dnes je 18.7.2024

Input:

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Doporučení pro výrobce obalů a výrobce potravin

4.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.7.4
Obaly na bázi papíru pro potraviny: Doporučení pro výrobce obalů a výrobce potravin

Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.

Hodnocení rizika vyplývajícího z použití recyklovaného resp. potištěného papíru pro balení potravin

Posouzení vhodnosti papírů s obsahem recyklátu, resp. potištěných papírů, pro kontakt s potravinami je záležitost vyžadující expertní posouzení osobou k tomu dostatečně kvalifikovanou. Při hodnocení toho, zda je určitý druh recyklovaného nebo potištěného papíru vhodný pro konkrétní aplikaci při balení potravin, tj. kontakt s určitou potravinou, by měl výrobce potraviny zohlednit následující dokumenty:

Požadavek písemného aktuálního prohlášení o shodě s platnými, níže uvedenými předpisy od výrobce obalového materiálu. Toto prohlášení musí deklarovat:

 • shodu parametrů obalového materiálu s čl. 3 nařízení (ES) č.  1935/2004 s ohledem na možný transfer složek do balené potraviny;

 • shodu s požadavky správné výrobní praxe při výrobě obalového materiálu ve smyslu nařízení (ES) č.  2023/2006 ;

 • v podmínkách České republiky shodu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb.;

 • pokud to výrobce potraviny uzná za významné, i shodu s jinými dokumenty a doporučeními, jakými jsou např. Doporučení č. XXXVI Německého spolkového institutu pro hodnocení rizik (BfR) či požadavky výrobních svazů a organizací nebo švýcarské nařízení o materiálech a předmětech v kontaktu s potravinami (SR 817.023.21) atd. zmíněné výše.

Přitom musí výrobce papírového obalového materiálu nebo hotového obalu posoudit bezpečnost všech látek v obalovém materiálu obsažených, musí zhodnotit možnosti jejich přenosu do potravin a v případě, že k přenosu látek do potraviny může dojít, musí zhodnotit toxikologická rizika s tím spojená.

Výrobce potravin by měl dále pečlivě posoudit vlastnosti potraviny, která má být v daném materiálu balena, zejména dobu údržnosti (skladovatelnosti) a předpokládané podmínky skladování (teplota, vlhkost, způsob uložení atd.), aby byla zajištěna shoda s požadavky formulovanými v čl. 3 nařízení (ES) č. 1935/2004.

Vlastnosti potraviny zásadním způsobem determinují požadavky na funkční vlastnosti obalových materiálů migrační charakteristiky nevyjímaje. Je jasné, že vlhké, tukem bohaté či suché potraviny budou s papírovými obaly, ať s obsahem recyklované papíroviny, či bez ní, reagovat zcela rozdílným způsobem.

Pravděpodobnost a rozsah migrace tedy závisí na:

 • chemickém složení, charakteru a podmínkách skladování a užití balené potraviny;

 • složení a konstrukci obalového materiálu, zejména s ohledem na přítomnost bariérových vrstev;

 • způsobu výroby a potisku obalu, na podmínkách jeho skladování.

Jakýkoli odhad možného rozsahu migrace pak musí zohlednit všechny tyto faktory. Přitom je často výhodné provádět odhad na skupinách potravin nebo obalů s podobným stupněm rizika a tím se vyhnout pracným opakovaným hodnocením podobných výrobků. Kromě toho může být prováděn odhad rizika pro nejhorší možný případ, například pro výrobek nejmenší hustoty nebo nejvyššího obsahu tuku atd. Je také zřejmé, že jakékoli dodatečné změny ve specifikaci potraviny nebo systému balení musejí být pečlivě posouzeny i z pohledu možného vlivu na změnu úrovně migrace složek obalů do potravin.

Uživatel obalu by měl být schopen odhadnout možný rozsah migrace a měl by být schopný skutečný rozsah transportu potenciálně nebezpečných kontaminantů efektivně kontrolovat. K tomu je většinou nezbytná dobrá spolupráce s výrobcem obalového materiálu. Obecně lze úroveň migrace z papírových obalových materiálů do balených potravin ovlivnit pečlivým výběrem druhu papíru a volbou funkčních bariér.

Efektivní řešení při návrhu systému balení dané potraviny nesporně předpokládá kooperaci výrobců potravin a hotových obalů i obalových materiálů. V této souvislosti s ohledem na složení všech složek obalu a další související podrobnosti (včetně seznamu možných migrantů) může být nezbytné uzavřít mezi jednotlivými partnery (tj. výrobcem a uživatelem obalu a jejich dodavateli) dohodu o mlčenlivosti a utajení důvěrných informací tak, aby bylo možné získat všechny informace nezbytné pro optimální provedení migračních testů a zhodnocení rizik. Tyto informace mohou být poskytnuty i dalším partnerům, např. nezávislé obalové laboratoři provádějící migrační testy. Na bázi tohoto principu mlčenlivosti lze snáze kompletovat seznam látek schopných přenosu z obalu do potraviny a patřičně ověřit a zdokumentovat zdravotní nezávadnost daného obalu.

Výrobce potravin by měl být připraven poskytnout informace o vlastnostech potraviny, které mohou mít vliv na přenos složek obalu do potraviny, tj. jejích fyzikálních parametrech (hustotě, konzistenci, velikosti povrchu v kontaktu s obalem atd.) a chemickém složení (vlhkost, obsah tuků atd.), fyzikálním namáhání obalu ve výrobě (např. teplota plnění do obalu, záhřevy, ozařování atd.) nebo u spotřebitele (možnost tepelné úpravy v obalu atd.) očekávané době a podmínkách skladování atd. Pokud jde o ohřev v domácnosti u spotřebitele, je nutné zabývat se i odhadem rizika pro případ, že konzument použije přísnější podmínky opracování, než je uvedeno v návodu na obalu (např. překročí doporučené teploty či doby záhřevu). Pokud bude hotový obal obsahovat další součásti, jako vnitřní vložky, fixace, letáky, etikety, musí výrobce potraviny shromáždit podrobné informace od jejich dodavatelů týkající se všech přítomných látek potenciálně schopných uvolňování do potravin, zahrnující např. stanovené migrační limity i podle předpisů pro jiné typy obalů (nařízení (EU) č. 10/2011 pro polymerní obaly) nebo jakákoli jiná omezení (hodnoty ADI nebo TDI). Tyto údaje by nepochybně měly být součástí prohlášení o shodě od patřičných subdodavatelů.

Výrobce papíru by měl mít i informace o předpokládané konstrukci obalu, který bude z jím vyrobeného papíru či lepenky dále vyroben, tj. o celkovém formátu obalu, včetně charakteristiky vnitřních vrstev umožňující posoudit, zda mohou působit jako funkční bariéra. Přitom je nutné doložit jejich bariérové vlastnosti v závislosti na chemickém složení, tloušťce a dalších parametrech (např. teplotě). Je známo, že mnohé polymerní materiály běžně používané při konstrukci obalů potravin účinnými bariérami pro kontaminanty z papíru či tiskových barev nejsou. Z uvedeného dále vyplývá, že je třeba posoudit účinnost všech komponent vrstvených obalových materiálů včetně vlivu adhezivních vrstev, laků, povlaků, etiket atd.

Výrobci papíru by dále měli být ochotni informovat uživatele obalu o možné přítomnosti xenobiotik v papíru, zejména pokud se jedná o papír s vyšším obsahem recyklované papíroviny. Významná je přitom informace, zda má papírna kontrolní systém identifikující zdroje recyklovaného papíru, např. podle EN 643, kdy například netříděný papírový odpad nesmí být vůbec použit pro kteroukoli část balení pro kontakt s potravinami, nebo jestli systém recyklace podléhá efektivnímu systému řízení jakosti (např. je-li papírna certifikována podle ISO 9001). Výrobci papíru by měli být schopni poskytnout informace o použitých tiskových barvách, které získají od svého dodavatele.

Na základě informací uživatele obalu by měli výrobci obalu písemně potvrdit vhodnost papírového obalu pro balení daného výrobku podle dodaných specifikací. Toto prohlášení musí být podepsáno odpovědnou osobou (ředitel, technický ředitel atd.) a mělo by obsahovat následující informace a ujištění, že:

 • žádné parametry a specifikace obalu nebudou měněny bez předchozího souhlasu odběratele;

 • papírový obal je vhodný pro použití detailně specifikované výrobcem;

 • migrace látek ze všech komponent obalu včetně vlastní papíroviny s obsahem recyklátu byla minimalizována tak, že přenos složek obalu do potravin bude v souladu s požadavky čl. 3 nařízení (ES) č. 1935/2004;

 • obal byl vyroben v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 2023/2006 a vyhovuje i dalším aktuálním aplikovatelným EU předpisům na materiály a předměty v kontaktu s potravinami.

Výrobci obalu mají poskytnout tyto informace v jejich prohlášení o shodě, avšak výrobce potravin může podle svého uvážení požadovat další záruky, jestliže se mu výše uvedené požadavky zdají neúplně prokázané.

Pokud jde o potisk potravinářských obalů, v současnosti jsou používány prakticky výhradně tiskové barvy s nízkou úrovní migrace ("low migration printing inks", nověji dle EuPIA "printing inks for food contact materials"). Je vyrobena z vybraných komponent, které zaručují, že migrace z výsledného filmu barvy bude v rozmezí stanovených migračních limitů za předpokladu, že struktura obalu je vhodná a tisková barva je aplikována v souladu s pravidly správné výrobní praxe a s pokyny dodavatele barvy pro zamýšlenou aplikaci. Přestože tiskové barvy s nízkou úrovní migrace jsou

Nahrávám...
Nahrávám...