dnes je 22.1.2019
Input:

Požadavky standardu IFS logistics, verze 2.2

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.6.1
Požadavky standardu IFS logistics, verze 2.2

Ing. Petra Šotolová

Tento text není úplným zněním standardu, nejedná se o oficiální překlad. Česká verze standardu nebyla v době psaní tohoto materiálu na stránkách IFS k dispozici. Kurzívou jsou uvedeny obecně uznávané výklady daných požadavků.

Požadavky standardu jsou, stejně jako u verze pro výrobce potravin IFS Food, rozděleny do 6 kapitol:

 1. Odpovědnost vrcholového vedení
 2. Systém řízení kvality a bezpečnosti
 3. Řízení zdrojů
 4. Realizace služby
 5. Měření, analýzy, zlepšování
 6. Obrana potravin a externí inspekce

V rámci standardu je definováno 6 tzv. KO otázek/požadavků, jejichž splnění je vyžadováno pro úspěšnou certifikaci:

 1. Odpovědnost nejvyššího vedení
 2. Systém řízení bezpečnosti produktů
 3. Monitoring systém v CCP
 4. Interní audit
 5. Řízení neshodného výrobku
 6. Nápravná opatření

1. Odpovědnost vrcholového vedení

1.1 Politika/ principy společnosti

Vrcholové vedení společnosti musí navrhnout a zavést jasnou politiku společnosti, o které musí být informováni všichni zaměstnanci. Tato politika musí brát v úvahu minimálně body vyjmenované standardem, a to bezpečnost produktu, zaměření na zákazníka, odpovědnost vůči životnímu prostředí, trvalou udržitelnost a odpovědnost vůči pracovníkům. Obsah této politiky musí být rozpracován do měřitelných cílů, týkajících se především kvality a bezpečnosti produktu.

V rámci jednotlivých cílů musí být přesně definována odpovědnost a časový rámec pro jejich splnění, a jejich plnění musí být pravidelně vyhodnocováno.

1.2 Struktura společnosti

Musí být k dispozici organizační schéma společnosti, které zobrazuje její strukturu, a tam, kde je to relevantní, musí být zahrnuty všechny další pobočky, např. nezávislé centrální sklady, odloučená depa, a další místa, kde probíhají logistické operace. Musí být jasně stanoveny odpovědnosti, včetně zastupitelnosti. Vrcholové vedení musí zajistit, že pracovníci jsou si vědomi svých odpovědností souvisejících s kvalitou a bezpečností produktů a toto musí být minimálně jednou ročně přezkoumáváno. Společnost musí stanovit konkrétní osobu/y odpovědné za externí komunikaci (s orgány státního dozoru, a s médii). Oddělení odpovědné za řízení bezpečnosti a kvality a/nebo představitel společnosti pro IFS Logistics musí odpovídat přímo vrcholovému vedení společnosti. Společnost musí mít zavedený systém pro informování o platné legislativě týkající se bezpečnosti a kvality potravin a o novinkách a zásadách správné praxe v dané oblasti.

KO č. 1: Vrcholové vedení společnosti je odpovědné za politiku společnosti a cíle. Musí být poskytnuty nezbytné zdroje a investice pro zajištění bezpečnosti, legálnosti a kvality produktů podle požadavků a specifikací zákazníka.

1.3 Zaměření na zákazníka

Musí být zavedeny postupy pro identifikaci základních potřeb a očekávání zákazníka a jejich výsledky musí být vyhodnocovány a uvažovány při stanovování cílů společnosti.

Pro tento účel mohou posloužit dotazníky rozesílané jednotlivým zákazníkům.

1.4 Přezkoumání vedením

Vrcholové vedení musí zajistit, že systém řízení kvality a bezpečnosti je přezkoumáván minimálně jednou ročně, nebo při každé změně. Toto přezkoumání musí zahrnovat minimálně výsledky auditů, zpětnou vazbu od zákazníků, politiku a cíle kvality a bezpečnosti, stav preventivních a nápravných opatření, následná opatření vyplývající z předcházejících přezkoumání, změny, které by mohly ovlivnit systémy řízení bezpečnosti a kvality potravin a doporučení ke zlepšování.

Společnost musí identifikovat a pravidelně přezkoumávat (např. prostřednictvím vnitřních auditů nebo inspekcí provozu) infrastrukturu potřebnou k dosahování plnění požadavků na výrobek, což musí minimálně zahrnovat: Budovy, skladové prostory, zařízení a vybavení, vozidla a transportní kontejnery/jednotky. Stejně tak musí společnost identifikovat a pravidelně přezkoumávat pracovní prostředí, a to minimálně zázemí pro pracovníky, hygienické podmínky a bezpečnost při práci. Výsledky těchto kontrol musí být pravidelně přezkoumávány při plánování investic.

2. Systém řízení kvality a bezpečnosti potravin

2.1 Řízení bezpečnosti potravin

KO č. 2: Základem systému řízení bezpečnosti potravin musí být plně zavedený, systematický a komplexní systém řízení rizik a /nebo HACCP, založený na zásadách Codex Alimentarius.

Tento systém musí zahrnovat všechny výrobky i všechny procesy od příjmu zboží po expedici a přepravu. Systém řízení rizik/HACCP systém musí zohledňovat rozdíly v nakládání s baleným a nebaleným zbožím, a se zbožím skladovaným za kontrolované teploty a suchým sortimentem.

2.2 Tým HACCP/tým pro analýzu rizik

Společnost musí jmenovat multidisciplinární tým HACCP/tým pro analýzu rizik, který má silnou podporu nejvyššího vedení společnosti a jeho členové mají jasné znalosti o aktivitách společnosti. Vedoucí týmu musí mít znalosti v oboru řízení rizik a principů HACCP, vč. identifikace a řízení rizik, a musí být své znalosti schopen prokázat. V případě potřeby je možné zajistit tyto znalosti využitím externího poradce.

Znalosti členů týmu HACCP je vhodné pravidelně rozšiřovat prostřednictvím školení.

2.3 Řízení rizik /HACCP

Společnost musí jasně identifikovat rozsah své odpovědnosti za výrobek v logistickém řetězci a systém řízení rizik /HACCP musí pokrývat všechny aktivity. Musí být jasně popsány všechny činnosti, které jsou v rámci logistického procesu prováděny (např. skladování, manipulace, apod.), a musí být zaznamenány v diagramu.

V rámci analýzy nebezpečí musí být posouzena všechna fyzikální, chemická a biologická nebezpečí, vč. alergenů, které se mohou pravděpodobně objevit. Musí být zohledněna pravděpodobnost daného nebezpečí, stejně jako závažnost jejich následků. Ve všech krocích/operacích, kde je vyžadována kontrola pro zajištění bezpečnosti produktů, musí být zavedeny a udržovány kontrolní mechanismy, vč. jasných kritických mezí, pro potraviny např. CP/CCP, a tyto kontroly musí být dokumentovány.

Pro rozhodnutí o stanovení CP/CCP v rámci HACCP je vhodné použít zjednodušenou metodu FMEA s využitím hodnocení pravděpodobnosti nebezpečí a závažnosti jeho následků, případně snadností detekce výskytu nebezpečí, dále je možnost doplnit tuto metodu o použití rozhodovacího stromu/diagramu.

KO č. 3 (možnost hodnotit jako neaplikovatelné): Tam, kde identifikovaná nebezpečí vyžadují zavedení specifických kontrolních opatření, aby byla zajištěna bezpečnost výrobku, musí být zaveden systém sledování pro každý kritický bod, včetně kritických limitů a musí být zaveden systém vedení dokumentace v případě ztráty kontroly.

Musí být definována, aplikována a dokumentována odpovídající nápravná opatření v případě, že sledováním je zjištěno, že nejsou dodrženy kritické limity. Tato nápravná opatření musí být zavedena také pro řízení neshodných výrobků.

V rámci HACCP musí být zavedeny odpovídající ověřovací postupy, aby bylo možné potvrdit, zda je systém HACCP/systém řízení rizik účinný. Toto ověřování musí být prováděno minimálně jednou ročně a mezi ověřovací činnosti patří např. interní audity, hodnocení, a hodnocení stížností a reklamací. Výsledek těchto ověřovacích postupů musí být komunikován s nejvyšším vedením a musí být součástí systému řízení rizik/HACCP.

2.4 Požadavky na dokumentaci

Musí být vedena dokumentace odpovídající velikosti společnosti. Systém řízení kvality a bezpečnosti potravin musí být dokumentován a zaveden a uložen na jednom místě (manuál bezpečnosti a kvality potravin nebo elektronicky dokumentovaný systém). Všechny dokumenty musí být v poslední aktuální verzi, odpovídajícím způsobem schválené a dostupné příslušným pracovníkům. Musí být vedeny záznamy o důvodech změn v systému, které jsou důležité pro požadavky na výrobek. V případě, že je dokumentace vedena elektronicky, musí být zaveden systém elektronického potvrzení platnosti.

2.5 Vedení záznamů

Všechny záznamy nezbytné pro požadavky na výrobek musí být kompletní, podrobné a udržované a na požádání k dispozici. Dále musí být čitelné a původní, následná manipulace se záznamy je zakázaná. Případné změn v záznamech mohou být prováděny pouze oprávněnými osobami. Záznamy musí být vedeny v souladu s legislativními požadavky a archivovány minimálně po dobu jednoho roku po skončení trvanlivosti výrobku. V případě elektronicky vedených záznamů musí být zajištěno, že mohou změny provádět pouze autorizovaní pracovníci (např. používáním hesla). Všechny záznamy musí být uchovávány v souladu s požadavky legislativy, a minimálně jeden rok. Musí být uchovávány na bezpečném místě a musí být snadno k dispozici.

3. Řízení zdrojů

3.1 Školení zaměstnanců /informace

Společnost musí zavést dokumentované programy školení a /nebo instruktáže, které musí zahrnovat obsah a frekvence školení (pro bezpečnost potravin a hygienu minimálně jednou ročně, pro non-food postačí jednou za dva roky), úkoly zaměstnance, seznam školených a jazyk školení, kvalifikovaného lektora a metodologii hodnocení daného školení. Před započetím práce musí být zaměstnanci dostat základní školení o bezpečnosti produktu. Zásadně musí být školeni všichni zaměstnanci, a to vč. sezónních a dočasných zaměstnanců.

3.2 Osobní hygiena

Požadavky související s osobní hygienou a kontrolou infekčních nemocí (kde je to vhodné) musí být dokumentovány, jejich součástí musí být minimálně následující: mytí a desinfekce rukou, jídlo a pití, kouření, opatření pro případ poranění. Tyto požadavky musí být založeny na analýze nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik vzhledem k výrobkům a procesům a musí být zavedeny pro všechny zaměstnance, návštěvy a externí pracovníky, jejich dodržování musí být pravidelně kontrolováno.

V závislosti na produktech a procesech musí být pro pracovníky a návštěvy k dispozici odpovídající pracovní oblečení, které musí být pravidelně práno. Způsob praní oblečení (externí prádelna/vlastní prádelna/zaměstnanci doma) musí být určen na základě analýzy rizika.

V závislosti na rizikovosti provozu si společnost sama stanovuje metodu praní, ale vždy musí být k dispozici konkrétní používaný postup praní. Pokud si zaměstnanci perou sami, musí být v souvislosti s tím proškoleni o způsobu praní, sušení a kontrole čistoty.

3.3 Sanitární zařízení, vybavení pro osobní hygienu pracovníků a zařízení pro pracovníky

Společnost musí zajistit zařízení pro pracovníky, která budou mít odpovídající velikost a musí být zařízena pro odpovídající počet pracovníků. Musí být udržovány v dobrém stavu a v čistotě. Dále musí být k dispozici dopovídající zařízení pro mytí rukou, vybavené minimálně tekoucí vodou o vhodné teplotě, tekutým mýdlem a zařízením na osoušení rukou, v případě manipulace s nebalenými výrobky podléhajícími rychlé zkáze pak musí být navíc zajištěny bezdotykové baterie, desinfekce na ruce, značky zdůrazňující požadavky na mytí rukou a nádoba na odpad otevíratelná bez dotyku rukou.

V rámci posuzování se, stejně jako u IFS Food objevuje požadavek na kontrolu teplot v lednici pro zaměstnance na denní místnosti, a v poslední době jsou v popředí zájmu i alergeny a postupy minimalizace rizika kontaminace produktů alergeny z denní místnosti (z potravy).

4. Realizace služby

4.1 Všeobecné požadavky na skladování a přepravu

Před uzavřením smlouvy musí být stanoveny, dohodnuty a přezkoumány požadavky a/nebo specifikace, které jsou definovány smluvními partnery, a to z hlediska jejich akceptovatelnosti. Všechny body související s kvalitou a bezpečností potravin musí být známé všem příslušným oddělením. Změny musí být dokumentovány a komunikovány mezi smluvními partnery. V případě, že není možné dodržet požadovanou službu (např. přesnost dodávky), je nezbytné informovat zákazníka.

Musí existovat postup pro schválení a monitorování dodavatelů (interních i externích), vč. poskytovatelů služeb. Postupy musí obsahovat jasná kritéria hodnocení, např. audity, certifikáty o shodě, spolehlivost dodavatele a reklamace. Pro relevantní pracovníky musí být k dispozici seznam schválených dodavatelů a poskytovatelů služeb. Výsledky hodnocení dodavatelů musí být pravidelně přezkoumávány minimálně jednou ročně, o čemž musí být vedeny záznamy (a to včetně záznamů o akcích vyvozených z daného hodnocení).

Musí být zavedeny postupy pro minimalizaci jakékoliv kontaminace, vč. křížové kontaminace způsobené manipulací neslučitelných výrobků v rámci jednoho skladu/vozidla. Musí být zabráněno kontaminaci způsobené emisemi, výfukovými plyny, pachem, cizími předměty, obalovým materiálem nebo jinými prostředky. V případě, že zákazník vyžaduje nepřítomnost určitých složek (např. GMO, alergeny), musí být zavedeny postupy pro bránění křížové kontaminaci nebalených výrobků. I pro nepotravinářské výrobky je nezbytné zajistit jejich bezpečnost a ochranu před vnějšími vlivy prostředí (např. před poškozením).

Společnost musí zavést a udržovat odpovídající systém sledovatelnosti, který musí zajišťovat, že všechny výrobky (vč. množství) jsou identifikovatelné v každém čase logistického procesu. Takový systém musí zároveň umožňovat identifikaci všech zákazníků (od kterých je zboží přijímáno i těch, kterým je doručováno). Musí být udržován seznam všech zákazníků a množství jejich zboží v držení společnosti. V rámci skladovacích prostor musí být zajištěno přiřazení jednotlivého zboží daným zákazníkům. Společnost musí pravidelně testovat systém sledovatelnosti, a to minimálně jednou ročně, nebo při jakékoliv změně, a o testu musí vést záznam. (Test sledovatelnosti je prováděn i během certifikačního auditu, na auditorem zvolený výrobek.)

Musí existovat odpovídající systém plánované údržby, který zahrnuje veškerá důležitá zařízení (vč. dopravního), a to jak pro interní, tak pro externí činnosti spojené s údržbou. Musí být vedeny záznamy o veškeré údržbě, vč. oprav a přijatých nápravných opatřeních. Všechny materiály používané pro údržbu musí být vhodné pro předpokládaný způsob použití.

Pro údržbu je nezbytné mít vypracovaný plán, s frekvencemi jednotlivých činností a veškeré prostředky údržby musí být sepsány (seznam).

Klimatizace / chlazení / voda / led a stlačený vzduch:

Musí být definovány a zavedeny požadavky pro kontrolu podmínek prostředí, které mají vliv na výrobek (teplota, vlhkost), a pro teplotu musí být zaveden alespoň jeden vhodný registrační systém. Všechna zařízení (např. klimatizace, chladicí zařízení, apod.) musí být čištěna a udržována. Chladicí zařízení/klimatizace musí být vybavené alarmem, pro případ poruchy nebo odchylky od cílové teploty a musí být stanovená nápravná opatření pro případ nouze.

Voda a led, které přichází do styku s potravinou nebo jejím obalem, musí mít kvalitu pitné vody/ledu a musí být vyloučena možnost jejich kontaminace. Stejně tak i stlačený vzduch v přímém styku s potravinou nebo jejím obalem nesmí znamenat ohrožení bezpečnosti nebo kvality výrobku.

IFS logistics norma umožňuje do rozsahu certifikace zahrnout i proces mražení a/nebo rozmrazování, a to poskytované jako službu. Tyto procesy musí být zahrnuté v systému HACCP, a všechny detaily (parametry jako doba, teplota a pohyby v délce doby trvanlivosti) musí být odsouhlaseny s vlastníkem produktu. Parametry procesu, které jsou důležité pro bezpečnost a kvalitu musí být monitorovány a zaznamenávány v odpovídajících intervalech (nebo kontinuálně) a musí být stanovena nápravná opatření pro případ odchylek v procesu.

Musí být zavedeny a dokumentovány plány čištění a desinfekce, založené na analýze rizik a zahrnující následující: odpovědnosti, používané výrobky a pokyny k jejich používání, prostory, které mají být čištěny, cíle, frekvenci čištění, požadavky na dokumentaci, symboly nebezpečí. Účinnost a bezpečnost čištění a desinfekce musí být ověřována a dokumentována, stejně jako nápravná opatření přijímaná v případě potřeby.

V případě používání přepravních kontejnerů (různé typy cisteren, sila) pro přepravu tekutých, sypkých nebo granulovaných nebalených produktů musí být součástí

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz