metoda typu I (odpařovací) nepoužívá. V praxi je vhodné používat metodu typu IV (dopočtovou).

26. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "čl. 24 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 436/20094)" nahrazují slovy "čl. 10 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2018/2734)".

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

"4) Nařízení Komise (EU) 2018/273, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.".

Odkazy na předpisy Evropské unie byly v textu vyhlášky aktualizovány.

Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína bylo zrušeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.

Z tohoto důvodu byly upraveny odkazy v § 11.

27. V § 11 odst. 1 písm. i) se slova "části XII přílohy I" nahrazují slovy "přílohy I části XII" a slova "části II přílohy VII" nahrazují slovy "přílohy VII části II".

Jedná se o legislativně technickou úpravu. V písmenu i) byl v odkazu na nařízení (EU) č. 1308/2013 provést formální úpravu spočívající v tom, že nejdříve bude uvedena příloha a pak teprve její část.

28. V § 11 odst. 1 písm. j) bod 2 zní:

"2. provenience, jde-li o jiný vinařský produkt než podle bodu 1,".

V bodě 2 byl z důvodu zjednodušení přepravy v rámci České republiky odstraněn požadavek na uvedení kódu vinařské oblasti, kódu operace při zpracování vína, ročníku sklizně, moštové odrůdy nebo tradičního výrazu. Převážná většina dokladů je vystavována za účelem přepravy nebaleného vína do provozoven, kde jsou tato vína nabízena k prodeji spotřebiteli a z toho důvodu jsou v průvodním dokladu nadbytečná. Některé z informací i tak musí být uvedeny na štítku (etiketě přepravní nádoby pro víno) a dále za účelem následného nabízení vína k prodeji podle § 16 odst. 7 až 9 zákona o vinohradnictví a vinařství. Odstraněním požadavku na uvádění těchto údajů v průvodním dokladu se sníží pravděpodobnost různých administrativních chyb. Z pohledu sledovatelnosti se nic zásadního nemění, neboť tato je zajištěna nutností uvést v dokladu údaj o číslu šarže a popis produktu.

Nově byl v tomto ustanovení doplněn požadavek uvádět v průvodním dokladu provenienci. Požadavek je vztažen nejenom na vína (jedná se zde o jiná vína než v obalu určeném pro spotřebitele s etiketou a jednorázovým uzávěrem podle bodu 1, tedy půjde o vína nebalená), ale i na další vinařské produkty, tedy v praxi zejména na částečně zkvašený hroznový mošt (dále jen "ČZHM"). Doplnění tohoto údaje zajištuje řádnou sledovatelnost daného produktu (společně s údajem o číslu šarže a druhu produktu). Tím, že se jedná o přepravu uskutečněnou výlučně na území České republiky, bude v případě došetření zkoumán konkrétní dodavatel pro zajištění všech relevantních informací. Navíc se jedná o údaj, který musí být rovněž uveden na etiketě/štítku nádoby při přepravě nebaleného/sudového vína (§ 16 odst. 15 zákona o vinohradnictví a vinařství) a dále údaj, který musí prodejce zpřístupnit spotřebiteli v místě nabídky sudového vína [§ 16 odst. 7 písm. g) zákona o vinohradnictví a vinařství] nebo při prodeji ČZHM [§ 15 odst. 3 zákona o vinohradnictví a vinařství].

29. V poznámce pod čarou č. 5 se věta "Příloha V nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění." nahrazuje větou " Příloha V nařízení Komise (EU) 2018/273, v platném znění.".

30. V § 11 odst. 1 písm. m) úvodní části ustanovení se

Nahrávám...
Nahrávám...