dnes je 18.5.2024

Input:

Prevence a snížení kontaminace lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem

15.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.2
Prevence a snížení kontaminace lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem

Evropská komise

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2016/22 ze dne 7. ledna 2016 o prevenci a snížení kontaminace lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem a o zrušení doporučení 2010/133/EU

(Text s významem pro EHP)

Důvodová zpráva

EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy, vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 20. září 2007 přijal Vědecký výbor pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko týkající se ethylkarbamátu a kyseliny kyanovodíkové v potravinách a nápojích (1). Výbor dospěl k závěru, že přítomnost ethylkarbamátu v alkoholických nápojích, zejména pokud se jedná o pálenky z peckovin, může být důvodem k obavám o zdraví, a doporučil, aby byla přijata zmírňující opatření ke snížení obsahu ethylkarbamátu v těchto nápojích. Vzhledem k tomu, že důležitým prekurzorem tvorby ethylkarbamátu v lihovinách z peckovin a lihovinách z výlisků peckovin je kyselina kyanovodíková, dospěl výbor k závěru, že tato opatření by se měla zaměřit i na kyselinu kyanovodíkovou a další prekurzory ethylkarbamátu, aby se tak předešlo tvorbě ethylkarbamátu během doby skladování těchto výrobků.

(2) Maximální obsah kyseliny kyanovodíkové v lihovinách z peckovin a v lihovinách z výlisků peckovin byl stanoven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (2). Toto nařízení stanoví, že maximální obsah kyseliny kyanovodíkové v lihovinách z peckovin a lihovinách z výlisků peckovin je 7 gramů na hektolitr alkoholu o 100 % objemových (70 mg/l).

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 (3) stanoví maximální obsah kyseliny kyanovodíkové v alkoholických nápojích 35 mg/kg. Tento maximální limit se použije, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 110/2008.

(4) Doporučení Komise 2010/133/EU (4) obsahovalo kodex zásad prevence a snížení kontaminace lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem a doporučovalo členským státům přijmout nezbytná opatření, aby se zajistilo, že tento kodex uplatňují všichni dotčení provozovatelé potravinářských podniků. Dále mělo být zajištěno přijetí všech příslušných opatření, aby bylo dosaženo co nejnižšího obsahu ethylkarbamátu v lihovinách z peckovin a lihovinách z výlisků peckovin, přičemž cílovou hodnotou byl 1 mg/l. Kromě toho bylo doporučeno sledovat v letech 2010, 2011 a 2012 obsah ethylkarbamátu v lihovinách z peckovin a lihovinách z výlisků peckovin s cílem posoudit účinnost uvedeného kodexu zásad.

(5) Výsledky těchto kontrol byly obsaženy v technické zprávě EFSA " Evaluation of monitoring data on levels of ethyl carbamate in the years 2010-2012 " (5) (Hodnocení údajů z monitorování obsahu ethylkarbamátu v letech 2010–2012), přijaté dne 28. března 2014. Zpráva podává přehled o úrovních obsahu ethylkarbamátu v "lihovinách z peckovin" a "lihovinách z jiného ovoce než peckovin" v průběhu tří sledovaných let 2010–2012. Celkově byly úrovně obsahu ethylkarbamátu u souboru údajů za roky 2010–2012 ve více než 80 % analytických výsledků pro "lihoviny z peckovin" a ve více než 95 % analytických výsledků pro "lihoviny z jiného ovoce než peckovin" nižší než cílová hodnota 1 mg/l. Hodnota středního výskytu ve stejných potravinářských skupinách byla rovněž nižší než cílová hodnota (zhruba dvě třetiny cílové hodnoty u "lihovin z peckovin" a jedna třetina cílové hodnoty u "lihovin z jiného ovoce než peckovin").

(6) Je vhodné zachovat tento kodex zásad, jehož cílovou hodnotou pro ethylkarbamát je 1 mg/l, ale aktualizovat ho s ohledem na získané zkušenosti a sladit ho v některých aspektech s kodexem zásad týkajícím se kontaminace ethylkarbamátem v lihovinách z peckovin přijatým v roce 2011 (CAC/RCP 70-2011),

Text doporučení

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

Členským státům se doporučuje:

1. přijmout potřebná opatření, aby zajistily, že "Kodex zásad prevence a snížení obsahu ethylkarbamátu v lihovinách z peckovin a lihovinách z výlisků peckovin" uvedený v příloze tohoto doporučení je používán všemi hospodářskými subjekty zapojenými do výroby, balení, přepravy, uchovávání a skladování lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin;

2. zajistit přijetí všech příslušných opatření, aby bylo dosaženo co nejnižšího obsahu ethylkarbamátu v lihovinách z peckovin a lihovinách z výlisků peckovin, přičemž cílovou hodnotou je 1 mg/l.

Doporučení 2010/133/EU se zrušuje.

V Bruselu dne 7. ledna 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise

________________________________________

(1) Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on ethyl carbamate and hydrocyanic acid in food and beverages (Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky v potravinovém řetězci k žádosti Evropské komise ohledně ethylkarbamátu a kyseliny kyanovodíkové v potravinách a nápojích), The EFSA Journal (2007) 551, s. 1–44. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/Contam_ej551_ethyl_carbamate_en_rev.1,3.pdf.

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34).

(4) Doporučení Komise 2010/133/EU ze dne 2. března 2010 o prevenci a snížení kontaminace lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem a o monitorování obsahu ethylkarbamátu v těchto nápojích (Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 53).

(5) Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2014; Evaluation of monitoring data on levels of ethyl carbamate in the years 2010-2012 (Hodnocení údajů z monitorování obsahu ethylkarbamátu v letech 2010–2012). EFSA supporting publication 2014:EN-578, 22 stran. K dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/578e.pdf.

Příloha

Úvod

1. Ethylkarbamát je sloučenina, která je přirozenou součástí kvašených potravin a alkoholických nápojů, jako je chleba, jogurt, sojová omáčka, víno, pivo, a zejména lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin, a to především lihovin vyrobených z třešní, švestek, mirabelek a meruněk.

2. Ethylkarbamát se může vytvořit z různých látek obsažených v potravinách a nápojích. K těmto látkám patří například kyanovodík (neboli kyselina kyanovodíková), močovina, citrulin a další sloučeniny N-karbamoylu. Ve většině případů je hlavním prekurzorem pravděpodobně kyanatan, který reakcí s ethanolem vytváří ethylkarbamát.

3. V destilátech z peckovin (lihoviny z peckovin a lihoviny z výlisků peckovin) se ethylkarbamát může vytvořit z kyanogenních glykosidů, které jsou přirozenou součástí pecek. Pecky mohou při rozmačkání ovoce prasknout a kyanogenní glykosidy z pecek mohou přijít do kontaktu s enzymy v ovocném kvasu. Kyanogenní glykosidy se pak rozloží na kyselinu kyanovodíkovou / kyanidy. Kyselina kyanovodíková se může uvolnit také z neporušených pecek při delším skladování ovocného kvasu. Během procesu destilace se kyselina kyanovodíková může vyskytnout ve všech frakcích. Kyanid vlivem světla oxiduje na kyanatan, který reaguje s ethanolem, a vzniká tak ethylkarbamát. Spustí-li se tato chemická reakce, nelze ji zastavit. Některé okolní podmínky, jako je vystavení světlu a vysokým teplotám a přítomnost měďnatých iontů

Nahrávám...
Nahrávám...