dnes je 18.5.2024

Input:

Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

14.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1
Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Ministerstvo zemědělství

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

Hlavními důvody předložení návrhu nové vyhlášky jsou:

1. Zpřesnění označování balených vod. Pojem "obchodní název" (trade description) uvedený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES byl nepřesně implementován do stávající vyhlášky č. 275/2004 Sb. jako "název výrobku", což způsobuje problémy při označování balených vod. Z tohoto důvodu je nutné pojem "trade description" přesněji implementovat do nové vyhlášky, a to slovy "obchodní název".

2. Úprava limitů pesticidních látek a úprava mikrobiologických požadavků na jakost balených vod, a to především požadavků na kolonie bakterií.

3. Zapracování transpozic následujících směrnic:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod.

 • Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam, koncentrační limity a požadavky na označování složek přírodních minerálních vod a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod.

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Navrhovaná právní úprava nahradí stávající vyhlášku č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví podle § 19 odst. 1 písm. a), b) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 404/2006 Sb.

Návrh znění vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ....................................... 2021

o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), g) a q) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb. (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2 a upravuje

a) způsob poskytování informací o balených přírodních minerálních vodách, balených pramenitých vodách, balených kojeneckých vodách a balených pitných vodách3 (dále jen "balené vody"),

b) způsob úpravy balených vod,

c) požadavky na jakost, technologické požadavky a přípustné záporné objemové odchylky balení balených vod.

Vyhláška je transpoziční ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 a také ke směrnici Komise 2003/40/ES. Vyhláška zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011).

Ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) je v případě balených přírodních minerálních a pramenitých vod transpoziční k článku 1 odst. 1, 2 pododstavec 1 a odst. 3 písm. a) a b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES;

Vyhláška upravuje způsob poskytování informací o balených vodách, způsob jejich úpravy, kontroly, hodnocení a označování. Vyhláška dále stanovuje minimální technologické požadavky a radiologické požadavky.

§ 2

Vymezení některých pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) balenou přírodní minerální vodou výrobek z přírodní minerální vody získané ze zdroje přírodní minerální vody, o kterém bylo vydáno osvědčení podle lázeňského zákona4 nebo ze zdrojů uznaných odpovědným orgánem některého členského státu Evropské unie nebo některé země Evropského sdružení volného obchodu, jež jsou vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie, nebo výrobek z přírodní minerální vody získané z přírodního léčivého zdroje, o kterém bylo vydáno osvědčení podle lázeňského zákona, pokud její vlastnosti umožňují použití jako potraviny,

b) balenou pramenitou vodou výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, která je vhodná k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými,

c) balenou kojeneckou vodou výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, která je vhodná pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel,

d) balenou pitnou vodou výrobek splňující požadavky na pitnou vodu podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody5.

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a) mezní hodnotou hodnota ukazatele jakosti balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,

b) nejvyšší mezní hodnotou hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení není potravina považována za bezpečnou,

c) doporučenou hodnotou nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,

d) dekantací postup pro oddělení tuhé složky od kapalné složky ve směsi, spočívající v usazení pevných látek jako například kalu a odčerpání čiré kapaliny,

e) nejistotou měření údaj uváděný na laboratorních protokolech u výsledku měření, charakterizující rozptýlení hodnot, které je možné důvodně přiřadit k měřené veličině.

Vyhláška definuje tyto druhy balených vod – přírodní minerální, pramenitá a kojenecká.

Odstavec 1:

 • Písm. a) balená přírodní minerální voda – transpozice čl. 1 odst. 5; čl. 10 a přílohy I odst. 1 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

 • Písm. b) balená pramenitá voda – transpozice čl. 9 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

 • Písm. c) balená kojenecká voda – národní požadavek; jedná se de facto o vodu, která se svými vlastnostmi blíží vodě přírodní minerální i vodě pramenité. Stejně jako u vod přírodních minerálních a pramenitých vod je zásadním požadavkem u kojenecké vody její původ. Tato voda musí pocházet z chráněného podzemního zdroje – jedná se o podzemní ložiska vyvěrající z jednoho nebo více přirozených nebo navrtaných zřídel. Kojenecká voda se od ostatních vod liší tím, že jako jediná nesmí být upravována žádným způsobem, s výjimkou ozařování UV zářením. Pojem "kojenecká voda" byl zanesen do právního řádu již v roce 1997 prostřednictvím vyhlášky č. 292/1997 Sb. o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, která byla později nahrazena vyhláškou č. 275/2004 Sb.

Odstavec 2 vymezuje další pojmy, které souvisí s požadavky na jakost balených vod (včetně pojmů souvisejících s analýzou) – definovány jsou mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, doporučená hodnota, postup dekantace a nejistota měření.

§ 3

Obecné požadavky na balené vody

(1) Balené vody musí být čiré a bezbarvé s výjimkou balené přírodní minerální vody, která může být nejvýše slabě nažloutlá nebo se slabým zákalem nebo sedimentem. Balené vody nesmějí obsahovat původce onemocnění nebo organismy indikující jejich možnou přítomnost a nesmějí vykazovat organoleptické závady.

(2) Požadavky na jakost balených vod jsou stanoveny pro

a) balenou přírodní minerální vodu v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) balenou pramenitou vodu v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) balenou kojeneckou vodu v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Maximální limity obsahu cizorodých organických látek pro balené vody, s výjimkou balené pitné vody, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Mikrobiologické ukazatele balených vod s výjimkou balené pitné vody uvedené v tabulce A v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce se zjišťují metodami uvedenými v tabulce A v příloze č. 4 k této vyhlášce. Používání alternativních analytických metod je přijatelné, pokud jsou validovány podle referenční metody uvedené v tabulce A v příloze č. 4 k této vyhlášce pro konkrétní mikrobiologický ukazatel v souladu s protokolem stanoveným v normě EN ISO 16140.

(5) Pro stanovení fyzikálních a chemických ukazatelů balených vod s výjimkou balené pitné vody uvedených v tabulce B v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce je možné použít jakékoliv analytické metody, pokud splňují požadavky na metody stanovené v tabulce B v příloze č. 4 k této vyhlášce. Při použití metody, která není obsažena v příslušných technických normách, musí být doloženo, že její použití je co do záchytnosti, přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků ekvivalentní metodě podle České technické normy uvedené v tabulce B v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) K výrobě balené pramenité vody a balené kojenecké vody může být použit pouze chráněný zdroj podzemní vody, jehož vydatnost, složení, teplota a ostatní základní vlastnosti musí být ustálené v mezích přirozeného kolísání6.

(7) Vody ze zdrojů vhodných k výrobě balených vod s výjimkou balené pitné vody lze k balení do obalů určených pro konečného spotřebitele či jinému zpracování před balením do obalů určených pro konečného spotřebitele přepravovat pouze potrubím, které je chrání před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti.

Paragraf 3 stanoví obecné požadavky na balené vody.

Odst. 1 – jedná se o transpozici čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES – přírodní minerální voda musí být bez organoleptických vad.

Odst. 2 – požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod jsou stanoveny pro

a) balenou přírodní minerální vodu v příloze č. 1 – transpoziční k požadavkům čl. 5 odst. 1 pododstavec 1 a odst. 2 a odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES; transpozice přílohy I a III směrnice Komise 2003/40/ES;

b) balenou pramenitou vodu v příloze č. 2 – transpoziční k čl. 9 odst. 4 písm. b) a odst. 4 pododstavec 2.

Odst. 2 písm. c) - mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených kojeneckých vod - národní požadavek, který upravovala již vyhláška č. 292/1997 Sb. a následně i vyhláška č. 275/2004 Sb.

Odst. 3 – stanovuje maximální limity obsahu cizorodých organických látek pro balené vody, s výjimkou balené pitné vody, které jsou následně uvedeny v příloze č. 3. Jedná se o národní požadavek, který navazuje na požadavek, který byl již dříve upraven vyhláškou č. 275/2004 Sb.

Odst. 4 a 5 – transpoziční k čl. 3 směrnice Komise 2003/40/ES.

Odst. 6 – balené pramenité a kojenecké vody lze jímat pouze z chráněného zdroje podzemní vody, jehož vydatnost složení, teplota a ostatní základní vlastnosti musí být ustálené v mezích přirozeného kolísání. Jedná se o národní požadavek. Obsah komplexních a kontrolních analýz zdrojů vychází z přílohy č. 1 vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

Odst. 7 – vody ze zdrojů vhodných k výrobě balených vod lze k balení či jinému zpracování před balením přepravovat pouze potrubím, které je chrání před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti. V případě přírodních minerálních vod se jedná o transpozici přílohy II odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

§ 4

Způsoby úpravy balených vod

(1) Balenou přírodní minerální vodu lze upravovat pouze

a) odstraněním nestabilních látek, například sloučenin železa a sloučenin síry, filtrací nebo dekantací, s případným předchozím okysličením,

b) odstraněním sloučenin arzenu, manganu, železa nebo síry pomocí vzduchu obohaceného ozonem, filtrací nebo dekantací,

c) odstraněním jiných nežádoucích složek, například sloučenin beryllia nebo niklu, nebo

d) úplným nebo částečným odstraněním volného oxidu uhličitého výhradně fyzikálními metodami.

(2) Použitím úpravy uvedené v odstavci 1 nebo přidáním oxidu uhličitého se nesmí změnit skladba základních složek přírodní minerální vody získané ze zdroje přírodní minerální vody nebo z přírodního léčivého zdroje, které jí propůjčují její vlastnosti, a nesmějí vznikat škodlivé látky. Vodu nelze upravovat přidáním bakteriostatických látek nebo ji upravovat jiným způsobem, který by změnil počet kolonie tvořících jednotek. Do vody dále nelze přidávat jiné látky s výjimkou oxidu uhličitého.

(3) Balenou pramenitou vodu lze upravovat pouze způsoby uvedenými v odstavcích 1 a 2.

(4) Úpravu vzduchem obohaceným ozonem podle odstavce 1 písm. b) může výrobce balené přírodní minerální vody nebo balené pramenité vody dále použít jen při dodržení následujících podmínek:

a) nezbytnost úpravy vyplývá ze složení vody, pokud jde o obsah železa, manganu, síry a arsenu,

b) úprava nezmění fyzikálně-chemickou skladbu základních složek přírodních minerálních vod,

c) při úpravě musí být přijata taková opatření, která zajistí, že tato úprava bude účinná a bezpečná,

d) voda před úpravou musí splňovat limity mikrobiologických ukazatelů podle tabulky A přílohy č. 1 k této vyhlášce s výjimkou ukazatelů počet kolonií při 22 ºC, pro který platí limit 20 KTJ/ml, a počet kolonií při 36 ºC, pro který platí limit 5 KTJ/ml, a

e) po úpravě nebude ve výrobku větší množství ozonu, bromičnanů a bromoformu, než stanoví přílohy č. 1 a 2 k této vyhlášce a nevzniknou jiné látky, které by mohly představovat ohrožení veřejného zdraví.

(5) Balenou kojeneckou vodu nelze upravovat žádným způsobem, s výjimkou ozáření UV paprsky za podmínek stanovených právním předpisem upravujícím podmínky ozařování potravin a surovin7, ani do ní přidávat jiné látky s výjimkou oxidu uhličitého. V případě sycení oxidem uhličitým nesmí být hodnota pH nižší než 5.

(6) Pokud je k sycení nebo dosycování balených vod použit oxid uhličitý z jiného než přírodního zdroje, musí splňovat podmínky podle nařízení Komise (EU) č. 231/20128.

(7) K umělému doplnění balené pitné vody minerálními látkami lze použít vápník, hořčík, draslík a sodík ve formách uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce a v čistotě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/20069.

Paragraf 4 stanovuje způsoby úpravy balených vod a podmínky, za kterých lze tyto úpravy provádět.

Odst. 1 – úpravy balené přírodní minerální vody:

 • písm. a) odstranění nestabilních látek (sloučeniny železa a síry) - transpoziční k čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES,

 • písm. b) odstranění sloučenin arzenu, manganu, železa nebo síry (pomocí vzduchu obohaceného ozonem, filtrací nebo dekantací) – transpozice čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES,

 • písm. c) odstranění jiných nežádoucích složek – transpozice čl. 4 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES,

 • písm. d) odstraňování volného oxidu uhličitého (fyzikální metody) – transpozice čl. 4 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

Odst. 2 – transpozice čl. 4 odst. 1 písm. a), b), c), odst. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

Odst. 3 – úpravy balené pramenité vody – transpozice čl. 9 odst. 4 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

Odst. 4 – úprava přírodních minerální a pramenitých vod vzduchem obohaceným ozonem – transpozice čl. 5 a čl. 7 směrnice Komise 2003/40/ES.

Odst. 5 – úprava balených kojeneckých vod – národní požadavek (uveden již ve vyhlášce č. 292/1997 Sb.).

Odst. 6 – upravuje podmínky pro oxid uhličitý z jiného než přírodního zdroje použitý k sycení a dosycování balených vod.

Odst. 7 – úpravy balené pitné vody. Povolené způsoby úpravy vycházejí z § 4 a 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. Odstavec dále upravuje problematiku umělého doplňování pitné vody minerálními látkami, jejichž povolené formy jsou uvedeny v příloze č. 5 a čistota vychází z nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008. Hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody stanoví vyhláška č. 409/2005 Sb., o požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Požadavky na označování balených přírodních minerálních vod

(1) Z hlediska obsahu oxidu uhličitého se balená přírodní minerální voda označuje jako

a) přírodní minerální voda přirozeně sycená, která obsahuje nejméně 250 mg/l oxidu uhličitého a má po zpracování a případném dosycení plynem ze stejného zdroje obsah oxidu uhličitého stejný jako u zdroje, v rozpětí periodického přirozeného kolísání,

b) přírodní minerální voda obohacená o oxid uhličitý ze zdroje, která má po zpracování a dosycení oxidem uhličitým ze stejného zdroje obsah oxidu uhličitého vyšší než u zdroje,

c) přírodní minerální voda sycená, která má po zpracování a dosycení oxidem uhličitým jiného původu, než je zdroj, z něhož voda pochází, obsah oxidu uhličitého stejný nebo vyšší než u zdroje,

d) přírodní minerální voda dekarbonizovaná, která má po zpracování nižší obsah oxidu uhličitého než u zdroje, nebo

e) přírodní minerální voda nesycená, která pochází ze zdroje obsahujícího oxid uhličitý v množství nejvýše 250 mg/l.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin10 se u balených přírodních minerálních vod uvede

a) název balené přírodní minerální vody slovy podle odstavce 1,

b) údaj o analytickém složení udávající charakteristické složky balené přírodní minerální vody a obsah oxidu uhličitého v g/l s označením laboratoře,

c) informace o provedených úpravách podle § 4 odst. 1 písm. b) a c); při úpravě pomocí vzduchu obohaceného ozonem informace musí znít "voda upravena schváleným postupem oxidace pomocí vzduchu obohaceného ozonem" a uvede se v bezprostřední blízkosti údajů o charakteristickém složení a

d) označení slovy "obsahuje více než 1,5 mg/l fluoridů: nevhodná k pravidelné spotřebě kojenci a dětmi do 7 let", pokud přírodní minerální voda má obsah fluoridů větší než 1,5 mg/l, přičemž toto označení musí být provedeno jasně viditelnými písmeny a umístěno v bezprostřední blízkosti obchodního názvu výrobku zároveň s uvedením jejich skutečného obsahu v údaji o analytickém složení, udávajícím charakteristické složky balené přírodní minerální vody.

Paragraf 5 vymezuje požadavky na označování balených přírodních minerálních vod. Zejména se jedná o označování druhu vod podle obsahu oxidu uhličitého (přírodní minerální vody přirozeně sycené, obohacené, sycené, dekarbonizované, nesycené) a o údaje o analytickém složení a obsahu oxidu uhličitého v g/l s označením laboratoře a informace o provedených úpravách.

Odst. 1:

 • písm. a) transpozice odst. III písm. a) přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES,

 • písm. b) transpozice odst. III písm. b) přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES,

 • písm. c) transpozice odst. III písm. c) přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES,

 • písm. d) transpozice čl. 7 odst. 1 pododstavec 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES,

 • písm. e) transpozice čl. 7 odst. 1 pododstavec 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

Odst. 2:

 • písm. a) transpozice odst. III písm. a) až c) přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES, transpozice čl. 7 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES,

 • písm. b) transpozice čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES,

 • písm. c) transpozice čl. 7 odst. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES a čl. 6 směrnice Komise 2003/40/ES,

 • písm. d) transpozice čl. 4 odst. 1 až 3 směrnice Komise 2003/40/ES.

§ 6

Požadavky na označování balených pramenitých vod

Kromě údajů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u balených pramenitých vod uvede

a) název slovy "pramenitá voda",

b) informace o provedených úpravách podle § 4 odst. 1 písm. b) a c) a

c) v případě, že balená pramenitá voda je sycena oxidem uhličitým, označení "pramenitá voda sycená" a obsah oxidu uhličitého v g/l.

Paragraf 6 vymezuje požadavky na označování balených pramenitých vod – kromě údajů vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a vyhlášky č. 417/2016 Sb. se na obalech balených pramenitých vod uvedou údaje vyplývající z čl. 9 odst. 4 písm. c) směrnice 2009/54/ES, kde je podobně jako u balených vod přírodních minerálních požadováno uvádění informace o provedených úpravách vody; v případě, že je balená pramenitá voda sycena oxidem uhličitým, označení "pramenitá voda sycená" a obsah oxidu uhličitého v g/l.

Transpozice čl. 9 odst. 4 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES a čl. 7 směrnice Komise 2003/40/ES.

§ 7

Požadavky na označování balených kojeneckých vod

Kromě údajů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u balených kojeneckých vod uvede

a) název slovy "kojenecká voda",

b) charakteristické složení balené kojenecké vody udávající nejméně obsah rozpuštěných pevných látek, vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, dusičnanů, síranů, chloridů, fluoridů a hydrogenuhličitanů, s označením laboratoře a data analýzy, ne starší tří let,

c) v případě, že balená kojenecká voda je sycena oxidem uhličitým, označení "kojenecká voda sycená" s uvedením obsahu oxidu uhličitého v mg/l a upozornění o nutnosti odstranění oxidu uhličitého varem, pokud je sycena na hodnotu vyšší než 0.5 g/l a je použita pro kojence, a

d) informace o použití UV záření, pokud byl tento způsob úpravy použit.

Paragraf 7 vymezuje požadavky na označování balených kojeneckých vod. Na obalech těchto vod by se měly uvést nejméně tyto údaje: obsah rozpuštěných pevných látek, vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, dusičnanů, síranů, chloridů, fluoridů a hydrogenuhličitanů. U kojeneckých vod sycených oxidem uhličitým je dále povinné uvést jeho obsah s doprovodnou informací o nutnosti odstranění tohoto plynu varem (v případě, že je voda sycena na více než 0,5 g/l a je použita pro kojence) – národní požadavek vycházející z vyhlášky č. 275/2004 Sb.

Požadavky na označování balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod

§ 8

(1) Kromě údajů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod uvede

a) lokalita, obec nebo místo, kde se zdroj využívá, a název zdroje a

b) upozornění na způsob skladování slovy "Uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem".

(2) V případě, že voda je distribuovaná v obalech o objemu větším než 5 l, musí být na obalu uvedeny podmínky uchovávání a doba spotřeby po otevření obalu.

(3) Průměrným množstvím balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod je jejich objem bez obalu se zohledněním přípustné záporné objemové odchylky podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

(4) Název lokality, obce nebo místa může být uveden jako součást obchodního názvu výrobku za předpokladu, že se jedná o balenou vodu uvedenou v odstavci 1 pocházející ze zdroje vody z lokality uvedené v tomto obchodnímu názvu výrobku. Obchodní název výrobku nesmí být zavádějící nebo klamavý, pokud jde o místo, kde se zdroj využívá.

(5) Ustanovení odstavce 4 se obdobně použije, pokud jde o význam přikládaný názvu zdroje nebo lokality, kde se zdroj využívá, ve vztahu k obchodnímu názvu výrobku použitému při jakémkoliv způsobu jeho nabízení k prodeji.

(6) Balené vody uvedené v odstavci 1 vyrobené z téhož zdroje vody nelze uvádět na trh pod různými obchodními názvy výrobku. Balené přírodní minerální vody se uvádějí na trh pouze pod obchodním názvem uvedeným v osvědčení podle lázeňského zákona a zapsaným v Seznamu přírodních minerálních vod uznaných členskými státy zveřejňovaným v Úředním Věstníku Evropské unie11, pokud její vlastnosti umožňují použití balené minerální vody jako potraviny.

§ 9

(1) Jestliže je na obalu balených vod uvedených v § 8 odst. 1 určeném pro spotřebitele uveden obchodní název výrobku odlišný od názvu zdroje nebo místa využívání, musí být toto místo nebo název tohoto zdroje uveden v takové velikosti písma, aby výška a šířka dosahovaly alespoň 1,5násobku největšího písma použitého pro obchodní název výrobku.

(2) Na obalu balených vod uvedených v § 8 odst. 1 určeném pro spotřebitele a při jakémkoliv způsobu nabízení k prodeji nelze použít označení, chráněné názvy, ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo jiné značky ve formě symbolů nebo v jiné formě, které

a) naznačují vlastnost, kterou tato voda nemá, zejména pokud jde o její původ, využití pro přípravu kojenecké stravy, výsledky analýz vody nebo podobné odkazy zaručující pravost, nebo

b) mohou způsobit záměnu s jinými balenými vodami, zejména pokud jde o označení "minerálka" nebo "minerální voda".

(3) Na obalu určeném pro spotřebitele a při jakémkoliv způsobu nabízení k prodeji nelze uvádět jakékoliv údaje připisující baleným vodám uvedeným v § 8 odst. 1 vlastnosti týkající se prevence, ošetřování nebo léčby lidských nemocí. Doplňující označení těchto balených vod jsou uvedena v přílohách č. 7 a 8 k této vyhlášce. Toto označení lze použít, pokud tyto balené vody splňují požadavky uvedené v těchto přílohách.

(4) Balenou přírodní minerální vodu a balenou pramenitou vodu lze uvádět na trh jako "vhodnou pro přípravu kojenecké stravy", pouze pokud splňuje všechny ukazatele pro kojeneckou vodu uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. V případě, že je tato voda sycena oxidem uhličitým na hodnotu vyšší než 0,5 g/l, musí být na obalu pro spotřebitele uvedeno upozornění o nutnosti odstranění oxidu uhličitého varem, pokud je voda použita pro kojence.

Paragrafy 8 a 9 stanoví společné požadavky na označování balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod. V případě přírodních minerálních a pramenitých vod se jedná o transpozici směrnice 2009/54/ES. V případě balené kojenecké vody se jedná o národní požadavek.

§ 8:

Odst. 1

 • písm. a) transpozice čl. 7 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES,

 • písm. b) národní požadavek o způsobu skladování balených přírodních minerálních a pramenitých vod.

Odst. 2 - národní požadavek stanovující specifická pravidla na označování obalů vod o objemu větším než 5 l.

Odst. 3 – odkazuje na přípustné objemové odchylky (konkrétní hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 6) – národní požadavek.

Odst. 4 – označování názvu lokality, obce nebo místa jako součást obchodního názvu - transpozice čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

Odst. 5 – transpozice čl. 8 odst. 3 pododstavec 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

Odst. 6 – transpozice čl. 8 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES, Na trh lze uvádět přírodní minerální vody, které jsou v Seznamu přírodních minerálních vod (Seznam přírodních minerálních vod uznaných členskými státy podle čl. 1 odst. 5 směrnice Rady 2009/54/ES v Úředním věstníku EU: OJ L 164, 26. 06. 2009, str. 45-58) zveřejňovaném v Úředním věstníku EU – čl. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES. Do seznamu se přírodní minerální voda může zapsat až poté, co je k ní vydáno osvědčení. U zdrojů přírodních minerálních vod z Evropské unie i mimo Evropskou unii musí dojít ke schválení (EU zdroje) nebo uznání (mimo EU zdroje) příslušným orgánem členského státu.

§ 9:

Odst. 1 – transpozice čl. 8 odst. 3 pododstavec 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

Odst. 2 písm. a) – transpozice čl. 9 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

Odst. 2 písm. b) – transpozice čl. 9 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

Odst. 3 – transpozice čl. 9 odst. 2 pododstavec 1 – 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES.

Odst. 4 – národní požadavky, za kterých lze balenou přírodní minerální a pramenitou vodu uvádět na trh jako "vhodnou pro přípravu kojenecké stravy".

Všechny tři druhy balených vod musí mít na obalu uvedenou lokalitu, ve které je zřídlo využíváno, a název zřídla (zdroje); název lokality smí být uveden v rámci znění

Nahrávám...
Nahrávám...