dnes je 18.7.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

27.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4
Návrh novely vyhlášky o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

redakce PotravinyInfo.cz

Zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.

Hlavním cílem novely veterinárního zákona je implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat ("právní rámec pro zdraví zvířat"), v platném znění, a na jeho základě vydaných nařízení Komise do právního řádu České republiky.

Novela veterinárního zákona však reaguje také na zcela novou právní úpravu v oblasti ekologického zemědělství, konkrétně na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, v platném znění, a na jeho základě vydaná nařízení Komise.

Podle dosavadní právní úpravy, obsažené v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl v České republice orgánem provádějícím kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí celní úřad. Podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848 se však dodržení podmínek a opatření pro dovoz ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie zjišťuje na stanovištích hraniční kontroly v souladu s čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách. Úřední kontroly dovozu ekologických produktů a produktů z přechodného období z třetích zemí budou tedy nově v rozsahu své působnosti provádět Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Kompetence k provádění těchto úředních kontrol pro uvedené orgány byla zakotvena novelou zákona o ekologickém zemědělství provedenou zákonem č. 247/2022 Sb.

Kontrolu dovozu ekologických produktů a produktů z přechodného období z třetích zemí, pokud spadají do působnosti veterinárních kontrol, budou provádět orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu podle § 32 veterinárního zákona, nařízení (EU) 2017/625 a na jeho základě vydaných nařízení Komise, a to v rámci pohraniční veterinární kontroly.

V souladu s čl. 80 nařízení (EU) 2017/625 byla za účelem pokrytí nákladů těchto úředních kontrol doplněna do veterinárního zákona povinnost dovozce nebo jeho zástupce hradit náklady spojené i s touto částí pohraniční veterinární kontroly. V návaznosti na novelu veterinárního zákona bude konkrétní částka náhrady nákladů stanovena vyhláškou č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne................2022,

kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., k provedení § 75 odst. 5 veterinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb., vyhlášky č. 371/2019 Sb. a vyhlášky č. 21/2020 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012,

Nahrávám...
Nahrávám...