dnes je 17.7.2024

Input:

Případová studie: Prevence vzniku odpadů v procesu výroby cukrovinek

31.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.3
Případová studie: Prevence vzniku odpadů v procesu výroby cukrovinek

doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D.

Možnosti uplatnění prevenčních postupů při minimalizaci nebo eliminaci vzniku odpadů je možné si ilustrovat společností na výrobu cukrovinek, která nastavuje svou výrobu a celkové hospodaření tak, aby byly jednotlivé dopady na životní prostředí minimální.

Aby společnost dosáhla vytčených cílů a vyhověla požadavkům zákazníků, byly zde zavedeny a certifikovány normy, a to v oblasti managementu kvality (BRC), životního prostředí (ČSN EN ISO 14 001) a bezpečnosti práce (BS OHSAS 18 001), jež společně fungují jako integrovaný systém řízení.

Profil společnosti

V případové studii jde o rychle se rozvíjející společnost, vyrábějící cukrovinky. Zabývá se výrobou a prodejem nejen svých značek, ale věnuje velkou pozornost také rychle rostoucímu podnikání v oblasti smluvní výroby.

Společnost se specializuje na tyto typy výrobků:

 • želatinové cukrovinky,

 • pektinové cukrovinky,

 • lízátka,

 • komprimáty,

 • lékořici,

 • dropsy,

 • fondánové výrobky v čokoládě nebo polevě.

Certifikáty společnosti

 • BRC (British Retail Consortium) – standard především stanovuje požadavky na systémy vysokého hygienického standardu a správné provozní praxe v potravinářských podnicích, ale i v organizacích, které vyrábějí obaly určené pro potravinářství. Společnost má normu BRC zavedenou místo ČSN EN 9 001.

 • Systémem HACCP – je ve společnosti zaveden (jako součást BRC), ale není certifikován.

 • OHSAS 18001 – systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP); vzhledem k tomu, že přímo neovlivňuje interakce mezi společností a životním prostředím, dále se jím nebudeme zabývat.

 • ČSN EN ISO 14001:2005 – se zabývá systémem řízení ochrany životního prostředí (EMS – systém environmentálního managementu), a klade si tudíž za cíl v rámci ekonomických možností organizace co nejvíce posílit vědomí odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Implementace této normy je úzce spjata s povinností vyhovět zákonům, jež jsou uplatňovány v zájmu ochrany životního prostředí.

Právní požadavky životního prostředí

Základním rysem prevence ve výrobě i požadavkem všech systémů řízení je trvalé plnění právních předpisů včetně hodnocení souladu činností organizace s požadavky těchto předpisů.

V organizaci jsou sledovány tyto oblasti týkající se životního prostředí:

 • ovzduší (emise),

 • voda (pitná a odpadní voda),

 • odpady,

 • obaly,

 • chemické látky a jejich vliv na životní prostředí,

 • prevence závažných havárií.

Ovzduší

Zdroje znečišťování ovzduší

Společnost zabývající se výrobou cukrovinek může být provozovatelem zdrojů znečišťování, jejichž výčet spolu s emisními limity je uveden v tabulce č. 1.

Tab. 1 – Příklad možných zdrojů znečištění

     
Zdroj Kategorie zdroje Znečišťující látka Emisní limit Zjišťování emisí
Výroba tyčinek a salonek čokoláda malý pachyměřením, výpočtem
ČOV střední pachyměřením, výpočtem
Kotelna 3x parní kotel velký Nox, CO, SO2 , TZL, org. látky 200 mg/m 3 ,
100 mg/m 3 ,
SO 2
měřením, výpočtem
Vrátnice – kotel malý Nox, CO, SO2 , TZL, org. látkyměřením, výpočtem
ČOV 2x kotel malý Nox, CO, SO2 , TZL, org. látky 200 mg/m 3 ,
100 mg/m 3 ,
SO2
měřením, výpočtem
Zařízení s obsahem regulovaných látek žádný Regulované látky "freony“ žádný žádné

Zařízení s obsahem regulovaných látek

Společnost nakládá s regulovanými látkami – freony (hydrochlorfluoruhlovodíky).

Zařízení s obsahem regulovaných látek

 • Chladící zařízení. Použité chladivo R-134A. Počet chladících okruhů: 2. Obsah chladiva: I. okruh: 36 kg. II. okruh: 36 kg.

 • Chladící zařízení. Použité chladivo R-22. Počet chladících okruhů: 1. Obsah chladiva: I. okruh: 27 kg.

Revize a kontroly na zařízení provádí organizace prostřednictvím akreditované externí organizace.

Společnost musí plnit povinnosti udávané zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, podle hlavy III. Ochrana ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země, zejména:

 • vedením evidence o počtu, typu zařízení a množství v nich používané regulované látky;

 • provádění kontroly a těsnosti zařízení jednou za 12 měsíců u zařízení s obsahem regulované látky nejméně 3 kg a jednou za 6 měsíců s obsahem regulované látky nejméně 30 kg prostřednictvím certifikované osoby;

 • závady, jež byly zjištěny kontrolou nebo systémem detekce úniků a které způsobují úniky regulovaných látek, jsou odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne jejich zjištění; do 30 dnů od odstranění závady způsobující netěsnost je provedena následná kontrola těsnosti zařízení;

 • je vedena evidenční kniha zařízení, jež má tyto náležitosti: záznam o množství náplně a druh regulované látky, datum servisních činností, úkony údržby a revize spojené se zařízením včetně kontroly úniku regulované látky, registrační číslo osoby provádějící servisní činnost, stručný popis provedené činnosti včetně stručného popisu závady, výsledek provedené revize, množství uniklé regulované látky zjištěné výpočtem, množství a druh doplněné regulované látky, množství a druh doplněného oleje, množství odčerpané regulované látky nebo oleje a jeho další použití nebo při předání třetí osobě číslo jejího povolení, jméno a adresu a při přechodu zařízení na jinou regulovanou látku označení této nové regulované látky a její množství. Doba uchovávání evidenční knihy je 5 let.

Monitorování a měření emisí

Emise se zjišťují měřením a výpočtem, v závislosti na charakteru zařízení a na správnosti poskytovaných výsledků, v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 205/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příklad plánu monitorování a měření je uveden v tabulce č. 2.

Měření emisí musí být zajištěno autorizovanou měřící skupinou. Termín, rozsah měření a autorizovaná osoba, která bude měření provádět, jsou oznámeny písemně ČIŽP nejpozději 14 dní před datem zahájení měření. O provedení měření emisí zpracovává autorizovaná osoba protokol o autorizovaném měření emisí, jenž je platný jeden rok pro velké zdroje znečištění. Na základě tohoto protokolu se vypracují hlášení, která se posílají na příslušné orgány státní správy, a to:

 • ČIŽP – souhrnná provozní evidence znečišťování (ohlašování velkých a středních zdrojů znečišťování přes ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností),

 • krajský úřad, odbor životního prostředí – oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší.

Osoba podílející se na řízení EMS (ekolog závodu, manažer) sleduje shodu s právními předpisy.

Tab. 2 – Příklad plánu monitorování a měření

Proces – zařízení Četnost Měřené škodliviny Zodpovědný pracovník
Výroba tyčinek a salonek (čokoláda) 1x 5 let pachy vedoucí výroby
ČOV 1x 5 let pachy energetik
Kotelna 3x parní kotel 1x ročně CO, Nox energetik
Vrátnice 1x kotel 1x 6 měsíců
1x 2 roky
spalinové cesty
emise
energetik
Sušárna 1x 6 měsíců
1x 2 roky
spalinové cesty
emise
energetik
ČOV 2x kotel 1x 6 měsíců
1x 2 roky
spalinové cesty
emise
energetik

Voda

 • Pitná voda
  Zásobování pitnou vodou je realizováno z veřejného vodovodu. Odběr vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (veřejného vodovodu) se řídí zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, a příslušným smluvním vztahem s provozovatelem vodovodu.

 • Odpadní voda
  Vzniká v celém provozu společnosti. Jedná se o vodu splaškovou, výrobní a dešťovou. Společnost má vlastní čistírnu odpadních vod, na které je voda přečištěna a vypouštěna do vodoteče.

Vypouštění odpadních vod

 • Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových je nutné zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění (zejména sledovat množství a kvalitu). Společnost provozuje mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro 8 333 EO, kde dochází k přečištění odpadních vod před vypouštěním do řeky.

 • Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
  Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (veřejné kanalizace) se řídí zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušným smluvním vztahem s provozovatelem kanalizace a jeho kanalizačním řádem.

Kontrola a měření ve vodním hospodářství

Přesahuje-li povolení k odběru povrchových vod, nebo povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních limit 6000 m 3 /rok nebo 500 m 3 /měsíc, je nutno provádět měření množství a jakosti odebíraných vod nebo vypouštěných odpadních vod a výsledky měření předávat pro potřeby vodní bilance příslušnému správci povodí.

Produkce odpadní vody v organizaci je cca 40 000 m 3 ročně. Pro vodoprávní úřady dle rozhodnutí městského úřadu odebírá akreditovaná laboratoř 12 vzorků odpadní vody ročně na odtoku z ČOV, kde se stanovují dané ukazatele (BSK 5 , CHSK, nerozpuštěné látky, rozpuštěné anorganické soli RAS, celkový dusík, celkový fosfor, extrahovatelné látky EL, amoniakální dusík N-NH 4 a pH). Ekolog společnosti podává poplatkové přiznání za zdroj znečištění za předchozí rok a poplatkové hlášení na následující rok. Každý den se měří a zaznamenává množství odpadní vody na přítoku do ČOV a na odtoku v měrném objektu – Parshallově žlabu I a II.

Další podmínky monitoringu a měření jsou dány individuálními rozhodnutími vodoprávního úřadu vydanými pro jednotlivá zařízení nebo lokality.

Závadné látky

V organizaci se nakládá se závadnými látkami. Pro možný únik čpavku do vody je vypracovaný havarijní plán pro únik čpavku. Nakládání musí být prováděno tak, aby tyto látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, do půdy, kanalizace nebo do dešťových vod a aby neohrozily prostředí s vodami související. Při zacházení s těmito látkami ve větším rozsahu, nebo když je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím, je nutno činit zejména následující opatření:

 • umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do povrchových nebo podzemních vod, do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami;

 • používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod. Provoz skladů závadných látek musí být zajišťován podle schváleného provozního řádu.

Odpady

Zařazení odpadů

Zařazení odpadu podle Katalogu odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, zajišťuje pro společnost pověřený zaměstnanec nebo externí organizace. Tato osoba rovněž vede záznamy o provedené klasifikaci, stará se o souhrnný seznam odpadů společnosti a zodpovídá za jeho aktualizaci.

Každý odpad má své katalogové číslo a kategorii: O = ostatní odpad (odpad bez nebezpečných vlastností), N = nebezpečný odpad (odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a O/N (odpady znečištěné nebo obsahující nějakou nebezpečnou látku nebo jednu nebezpečnou vlastnost).

Nakládání s ostatními odpady

Shromažďovací místa, vymezená pro ostatní odpady, jsou označena informační tabulkou o druhu odpadu a katalogovým číslem odpadu.

Vybrané odpady společnosti musejí být shromažďovány v barevně označených shromažďovacích prostředcích.

Tab. 3 – Příklad systému shromažďování odpadů

SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDEK ODPAD
Modrý pytel Směsný komunální odpad
katalogové číslo 20 03 01
Žlutý pytel Plastové obaly
katalogové číslo 15 01 02
Černý pevný pytel Sanitační odpad balený
katalogové číslo 02 03 04
Papírový pytel – modrá popelnice Sanitační odpad nebalený
katalogové číslo 02 06 01

Ostatní odpady z výroby

Sanitační odpad (katalogové číslo: 02 06 01 – surovina nevhodná ke spotřebě nebo zpracování – nebalená)

Jedná se o vedlejší produkt z výrobního procesu nepoužitelný dále ve výrobě, slouží pro výrobu krmiv pro hospodářská zvířata. Jedná se o smetky surovin a produktů ze země a záchytných táců a plechů, pudr, cukr.

Způsob nakládání: v průběhu směny je odpad shromaždován v prostoru pracoviště na označeném místě s informačním nápisem "Surovina nevhodná ke spotřebě nebo zpracování“. Po ukončení směny je tento odpad například odvezen na rampy objektů, které se nacházejí mimo výrobní prostory. Odtud je odpad jednou denně odvážen do kontejneru. Kontejner musí být uložen na suchém místě a je odvážen oprávněnou firmou.

Sanitační odpad (katalogové číslo: 02 03 04 – surovina nevhodná ke spotřebě nebo zpracování – balená)

Suroviny nebo výrobky znehodnocené k dalšímu použití, mohou obsahovat kousky kovu, dřeva, oleje, smetky. Také sem patří lízátka se špejlí a zabalené výrobky po exspiraci.

Způsob nakládání : během dne se shromažďuje například ve výrobě na označených místech, poté na označených místech mimo výrobní prostory a sklady a je odvážen externí firmou.

Papír a lepenka (katalogové číslo 20 01 01), papírové a lepenkové obaly (katalogové číslo 15 01 01)

Veškerý papírový odpad z výroby – papírové trubičky, krabice, kartony, papír z kanceláří, noviny, papírové pytle.

Způsob nakládání: venkovní prostory – síťovaný kontejner na papír, kde je zvlášť tříděný jednoduchý papír a zvlášť kartony.

Plastové obaly od tekutých surovin – kanystry (katalogové číslo 15 01 02)

Jedná se o odpad plastových obalů tekutých surovin řádně vypláchnutý vodou, které nevykazují nebezpečné vlastnosti. Plastový obal je například odnášen zpět do skladu původu látky, kde je na tyto odpady vyčleněno místo ke shromažďování. Zde jsou odpady ukládány na nevratné palety, označeny, zafixovány a podle potřeby odvezeny.

Plastové obaly (katalogové číslo 15 01 02)

PET láhve, fólie bez znečištění, plastové kelímky od vody – jedná se o odpad vznikající z třídění obalů dovezených surovin.

Způsob nakládání: uložení do žlutých igelitových pytlů umístěných v železných stojanech (výroba), popř. žluté plastové popelnice (dílna, údržba).

Směsný komunální odpad (katalogové číslo 20 03 01)

Igelitové a papírové sáčky, znečištěné papírové utěrky, kousky PVC, dřeva, kovu, odpady ze svačin, včetně slupek z ovoce, plechovky, provázky, nitě, znečištěné plastové kelímky od kávy a svačin, potištěné obaly z výroby, datumovací pásky, plastové pásky, kancelářské koše.

Způsob nakládání: do modrých igelitových pytlů umístěných v železných stojanech.

Kovový odpad (železo a ocel: katalogové číslo 17 04 05)

Tento odpad vzniká převážně při opravách, úpravách a výměně technologického zařízení.

Způsob nakládání: venkovní kontejner na železo. Po naplnění je odvezen externí firmou.

Dřevěný obal (katalogové číslo 15 01 03)

Dřevěné palety a další větší dřevěný odpad.

Způsob nakládání: ve venkovních prostorech na vyčleněném místě pro dřevěný obal.

Vratné obaly

V tomto případě se nejedná o odpad. Obaly, tj. umělohmotné nádoby a pytle od surovin, se shromaždují na určeném a řádně označeném místě převážně ve skladech, odkud jsou vráceny dodavateli.

Nakládání s nebezpečnými odpady

Pro nakládání s nebezpečnými odpady platí velmi přísné požadavky, společnost potřebuje povolení k nakládání s nebezpečnými odpady od příslušné pověřené obce.

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby byly nebezpečné odpady označeny následujícím způsobem:

 • odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 k zákonu o odpadech pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu,

 • nebezpečné odpady jiné než uvedené v předchozím bodě nápisem "nebezpečný odpad“.

Pro každý nebezpečný odpad se vyplňuje "Identifikační list nebezpečného odpadu“, a to na základě " Bezpečnostního listu “ dodaného výrobcem látky nebo látek, z nichž odpad vzniká. Každý původce by měl nejpozději před dodáním nové chemické látky do organizace předložit Bezpečnostní list a k látce je vystaven Identifikační list

Nahrávám...
Nahrávám...