dnes je 24.5.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3
Návrh novely vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty

Ministerstvo zemědělství

Zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nabyl účinnosti dnem 1. října 2022.

1. Hlavním cílem novely veterinárního zákona je implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat ("právní rámec pro zdraví zvířat"), v platném znění, do právního řádu České republiky.

V návaznosti na základní nařízení (EU) 2016/429 byla vydána také řada navazujících právních předpisů – nařízení Komise v přenesené působnosti a prováděcích nařízení Komise. Také tyto právní předpisy EU je nutné do právního řádu České republiky řádně implementovat.

Jedním z implementačních opatření k nařízení (EU) 2016/429 a k navazujícím nařízením Komise je návrh novely vyhlášky č. 289/2007 Sb., a to konkrétně ve vztahu ke zrušení dosavadní právní úpravy povolování výroby, zpracování a uvádění na trh potravin živočišného původu, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením přijatým vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců. Tuto problematiku doposud upravovala směrnice 2002/99/ES, jejíž odpovídající části byly transponovány do právního řádu České republiky ustanovením § 18 odst. 2 a 3 zákona a vyhláškou č. 289/2007 Sb. (§ 3 a přílohami č. 1 a 2).

Jak vyplývá z čl. 270 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429, směrnice 2002/99/ES se s účinností ode dne 21. dubna 2021 zrušuje a nově se použijí výše zmíněná ustanovení nařízení (čl. 166 a násl.) a na jejich základě vydané nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění.

Novelou veterinárního zákona bylo dosavadní znění § 18 upraveno, a to včetně zrušení zmocnění k úpravě těchto otázek prováděcím právním předpisem. Z tohoto důvodu je nutné následně zrušit i příslušná ustanovení vyhlášky.

Jedná se tedy o implementaci negativní.

Nad rámec implementace nařízení (EU) 2016/429 pak obsahuje návrh vyhlášky tyto změny:

2. Naplňuje se zmocnění obsažené v novele veterinárního zákona, pokud jde o veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vajec chovatelem prostřednictvím prodejního automatu a definice malého množství pro tyto účely.

3. V návaznosti na novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání provedenou zákonem č. 501/2020 Sb. se z vyhlášky vypouští možnost prodeje psů a koček v tržnici nebo na tržišti.

4. Na základě odborných poznatků vyplývajících z aplikační praxe se navrhuje ledviny skotu staršího 60 měsíců stanovit jako nepoživatelné. Cílem návrhu je zvýšení ochrany zdraví spotřebitele a snížení její zátěže těžkými kovy.

Hlavním principem navrhované právní úpravy je tedy implementace předpisů EU – nařízení (EU) 2016/429 a nařízení Komise vydaného na jeho základě – do právního řádu České republiky a dosažení souladu se změnami provedenými novelou veterinárního zákona a novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání. Z těchto skutečností také vyplývá nezbytnost provedení navrhovaných úprav.

Návrh novely vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne................2022,

kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., k provedení § 18 odst. 6 písm. a), § 25 odst. 5 písm. b) a § 27a odst. 10 písm. a) a b) veterinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb., vyhlášky č. 11/2015 Sb., vyhlášky č. 65/2019 Sb. a vyhlášky č. 181/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až p) se označují jako písmena b) až o).

2. V § 2 se slova "po úpravě" nahrazují slovy "po zvláštním ošetření nebo dalším zpracování (dále jen "poživatelné po úpravě")".

3. § 3 se včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 zrušuje.

Kapitola 6 hlava I části čtvrté nařízení (EU) 2016/429 obsahuje pravidla produkce, zpracování a distribuce produktů živočišného původu v rámci EU. Tuto problematiku doposud upravuje směrnice 2002/99/ES, jejíž odpovídající části byly transponovány do právního řádu České republiky ustanovením § 18 odst. 2 a 3 zákona a vyhláškou č. 289/2007 Sb. (§ 3 a přílohami č. 1 a 2).

Jak vyplývá z čl. 270 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429, směrnice 2002/99/ES se s účinností ode dne 21. dubna 2021 zrušuje a nově se použijí výše zmíněná ustanovení nařízení (čl. 166 a násl.) a navazující nařízení Komise v přenesené pravomoci vydané na jejich základě [především čl. 27, 33, 49 a přílohy VII a IX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687].

Novelou veterinárního zákona bylo dosavadní znění § 18 upraveno, a to včetně zrušení zmocnění k úpravě těchto otázek prováděcím právním předpisem. Z tohoto důvodu je nutné následně zrušit i příslušná ustanovení vyhlášky.

4. V § 6 odst. 1 se slova "zvířat nebezpečných druhů5)" nahrazují slovy "psů, koček a zvířat druhů vyžadujících zvláštní péči5)".

Návrh změny spočívá v zákazu prodeje psů a koček v tržnici nebo na tržišti a navazuje na soubor změn právních předpisů, které přinesla novela veterinárního zákona provedená zákonem č. 368/2019 Sb. a novela zákona na ochranu zvířat proti týrání provedená zákonem č. 501/2020 Sb. Jejich cílem bylo znemožnění činnosti tzv. "množíren".

Součástí změn je i nové ustanovení § 7b zákona na ochranu zvířat proti týrání, které zakotvilo zákaz prodeje nebo předání psa nebo kočky novému chovateli na veřejném prostranství, s výjimkou prodeje nebo předání těchto zvířat v rámci veřejného vystoupení zvířat, nebo v obchodech se zvířaty.

Podle ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se veřejným prostranstvím rozumějí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a

Nahrávám...
Nahrávám...