dnes je 19.2.2019
Input:

Pitná voda v potravinářských provozovnách

18.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.3
Pitná voda v potravinářských provozovnách

MUDr. Pavla Svrčinová

Problematika pitné vody je obsažena jak v legislativě Evropské unie, tak v tuzemských právních předpisech. Následující text zahrnuje základní informace z právních předpisů včetně některých požadavků, které z nich vyplývají pro provozovatele potravinářských podniků.

Základem je uvést, jak je v evropských předpisech definován pojem „pitná voda” a od kdy se voda považuje za potravinu, a samozřejmě také uvést, jaké jsou požadavky na zajištění dodávání pitné vody při výrobě a uvádění potravin do oběhu.

Pitná voda

Pojem „pitná voda” je definován v evropských předpisech nařízením (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen „nařízení”) v článku 2, kde se uvádí, že „pitnou vodou” je voda splňující minimální požadavky stanovené ve směrnici Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. V uvedené směrnici je v článku 2 definováno, že „vodou určenou k lidské spotřebě” je:

a) veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě potravin nebo k jiným účelům v domácnosti, bez ohledu na její původ, či zda je dodávána z rozvodné sítě, ze zásobníků cisteren, v lahvích nebo kontejnerech;

b) veškerá voda používaná v potravinářských zařízeních k výrobě, zpracování, konzervaci nebo uvádění výrobků nebo látek určených k lidské spotřebě na trh, pokud se příslušné vnitrostátní orgány neujistí, že jakost této vody nemůže ovlivnit zdravotní nezávadnost potravin v jejich konečné podobě.

Současně je v článku 6 pak stanoveno, v jakém místě odběru se považuje voda za vodu určenou k lidské spotřebě, tj. za pitnou vodu. Těmito místy jsou místa dodržování hodnot, což jsou místa, kde je:

a) voda dodávaná z rozvodné sítě v místě uvnitř objektu nebo provozovny, kde vytéká z kohoutků obvykle používaných k lidské spotřebě;

b) voda dodávaná z cisterny v místě jejího výtoku z cisterny;

c) voda stáčená do lahví nebo kontejnerů určených k prodeji v místě plnění vody do lahví nebo kontejnerů;

d) voda používaná k přípravě potravin v potravinářském podniku v místě, kde se voda v tomto podniku používá.

Za uvedenými místy dodržování hodnot je pak voda podle nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, považována za potravinu. Tolik tedy k definici, co je považováno za pitnou vodu a co za potravinu podle evropského práva.

Výše citované nařízení stanoví, jaká kvalita vody musí být při výrobě, distribuci a prodeji potravin zajištěna. V příloze II mezi obecnými hygienickými požadavky pro všechny provozovatele potravinářských podniků se stanoví pro zásobení vodou základní požadavek, že zásobení pitnou vodou musí být dostatečné, pitná voda musí být použita vždy tam, kde by mohlo dojít ke kontaminaci potravin. Pokud je používána voda užitková (např. výroba páry, chlazení apod.), nesmí mít žádné propojení ani jakoukoliv možnost zpětného toku do systému pitné vody.

Z národní legislativy je nutné zmínit zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jenž spolu s prováděcím předpisem, a to vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška”), transponuje (zapracovává) do národního předpisu požadavky uvedené ve směrnici č. 98/83. Pitná voda je zde definována v širším rozsahu jako veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, jež je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, jež svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby.

Vyhláška dále stanoví co je surovou vodou - voda odebraná z povrchových nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou, upravovanou vodou - surová voda po určitém technologickém stupni úpravy, upravenou vodou - voda prošlá technologickými procesy k dosažení požadované jakosti pitné vody, včetně vody, která může být dodávána jako pitná bez jakékoli úpravy; vodou upravenou se rozumí též voda vyrobená, vodou dodávanou - voda vstupující do distribuční sítě, určená k použití jako pitná; voda dodávaná zahrnuje i vodu v distribuční síti i vodu vytékající z kohoutku u spotřebitele, nebezpečím - jakýkoliv biologický, chemický, fyzikální nebo radiologický činitel ve vodě nebo stav vody, který může ohrozit zdraví odběratelů nebo spotřebitelů vody nebo způsobit organoleptické závady vody; nebezpečím se dále rozumí omezení nebo úplné přerušení dodávky vody odběratelům, kontrolním opatřením - jakákoliv činnost, která se může použít pro předcházení nebezpečí, která nelze žádným opatřením zcela vyloučit, nebo která s ním související riziko snižuje na přijatelnou úroveň či nápravným opatřením - jakákoliv činnost, pomocí které lze nebezpečí zcela odstranit nebo podstatně zmírnit.

Jakost pitné vody

Hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody (jakost pitné vody) se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Tyto limity jsou upraveny prováděcím právním předpisem (vyhláškou) obsahujícím ukazatele jakosti pitné vody, včetně pitné vody balené a teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody (dále jen „teplá voda”), jakož i vody teplé vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců. Vyhláška dále stanoví rozsah a četnost kontroly dodržení jakosti pitné vody a požadavky na metody kontroly jakosti pitné vody. Pro účely vyhlášky se rozumí hygienickým limitem hodnota stanovená v přílohách č. 1, 2 a 3 nebo hodnota stanovená na základě zákona orgánem ochrany veřejného zdraví.

Hygienické limity jsou stanoveny jako:

 • mezní hodnota (MH) – hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejíž překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko; není-li u ukazatele uvedeno jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných hodnot.

 • nejvyšší mezní hodnota (NMH) – hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti pitné vody, v důsledku jejíhož překročení je vyloučeno použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví (Hygienická stanice dále „OOVZ”) na základě žádosti jinak;

 • doporučené hodnoty (DH) jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky.

Kromě úpravy ve vyhlášce může podle zákona příslušný OOVZ hygienické limity určit nebo povolit.

Provozovatel a jeho povinnosti

Zákon č. 258/2000 Sb.§ 3 vymezuje z hlediska pitné vody provozovatele (povinnou osobu):

 • provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu = osoba, jež provozuje vodovod a je držitelem povolení k provozování tohoto vodovodu vydaného krajským úřadem; vodovodem pro veřejnou potřebu je podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, vodovod, kde je průměrná denní produkce vyšší než 10 m3 nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod vyšší než 50;

 • vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, který je nositelem práv a povinností provozovatele;

 • osoba, jež zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou;

 • osoba, která vyrábí pitnou vodu z individuálního zdroje jako součást své podnikatelské činnosti, pro jejíž výkon musí být používána pitná voda.

Osoby, které dodávají pitnou vodu pro veřejnou potřebu, jsou nositeli práv a povinností provozovatele. Za tyto osoby se považuje:

a) vlastník, a není-li provozovatelem, pak provozovatel vodovodu, u něhož je průměrná denní produkce menší než 10 m3, nebo počet fyzických osob trvale využívajících vodovod je menší než 50, pokud vodovod provozuje jako součást své podnikatelské činnosti nebo jako součást jiné činnosti právnické osoby;

b) osoba dodávající pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích;

c) vlastník nebo provozovatel veřejné studny, která byla označena jako zdroj pitné vody;

d) osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (například školy, zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb).

Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu i osoby, které dodávají pitnou vodu pro veřejnou potřebu, pokud není stanoveno jinak (dále jen „povinné osoby”), jsou povinni zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody.

§ 21 odst. 2 zákona je dále stanovena povinnost osobám, jež provozují činnosti epidemiologicky závažné, kterými je např. provozování stravovacích služeb, výroba potravin, uvádění potravin do oběhu, používat jen vodu pitnou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak nebo druh činnosti nevyžaduje nebo neumožňuje užití vody jiné jakosti. K užití vody jiné jakosti, nejde-li o teplou vodu, je třeba povolení příslušného OOVZ.

Povolení užití vody jiné jakosti

Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné uvede v návrhu na zahájení řízení o udělení povolení k užití takové vody mikrobiologické, biologické, fyzikální, organoleptické a chemické ukazatele vody, jejich hodnoty a způsob zabezpečení dodržování hodnot těchto ukazatelů s ohledem na způsob užití vody.

OOVZ rozhodnutím stanoví ukazatele nesplňující kvalitu pitné vody, hodnotu jejich limitu, četnost kontroly včetně povinnosti předkládat tomuto orgánu výsledky.

Výroba teplé vody

Požadavky na teplou vodu jsou uvedeny v § 3 odst. 3 zákona:

Teplá voda dodávaná jako součást podnikatelské činnosti osoby nebo jiné činnosti právnické osoby musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem (přílohou č. 2 vyhlášky); za splnění této povinnosti odpovídá výrobce teplé vody. Teplou vodu dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, může výrobce vyrobit jen z vody pitné.

Užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné

Na žádost povinné osoby může příslušný OOVZ povolit na časově omezenou dobu užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů.

Výjimka podle § 3 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. připouští toto povolení na časově omezenou dobu.

Podmínky pro vydání:

 • dodávku pitné vody nelze zajistit jinak;

 • nebude ohroženo veřejné zdraví.

V případě ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou s výjimkou mikrobiologických ukazatelů lze udělit takovouto výjimku maximálně na dobu 30 dnů za podmínky, že:

 • nápravná opatření jsou dostačující k odstranění závady do 30 dnů;

 • nedodržení hygienického limitu jakéhokoli ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou netrvalo během posledních 12 měsíců déle než 30 dnů.

Náležitosti žádosti:

 • ukazatel, kterého se nedodržení týká;

 • důvody nedodržení hygienického limitu včetně vyhodnocení možnosti jiného zajištění dodávky pitné vody;

 • návrh nápravných opatření včetně časového rozvrhu prací a odhadu nákladů;

 • zásobovaná oblast a počet zásobovaných obyvatel;

 • návrh doby trvání povolení;

 • přehled nedodržení hygienického limitu jakéhokoliv ukazatele za posledních 12 měsíců;

 • posouzení zdravotních rizik a navrhovaný rozsah a četnost kontroly jakosti pitné vody.

OOVZ určí v povolení maximální hodnotu dotčeného ukazatele a dobu odstranění závady.

Snížení limitu ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou s výjimkou mikrobiologických

Snížení limitu ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou s výjimkou mikrobiologických zahrnuje ustanovení § 3a zákona.

Povinná osoba (s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) zákona může požádat OOVZ o určení mírnějšího hygienického limitu, než stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška) pokud nelze závadu odstranit v rámci udělené výjimky podle § 3 odst. 4.

Podmínky vydání povolení:

 • jestliže používání vody takové jakosti po stanovenou dobu nepovede k ohrožení lidského zdraví;

 • pitnou vodu není možné zabezpečit jiným přiměřeným způsobem;

 • doba platnosti povolení je co nejkratší, maximálně 3 roky, lze opakovaně vydat na další 3 roky;

 • před uplynutím doby, na kterou byl mírnější hygienický limit omezen, povinná osoba musí doložit, zda a v jakém rozsahu byla zjednána náprava. OOVZ tuto skutečnost ověří.

OOVZ přihlédne i k riziku ohrožení lidského zdraví při případném přerušení dodávky pitné vody nebo omezení jejího používání.

Povinnosti povinných osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody

jsou uvedeny v § 3c a § 4 zákona. Patří mezi ně zejména:

povinnost vypracovat provozní řád, který obsahuje

 • údaje o zdroji a

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz