dnes je 29.6.2022

Input:

Potraviny a stravovací služby - Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP)

17.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.6
Potraviny a stravovací služby – Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP)

Evropská komise

1. Oblast působnosti

Tento list obsahuje doporučení pro nákup potravin a stravovacích služeb .

Specifikace jsou navrženy pro tento sortiment výrobků: ovoce a zelenina, produkty akvakultury, masné a mléčné výrobky a nápoje; a rovněž pro poskytování příslušných stravovacích služeb.

U potravin se základní kritéria týkají ekologických způsobů produkce a obalového odpadu. Komplexní kritéria se týkají také jiných aspektů, jako je zadávání veřejných zakázek na potraviny vyrobené podle norem pro integrovanou produkci 1 a dobré životní podmínky zvířat.

U stravovacích služeb se základní kritéria zaměřují na ekologické potraviny a minimalizaci a třídění odpadů; komplexní kritéria se navíc zaměřují na environmentální kritéria výběru, používání papíru a čisticích prostředků, kuchyňská zařízení, výživu atd.

2. Klíčové dopady na životní prostředí

     
Dopad Přístup k GPP
• Dopad eutrofizace 2 , acidifikace 3 a toxických látek na lidské zdraví a životní prostředí (rostliny a zvířata) způsobený rezidui hnojiv a pesticidů přítomných ve vodě, vzduchu, půdě a potravinách • Veřejné zakázky na ekologické potraviny
• Negativní dopad na ochranu zdraví zemědělců při práci způsobený špatným zacházením s některými pesticidy a hnojivy a jejich nesprávným používáním • Veřejné zakázky na potraviny vyráběné v rámci "integrovaných výrobních systémů"
• Půdní eroze, ničení lesů a ztráta biologické rozmanitosti způsobené nevhodnou zemědělskou praxí, příliš intenzívním chovem zvířat a intenzívní praxí v oblasti rybolovu a akvakultury • Veřejné zakázky na udržitelně získávané nebo lovené produkty akvakultury a mořské produkty
• Týrání zvířat způsobené nedodržováním dobrých životních podmínek zvířat • Veřejné zakázky na živočišné produkty s přísnými normami pro dobré životní podmínky
• Vysoká spotřeba energie a vody při výrobě a zpracování potravin • Veřejné zakázky na sezónní produkty
• Obalový odpad • Veřejné zakázky na produkty volně ložené nebo v obalech s vysokým obsahem recyklovaných materiálů
• Vysoká spotřeba čisticích prostředků a jiných chemikálií, které by mohly mít negativní dopad na ochranu zdraví personálu kuchyně při práci a na životní prostředí prostřednictvím odpadních vod • Používání příborů, nádobí, skla a ubrusů k opětovnému použití
• Vysoká spotřeba vody a energie kuchyňských přístrojů • Používání papírových výrobků šetrných k životnímu prostředí
• Emise CO 2 a jiných znečišťujících látek následkem způsobů přepravy používaných k poskytování stravovacích služeb • Tříděný sběr odpadů a školení zaměstnanců
• Minimalizace používání nebezpečných chemických látek a používání čisticích prostředků a prostředků pro mytí nádobí šetrných k životnímu prostředí
• Veřejné zakázky na kuchyňské přístroje šetrné k vodě a energeticky účinné
• Zlepšení dopravních tras a energetická účinnost a snižování emisí vozidel používaných k poskytování stravovacích služeb

3. Potraviny – kritéria GPP

3.1 Potraviny – základní kritéria GPP

Předmět

Nákup potravin (nebo určitých skupin potravinových produktů) pocházejících alespoň částečně z ekologických zdrojů

Specifikace

1. [X] % [buď definovaná skupina produktů, jako jsou mléčné výrobky, maso, zelenina, nebo seznam konkrétních produktů, např. brambory, rajčata, hovězí, vejce] musí být podle nařízení (ES) č. 834/2007 z ekologické produkce.

Ověřování : Produkty označené ekoznačkou Společenství nebo vnitrostátní ekoznačkou budou považovány za vyhovující.

Kritéria pro přidělování zakázek

Další body budou uděleny za:

1. Ekologické potraviny : Další podíl produktů z ekologických zdrojů nad rámec minimálního požadavku specifikace.

Ověřování: viz výše.

2. Obal : Procento produktů, které:

• jsou dodávány v sekundárním nebo přepravním obalu s obsahem recyklovaných materiálů více než 45 %;

• jsou dodávány v obalových materiálech na bázi obnovitelných surovin;

• nejsou dodávány v individuálních dávkách (v jednotlivém balení).

Ověřování : Dodavatel musí poskytnout podepsané prohlášení uvádějící, která z těchto kritérií je schopen splnit. Veřejný zadavatel jejich splnění ověří během doby trvání smlouvy a v případě nesplnění budou uplatněna příslušná penále.

3.2 Potraviny – komplexní kritéria GPP

Předmět

Nákup potravin (nebo skupiny některých potravinových produktů), kdy určité procento produktů pochází z ekologické a integrované produkce a obal je omezen na minimum

Specifikace

Produkty musí splňovat specifikaci uvedenou v základních kritériích .

Navíc:

2. Ze zbývajících produktů konvenčního zemědělství [X] % [buď definovaná skupina produktů, jako jsou mléčné výrobky, maso, zelenina, nebo seznam konkrétních produktů, např. brambory, rajčata, hovězí, vejce] musí být získáno v souladu s kritérii integrované produkce nebo rovnocenných systémů.

Ověřování: Produkty s regionální/vnitrostátní značkou integrované produkce budou považovány za vyhovující. Pokud nejsou produkty certifikovány, účastník výběrového řízení bude muset poskytnout vhodný důkaz (jako je seznam chemických látek používaných při produkci, dobré životní podmínky zemědělských podniků atd.) splnění každého z požadavků stanovených regionálními/vnitrostátními normami pro integrovanou produkci.

Kritéria pro přidělování zakázek

Další body budou uděleny za produkty splňující dvě kritéria pro přidělování zakázek uvedená v základních kritériích .

Další body budou také uděleny za produkty, které navíc splňují tato další kritéria pro přidělování zakázek:

2. Integrovaná produkce : Další podíl produktů pocházejících ze zdrojů integrované produkce nad rámec minimálního požadavku specifikace.

Ověřování: Produkty s regionální/vnitrostátní značkou integrované produkce budou považovány za vyhovující. Pokud nejsou produkty certifikovány, účastník výběrového řízení bude muset poskytnout vhodný důkaz (jako je seznam chemických látek používaných při produkci, dobré životní podmínky zemědělských podniků atd.) splnění každého z požadavků stanovených regionálními/vnitrostátními normami pro integrovanou produkci.

3. Produkty akvakultury a mořské produkty : Podíl produktů akvakultury a mořských produktů, které jsou loveny nebo získávány udržitelnou praxí a metodami, jak stanoví příslušná značka pro udržitelný rybolov a akvakulturu.

Ověřování : Produkty akvakultury a mořské produkty, které mají značku pro udržitelný rybolov nebo akvakulturu, budou považovány za vyhovující. Přijat bude také jakýkoli jiný důkaz, který jasně prokáže splnění kritérií pro udržitelný rybolov a akvakulturu příslušné značky pro udržitelný rybolov a akvakulturu.

4. Normy pro dobré životní podmínky zvířat : Podíl živočišných produktů, které jsou získávány podle přísných norem pro dobré životní podmínky v souladu s vnitrostátními zásadami.

Ověřování : Produkty poskytující vhodný důkaz splnění příslušných vnitrostátních dobrovolných norem nad rámec povinných právních předpisů, jako je certifikace uznaným subjektem, budou považovány za vyhovující. Alternativně bude muset účastník výběrového řízení poskytnout jiný vhodný důkaz splnění norem pro dobré životní podmínky.

5. Obal : Procento produktů, které:

• jsou dodávány v sekundárním nebo přepravním obalu s obsahem recyklovaných materiálů více než 45 %;

• jsou dodávány v obalových materiálech na bázi obnovitelných surovin;

• nejsou dodávány v individuálních dávkách (v jednotlivém balení).

Ověřování : Dodavatelé musí poskytnout podepsané prohlášení uvádějící, která z těchto kritérií jsou jejich produkty schopny splnit. Veřejný zadavatel jejich splnění ověří během doby trvání smlouvy a v případě nesplnění budou uplatněna příslušná penále.

3.3 Vysvětlivky

Kritéria integrované produkce: Jelikož kritéria integrované produkce nejsou mezinárodní, v každé zemi bude nezbytné vědět, které produkty s touto certifikací jsou dostupné, a odkazovat na příslušné normy.

Produkty akvakultury a mořské produkty : Vzhledem k velkému počtu různých značek pro udržitelný rybolov a akvakulturu dostupných pro produkty akvakultury a mořské produkty, je toto kritérium definováno relativně otevřeně. Alternativně by bylo možné použít kritéria konkrétní značky (informace v podkladové zprávě ), pokud budou přijaty také alternativní důkazy splnění kritérií.

Normy pro dobré životní podmínky: V některých zemích EU poskytly vnitrostátní vlády dobrovolné systémy certifikace pro zlepšení dobrých životních podmínek zvířat. Jsou-li tyto systémy zavedeny, poskytují veřejným zadavatelům užitečný nástroj k ověřování.

% ekologických potravin: Veřejný zadavatel bude muset určit, jak bude toto procento posuzováno: z hlediska objemu, hmotnosti nebo vynaložených eur.

Obal: Podle článku 3 směrnice 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalovém odpadu "obaly" zahrnují pouze:

(a) prodejní obaly neboli primární obaly, tj. obaly určené k tomu, aby tvořily v místě nákupu prodejní jednotku pro konečného uživatele nebo spotřebitele;

(b) skupinové obaly neboli sekundární obaly, tj. obaly určené k tomu, aby v místě nákupu tvořily skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána konečnému uživateli nebo spotřebiteli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje; mohou být z výrobku odstraněny, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti;

(c) přepravní obaly neboli terciární obaly, tj. obaly, které jsou určeny k usnadnění manipulace s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a k usnadnění jejich přepravy, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození. Za přepravní obaly se nepokládají silniční, železniční, lodní a letecké kontejnery.

Kritéria pro přidělování zakázek : Veřejní zadavatelé budou muset ve zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést, kolik dalších bodů bude uděleno za každé kritérium pro přidělování zakázek. Environmentální kritéria pro přidělování by měla v souhrnu představovat nejméně 10–15 % celkových možných bodů.

Pokud je kritérium pro přidělování formulováno z hlediska "lepší výkonnosti v porovnání s minimálními požadavky obsaženými v technických specifikacích", budou body udělovány v poměru ke zlepšené výkonnosti.

4. Stravovací služby – kritéria GPP

4.1 Stravovací služby – základní kritéria GPP

Předmět

Smlouva na stravovací služby, při kterých jsou poskytovány potraviny s určitým procentem produktů pocházejících z ekologických zdrojů a které jsou poskytovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Specifikace

Potraviny

1. [X] % [buď definovaná skupina produktů, jako jsou mléčné výrobky, maso, zelenina, nebo seznam konkrétních produktů, např. brambory, rajčata, hovězí, vejce], které mají být používány při poskytování služby, musí být podle nařízení (ES) č. 834/2007 z ekologické produkce.

Ověřování : Dodavatelé předkládající osvědčení o ekoznačce typu 1 pro restaurace kritéria splní, pokud stanoví procento ekologických potravin, které mají být používány při plnění příslušné smlouvy. Alternativně musí dodavatelé uvést, jak hodlají tuto povinnost splnit, v předložené nabídce. Produkty opatřené ekoznačkou Společenství nebo vnitrostátní ekoznačkou budou považovány za vyhovující.

2. [V případech, kdy dodavatel určuje menu] Hlavní ovoce, zelenina a mořské produkty, které mají být používány při poskytování služby, musí být pokud možno vybírány podle ročního období. Doporučené obecné zásady lze najít v sezónním kalendáři v příloze X [vypracuje veřejný zadavatel].

Kritéria pro přidělování zakázek

Další body budou uděleny za:

1. Ekologické potraviny : Další podíl produktů z ekologických zdrojů nad rámec minimálního požadavku specifikace.

Ověřování : Dodavatelé předkládající osvědčení o ekoznačce typu 1 pro restaurace kritéria splní, pokud stanoví procento ekologických potravin, které mají být používány při plnění příslušné smlouvy. Alternativně musí dodavatelé uvést, jak hodlají tuto povinnost splnit, v předložené nabídce. Produkty opatřené ekoznačkou

Nahrávám...
Nahrávám...