dnes je 21.6.2024

Input:

Podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

25.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.7.2
Podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Ing. Pavel Petrů

Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, jsou podle ustanovení nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zejména:

 1. Ochrana hlavy a lebky

  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky

  Ochranné přilby:

  a) práce na staveništi,

  b) práce spojené s údržbou opravami a modernizací ocelových mostů, ocelových konstrukcí budov, stožární věží ocelových konstrukcí vysokých pecí, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, v kotelnách a elektrárnách,

  c) práce spojené s údržbou a opravami v jámách výkopech šachtách a tunelech,

  d) zemní práce a práce v lomech,

  e) práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených výkopech, při likvidaci skládek uhlí,

  f) práce s expanzními vsazovacími přístroji,

  g) trhací práce,

  h) práce v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků,

  i) práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, při zpracování kovů, kování, kování v zápustce, slévání,

  j) práce na průmyslových pecích, kontejnerech, strojním zařízení, silech, zásobnících a potrubích,

  k) stavba a opravy lodí,

  l) práce při posunování železničních vagonů,

  m) práce na jatkách,

  n) záchranné práce a zdolávání havárií, nejsou-li vykonávány záchrannými sbory a službami,

  o) práce při chovu koní,

  p) těžba dříví, manipulace s kulatinou,

  q) obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků.

 2. Ochrana nohou

  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu nohou

  2.1 Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí:

  a) práce při výstavbě skeletu budov, základů a silniční práce,

  b) lešenářské práce,

  c) demoliční práce,

  d) práce s betonovými a prefabrikovanými díly, stavby bednění a jeho odstraňování,

  e) nádvorní práce a práce ve skladištích,

  f) práce na střechách,

  g) práce v lese,

  k) práce v chemických provozech.

  2.2 Ochranná obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí:

  a) práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách,

  b) práce při stavbě pecí, topných a větracích zařízení a montáži kovových dílů,

  c) práce při přestavbách a údržbářské práce,

  d) práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení drátů,

  e) práce v kamenolomech a otevřených výkopech, na uhelných skrývkách,

  f) práce při dobývání a zpracování hornin,

  g) práce při výrobě a zpracování plochého a obalového skla,

  h) práce při vyzdívání pecí v keramickém průmyslu,

  i) práce s formami v keramickém průmyslu,

  j) práce, při formování v keramickém průmyslu a práce v průmyslu stavebních hmot,

  k) práce v dopravě a skladování,

  l) práce s mraženými bloky masa a s bloky konzervovaných potravin,

  m) práce při stavbě a opravách lodí,

  n) práce při posunování železničních vagónů,

  o) práce u rámových pil,

  p) dlouhodobá práce ve stoje.

  2.3 Ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, proříznutí:

  • práce na střechách.

  2.4 Ochranná obuv s tepelně izolační podešví:

  • práce na velmi horkých nebo velmi studených materiálech nebo při práci s nimi.

  2.5 Ochranná obuv, kterou lze snadno vyzout:

  • práce, při které se vyskytuje riziko proniknutí roztavené látky

  2.6 Ochranná obuv s protiskluzovou podešví:

  • práce ve vlhkém prostředí nebo na kluzkých plochách.

 3. Ochrana zraku nebo obličeje

  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu zraku nebo obličeje

  Ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka:

  a) svářecí, brousící a rozbrušovací práce,

  b) práce při utěsňováni a sekání,

  c) práce při dobývání a zpracovávání hornin,

  d) práce s expanzními vsazovacími přístroji,

  e) práce na hrubovacích strojích, které jsou zdrojem malých úlomku

  f) kováni do zápustky,

  g) odstraňování částí materiálu nebo práce, při nichž vznikají úlomky nebo střepiny (kovoobrábění. dřevoobrábění),

  h) práce při tryskání abrasivních látek,

  i) práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními látkami a žíravými čistícími prostředky,

  j) práce, při nichž se rozprašují kapaliny,

  k) práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek,

  l) práce v sálavém teplu,

  m) práce s lasery,

  n) práce s přenosnými-řetězovými pilami a křovinořezy.

 4. Ochrana dýchacích orgánů

  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu dýchacích orgánů

  Ochranné prostředky dýchacích orgánů:

  a) práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem,

  b) práce v blízkosti zavážky pece,

  c) práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysoké pece,

  d) práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující nebezpečné chemické látky

  e) práce při vyzdívání pecí a u licích pánví, kde je vysoká prašnost,

  f) nanášení nátěrů stříkáním nebo práce s organickými rozpouštědly,

  g) práce v dolech, kamenolomech, šachtách, stokách a dalších podzemních prostorech souvisejících s kanalizací,

  h) práce s lepidly obsahujícími organická rozpouštědla (pokladači, podlahovin, lepení textilií) apod.,

  i) mytí a odmašťování strojních součástí,

  j) práce při přípravě sklářského kmene,

  k) práce v mrazírnách. kde je nebezpečí úniku chladícího média,

  l) práce při zpracování sypkých materiálů a při čištění zásobníků sypkých hmot,

  m) broušení dřeva,

  n) demoliční práce.

 5. Ochrana sluchu

  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu sluchu

  Chrániče sluchu:

  a) práce při kování a obrábění kovů,

  b) práce při lisování kovů a skla.

  c) práce s kompresory a pneumatickými sbíječkami a kladivy,

  d) práce pozemního personálu na letištích,

  e) práce při beranění pilot,

  f) práce s dřevozpracujícími a textilními stroji a zařízeními,

  g) práce při těžbě a zpracování kamene a dřeva,

  h) obsluha zemních a stavebních strojů,

  i) obsluha lahvárenských linek,

  j) práce s expanzními vsazovacími přístroji.

 6. Ochrana těla, paží a rukou

  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou

  6.1 Ochranné oděvy:

  a) práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky. dezinfekčními prostředky, žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky,

  b) práce s horkými materiály nebo v jejích blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy vysoké teploty,

  c) práce při výrobě skla,

  d) otryskávací práce,

  e) práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu,

  f) práce při čištění cisteren, nádrží a kanálů.

  6.2 Ohnivzdorné ochranné oděvy:

  a) svařování v omezených prostorech,

  b) opravy tavicích agregátů kovu a skla.

  6.3 Zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí:

  a) práce při vykosťování a řezání masa,

  b) práce s ručními noži, při kterých je třeba táhnout nůž směrem k tělu.

  6.4 Kožené zástěry:

  a) svařovací práce,

  b) kovářské práce,

  c) slévačské práce.

  6.5 Ochrana předloktí:

  • práce při vykosťování a krájení masa.

  6.6 Rukavice:

  a) svařování,

  b) manipulace s předměty s ostrými hranami – s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny,

  c) nechráněná práce s kyselinami a roztoky žíravin,

  d) práce s ropnými produkty.

  e) práce s podchlazenými výrobky a předměty,

  f) práce s expanzními vsazovacími přístroji.

  6.7 Rukavice z kovové sít’oviny:

  a) práce při vykosťováni a krájení masa,

  b) krájení masa ručním nožem při porážení zvířat a výrobě masa,

  c) práce při výměně nožů u řezacích strojů.

 7. Nepříznivé počasí

  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím

  • práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí.

 8. Výstražné oděvy

  Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů

  • práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní.

 9. Bezpečnostní pásy a postroje

  Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních pásů a postrojů

  a) práce na lešeních a konstrukcích,

  b) práce při montáži stavebních prefabrikátů,

  c) práce na stožárech.

 10. Bezpečnostní lana

  Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních lan

  a) práce v kabinách výškových jeřábů,

  b) práce ve výškových kabinách stohovacích a zakládacích zařízení ve skladištích,

  c) práce ve vysokých částech vrtných věží,

  d) práce v šachtách a stokách.

 11. Ochrana pokožky

  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu pokožky

  a) práce při zpracování barev a materiálů k nanášení,

  b) práce při vydělávání kůží,

  c) práce ve vlhkém prostředí,

  d) čisticí a údržbářské práce, při nichž může dojít ke kontaminaci pokožky,

  e) práce s ionizujícím zářením.

Podmínky poskytování OOPP

Způsob, podmínky a dobu používání osobních ochranných pracovních prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k jejich vlastnostem.

Používání osobních ochranných pracovních prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Zaměstnanci musí být s používáním osobních ochranných pracovních prostředků seznámeni.

Osobní ochranné pracovní prostředky musí zaměstnavatel poskytnout všem zaměstnancům, u nichž to při práci vyžaduje ochrana jejich života a zdraví a tuto ochranu nelze zajistit jiným způsobem. Není tedy rozhodující jejich funkční zařazení. Tam, kde zaměstnanci vykonávají práci s rizikem po převážnou část pracovní doby, poskytuje jim zaměstnavatel osobní ochranné pracovní prostředky do trvalého užívání.

Jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, musejí být vybaveni též zaměstnanci, s nimiž zaměstnavatel uzavřel dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, přichází-li u nich v úvahu ochrana proti vyskytujícím se nebezpečím.

Podle ustanovení § 101 odst. 5 zákoníku práce se povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. V případě potřeby je zaměstnavatel povinen vybavit nezbytnými osobními ochrannými pracovními prostředky i další osoby zdržující se na pracovišti.

Ustanovení § 12 zákona č. 309/2006 Sb., rozšiřuje povinnost zákoníku práce poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnavatelům (fyzickým osobám), kteří též sami pracují, dále fyzickým osobám, které provozují samostatně výdělečnou činnost a osobám blízkým, které spolupracují s takovým zaměstnavatelem (podnikatelem).

Výběr OOPP

Používání osobních ochranných pracovních prostředků nesmí představovat další riziko při pracovní činnosti a přitom musí:

 • být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům,

 • odpovídat podmínkám na pracovišti,

 • být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

 • respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více osobních ochranných pracovních prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Vyřazování OOPP

Právní úprava ponechává plně na zaměstnavateli, zda osobní ochranné pracovní prostředky, které po zvážení jejich funkčnosti vyřadil, ponechá zaměstnanci nebo je použije jinak. Opětovnému použití jiným zaměstnancem však musí vždy předcházet příslušné vydezinfikování, vyprání apod., zabraňující přenosu infekčních chorob.

Jestliže zaměstnanec při rozvázání pracovního poměru nebo při změně pracoviště odevzdá zaměstnavateli ještě použitelné osobní ochranné pracovní prostředky, není zaměstnavatel oprávněn požadovat na něm, aby si je ponechal a zaplatil jejich zůstatkovou hodnotu (nejčastěji se tak stává u obuvi a oděvu). Pokud by však šlo o oboustranný zájem na odprodání (odkoupení) použitých osobních ochranných pracovních prostředků, nic tomu nebrání.

Zaměstnavatel má právo požadovat po zaměstnanci náhradu za zaviněnou ztrátu osobního ochranného pracovního prostředku či neúměrné, předčasné opotřebení po krátké době používání. Stává se např., že zaměstnanec odevzdá místo běžně opotřebované obuvi, teplého zimního kabátu apod., jiné, starší prostředky s úmyslem ty novější si ponechat Každý takový případ je třeba důkladně přešetřit. Může se totiž stát, že se ochranný prostředek v krátké době po vydání poškodí nebo zničí v důsledku nekvalitní výroby, ale i to, že zaměstnavatel k tomuto znehodnocení přispěl třeba tím, že nezajistil vhodné místo pro jeho uložení. Zaměstnanec samozřejmě nebude mít v těchto případech vinu na předčasném opotřebení.

Při likvidaci použitých osobních ochranných pracovních prostředků, např. filtrů, respirátorů apod. je třeba důsledně dodržovat předpisy na ochranu životního prostředí, protože osobní ochranné pracovní prostředky mohly být při používání kontaminovány vysoce jedovatými látkami.

Odpovědnost za OOPP

Podle ustanovení § 255 zákoníku práce odpovídá zaměstnanec za ztrátu osobních ochranných pracovních prostředků, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Své odpovědnosti se

Nahrávám...
Nahrávám...