dnes je 20.5.2024

Input:

Podmínky obchodování s vejci v členských státech EU a při jejich exportu a importu

28.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.4
Podmínky obchodování s vejci v členských státech EU a při jejich exportu a importu

MVDr. Eduard Slanec

Společná organizace trhů se zemědělskými produkty

Pro obchodování s vejci na celém území EU platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanovuje podmínky uvádění vajec vyprodukovaných v zemích EU nebo dovezených ze třetích zemí na trh do Společenství. Nařízení se vztahuje i na vyvážená vejce z EU.

Členské státy mohou stanovit výjimku z požadavků tohoto nařízení pro vejce, která producent dodává přímo konečnému spotřebiteli mimo kódu producenta (vyhláška č. 289/2007 Sb. ) :

 1. ve svém produkčním místě
 2. na místním veřejném trhu nebo při podomním prodeji v regionu produkce členského státu.

Pokud je výjimka v členském státě využita, nesmějí se u vajec použít třídy jakosti ani hmotnostní skupiny.

Nařízení (EU) č. 1308/2013 vymezuje nebo stanovuje pouze vybrané definice. Ostatní definice jsou uvedeny v prováděcím nařízení Komise (ES) č. 589/2008 . Jde o tyto definice:

 • vejci ve skořápce se rozumějí drůbeží vejce ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená, jiná než násadová vejce;

 • násadovými vejci se rozumějí drůbeží vejce na násadu;

 • celými produkty se rozumějí ptačí vejce bez skořápky, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, vhodná k lidské spotřebě;

 • "oddělenými produkty" se rozumějí žloutky ptačích vajec, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, vhodné k lidské spotřebě.

Nařízení (EU) č. 1308/2013 upravuje také obchodní normy pro produkci násadových vajec a jejich uvádění na trh.

Vztahuje se na uvádění násadových vajec na trh a jejich přepravu, jakož i líhnutí vajec za účelem výkonu povolání ve Společenství nebo pro obchodní účely. Touto částí však nejsou vázána chovná zařízení pro čistokrevný chov a ostatní chovná zařízení s méně než 100 kusy drůbeže a líhně s kapacitou menší než 1 000 násadových vajec. Násadová vejce používaná k produkci drůbežích mláďat se označují jednotlivě, přepravují se v dokonale čistém balení, které obsahuje pouze násadová vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže, pocházející z jednoho zařízení. Balení násadových vajec dovezených ze třetích zemí musí obsahovat pouze násadová vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže ze stejné země původu a od stejného odesílatele.

Součástí nařízení (EU) č. 1308/2013 je i třídění vajec podle jakosti.

Vejce třídy A se označují kódem producenta. Vejce třídy B se označují kódem producenta nebo jiným způsobem. Členské státy mohou stanovit výjimkou z tohoto požadavku pro vejce třídy B, pokud jsou uváděna na trh výhradně na jejich území. Označování vajec se uskutečňuje v produkčním místě nebo v první balírně/třídírně, do níž jsou vejce dodána. Vejce, která konečnému spotřebiteli prodává producent na místním veřejném trhu v regionu produkce dotyčného členského státu, se označují stejně jako vejce třídy A kódem producenta. Členské státy mohou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy vymezit pojmy "místní veřejný trh", "podomní prodej" a "region produkce".

Členské státy však mohou stanovit výjimku z tohoto požadavku pro producenty, kteří vlastní nejvýše 50 nosnic, jsou-li jméno/název a adresa producenta uvedeny v místě prodeje.

Dovoz vajec ze třetích zemí se může uskutečnit na základě žádostí vyvážejících třetích zemí a odpovídajících obchodních norem pro vejce platné v dotčených zemích.

V nařízení Komise (ES) č. 589/2008 jsou doplněny definice z původního nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 a částečně nově upraveny, jako jsou:

 • "doporučeným datem prodeje" maximální lhůta pro dodání vajec konečnému spotřebiteli podle bodu 3 kapitoly I oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 ;

 • "uvedením na trh" držení vajec za účelem prodeje včetně nabízení k prodeji, skladování, balení, označování, dodávání nebo jakéhokoli jiného druhu předání, zdarma či nikoli;

 • "produkčním místem" zařízení, ve kterém se chovají nosnice a které je registrováno v souladu se směrnicí Komise 2002/4/ES ;

 • "balírnou/třídírnou" balírna/třídírna ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004, která je povolená podle čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení a ve které jsou vejce tříděna podle jakosti a hmotnosti;

 • "konečným spotřebitelem" poslední nabyvatel potraviny, který tuto potravinu použije pouze v rámci úkonů a činností v potravinářském odvětví.

Požadavky na schvalování balíren/třídíren

Schvalování balíren/třídíren vajec patří do kompetence orgánů veterinární správy. Při schvalování vychází jednak z obecných hygienických požadavků a zvláštních požadavků na prostory pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin, které jsou stanoveny v příloze II kapitole I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 . Obecné požadavky jsou zaměřeny zejména na udržování prostorů v čistotě a dobrém stavu, umožňujícím odpovídající údržbu, čištění a dezinfekci a poskytujícím dostatečný pracovní prostor pro hygienické provedení všech postupů a minimalizaci kontaminace z ovzduší. Z dalších obecných požadavků je zajištění odpovídajících teplotních režimů při manipulaci s potravinami, provádění regulace škůdců, zabezpečení odpovídajícího větrání, osvětlení, dostatečného počtu umyvadel s přívodem teplé a studené vody, vybudování odpovídajícího kanalizačního zařízení, odděleného uskladnění čisticích a dezinfekčních prostředků, případně vodného zařízení pro převlékání pracovníků. U zvláštních požadavků je kladen důraz na zajištění bezvadných povrchů podlah a stěn, aby bylo možné provádět jejich snadné čištění a dezinfekci, byly z odolných, nenasáklivých a netoxických materiálů. U stropů se požaduje, aby stropní instalace nebyly příčinou hromadění nečistot a kondenzace par. Okna a jiné otvory musí být konstruovány tak, aby se zabránilo hromadění nečistot, otvíratelná okna musí být opatřena vyjímatelnou sítí proti hmyzu, dveře snadno čistitelné a dezinfikovatelné. Totéž platí o všech površích zařízení v oblastech, kde se manipuluje s potravinami.

V nařízení Komise (ES) č. 589/2008 se pak požaduje pouze nezbytné technické vybavení zajišťující řádné zacházení s vejci. Toto zařízení by mělo správně zahrnovat:

 1. přístroje na měření výšky vzduchové bubliny;
 2. stroj na třídění vajec podle hmotnosti;
 3. jednu nebo více vah schválených pro vážení vajec;
 4. zařízení na označování vajec;
 5. vhodné zařízení na prosvěcování vajec.

Jakostní znaky vajec třídy A (vzduchová bublina 6 mm nebo 4 mm pro extra vejce, bílek čirý a průhledný) se oproti nařízení Komise (ES) č. 2295/2003 nemění. Rovněž tak hmotnostní třídění vajec zůstává stejné (XL, L, M, S). Lze uvádět hmotnostní rozpětí kombinací písmen a výrazů.

Za nechlazená vejce jsou považována i ta vejce, která byla udržována při teplotě nižší než 5 °C v průběhu přepravy trvající kratší dobu než 24 hodin nebo skladování v maloobchodní síti po dobu kratší než 72 hodin.

Vejce, která neodpovídají jakostním znakům třídy A, mohou být přeřazena do třídy B.

Mytá vejce

Členské státy, které povolily k 1. 6. 2003 balírnám/třídírnám mýt vejce, mohou dále povolovat jejich mytí ze předpokladů, že balírny/třídírny budou mít vnitrostátní pokyny pro režim mytí vajec. Mytá vejce se mohou uvolňovat na trh pouze v členských státech, v nichž bylo mytí povoleno. V České republice mytí vajec povoleno nebylo.

Vejce musí být roztříděna, označena a zabalena do 10 dnů po snášce a extra vejce do 4 dnů po snášce.

Doba minimální trvanlivosti musí být vyznačena při balení.

Informace vyznačené producentem na obalu při přesunu vajec od producenta do balírny/třídírny:

 1. jméno a adresa producenta;
 2. kód producenta;
 3. počet vajec nebo jejich hmotnost;
 4. datum nebo doba snášky;
 5. datum odeslání.

Stejné informace musí být i v průvodních dokladech, originály dokladů uchovává balírna/třídírna.

Pokud dodávají vejce balírnám/třídírnám vlastní produkční jednotky, může se provádět označení přepravních obalů až v balírně/třídírně.

Pokud jsou vejce od producenta dodávaná do sběrného místa, balírny/třídírny nebo jinému než potravinářskému průmyslu v jiném členském státě, musí být před opuštěním místa produkce označena kódem producenta.

Od tohoto požadavku může členský stát, na jehož území se místo produkce nachází, udělit výjimku, jestliže producent podepsal dodací smlouvu s balírnou/třídírnou, která takové označení v souladu s nařízením požaduje.

 • Taková výjimka může být členským státem, v němž se balírna/třídírna nachází, udělena pouze na základě požádání obou subjektů a přiložené dodací smlouvy, jejíž trvání není kratší než 1 měsíc.

 • Ještě před udělením výjimky musí být informovány inspekční orgány dotyčného členského státu a všech tranzitních členských států.

 • Vejce třídy

Nahrávám...
Nahrávám...