Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Legislativa a normy

10.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.7.2
Obaly na bázi papíru pro potraviny: Legislativa a normy

Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.

Stávající legislativa týkající se kvality papíru z hlediska vhodnosti pro kontakt s potravinami

a) Evropská nařízení

Pro papír a lepenku v současnosti neexistuje harmonizovaná legislativa upravující hygienické požadavky na materiály určené pro kontakt s potravinami. Obalové papíry a lepenka v kontaktu s potravinami však musejí vyhovovat požadavkům obecnějších předpisů, kterými jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS a nařízení Komise (ES) č.  2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Rámcové nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví v čl. 3 obecné požadavky pro materiály určené pro kontakt s potravinami. Podle tohoto ustanovení musejí být tyto materiály a předměty, včetně aktivních a inteligentních systémů balení, vyrobeny v souladu se zásadami správné výrobní praxe tak, aby za běžných či předvídatelných podmínek používání neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví, způsobit nepřijatelné změny ve složení potraviny nebo zapříčinit zhoršení jejich organoleptických parametrů.

Nařízení (ES) č. 2023/2006 se zabývá podrobným vysvětlením zásad správné výrobní praxe zahrnující všechny oblasti a fáze systému výroby a dodávek obalů, s výjimkou výroby výchozích látek.

Je jasné, že požadavky těchto nařízení musejí výrobci obalů, resp. uživatelé materiálů a předmětů určených pro kontakt s potravinami, implementovat do vlastního systému řízení kvality a musejí udržovat dokumentaci dokládající shodu s požadavky obou nařízení. Soulad s těmito předpisy musejí deklarovat v prohlášení o shodě s příslušnou hygienickou legislativou, v ČR tedy dále dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

b) Národní legislativa

V České republice je v současnosti základním předpisem regulujícím požadavky na materiály a předměty zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Základním prováděcím předpisem pro posuzování vhodnosti obalů pro kontakt s potravinami je pak vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami, v platném znění. Těmito předpisy se řídí hygienické požadavky na materiály a předměty určené pro kontakt s potravinami, pro které neexistují harmonizované předpisy EU. To je právě případ materiálů z papíru.

Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb. uvádí, jako v jedné z mála zemí, pozitivní seznam látek schválených pro výrobu papírů určených pro styk s potravinami. Tento seznam je však staršího data a v současnosti dostatečně nezohledňuje adekvátní informace, týkající se všech toxikologických účinků uvedených látek. Seznam obsahuje více než tři sta látek, a to suroviny a surovinové přísady, zpracovatelské a zušlechťovací přísady, antimikrobiální a konzervační prostředky atd. Pro tuzemské podmínky je však stále tento seznam základním dokumentem pro posuzování vhodnosti papírenských výrobků pro kontakt s potravinami.

c) Ostatní národní předpisy

Předpisy uvedené dále nejsou v ČR povinné, nicméně v praxi jsou (po dohodě výrobce obalu s odběratelem) často využívány pro doložení shody s výše uvedenými požadavky nařízení (ES) č. 1935/2004 a (ES) č. 2023/2006.

Německý spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) vydal v roce 2007 Doporučení XXXVI pro papír a lepenku určené pro kontakt s potravinami . V preambuli tohoto doporučení je zmíněna řada požadavků a specifikací pro tyto materiály a předpis dále obsahuje pozitivní seznam surovin, aditiv, plnidel a výrobních pomocných látek povolených v papírenských výrobcích v kontaktu s potravinami.

d) Požadavky výrobců, resp. jejich svazů, organizací

Konfederace Evropského papírenského průmyslu (Confederation of European Paper Industries – CEPI) vypracovala manuál pro posuzování vhodnosti materiálů a předmětů z papíru a lepenky pro kontakt s potravinami . Kromě toho CEPI vydala pro výrobce papíru a lepenky určené pro kontakt s potravinami dokument Good Manufacturing Practice for the Manufacture of Paper and Board for Food Contact .

CEPI také zpracovala podklady pro Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru , který se stal základen Evropské normy EN 643. V této normě jsou definovány třídy a kombinace přijatelných typů vraceného papíru pro sběr a třídící operace.

Asociace Evropských výrobců lepenkových krabic (EMCA) vydala v roce 2011 průvodce dobrou výrobní praxi , který byl aktualizován v prosinci 2013.

Evropská asociace tiskových barev (EuPIA) vydala dokument o možnostech recyklace předmětů z potištěného papíru a lepenky pro použití v primárních obalech potravin .

V roce 2002 vydal Výbor expertů pro materiály přicházející do kontaktu s potravinami při Radě Evropy dokument „ Resolution on paper and board materials intended to come into contact with foodstuffs ”. Bohužel tento užitečný a zajímavý dokument nebyl již mnoho let aktualizován.

FoodDrinkEurope – Guidelines on the safe use of paper and board made from recycled fibres for food contact use .

e) Předpokládaný vývoj legislativy

Pokud jde o předpisy týkající se zdravotní nezávadnosti papíru (podobně jako dalších dosud neharmonizovaných oblastí týkajících se zdravotní nezávadnosti materiálů pro kontakt s potravinami), je další vývoj evropské legislativy prozatím nejasný. Dá se předpokládat, že bude patrně nasměrován na obecné toxikologické hodnocení látek vyskytujících se v obalových materiálech pro kontakt s potravinami. Výsledkem by mohl být obecný pozitivní seznam stanovující přípustné specifické migrační limity bez ohledu na vlastní složení posuzovaného materiálu. Z tohoto pohledu může být užitečná možnost použít stávající pozitivní seznam látek pro polymerní materiály v kontaktu s potravinami (viz příloha 1 nařízení (EU) č.  10/2011 ) v případě, že je třeba posoudit bezpečnostní riziko dané uvolňováním látek z papírových obalů, kdy není možné dohledat akceptovatelné podmínky v předpisech pro papírové obaly.

Stávající legislativa týkající se požadavků na tiskové barvy z hlediska jejich možného použití pro obaly potravin

a) Evropská nařízení

Podobně jako papír, ani pro tiskové barvy použité na materiály pro kontakt s potravinami neexistuje jednotná evropská legislativa regulující jejich vlastnosti. Obecně se předpokládá, že potisk bude

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: