dnes je 15.7.2024

Input:

Požadavky standardu BRC 7: 1. část - Zavázanost vyššího vedení

25.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.5.3
Požadavky standardu BRC 7: 1. část - Zavázanost vyššího vedení

Ing. Petra Šotolová

Níže uvedený text není úplným a přesným zněním standardu, slouží pouze k získání orientace v požadavcích tohoto standardu. U některých bodů je poskytnut obecně uznávaný výklad daného požadavku. Pro tento text byla použita oficiální verze standardu v českém jazyce, poskytovaná BRC agenturou. Některé výrazy se proto liší od dosud obecně používaných. Kurzívou jsou v textu vyznačeny pasáže, které vysvětlují, objasňují jednotlivé požadavky, ať už z hlediska překladu nebo výkladu daných pasáží.

1.1 Zavázanost vyššího vedení a nepřetržité zlepšování

Zásadní požadavek č. 1: Vyšší vedení společnosti musí prokázat závazek implementovat požadavky standardu BRC a zavést postupy zajišťující kontinuální zlepšování řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Společnost musí mít dokumentované zásady dokládající záměr vyrábět bezpečné a legální výrobky a přistupovat odpovědně k zákazníkům. (Takový dokument bývá běžně nazýván Politika jakosti/kvality.) Tato politika musí být podepsána vedoucím pracovníkem a zaměstnanci společnosti s ní musejí být seznámeni.

Společnost musí stanovit jasné cíle udržení a zlepšení bezpečnosti, zákonnosti a kvality výrobků, které musejí zahrnovat jasná kritéria úspěšnosti a musejí být monitorovány, a alespoň čtvrtletně musí být o výsledcích informováno vyšší vedení společnosti; tyto cíle musejí být zřetelně sděleny příslušným pracovníkům. ( Pozn.: Tyto cíle bývají běžně nazývány cíle jakosti.) Tato čtvrtletní revize plnění cílů může být organizována např. během porad vedení společnosti a během auditu je nutné poskytnout důkaz o tom, že tyto cíle a jejich plnění byly během porad předmětem jednání, např. zápisem z porady. Cíle jakosti by měly být jasné, měřitelné, dosažitelné, vhodné pro zajištění bezpečnosti a kvality výrobků a s jasným termínem plnění.

Minimálně jednou ročně musí být uspořádána revizní schůze vedení společnosti za účasti vyššího vedení, jejímž cílem je posouzení plnění požadavků této normy a také cílů jakosti. V rámci této schůze jsou posuzovány výsledky interních a jiných auditů, stížnosti zákazníků a jejich řešení, nehody a nápravná opatření, systém HACCP, ochrana potravin a jejich autenticita, požadavky na zdroje a také předchozí plány revizních aktivit. O takové schůzi je veden záznam a ten musí být využit při revizi cílů jakosti. ( Taková revizní schůze je běžně nazývána přezkoumání vedením, a tak je i definována v rámci např. standardu IFS.)

Společnost musí mít zaveden takový systém porad, jenž

Nahrávám...
Nahrávám...