dnes je 20.5.2024

Input:

Produkce masa a masných výrobků na farmě: Legislativní východiska

13.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.2
Produkce masa a masných výrobků na farmě: Legislativní východiska

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Zpracování a výroba potravin musejí splňovat požadavky platné legislativy. Jedná se zejména o níže uvedené předpisy EU, zákony a vyhlášky:

Hygienický balíček

Jedná se o soubor základních předpisů, jež upravují, co vše musí výrobce splnit a veterináři kontrolovat. V současné době již neexistují detailní nařízení (např. z jakého materiálu a jaké barvy musejí být stěny, podlahy, stropy), ale udává se základní rámec, který je nutno splnit. Záleží však na osobních schopnostech každého výrobce, aby neviděl ve veterináři nepřítele, ale byl s ním schopen komunikovat a nalézt taková řešení, aby neporušoval normy a zákony.

Nařízení č. 178/2002/ES

Předpis stanovuje obecné zásady a požadavky potravinového práva a bezpečnosti potravin, základní definice potravin, jak se pohybují po EU a v rámci třetích zemí, stanovuje povinnost zajistit sledovatelnost vámi vyrobených potravin. Jedná se o obecný předpis.

Nařízení č. 852/2004/ES

Předpis o hygieně potravin – výroba, skladování, distribuce, prodej. Stanovuje pravidla hygieny potravin i pracovníků, HACCP – systém kritických kontrolních bodů, hygienickou praxi, kontrolu teplot, definuje základní termíny – např. kontaminace, provozní jednotka, produkt aj.

Nařízení č. 853/2004/ES

Předpis stanovuje základní i zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, označení výrobků identifikační značkou, požadavky na potravinářské provozy a jejich schvalování a registraci, povinnosti provozovatelů potravinářských provozů. Definice základních pojmů, jako jsou např. maso, čerstvé maso, syrové mléko, vejce aj.

Nařízení č. 854/2004/ES

Předpis popisuje způsob organizace úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

Dne 1. 6. 2014 vstoupily v platnost nová nařízení Komise:

  • Nařízení Komise (EU) č. 216/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase.

  • Nařízení Komise (EU) č. 217/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o salmonelu u jatečně upravených těl prasat.

  • Nařízení Komise (EU) č. 218/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 a nařízení Komise (ES) č. 2074/2005.

  • Nařízení Komise (EU) č. 219/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na prohlídky po porážce prasat domácích.

Výše uvedená nařízení upravují některé části veterinární prohlídky, týkající se kontroly výskytu trichinel v mase a veterinární prohlídky prasat domácích po porážce. Pokud jde o veterinární prohlídku, již nebude nutné provádět nařezávání částí poražených těl prasat (srdce, mízní uzliny apod.), ale bude probíhat pouze vizuální prohlídka výše uvedených partií. Budou-li zjištěny (vizuálně)

Nahrávám...
Nahrávám...