dnes je 19.5.2024

Input:

Příklady označování: Vejce, vaječné výrobky, majonézy

21.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.7
Příklady označování: Vejce, vaječné výrobky, majonézy

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Základní požadavky na komoditu

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č. 1169/2011 jsou stanoveny ve vyhlášce č. 69/2016 Sb. , kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich. Označování vajec je dále upraveno nařízením Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce.

Vejci se rozumí vejce ve skořápce – s výjimkou vajec rozbitých, násadových či vařených – snesená slepicemi kura domácího ( Gallus gallus ) a vhodná k lidské spotřebě nebo k přípravě výrobků z vajec. Po snesení se vejce třídí podle jakosti na jakostní třídy A a B a podle hmotnosti na 4 hmotnostní třídy (skupiny):

 1. XL – velmi velká: hmotnost 73 g a více;
 2. L – velká: hmotnost alespoň 63 g a méně než 73 g;
 3. M – střední: hmotnost alespoň 53 g a méně než 63 g;
 4. S – malá: hmotnost méně než 53 g.

Na trh k přímé spotřebě se uvádí pouze vejce jakostí třídy A označená jako "čerstvá". Vejce jakostní třídy B jsou určena k průmyslovému zpracování.

Vejce se označují jednak kódem producenta (razítkem) na skořápce (na farmě nebo v třídírně) a dále též na malospotřebitelském obalu. Vejce patří k nemnoha potravinám, u kterých je uváděna země původu jako součást kódu producenta uváděného na skořápce.

Kód producenta, který se uvádí na vejcích, se skládá z:

a) metody chovu, která se uvede příslušným kódem:

1. "1" pro vejce nosnic ve volném výběhu,

2. "2" pro vejce nosnic v halách,

3. "3" pro vejce nosnic v klecích, nebo

4. "0" pro vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství14),

b) registračního kódu státu,

c) čtyřmístného alfanumerického kódu, který vyjadřuje číselnou složku registračního čísla hospodářství.

Na baleních obsahujících vejce třídy A musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

 1. číslo balírny/třídírny;
 2. třída jakosti; obaly mohou být označeny slovy "třída A" nebo písmenem "A", a to buď samostatně, nebo v kombinaci se slovem "čerstvá" (označení "extra" nebo "extra čerstvá" může být použito jako doplňující údaj o jakosti na baleních obsahujících vejce třídy A do devátého dne po snášce);
 3. hmotnostní skupina;
 4. datum minimální trvanlivosti, který je 28 dní od snášky;
 5. výraz "mytá vejce" pokud byla vejce před zabalením mytá (nesmí se použít výraz "čerstvá");
 6. počet kusů (u hmotnostně netříděných vajec se uvede minimální čistá hmotnost vajec v gramech a na vnější straně obalu se uvede označení "Vejce různých velikostí" nebo podobný výraz);
 7. údaj o zvláštních podmínkách skladování, který doporučuje spotřebitelům uchovávat vejce po zakoupení v chladu;
 8. údaj o zvláštních
Nahrávám...
Nahrávám...