dnes je 15.7.2024

Input:

Přídatné látky v potravinách

25.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.8
Přídatné látky v potravinách

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Nařízením (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách se harmonizuje používání potravinářských přídatných látek v potravinách v Unii. To zahrnuje použití potravinářských přídatných látek v potravinách, na které se vztahuje směrnice Rady 89/398/EHS . Harmonizuje se jím také používání potravinářských přídatných látek v potravinářských přídatných látkách a potravinářských enzymech, čímž se zajišťuje jejich bezpečnost a kvalita a usnadňuje se jejich skladování a používání. To nebylo dříve na úrovni Unie právně upraveno.

Nařízením (EU) č. 1129/2011 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek, se nahrazuje níže zmiňovaná příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008.

Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 se průběžně doplňuje v souvislosti s povolováním dalších přídatných látek a komodit, kde mohou být použity.

Komentář k vybraným ustanovením nařízení (ES) č. 1333/2008:

Článek 1 Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro potravinářské přídatné látky s cílem zajistit účinné fungování vnitřního trhu a současně zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany spotřebitele, včetně ochrany zájmů spotřebitele a poctivého jednání v obchodu s potravinami, případně s ohledem na ochranu životního prostředí.

Tímto nařízením se harmonizuje používání potravinářských přídatných látek v potravinách v Unii – nahrazuje směrnice a vyhlášky.

Pro uvedené účely se v tomto nařízení stanoví:

 1. seznamy schválených potravinářských přídatných látek Společenství uvedené v přílohách II a III;
 2. podmínky použití potravinářských přídatných látek v potravinách, v potravinářských přídatných látkách, v potravinářských enzymech, na něž se vztahuje nařízení (ES) č.1332/2008 [o potravinářských enzymech], a v potravinářských aromatech, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách;
 3. pravidla pro označování potravinářských přídatných látek prodávaných jako takové.

Článek 2 Oblast působnosti

 1. 2.

Toto nařízení se nevztahuje na následující látky:

 1. pomocné látky;
 2. látky používané k ochraně rostlin a produktů rostlinného původu v souladu s pravidly Společenství týkajícími se zdraví rostlin;
 3. látky přidávané do potravin jako živiny;
 4. látky používané k úpravě vody pro lidskou spotřebu spadající do oblasti působnosti směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě;
 5. aromata spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1334/2008.

Článek 3 Definice

Potravinářskou přídatnou látkou se rozumí látka, která není obvykle určena ke spotřebě jakožto potravina ani není obvykle používána jako charakteristická složka potraviny, ať má či nemá výživovou hodnotu, a jejíž záměrné přidání do potraviny z technologického důvodu při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování má za následek, že se tato látka nebo její vedlejší produkty stanou přímo či nepřímo složkou této potraviny.

Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou látky, které se záměrně přidávají do potravin z technologických důvodů za účelem zlepšení nebo zachování vlastností potraviny (trvanlivost, vzhled, konzistence, chuť...).

Za potravinářské přídatné látky se však nepovažují:

 1. monosacharidy, disacharidy nebo oligosacharidy a potraviny obsahující tyto látky používané pro své sladivé vlastnosti;
 2. potraviny ve formě sušené nebo koncentrované, včetně potravinářského aromatu, začleněné během výroby složených potravin pro jejich aromatické, chuťové nebo výživové vlastnosti spolu s druhotným barvicím účinkem;
 3. látky používané v krycích nebo potahových materiálech, které netvoří součást potravin a nejsou určeny ke konzumaci s uvedenými potravinami;
 4. produkty, jež obsahují pektin a jsou získávány ze sušených jablečných výlisků nebo kůry citrusových plodů či kdoulí nebo z jejich směsi působením zředěné kyseliny s následnou neutralizací sodnými či draselnými solemi ("tekutý pektin");
 5. žvýkačkové báze;
 6. bílý nebo žlutý dextrin, pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob modifikovaný působením kyselin nebo louhů, bělený škrob, fyzikálně pozměněný škrob a škrob ošetřený amylolytickými enzymy;
 7. chlorid amonný;
 8. krevní plazma, jedlá želatina, bílkovinné hydrolyzáty a jejich soli, mléčné proteiny a lepek;
 9. aminokyseliny a jejich soli jiné než kyselina glutamová, glycin, cystein a cystin a jejich soli, které nemají technologickou funkci;
 10. kaseináty a kasein;
 11. insulin.

Potravinářské přídatné látky se získávají z různých zdrojů. Podle původu se rozlišují:

 • aditiva přírodního původu (zahušťovadla – např. pektin z ovoce, agar z mořských řas; barviva – antokyany z ovoce, karoteny ze zeleniny; okyselovadla – kyselina vinná z ovoce);

 • aditiva identická s přírodními vyrobená synteticky (antioxidanty – kyselina askorbová; okyselovadla – kyselina citronová);

 • aditiva syntetická (barviva; sladidla – sacharin; konzervanty – kyselina benzoová; antioxidanty – BHA).

Potravinářské přídatné látky musejí být v souladu se schválenými specifikacemi, které by měly obsahovat údaje, podle nichž lze potravinářskou přídatnou látku odpovídajícím způsobem identifikovat, a to včetně původu, a popisovat přijatelná kritéria pro čistotu (viz nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008).

Přídatné látky se mohou používat pouze tehdy, pokud vyhovují požadavkům EFSA na bezpečnost (toxikologické testy) a podle dostupných vědeckých poznatků nepředstavují při schváleném množství žádné riziko – viz nařízení Komise (EU) č. 234/2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 , kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.

Při schvalování se určují potraviny, k nimž lze přídatné látky přidávat, a podmínky jejich přidávání. Potravinářské přídatné látky jsou trvale sledovány a v případě potřeby musejí být kdykoliv přehodnoceny z hlediska měnících se podmínek použití a nových vědeckých informací – viz nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. Při hodnocení přídatných látek se berou v úvahu kumulativní, synergické a zesilující účinky, projevy nesnášenlivosti a alergie.

Použití potravinářských přídatných látek musí být bezpečné, musí být omezeno jen na případy, kdy je to z hlediska technologie nezbytné. Nesmějí se používat k zakrytí následků použití vadných surovin a nehygienických postupů při zpracování, balení, skladování a dopravě. Nesmějí spotřebitele uvádět v omyl a musejí mu přinášet užitek. Uvedení spotřebitele v omyl zahrnuje, kromě dalších možných případů, otázky týkající se povahy, čerstvosti, jakosti použitých složek, přirozenosti produktu či výrobního postupu nebo výživové jakosti produktu. Členské státy mají provádět úřední kontroly k zajištění dodržování tohoto nařízení v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004 .

Aby byla potravinářská přídatná látka zařazena na seznamy Unie v přílohách II a III, musí poskytovat výhody a přínos pro spotřebitele, a tudíž sloužit jednomu nebo více z těchto účelů:

 1. zachování výživové jakosti potraviny;
 2. dodání potřebných složek nebo součástí do potravin vyráběných pro skupiny spotřebitelů se zvláštními výživovými požadavky;
 3. zlepšení schopnosti potraviny zachovat jakost nebo stabilitu nebo zlepšení organoleptických vlastností za předpokladu, že nedojde ke změně povahy, podstaty nebo jakosti potraviny způsobem, jenž by mohl uvést spotřebitele v omyl;
 4. pomoc při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování potravin, včetně potravinářských přídatných látek, potravinářských enzymů a potravinářského aromatu za předpokladu, že potravinářská přídatná látka není použita ke skrytí následků použití vadných surovin nebo případných nežádoucích postupů či technik (včetně postupů nebo technik nehygienických) v průběhu kterékoliv z těchto činností.

Odchylně může být na seznam Unie v příloze II zařazena potravinářská přídatná látka, která snižuje výživovou jakost potraviny, pokud:

 1. potravina netvoří významnou součást běžné stravy;
 2. potravinářská přídatná látka je nezbytná pro produkci potravin pro skupiny spotřebitelů se zvláštními výživovými požadavky.

Článek 10 Obsah seznamů potravinářských přídatných látek Společenství

Potravinářská přídatná látka, jež splňuje podmínky stanovené v článcích 6, 7 a 8 nařízení (ES) č. 1333/2008, může být postupem podle nařízení (ES) č. 1331/2008 [kterým se stanoví společný schvalovací postup pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin] zařazena na:

 1. seznam Společenství v příloze II tohoto nařízení;
 2. seznam Společenství v příloze III tohoto nařízení.

V zápisu potravinářské přídatné látky na seznamy Unie v přílohách II a III se uvádějí:

 1. název potravinářské
Nahrávám...
Nahrávám...