dnes je 18.7.2024

Input:

Návrh vyhlášky o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

15.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6
Návrh vyhlášky o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

Ministerstvo zemědělství ČR

Hlavním důvodem předložení návrhu nové vyhlášky je přizpůsobení požadavků na výrobu čaje, kávy a kávovin novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství a přímo použitelným předpisům Evropské unie.

Nezbytnost navrhované právní úpravy vychází ze zkušeností získaných při praktické aplikaci dosud platné vyhlášky č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění pozdějších předpisů. Ta bude nahrazena novou právní úpravou.

Potřeba některých změn a zpřesnění oproti stávající právní úpravě vyplynula také z praxe.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je především stanovit seznam rostlin a jejich částí pro výrobu ovocných a bylinných čajů a roztřídit čaje, kávy a kávoviny na druhy, skupiny a podskupiny.

Vyhláška dále upravuje způsob označení čaje bílého, který se vyrábí ze sušených mladých listů a pupenů čaje pravého, u kterých neproběhla při zpracování oxidace, a "Matcha Tea", což je zelený čaj připravený rozemletím sušených nejmladších lístků čaje pravého z Japonska na jemný prášek.

Vyhláška stanoví také způsob označení čajů, do nichž byly použity rostliny a jejich části, neuvedené v příloze, s povinností uvést na obale dávkování výrobku, dobu používání, specifikace osob, jimž je výrobek určen nebo naopak, které osoby výrobek nesmí konzumovat. Tím se zamezí stávajícímu stavu, kdy jsou na trh uváděny bylinné čaje pod zákonným označením "doplněk stravy" podle vyhlášky č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin, protože nesplňují stávající ustanovení § 5 vyhlášky č. 330/1997 Sb. a neměly by tedy být označeny jako "čaj". Nyní bude možné tyto bylinné čaje uvádět na trh podle navrhovaného § 5 odst. 3 písm. d) nové vyhlášky.

Vyhláška také stanoví podmínky označení kávy jako cibetkové. Ta je výrobkem ze zrn kávy, která prošla zažívacím traktem cibetkovité šelmy ovíječ skvrnitý. Vyhláška dále stanoví označení kávoviny jako ochucené. U tohoto výrobku je ochucení možné přídavkem složky s aromatem i samotným aromatem. Při použití aroma je nutné doplnění označení "aromatizováno", při použití složky s vlastním aroma musí být k názvu doplněna složka sloužící k ochucení.

Vyhláška bude přínosem i pro spotřebitele, když čaj, káva a kávoviny budou označeny pro spotřebitele takovým způsobem, aby nebyl klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny.

Návrh znění vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

Vyhláška

ze dne ......................2022

o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2 a upravuje

a) způsob poskytování informací o čaji, kávě a kávovinách,

b) druhy čaje, kávy a kávovin s členěním na skupiny a podskupiny,

c) pro jednotlivé druhy čaje, kávy a kávovin požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní odchylky,

d) minimální technologické požadavky pro čaj, kávu a kávoviny.

Předmět úpravy byl zpracován podle čl. 48 odst. 4 Legislativních pravidel vlády.

§ 2

Vymezení některých pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) čajem výrobek rostlinného původu sloužící k přípravě nápoje určeného k přímé spotřebě nebo nápoj připravený z tohoto výrobku,

b) čajem pravým čaj vyrobený z výhonků, listů, pupenů nebo jemných částí zdřevnatělých stonků čajovníku čínského Camellia sinensis (L.) O. Kunze, popřípadě jejich kombinací,

c) zeleným čajem čaj pravý, ve kterém neproběhla při zpracování oxidace,

d) polofermentovaným čajem čaj pravý, ve kterém proběhla při zpracování částečná oxidace,

e) černým čajem čaj pravý, ve kterém proběhla při zpracování plná oxidace,

f) čajovým extraktem výrobek získaný vodní extrakcí čaje pravého sloužící po rozpuštění ve vodě k přípravě nápoje,

g) instantním čajem instantní výrobek ve formě granulí nebo prášku obsahující čajový extrakt a určený k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě,

h) ovoněným čajem čaj, který absorboval požadované vůně a pachy,

i) ochuceným čajem směs čaje pravého s ochucujícími částmi rostlin uvedenými v příloze č. 1 k této vyhlášce, jejichž obsah nepřesahuje 50 % hmotnosti směsi,

j) aromatizovaným čajem čaj, který obsahuje látky určené k aromatizaci3,

k) bylinným čajem čaj z bylin, částí bylin nebo směsí bylin, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo splňují požadavky § 5 odst. 3 písm. d), nebo z jejich směsí s čajem pravým nebo s ovocem, kde podíl bylin je vyšší než 50 % hmotnosti,

l) ovocným čajem čaj ze sušeného ovoce nebo směsi sušeného ovoce a částí sušených rostlin uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo splňujících požadavky § 5 odst. 3 písm. d), nebo z jejich směsí s čajem pravým, kde podíl sušeného ovoce je vyšší než 50 % hmotnosti,

m) pečeným čajem výrobek připravený z ovoce a cukru, případně s přídavkem koření nebo alkoholu,

n) Yerba maté čajem výrobek vyráběný z listů stromu cesmíny paraguajské Ilex paraguariensis A. St. Hill., získaný technologickým procesem sušení a žíhání přímým ohněm a následného drcení.

Definice jednotlivých komodit u čaje jsou vymezeny prakticky totožně se stávající vyhláškou č. 330/1997 Sb.

Doplněna byla definice "pečeného čaje", což je výrobek připravený z ovoce a cukru, případně s přídavkem koření nebo alkoholu. Tato definice je navrhována z toho důvodu, že na trhu se nabídka čajů, která nemá v současné vyhlášce oporu, rozšířila. "Pečený čaj" je v současné době považován za název obecně vžitý, který je kvůli různým způsobům výroby vhodné doplnit o název popisný.

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a) zelenou kávou sušená semena kávovníku rodu Coffea zbavená pergamenové slupky,

b) praženou kávou výrobek získaný pražením zelené kávy,

c) praženou kávou bez kofeinu výrobek získaný pražením zelené kávy, který obsahuje nejvýše 0,1 % kofeinu v sušině,

d) kávovým extraktem výrobek získaný pražením kávy a následnou extrakcí s použitím vody jako extrakčního prostředí a s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny nebo zásady, obsahující rozpustné a aromatické složky kávy,

e) kávovým extraktem sušeným kávový extrakt ve formě prášku, granulí, vloček nebo kostek, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 95 % hmotnosti,

f) kávovým extraktem ve formě pasty kávový extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 70 % a nejvýše 85 % hmotnosti,

g) kávovým extraktem ve formě tekuté kávový extrakt v tekuté formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 15 % a nejvýše 55 % hmotnosti,

h) kávovým extraktem bez kofeinu výrobek, který obsahuje nejvýše 0,3 % kofeinu v sušině,

i) ochucenou kávou káva ochucená za použití aromat nebo káva, do které byly přidány složky s vlastním aromatem.

Většina zde uvedených definic pro kávu vychází terminologicky ze stávající vyhlášky č. 330/1997 Sb.

Do vyhlášky se vkládá definice "ochucené kávy", kterou je káva, do které byly přidány složky s vlastním aromatem, anebo káva ochucená za použití aromat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu.

(3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a) kávovinami výrobky získané pražením různých částí rostlin nebo ovoce bohatých na sacharidy,

b) praženou cikorkou výrobek získaný z kořenů čekanky obecné Cichorium intybus L., které nebyly použity ve formě salátové čekanky, dostatečně čistý, suchý, pražený s možným přídavkem malých množství potravinářských olejů nebo tuků, přírodních sladidel nebo melasy,

c) obilnou kávovinou výrobek vyrobený z praženého ječmene, žita nebo pšenice,

d) fíkovou kávovinou výrobek vyrobený z fíkových plodů,

e) kávovinovým extraktem výrobek získaný extrakcí kávovin za použití vody jako extrakčního prostředí, s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny nebo zásady,

f) cikorkovým extraktem výrobek získaný extrakcí z pražené cikorky, kdy se jako extrakční médium použije jen voda a kdy je vyloučen jakýkoli proces hydrolýzy zahrnující přidávání kyseliny nebo zásady,

g) cikorkovým extraktem sušeným cikorkový extrakt ve formě prášku, granulí, vloček nebo kostek, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 95 % hmotnosti,

h) cikorkovým extraktem ve formě pasty cikorkový extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 70 % a nejvýše 85 % hmotnosti,

i) cikorkovým extraktem ve formě tekuté cikorkový extrakt v tekuté formě, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 25 % a nejvýše 55 % hmotnosti.

Odstavec 3 stanoví definice pro kávoviny. Souhrnný pojem "kávoviny" zahrnuje "obilné kávoviny", tj. výrobky z praženého ječmene, žita nebo pšenice, a "praženou cikorku" neboli "cikorkovou kávovinu". Dále jsou vymezeny pojmy "kávovinový extrakt" a "cikorkový extrakt", a to sušený, ve formě pasty a ve formě tekuté.

Čaj

§ 3

(1) Členění čaje na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům4, v zákoně a v právním předpise upravujícím některé způsoby označování potravin5 se u čaje uvede

a) u čaje pravého název skupiny,

b) u ochuceného čaje, bylinného čaje, ovocného čaje, čajového extraktu, instantního čaje a pečeného čaje název druhu,

c) u ovocného čaje, bylinného čaje, čajového extraktu a instantního čaje upozornění na obsah kofeinu, pokud jej obsahují,

d) při použití třezalky, pohanky nebo římského kmínu upozornění "u citlivých osob možnost fotosenzibilizace",

e) u aromatizovaného čaje v blízkosti názvu označení "aromatizovaný" a u ovoněného čaje označení "ovoněný", a

f) u pečeného čaje způsob jeho výroby zavařením nebo pečením.

(3) Slovo "bylinný" je možné nahradit slovem "bylinkový" v příslušném tvaru. V označení směsi bylinného čaje nebo ovocného čaje s čajem pravým se kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a v právním předpise upravujícím některé způsoby označování potravin uvede označení množství kofeinu, pokud 100 g sušiny obsahuje více než 0,4 g kofeinu.

(4) Polofermentovaný čaj lze označit jako "oolong".

(5) Černý čaj lze označit jako "červený čaj".

(6) Yerba maté lze označit jako "čaj maté".

Odstavec 1 stanoví členění čaje na druhy a skupiny, které je uvedeno v příloze č. 2. Druhy čajů jsou čaj pravý, čaj ochucený, čaj bylinný, čaj ovocný, čajový extrakt a instantní čaj.

Odstavec 2 stanoví údaje, které se u čaje uvádějí kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin.

§ 4

(1) Čaj pravý, jehož lístky jsou slisovány a podrobeny dodatečné fermentaci, lze označit jako "tmavý čaj" nebo "Pu erh".

(2) Zelený čaj připravený rozemletím sušených nejmladších lístků čaje pravého z Japonska na jemný prášek lze označit jako "Matcha tea".

(3) Sušené mladé listy a pupeny čaje pravého, u kterých neproběhla při zpracování oxidace, lze označit jako "bílý čaj".

V tomto ustanovení jsou stanoveny další požadavky na označování čaje.

§ 5

(1) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost čaje jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Průměrným množstvím spotřebitelského balení čaje je hmotnost spotřebitelského balení čaje se zohledněním záporné hmotnostní odchylky uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) K výrobě bylinných a ovocných čajů lze použít

a) části rostlin uvedené v tabulce 1 v příloze č. 1 k této vyhlášce bez omezení,

b) části rostlin uvedené v tabulce 2 v příloze č. 1 k této vyhlášce nejvýše do 30 % hmotnosti,

c) části rostlin uvedené v tabulce 3 v příloze č. 1 k této vyhlášce nejvýše do 5 % hmotnosti,

d) rostliny a jejich části neuvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo části rostlin uvedené v tabulce 2 nebo 3 v příloze č. 1 k této vyhlášce nad mez stanovenou v dané tabulce s povinností uvést na obale dávkování výrobku, dobu používání, specifikaci osob, jimž je výrobek určen, nebo naopak specifikaci osob, které výrobek nesmí konzumovat.

(4) Pečený čaj může být zpracován

a) pečením směsi v troubě nebo

b) zavařením ovoce v nálevu.

(5) Listy Yerba maté čaje mohou být podle způsobu zpracování světlezelené barvy, středně tmavé barvy nebo tmavohnědé barvy.

V odstavci 1 je uveden odkaz na smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost čaje, které jsou uvedeny v příloze č. 3.

Odstavec 2 stanoví, že průměrným množstvím spotřebitelského balení čaje je hmotnost spotřebitelského balení čaje se zohledněním záporné hmotnostní odchylky uvedené v příloze č. 4.

V odstavci 3 jsou vymezeny části rostlin, které lze k výrobě bylinných a ovocných čajů použít. Tyto části rostlin jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulkách 1, 2 a 3. Do tohoto odstavce byla přidána další informace ohledně rostlin, které podmínky uvedené v příloze č. 1 nesplní. V případě, že budou do výrobku přidány rostliny a jejich části, nesplňující podmínky uvedené v příloze č. 1, je provozovatel potravinářského podniku povinen uvést na obale dávkování výrobku, dobu používání, specifikace osob, jimž je výrobek určen nebo naopak, které osoby výrobek nesmí konzumovat.

V odstavci 4 jsou uvedeny možnosti zpracování pečeného čaje, a to buď pečením směsi v troubě, nebo zavařením ovoce v nálevu.

V odstavci 5 jsou uvedeny odstíny barvy listů Yerba maté čaje. Ty mohou být podle způsobu zpracování světlezelené barvy, středně tmavé barvy nebo tmavohnědé barvy.

Káva

§ 6

(1) Členění kávy na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a v právním předpise upravujícím některé způsoby označování potravin se u kávy uvede

a) název druhu a podskupiny; u kávového extraktu sušeného se název podskupiny neuvádí,

b) u kávového extraktu ve formě tekuté, ke kterému bylo přidáno přírodní sladidlo, výraz "s ...", "konzervovaný ...", "s přídavkem ..." nebo "pražený s ..." obsahující název použité skupiny přírodního sladidla podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony6; tento výraz se uvede u názvu výrobku "kávový extrakt ve formě tekuté" nebo "kávový extrakt tekutý"; tento údaj musí být uveden ve stejném zorném poli jako obchodní označení potraviny,

c) "s cukrem" nebo "s přídavkem cukru", byl-li cukr přidán po pražení,

d) "aromatizováno" v případě, že do kávy byla použita aromata,

e) u kávy ochucené u názvu složka sloužící k ochucení,

f) u kávového extraktu ve formě pasty a kávového extraktu ve formě tekuté minimální obsah sušiny na bázi kávy, uvedený v procentech hmotnostních v konečném výrobku,

g) u názvu druhu a podskupiny kávy výraz "bez kofeinu", pokud obsah kofeinu v sušině kávového extraktu nepřesáhne 0,3 %; tento údaj musí být uveden ve stejném zorném poli jako obchodní označení potraviny, a

h) u názvu druhu a podskupiny kávy výraz "bez kofeinu", pokud obsah kofeinu v sušině pražené kávy nepřesáhne 0,1 %; tento údaj musí být uveden ve stejném zorném poli jako obchodní označení potraviny.

(3) Kávový extrakt ve formě tekuté, u něhož sušina na bázi kávy činí více než 25 % hmotnosti, lze na obale doplnit výrazem "koncentrovaný".

(4) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávy jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(5) Průměrným množstvím spotřebitelského balení kávy je hmotnost spotřebitelského balení kávy bez obalu se zohledněním přípustné záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(6) Pražená káva a kávový extrakt nesmějí obsahovat přídavek kávoviny.

V odstavci 1 je uvedeno, že členění kávy na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 5. Káva byla rozdělena na 3 skupiny – zelenou, praženou a ochucenou, přičemž každá tato skupina má ještě podskupinu kávu zrnkovou a mletou.

Odstavec 2 stanoví, že kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u kávy uvedou i další informace jako například "s cukrem" nebo "s přídavkem cukru" (byl-li cukr přidán po pražení), "aromatizováno" (v případě, že byla do kávy použita aromata) nebo u kávy ochucené složka sloužící k ochucení.

V odstavci 3 je uvedena podmínka doplnění obalu výrazem "koncentrovaný", pokud jde o kávový extrakt ve formě tekuté, u něhož sušina na bázi kávy činí více než 25 % hmotnosti.

Odstavec 4 odkazuje na přílohu č. 6, kde jsou uvedeny smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávy. V této příloze je například uvedeno, že pražená káva zrnková, resp. její zrna, mají být matná až s vyloučeným olejem na povrchu, barvy kávově hnědé a vůně kávové. Zelená káva má mít zrna vyrovnané velikosti, plně vyvinutá, zdravá a zpravidla zbavená osemení. Barva zelené kávy má být namodralá až zelená, případně až nažloutlá vyrovnaná, vůně typická bez zatuchlého a plísňového pachu.

Dále byl upraven odstavec 5, kdy průměrným množstvím spotřebitelského balení kávy je hmotnost spotřebitelského balení kávy bez obalu se zohledněním přípustné záporné hmotnostní odchylky podle této přílohy. Například káva pražená v balení do 10 gramů může mít odchylku 10 %, v balení 11-150 gramů odchylku 3 %, v balení 151-250 gramů odchylku 2 % a v balení nad 250 gramů odchylku 1 %. Ochucené instantní kávy nebo kávoviny a jejich směsi v balení do 20 gramů mohou mít odchylku 10 %, v balení 21-100 gramů odchylku 5 %, v balení 101-500 gramů odchylku 3 % a v balení 501-1000 gramů odchylku 1 %.

Odstavec 6 stanoví, že pražená káva a kávový extrakt nesmí obsahovat jakýkoliv přídavek kávoviny.

§ 7

(1) Kávový extrakt lze označit jako "instantní kávu", "rozpustnou kávu" nebo "rozpustný kávový extrakt".

(2) Výrobek ze zrn kávy, která prošla zažívacím traktem cibetkovité šelmy ovíječ skvrnitý, lze označit jako "cibetkovou kávu".

(3) Kávový extrakt může obsahovat nerozpustné oleje pocházející z kávy a stopy jiných nerozpustných látek pocházejících z kávy nebo z vody, použitých pro extrakci.

(4) Kávový extrakt sušený nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy.

(5) Kávový extrakt ve formě pasty nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy.

(6) Kávový extrakt ve formě tekuté může obsahovat přírodní sladidla v množství nepřekračujícím 12 % hmotnosti.

V odstavci 1 je uvedeno, že kávový extrakt lze také označit jako "instantní kávu", "rozpustnou kávu" nebo "rozpustný kávový extrakt". Podle odstavce 2 lze označit cibetkovou kávu jako výrobek ze zrn kávy, která prošla zažívacím traktem cibetkovité šelmy ovíječ skvrnitý. V odstavci 3 je uvedeno, že kávový extrakt může obsahovat nerozpustné oleje pocházející z kávy a stopy jiných nerozpustných látek pocházejících z kávy nebo z vody, použitých pro extrakci. Podle odstavce 4 kávový extrakt sušený nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy. Kávový extrakt ve formě pasty podle odstavce 5 nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy a kávový extrakt ve formě tekuté podle odstavce 6 může obsahovat přírodní sladidla v množství nepřekračujícím 12 % hmotnosti.

Kávoviny

§ 8

(1) Členění kávovin na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a v právním předpise upravujícím některé způsoby označování potravin se u kávovin uvede

a) název skupiny a podskupiny,

b) hmotnostní procento obsahu kávy nebo kávového extraktu u kávovin ve směsi s kávou a u kávovinových extraktů,

c) u cikorkového extraktu ve formě tekuté, ke kterému bylo přidáno přírodní sladidlo, výraz "s ...", "konzervovaný ...", "s přídavkem ...", nebo "pražený s ..." obsahující název použité skupiny přírodního sladidla podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony; tento výraz se uvede u názvu výrobku "cikorkový extrakt ve formě tekuté" nebo "cikorkový extrakt tekutý"; tento údaj musí být uveden ve stejném zorném poli jako obchodní označení potraviny,

d) "s cukrem" nebo "s přídavkem cukru", byl-li cukr přidán po pražení,

e) u cikorkového extraktu ve formě pasty a cikorkového extraktu ve formě tekuté minimální obsah sušiny na bázi cikorky, uvedený v procentech hmotnostních v konečném výrobku, a

f) ¬u cikorkového extraktu sušeného označení "cikorkový extrakt", "rozpustná cikorka", nebo "instantní cikorka".

(3) Při použití aroma se u kávovin uvede "aromatizováno", při použití složky s vlastním aroma se k názvu doplní složka sloužící k ochucení.

(4) Označení podle odstavce 2 písm. e) se u cikorkového extraktu ve formě pasty doplní výrazem "pasta" nebo "ve formě pasty" a u cikorkového extraktu ve formě tekuté výrazem "tekutý" nebo "ve formě tekuté".

(5) Cikorkový extrakt ve formě tekuté, u něhož sušina na bázi cikorky činí více než 45 % hmotnosti, lze v označení názvu doplnit výrazem "koncentrovaný".

(6) Praženou čekanku lze označit jako "cikorkovou kávovinu".

V odstavci 1 se stanoví, že členění kávovin na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 8 k této vyhlášce.

Odstavec 2 stanoví, že kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u kávovin uvedou i další informace jako například "název skupiny a podskupiny", "s cukrem" nebo "s přídavkem cukru" (byl-li cukr přidán po pražení) nebo hmotnostní procento obsahu kávy nebo kávového extraktu u kávovin ve směsi s kávou a u kávovinových extraktů. Dále se uvede u cikorkového extraktu ve formě tekuté, ke kterému bylo přidáno přírodní sladidlo, výraz "s ...", "konzervovaný ...", "s přídavkem ...", nebo "pražený s ...“ obsahující název použité skupiny přírodního sladidla; tento výraz se uvede u názvu výrobku "cikorkový extrakt ve formě tekuté" nebo "cikorkový extrakt tekutý". Tento údaj musí být uveden ve stejném zorném poli jako obchodní označení potraviny. U cikorkového extraktu ve formě pasty a cikorkového extraktu ve formě tekuté se uvede minimální obsah sušiny na bázi cikorky, uvedený v procentech hmotnostních v konečném výrobku. U cikorkového extraktu sušeného se uvede označení "cikorkový extrakt", "rozpustná cikorka", nebo "instantní cikorka".

Odstavec 4 odkazuje na označení výrobku podle

Nahrávám...
Nahrávám...