dnes je 20.5.2024

Input:

Odborná způsobilost v některých oborech ochrany veřejného zdraví

12.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.2
Odborná způsobilost v některých oborech ochrany veřejného zdraví

MUDr. Pavla Svrčinová

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.  490/2000 Sb. , o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví (dále jen vyhláška), stanoví rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví pro osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné, tedy pro osoby činné v potravinářství (výroba potravin), ve stravovacích službách (školní jídelny, restaurace, bufety) nebo při uvádění potravin do oběhu (prodejny potravin, supermarkety, sklady, velkosklady potravin).

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví musejí mít osvojeny všechny osoby při provádění výše uvedených prací na základě § 19 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví (dále jen zákon). Tyto znalosti je u fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné oprávněn při výkonu státního zdravotního dozoru prověřit příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (pracovník příslušné krajské hygienické stanice, dále jen KHS). Pokud podle jeho rozhodnutí fyzická osoba znalosti nemá, nemůže vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, a to do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou příslušnou KHS. To znamená, že do doby vykonání zkoušky nesmí například pracovat v kuchyni či ve skladu potravin. Takový pracovník může být zaměstnavatelem přeřazen po dobu zadržení zdravotního průkazu na pracovní pozici, kde nebude přicházet do styku s potravinami, například do kanceláře, nebo nebude pracovat vůbec.

Příslušná KHS je povinna umožnit fyzické osobě vykonání zkoušky nejdéle do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla žádost fyzické osoby o přezkoušení doručena. To znamená, že pracovník, o němž KHS rozhodla, že nemá potřebné znalosti k vykonávání činností epidemiologicky závažných, musí o vykonání zkoušky požádat.

Zkušební komise je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou dalších členů, jež jmenuje příslušná KHS, která komisi zřídila. Kvalifikace předsedy a členů komise se zakládá na činnosti na úseku epidemiologie, hygieny výživy a předmětů běžného užívání nebo hygieny všeobecné a komunální vykonávané po dobu nejméně 5 let.

Zkouška znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných sestává pouze z ústní části. Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných je tento:

  • požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost;

  • zásady osobní hygieny při práci;

  • zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce, technologie výroby, hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků;

  • alimentární nákazy a otravy z potravin (základní znalosti o jejich epidemiologii a zásadách předcházení jejich vzniku a šíření);

  • speciální hygienická problematika podle příslušné pracovní činnosti.

Pokud uchazeč uspěl ve všech těchto oborech, hodnotí zkušební komise výsledek zkoušky odborné způsobilosti výrokem "zkoušku odborné způsobilosti úspěšně složil". Pokud uchazeč v jednom oboru nebo více oborech zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, hodnotí komise výsledek výrokem "zkoušku odborné způsobilosti nesložil". Zkušební komise se usnáší většinou hlasů.

Vyhláška dále stanoví obsah a rozsah kurzů v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Tyto činnosti se týkají činnosti potravinářských zařízení jen okrajově, ale odborná firma, která bude provádět speciální ochrannou, dezinfekci (ničení mikroorganismů), dezinsekci (hubení hmyzu) a deratizaci (hubení hlodavců) v potravinářském zařízení, musí splňovat požadavky § 58 zákona. Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech může provádět fyzická osoba, která dovršila věk 18 let, absolvovala odborný kurz, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném vyhláškou a má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a řízením fyzické osoby, která absolvovala speciální mistrovský kurz, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném vyhláškou a má platné osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud si potravinářská firma

Nahrávám...
Nahrávám...