dnes je 18.7.2024

Input:

Příklady označování: Ryby a rybí výrobky

14.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.8
Příklady označování: Ryby a rybí výrobky

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Základní požadavky na komoditu

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č. 1169/2011 na označování jsou stanoveny především v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, a v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1420/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zrušení nařízení (ES) č. 347/96, (ES) č. 1924/2000, (ES) č. 1925/2000, (ES) č. 2508/2000, (ES) č. 2509/2000, (ES) č. 2813/2000, (ES) č. 2814/2000, (ES) č. 150/2001, (ES) č. 939/2001, (ES) č. 1813/2001, (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2183/2001, (ES) č. 2318/2001, (ES) č. 2493/2001, (ES) č. 2306/2002, (ES) č. 802/2006, (ES) č. 2003/2006, (ES) č. 696/2008 a (ES) č. 248/2009 po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Částečně pak i ve vyhlášce č.  69/2016 Sb. , kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

Podle nařízení (EU) č. 1379/2013 (příloha I) se ryby dělí na živé, čerstvé, chlazené, zmrazené a zpracované. Rybami se rozumí čerstvé, chlazené nebo zmrazené ryby, kromě rybího filé a jiného rybího masa, a rybí filé a jiné rybí maso (též mleté) čerstvé, chlazené nebo zmrazené. Mezi zpracované patří ryby sušené, marinované, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před uzením nebo během něj. Vyhláška č. 69/2016 Sb. stanoví, že solené produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich se vyrábějí pouze z čerstvých nebo zmrazených produktů rybolovu a akvakultury, jiker a mlíčí. Obsah soli v silně solených produktech rybolovu a akvakultury a výrobcích z nich je více než 14 %, ve středně nasolených 10 až 14 %, ve slabě nasolených 4 až 10 %. Sušené produkty rybolovu a akvakultury mohou být solené a nesolené, obsah vody v nich musí být nižší než 18 % a skladují se při relativní vlhkosti vzduchu 65 až 70 %.

Obchodní označení a vědecké názvy se uvádějí podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících produkty rybolovu a akvakultury (nařízení (EU) č. 1379/2013) názvy stanovenými v seznamu obchodních označení a vědeckých názvů, který je uveden v příloze č. 10 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Podle nařízení (EU) č. 1379/2013 mohou být nabízeny produkty rybolovu k maloobchodnímu prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování pouze pokud příslušná visačka nebo etiketa uvádí:

  1. obchodní označení příslušného druhu a jeho vědecký název;
  2. způsob produkce, vyjádřený především slovy "...odlov..." nebo "...odlov ve sladkých vodách ..." nebo "... chov...";
  3. oblast, v níž byl produkt odloven nebo odchován, a kategorii lovného zařízení použitého při rybolovu (v souladu s prvním sloupcem přílohy III tohoto nařízení);
  4. zda byl produkt rozmražen;
  5. případně datum minimální trvanlivosti.

Údaj o rozmražení se nevztahuje na složky přítomné v konečném výrobku, potraviny, jejichž zmrazení je z technologického hlediska nezbytnou součástí výrobního procesu nebo z důvodu bezpečnosti z hlediska zdraví a produkty rybolovu, které byly rozmraženy před uzením, solením, vařením, nakládáním, sušením nebo kombinací některých z těchto postupů.

Pro nebalené produkty rybolovu mohou být povinné údaje poskytovány při maloobchodním prodeji prostřednictvím obchodních informací, například billboardů nebo plakátů.

Pokud se k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízení společného stravování nabízí smíšený produkt složený z téhož druhu, který byl však získán různými způsoby produkce, uvede se způsob produkce u každé šarže. Pokud se k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízení společného stravování nabízí smíšený produkt složený z téhož druhu, který však pochází z různých oblastí odlovu nebo zemí chovu, uvede se alespoň oblast šarže, která je z hlediska množství nejreprezentativnější, a rovněž údaje o tom, že produkty pocházejí rovněž z jiných oblastí odlovu nebo chovu.

Členské státy vyhotoví a zveřejní seznam obchodních označení, která jsou přijímána na jejich území, společně s jejich vědeckými názvy. Tento seznam je v ČR uveden ve vyhlášce č. 69/2016 Sb. v příloze č. 10. V seznamu se uvádějí tyto údaje:

  1. vědecký název každého druhu podle informačního systému FishBase, nebo případně podle databáze ASFIS Organizace pro výživu a zemědělství (FAO);
  2. obchodní označení: název druhu v úředním jazyce dotyčného členského státu, případně jiný název nebo názvy, které jsou přijímány nebo povoleny na místní či regionální úrovni (synonyma obchodních označení nebo vědeckých názvů).

Všechny druhy ryb, které tvoří složku jiné potraviny, lze označovat jako "ryby", pokud název a obchodní úprava takové potraviny neodkazují na konkrétní druh.

Údaje o oblasti odlovu nebo produkce sestávají z těchto informací:

  1. v případě produktů rybolovu odlovených na moři písemný název podoblasti nebo divize uvedené v rybolovných oblastech FAO, jakož i název takové oblasti vyjádřený způsobem srozumitelným pro spotřebitele nebo mapa či piktogram zobrazující tuto oblast, nebo odchylně od tohoto požadavku, u produktů rybolovu odlovených v jiných vodách než v severovýchodním Atlantiku (rybolovná oblast FAO 27) a Středozemním a Černém moři (rybolovná oblast FAO 37) uvedení názvu rybolovné oblasti FAO;
  2. v případě produktů rybolovu odlovených ve sladkých vodách odkaz na vodní útvar ležící v členském státě nebo třetí zemi původu produktu.

Hospodářské subjekty mohou uvést i přesnější údaje o oblasti odlovu nebo produkce.

Vedle povinných informací lze dobrovolně poskytnout následující informace, jsou-li uvedeny jasně a jednoznačně: datum odlovu produktů rybolovu; datum vykládky produktů rybolovu nebo informace o přístavu, v němž byly produkty vyloženy; podrobnější informace o druhu lovného zařízení; v případě produktů rybolovu odlovených na moři údaje o státu plavidla, které produkty odlovilo; informace o životním prostředí; informace etického nebo sociálního charakteru; informace o způsobech a postupech produkce a informace o nutričním obsahu produktu.

Další požadavky na označování se týkají zmrazených ryb a rybích výrobků a jsou dány vyhláškou č.  366/2005 Sb. , kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Nahrávám...
Nahrávám...