dnes je 18.7.2024

Input:

Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011

21.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.1
Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Sdělení Komise o otázkách a odpovědích týkajících se používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

1. Úvod

Dne 25. října 2011 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení (EU) č. 1169/2011 1 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen "nařízení"). Nařízení pozměňuje stávající předpisy o označování potravin v Unii s cílem umožnit spotřebiteli informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití a současně zajistit volný pohyb legálně vyráběných a na trh uváděných potravin. Nařízení je použitelné od 13. prosince 2014 s výjimkou ustanovení týkajících se výživových údajů, která se používají ode dne 13. prosince 2016.

Toto sdělení má provozovatelům potravinářských podniků a vnitrostátním orgánům pomoci při uplatňování nařízení a poskytnout odpovědi na řadu otázek, které vyvstaly po vstupu nařízení v platnost.

Sdělení zohledňuje diskuse, které Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost Komise (GŘ SANTE) vedlo s odborníky z členských států v rámci pracovní skupiny pro nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Tímto sdělením není dotčen případný výklad podaný Soudním dvorem Evropské unie.

2. Obecné požadavky na označování

2.1. Uvádění nezavádějících informací

2.1.1. V čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení je stanoveno, že "informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména vyvoláváním dojmu na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení, že je přítomna určitá potravina nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou". Na jaký typ případů by se toto ustanovení mohlo vztahovat? Jak by měly být potravinářské výrobky správně označeny?

Příslušná ustanovení : čl. 2 odst. 2 písm. f), čl. 7 odst. 1 písm. d), čl. 13 odst. 2, příloha VI část A bod 4

Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. d) se použije, pokud se má za to, že průměrný spotřebitel očekává, že určitá potravina je obvykle vyráběna s určitou složkou nebo že se určitá složka vyskytuje v potravině přirozeně, ačkoliv tyto složky byly nahrazeny jinou součástí nebo složkou.

Uvést lze tyto příklady:

 • potravina, v níž je určitá složka, která se v této potravině běžně používá, nahrazena jinou součástí nebo složkou, například pizza, u níž se vzhledem k vyobrazení na etiketě očekává, že je v ní přítomen sýr, přičemž sýr byl nahrazen jiným produktem, nazvaným jinak a vyrobeným ze surovin, které se používají za účelem nahrazení mléka, a to zcela nebo částečně,

 • potravina, v níž byla určitá součást přirozeně se vyskytující v této potravině nahrazena jinou součástí nebo složkou, například výrobek, který vypadá jako sýr, v němž byl mléčný tuk nahrazen tukem rostlinného původu.

Co se týká označování v případě potravin, kdy je v určitém produktu použita náhradní složka nebo složky, musí za názvem produktu v těsné blízkosti následovat název náhradní složky nebo složek, vytištěný na obalu nebo etiketě v dobře čitelné podobě písmem, jehož střední výška představuje alespoň 75 % střední výšky písma názvu produktu a činí nejméně 1,2 mm.

Je na provozovateli potravinářského podniku, aby pro tuto náhradní potravinu našel vhodný název v souladu s pravidly týkajícími se názvu potravin.

Mimoto musí být případně dodržena rovněž ustanovení platných právních předpisů pro konkrétní výrobky. Je například zakázáno používat název "napodobenina sýra", jelikož název "sýr" je vyhrazen výhradně pro mléčné výrobky 2 .

2.2. Dostupnost a umístění povinných informací o potravinách

2.2.1. V případě balených potravin musí být povinné informace o dané potravině uvedeny přímo na obalu nebo na etiketě k němu připojené. Jaký druh etiket lze k tomuto účelu použít?

Příslušná ustanovení : čl. 2 odst. 2 písm. i), článek 12

Etikety nesmí být snadno odstranitelné, aby nebyla ohrožena dostupnost nebo přístupnost povinných informací o potravinách pro spotřebitele.

V případě snímatelných etiket připojených k obalu je třeba v každém jednotlivém případě posoudit, zda jsou splněny obecné požadavky na dostupnost a umístění povinných informací o potravinách.

Použít lze všechny druhy etiket, o nichž se usuzuje, že splňují výše uvedená kritéria.

2.3. Uvádění povinných údajů o potravinách a čitelnost

2.3.1. Jak se určuje "největší plocha", zejména u plechovek nebo lahví?

Příslušná ustanovení : čl. 13 odst. 3, čl. 16 odst. 2, příloha V bod 18

V případě pravoúhlých nebo krabicových obalů je určení "největší plochy" jednoduché, tj. celá největší strana dotyčného obalu (výška x šířka).

U obalů válcového tvaru (např. plechovky) nebo lahvovitého tvaru (např. lahve), jež mají často nepravidelný tvar, lze "největší plochou" rozumět plochu mimo víčko, dno, okraje na vrchní a spodní části plechovek, kuželovité části a hrdla lahví a sklenic.

Podle mezinárodního doporučení 79 Mezinárodní organizace pro legální metrologii 3 je plocha hlavního zorného pole na obalu válcového nebo téměř válcového tvaru určena jako 40 % násobku výšky obalu a obvodu mimo víčko, dno, okraje na vrchní a spodní části plechovek, kuželovité části a hrdla lahví a sklenic.

2.3.2. Jak je stanovena velikost písma u velkých písmen a číslic?

Příslušná ustanovení : příloha IV

Velikost velkých písmen a číslic musí odpovídat písmenu "A" ve slově "Appendix", kdy střední výška písma činí nejméně 1,2 mm.

2.3.3. Vztahuje se povinná velikost písma stanovená v čl. 13 odst. 2 rovněž na další povinné údaje vyžadované u určitých druhů nebo skupin potravin, například uvedených v příloze III?

Příslušná ustanovení : čl. 13 odst. 2, příloha III

Minimální velikost písma stanovená v čl. 13 odst. 2 se vztahuje pouze na povinné údaje uvedené v čl. 9 odst. 1.

Jsou-li další povinné údaje podle přílohy III uvedeny tak, že tvoří součást názvu potraviny, platí požadavek na povinnou velikost písma stanovený v čl. 13 odst. 2.

V ostatních případech se povinná velikost písma nepoužije.

2.3.4. Vztahuje se povinná velikost písma stanovená čl. 13 odst. 2 rovněž na povinné údaje připojené k názvu potraviny, jako jsou údaje uvedené v příloze VI části A (např. "rozmrazeno", "uzená", "ozářeno" atd.)?

Příslušná ustanovení : čl. 13 odst. 2, příloha IV část A

Ano, jelikož tyto povinné údaje jsou spojeny s názvem potraviny, na nějž se vztahuje ustanovení o minimální velikosti písma obsažené v čl. 13 odst. 2.

Co se týká přílohy VI části A bodu 4, v nařízení se vyžaduje velikost písma, jehož střední výška představuje alespoň 75 % střední výšky písma názvu produktu a jehož velikost není každopádně menší než minimální velikost písma stanovená v čl. 13 odst. 2.

2.4. Povinné údaje (článek 9 a oddíl 2 nařízení)

2.4.1. Název potraviny

V jakých případech musí název potraviny obsahovat údaj o přítomnosti přidané vody, jejíž hmotnost přesahuje 5 % hmotnosti konečného výrobku?

Příslušná ustanovení : příloha VI část A bod 6

Údaj o přítomnosti přidané vody, která tvoří více než 5 % hmotnosti konečného výrobku, musí být v názvu potraviny uveden v těchto případech:

 • masné výrobky a masné polotovary, které mají podobu krájeného masa, kusu masa, plátku masa, porce masa nebo jatečně upraveného těla zvířat,

 • produkty rybolovu a upravené produkty rybolovu, které mají podobu krájeného masa, kusu masa, plátku masa, porce masa, filé nebo celého produktu rybolovu.

Určení, zda potravinářský výrobek splňuje tyto požadavky, musí provést v každém jednotlivém případě provozovatelé potravinářských podniků. V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu podobu potraviny. Tento údaj se orientačně nevyžaduje u potravin jako salámy a párky (např. mortadela, párky v rohlíku), jelita, sekaná, masové/rybí paštiky, masové/rybí kuličky.

2.4.2. Seznam složek

— Měly by být v seznamu složek označeny umělé nanomateriály? Existují nějaké výjimky?

Příslušná ustanovení : čl. 18 odst. 3 a článek 20

Všechny umělé nanomateriály použité jako složky musí být jasně uvedeny v seznamu složek.

V čl. 20 písm. b), c) a d) jsou stanoveny výjimky pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy, nosiče a látky, pokud jde o uvedení v seznamu složek. Stejné výjimky se použijí i v případě, jsou-li ve formě umělých nanomateriálů.

 • Uvádění a pojmenování složek

  1. Je možné uvést na etiketě prohlášení: "řepkový nebo částečně ztužený palmový olej", pokud výrobce mění zdroj rostlinného oleje?

Příslušná ustanovení : články 7 a 18, příloha VII část A body 8 a 9

Nikoli, tento údaj by nebyl v souladu s nařízením. Na etiketě nesmí být uvedeny informace o charakteristikách potravin, které nejsou dostatečně přesné nebo konkrétní a v jejichž důsledku by mohl být spotřebitel uveden v omyl.

 • Jsou údaje o konkrétním rostlinném původu povinné u všech potravin, které obsahují oleje nebo tuky rostlinného původu, bez ohledu na množství oleje nebo tuku v dotyčné potravině?

Příslušná ustanovení : článek 18, příloha VII část A body 8 a 9

Ano, tento údaj je povinný bez ohledu na množství oleje nebo tuku v dotyčné potravině.

2.4.3. Údaj o čistém množství

Nařízení stanoví, že "v případě potravin s glazurou se uvádí čistá hmotnost potraviny bez glazury". Znamená to, že v těchto případech bude čistá hmotnost potraviny totožná s čistou hmotností po odkapání. Musí být na etiketě uvedena "čistá hmotnost" i "čistá hmotnost po odkapání"?

Příslušná ustanovení : příloha IX bod 5

U pevných potravin v nálevu se při označování uvádí kromě čisté hmotnosti/množství též čistá hmotnost této potraviny po odkapání. Pro účely tohoto bodu se voda ve zmrazeném nebo hluboce zmrazeném stavu považuje za nálev, což znamená povinnost uvést na etiketě informaci o čisté hmotnosti i o hmotnosti po odkapání. Nařízení mimoto uvádí, že v případě potravin ve zmrazeném a hluboce zmrazeném stavu s glazurou nesmí čistá hmotnost zahrnovat samotnou glazuru (hmotnost bez glazury).

Uvedená čistá hmotnost glazovaných potravin je proto totožná s jejich čistou hmotností po odkapání. S přihlédnutím k této skutečnosti a rovněž k nutnosti zamezit klamání spotřebitele jsou možné tyto údaje o čisté hmotnosti:

 • dvojí údaj:

  1. čistá hmotnost: X g a
  2. čistá hmotnost po odkapání: X g,
 • srovnávací údaj:

  1. čistá hmotnost = čistá hmotnost po odkapání = X g,
 • jediný údaj:

  1. čistá hmotnost (bez glazury): X g.

2.4.4. "Minimální trvanlivost do" nebo "datum použitelnosti"

Musí být cider označen datem minimální trvanlivosti "minimální trvanlivost do"?

Příslušná ustanovení : článek 24, příloha X bod 1 písm. d)

Nikoli, cider získaný kvašením nemusí být označen datem minimální trvanlivosti, jelikož patří do kategorie "vín, likérových vín, šumivých vín, aromatizovaných vín a podobných výrobků získaných z jiného ovoce než z hroznů, jakož i nápojů kódu KN 2206 00 získaných z hroznů nebo hroznového moštu", která je od této povinnosti osvobozena.

Produkt získaný smícháním alkoholu s ovocnou šťávou by se však nepovažoval za "podobné výrobky získané z jiného ovoce než z hroznů" v rámci výše zmíněné kategorie, a proto by se vyžadovalo uvedení data minimální trvanlivosti "minimální trvanlivost do", nemá-li výrobek obsah alkoholu alespoň 10 % objemových (u nápojů obsahujících nejméně 10 % obj. alkoholu nemusí být "datum minimální trvanlivosti" uvedeno).

2.4.5. Návod k použití

Může provozovatel potravinářského podniku použít v "návodu k použití" symbol pánve nebo trouby bez uvedení slov "pánev" nebo "trouba"?

Příslušná ustanovení : čl. 9 odst. 2 a článek 27

Nikoli. Povinné údaje jako návod k použití musí být uvedeny slovy a čísly. Použití piktogramů nebo symbolů představuje pouze dodatečný prostředek k vyjádření těchto údajů.

Komise však může v budoucnu přijmout prováděcí akty, které umožní vyjádřit jeden nebo více povinných údajů piktogramy nebo symboly místo slov nebo čísel.

2.5. Další povinné údaje u určitých druhů nebo skupin potravin

2.5.1. Označování zmrazených potravin

— Je datum zmrazení nebo u produktů zmrazených více než jednou datum prvního zmrazení povinné na etiketě nebaleného zmrazeného masa, zmrazených masných polotovarů a zmrazených nezpracovaných produktů rybolovu?

Příslušná ustanovení : příloha III

Nikoli. Datum zmrazení je povinné pouze na etiketě baleného zmrazeného masa, zmrazených masných polotovarů a zmrazených nezpracovaných produktů rybolovu. Členské státy mohou rozhodnout o rozšíření tohoto požadavku na nebalené produkty.

— Jak jsou definovány "nezpracované produkty rybolovu"?

Produkty rybolovu 4 zahrnují všechny mořské nebo sladkovodní živočichy (kromě živých mlžů, živých ostnokožců, živých pláštěnců a živých mořských plžů a všech savců, plazů a žab), volně žijící nebo farmově chované, včetně všech poživatelných forem, částí a produktů těchto živočichů. Nezpracovanými 5 produkty rybolovu jsou produkty rybolovu, jež neprošly zpracováním, a zahrnují produkty, které byly děleny, porcovány, odseknuty, plátkovány, vykostěny, rozsekány, zbaveny kůže, rozdrceny, nakrájeny, očištěny, ořezány, zchlazeny, zmrazeny, hluboce zmrazeny nebo rozmrazeny.

— Lze použít údaj "rychle zmrazeno dne [DATUM]" k označení data zmrazení u zmrazeného masa, zmrazených masných polotovarů a zmrazených nezpracovaných produktů rybolovu?

Příslušná ustanovení : příloha III bod 6 a příloha X bod 3

Nikoli, údaj "rychle zmrazeno dne ..." použít nelze, jelikož v příloze X je jednoznačně stanoveno, že výrazem, který je nutno použít, je "zmrazeno dne ...".

3. Výživové údaje

3.1. Použití výživových údajů

3.1.1. Vztahují se pravidla týkající se výživových údajů, která jsou stanovena v nařízení, na všechny potraviny?

Příslušná ustanovení : článek 29

Tato pravidla se nevztahují na níže uvedené potraviny, které mají vlastní pravidla pro označování výživových údajů:

— doplňky stravy 6 ,

— přírodní minerální vody 7 .

Ve vztahu k potravinám pro určité skupiny se nařízení použije, aniž by byla dotčena pravidla stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 8 nebo zvláštní opatření podle zmíněného rámce.

3.2. Povinné výživové údaje

3.2.1. Co je třeba uvést?

Příslušná ustanovení : články 13, 30, 32, 34 a 44, přílohy IV a XV

Povinné výživové označování musí obsahovat všechny níže uvedené údaje: energetická hodnota a množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.

Energetická hodnota musí být uvedena v kJ (kilojoulech) i v kcal (kilokaloriích). Energetická hodnota v kilojoulech musí být uvedena jako první a za ní následuje hodnota v kilokaloriích. Lze použít zkratku kJ/kcal.

Pořadí uvádění příslušných informací je toto:

energetická hodnota
tuky
z toho
— nasycené mastné kyseliny
sacharidy
z toho
— cukry
bílkoviny
sůl

Je-li dostatek místa, uvádějí se údaje v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami. Při nedostatku místa pro poskytnutí údajů v tabulce se údaje uvedou v řadě za sebou.

Na výživové údaje se vztahují pravidla týkající se minimální velikosti písma a tyto údaje musí být vytištěny písmem, jehož střední výška činí nejméně 1,2 mm. V případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, činí střední výška nejméně 0,9 mm. Střední výška je definována v příloze IV nařízení.

(poznámka: Potraviny v obalech nebo nádobách, jejichž největší plocha je menší než 25 cm2, jsou od povinného výživového označování osvobozeny (příloha V bod 18, viz bod 3.6.1)).

Jsou-li energetická hodnota nebo obsah živin ve výrobku zanedbatelné, lze informace o nich nahradit například prohlášením "Obsahuje zanedbatelné množství ..." umístěným v těsné blízkosti výživových údajů (pokud jde o pojem "zanedbatelné množství", viz bod 3.2.2).

Existují produkty, u nichž nemusí být výživové údaje uvedeny (viz bod 3.6.1).

3.2.2. Je nutné v případě, že výrobek má zanedbatelné množství živin, u nichž se vyžaduje povinné označování, nebo zanedbatelnou energetickou hodnotu, uvést tyto živiny nebo energetickou hodnotu v tabulce s údaji o živinách? (čl. 34 odst. 5)

Příslušná ustanovení : čl. 34 odst. 5

Nikoli, jsou-li energetická hodnota nebo obsah živin zanedbatelné, lze informace o nich nahradit například prohlášením "Obsahuje zanedbatelné množství ..." umístěným v těsné blízkosti výživových údajů.

3.2.3. Kdy lze použít formulaci uvádějící, že sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku?

Příslušná ustanovení : čl. 30 odst. 1

Formulace uvádějící, že sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku, se může nacházet v těsné blízkosti výživových údajů na potravinách, do nichž nebyla přidána sůl, jako je mléko, zelenina, maso a ryby. Jestliže byla sůl přidána při zpracování nebo v důsledku přidání složek, které obsahují sůl, jako je šunka, sýr, olivy, ančovičky atd., nelze tuto formulaci použít.

3.2.4. Obsah "soli" uvedený v tabulce s povinnými výživovými údaji bude vypočten pomocí vzorce: sůl = sodík × 2,5. Musí být v tomto výpočtu zahrnut sodík pocházející z jakékoli jiné složky, jako je například sacharin sodný, askorban sodný atd.?

Příslušná ustanovení : příloha I bod 11

Ano, obsah ekvivalentu soli musí být vždy odvozen z celkového obsahu sodíku v potravinářském výrobku, a to pomocí vzorce: sůl = sodík × 2,5.

3.3. Dobrovolné údaje

3.3.1. Jaké jiné živiny je možno uvést?

Příslušná ustanovení : čl. 30 odst. 2, články 32, 33 a 34, příloha XV

Povinné výživové označování může být doplněno rovněž údaji o obsahu jedné nebo více následujících živin:

a) mononenasycené mastné kyseliny;

b) polynenasycené mastné kyseliny;

c) polyalkoholy;

d) škroby;

e) vláknina;

f) vitaminy a minerální látky.

Pořadí uvádění příslušných informací je toto:

energetická hodnota
tuky
z toho
— nasycené mastné kyseliny,
— mononenasycené mastné kyseliny,
— polynenasycené mastné kyseliny,
sacharidy
z toho
— cukry,
— polyalkoholy,
— škroby,
vláknina
bílkoviny
sůl
vitaminy a minerální látky

Je-li dostatek místa, údaje se uvádějí v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami. Při nedostatku místa pro poskytnutí údajů v tabulce se údaje uvedou v řadě za sebou.

Tyto živiny se uvádějí v gramech (g) 9 na 100 g nebo na 100 ml a navíc mohou být uvedeny v přepočtu na jednu porci nebo jednotku spotřeby daného produktu.

3.3.2. Jak by měla být v případě, není-li živina, pro niž je uvedeno výživové nebo zdravotní tvrzení, součástí výživových údajů, tato informace uvedena?

Příslušná ustanovení : články 30 a 49

Je-li živina, pro niž je uvedeno výživové nebo zdravotní tvrzení, součástí výživových údajů, dodatečné označování se nevyžaduje.

Není-li živina nebo jiná látka, pro niž je uvedeno výživové nebo zdravotní tvrzení, součástí výživových údajů, musí být údaj o obsahu živiny nebo jiné látky uveden ve stejném zorném poli, například v těsné blízkosti výživových údajů (viz rovněž bod 3.3.5).

3.3.3. Jaké další výživové údaje je nutno uvést v případě, je-li množství vlákniny (nebo jiné živiny uvedené v čl. 30 odst. 2) uvedeno na nebalené potravině?

Příslušná ustanovení : čl. 30 odst. 1, 2, 5 a článek 49

Chce-li provozovatel potravinářského podniku uvést množství vlákniny v produktu nebo množství jiné živiny uvedené v čl. 30 odst. 2, je třeba uvést úplné výživové údaje. To zahrnuje:

— energetickou hodnotu a

— množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.

Jestliže se výživové nebo zdravotní tvrzení týká jakékoli živiny uvedené v čl. 30 odst. 2, musí být obsah této živiny uveden i ve výživových údajích.

3.3.4. Lze obsah vlákniny označit pomocí procentního podílu referenční hodnoty příjmu, přestože v nařízení není pro vlákninu harmonizovaná referenční hodnota příjmu stanovena?

Příslušná ustanovení : čl. 30 odst. 2 a čl. 35 odst. 1 písm. e)

Nikoli. Jedinými živinami, u nichž lze množství vyjádřit jako procentní podíl referenční hodnoty příjmu, jsou živiny, pro něž jsou referenční hodnoty příjmu stanoveny v příloze XIII, a to i tehdy, jsou-li použity další způsoby vyjadřování a uvádění výživových údajů.

3.3.5. Lze označit obsah součástí dobrovolně uváděných živin, například "omega-3 mastných kyselin", jako součástí polynenasycených mastných kyselin?

Příslušná ustanovení : článek 30

Nahrávám...
Nahrávám...