dnes je 18.7.2024

Input:

Požadavky na potraviny pro kojeneckou a dětskou výživu a pro zvláštní lékařské účely

10.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.11
Požadavky na potraviny pro kojeneckou a dětskou výživu a pro zvláštní lékařské účely

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 bylo přijato z důvodu aktualizace dosavadních požadavků na tzv. potraviny pro zvláštní výživu, jež byly specifikovány především ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu, u nás pak ve vyhlášce č.  54/2004 Sb.

Rozdělení potravin pro zvláštní výživu

Potravinami určenými pro zvláštní výživu (PARNUTS) se rozumějí potraviny, které se odlišují od běžných potravin svým zvláštním složením nebo zvláštním výrobním postupem a jsou určené především pro výživu některých specifických skupin obyvatelstva, pro něž platí zvláštní výživové požadavky. Výživové účely se stanovují podle zvláštních nutričních požadavků pro vybrané skupiny populace, jako jsou osoby, jejichž trávicí proces nebo látková přeměna je narušená, osoby mající zvláštní fyziologický stav, které tudíž mohou mít specifické výhody z řízené spotřeby určitých látek v potravinách, a zdraví kojenci a malé děti. Mezi potraviny pro zvláštní výživu patří:

  • potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí,

  • potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců a malých dětí,

  • potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti,

  • potraviny pro zvláštní lékařské účely,

  • potraviny bez fenylalaninu,

  • potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové,

  • potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu,

  • potraviny bezlepkové,

  • potraviny s nízkým obsahem bílkovin,

  • potraviny určené pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetiky).

Legislativní požadavky

Požadavky na tyto potraviny jsou rozptýlené v různých legislativních i nelegislativních aktech Unie. Cílem nařízení (EU) č.  609/2013 bylo tyto předpisy sjednotit a harmonizovat do jednoho dokumentu. Dalším důvodem bylo, že převodem směrnic do národních legislativ se v jednotlivých členských státech značně liší druhy potravin, které spadají do kategorie potravin pro zvláštní výživu; podobné potraviny mohou být uváděny na trh v různých členských státech současně jako potraviny pro zvláštní výživu nebo jako potraviny pro běžnou spotřebu. Zároveň je v současnosti stále větší počet potravin označen a uváděn na trh jako potraviny vhodné pro zvláštní výživu, včetně doplňků stravy, ačkoliv parametry potravin pro zvláštní výživu nesplňují. Bylo tudíž třeba odstranit rozdíly ve výkladu zjednodušením právního prostředí a přijetím nařízení, které pravidla ve všech členských zemích sjednotí.

Nařízení (EU) č. 609/2013 ruší pojem potraviny pro zvláštní výživu ve smyslu směrnice 2009/39/ES a stanovuje pouze pravidla pro potraviny určené pro kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní lékařské účely a pro náhradu celodenní stravy při regulaci hmotnosti. V nařízení nejsou zahrnuta pravidla pro osoby s diabetem, protože není k dispozici vědecký základ pro taková ustanovení. Dalšímu zkoumání budou ještě podrobeny potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze ("potraviny pro sportovce"), neboť na požadavky na ně není v členských zemích jednotný názor. Komise do 20. července 2015 po konzultaci s EFSA předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o případné nutnosti zvláštních ustanovení týkajících se složení a označování mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem a případně dalších požadavcích. Pro ostatní potraviny by měly být k informování spotřebitelů dostačující požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, kde jsou stanoveny obecné požadavky na označování včetně povinnosti uvádět výživové hodnoty u všech potravin a uvádět přítomnost lepku a laktózy. Na potraviny pro zvláštní výživu se vztahuje i nařízení č. (ES) 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních. Tímto nařízením jsou upravena i tvrzení týkající se potravin pro regulaci hmotnosti uváděných na trh jako dílčí (nikoli celodenní) náhrada stravy.

Obecnou zásadou nařízení (EU) č. 609/2013 je, že označování, obchodní úprava nebo propagace potravin, na které se vztahuje, by těmto potravinám neměly přisuzovat vlastnosti prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění ani podobné vlastnosti naznačovat. Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou však určeny pro dietní režim pacientů s omezenou, sníženou nebo narušenou schopností přijímat běžnou stravu například z důvodu určitého onemocnění, poruchy či zdravotního stavu. Odkaz na dietní režim v souvislosti s nemocemi, poruchami či zdravotním stavem, pro něž je potravina určena, by neměl být považován za přisuzování vlastností v oblasti prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění.

Označování, obchodní úprava a související reklama počáteční a pokračovací kojenecké výživy se provádí tak, aby neodrazovaly od kojení. Potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu nesmějí obsahovat pojmy jako "humanizované" nebo "maternizované" nebo podobný výraz, vyvolávající dojem, že se plně nahrazuje přirozené kojení, a nesmějí obsahovat vyobrazení kojence ani jiný obrázek nebo tvrzení, které by mohlo idealizovat náhradu mateřského mléka. Mohou však obsahovat grafická

Nahrávám...
Nahrávám...