dnes je 15.7.2024

Input:

Produkce mléka a mléčných výrobků na farmě: Checklist - Požadavky na provoz

5.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.24
Produkce mléka a mléčných výrobků na farmě: Checklist – Požadavky na provoz

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Dříve než se začnete zabývat jednotlivými otázkami na požadavky při zpracování mléka, zodpovězte si "podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“ následující otázky. S jejich pomocí zjistíte, kolik budete potřebovat pracovního prostoru a financí. Popřípadě, pokud budete svou záležitost konzultovat s odborníky z oboru a veterináři (a to budete muset), pomůže i jim.

                               
Otázka ANO NE
Chcete zpracovávat pouze vlastní produkci? Při denním objemu do max. 500 litrů mléka nemusíte mít provoz schválený. Stačí pouze registrace. Musíte mít provoz schválený (nestačí pouze registrace). Dále doporučujeme zajistit si kontrolu jeho kvalitativních ukazatelů (obsah tuku, bílkovin, počet somatických buněk, rezidua inhibičních látek) od dodavatelů, abyste znali kvalitu suroviny a vyřazovali nekvalitní dodavatele.
Jsou prostory pro vaši provozovnu stavebně vyřešeny?Při plánování stavebního řešení je důležité přemýšlet nad eventuálním rozšířením provozu, aby se vám nestalo, že vlivem stávající konstrukce nebudete moci v budoucnu navázat další technologií nebo fází zpracování.
Jsou prostory pro chlazení, zpracování a prodej stavebně vyřešeny?Chladírny (při malé kapacitě platí i pro ledničky a mrazicí boxy) jsou velmi důležité a jejich kapacita je nezbytná pro dostatečné a rychlé zchlazení. Nedostatečné zchlazení mléka znehodnotí vaši snahu a zkrátí výrazně trvanlivost vámi produkovaných produktů.
Schválily stavební dokumentaci (pro novostavbu budov i pro vestavbu do stávajících prostor) pro zpracování všechny dotčené úřady?Své plány předem konzultujte s veterinárním inspektorem, který má na starosti vaši oblast. Předejdete tím řadě konfliktů, protože si vzájemně ujasníte svá stanoviska a možnosti. Podkladem pro kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu je závazný posudek KVS.
Je zajištěn odvoz odpadů živočišného původu z výroby?Je nutné to projednat s asanačním podnikem nebo jinou osobou oprávněnou zacházet s vedlejšími živočišnými produkty (bioplynárna, kompostárna atp.) a získat písemnou smlouvu nebo alespoň písemný příslib o odvozu po zprovoznění.
Je zajištěn odvoz ostatního odpadu (plasty, papír aj.)?Je nutné sjednat si smluvního odvozce, který se zabývá likvidací odpadu.
Je zajištěno zařízení pro sanitaci a dezinfekci prostor (tlakové mytí, místnost na mycí prostředky) a výrobních zařízení?Je nutné zajistit čištění a dezinfekci prostředky schválenými pro použití v potravinářském průmyslu (seznam je k dispozici na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – ÚSKVBL).
Jsou prostory pro zařízení a pomůcky na mytí a dezinfekci stavebně odděleny dveřmi?Je nutné je oddělit. Čištění a dezinfekci lze provádět pouze prostředky schválenými pro použití v potravinářském průmyslu (seznam je k dispozici na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – ÚSKVBL).
Je povrch stěn v místnostech pro zpracování a prodej omyvatelný a dezinfikovatelný?Je nutné povrch stěn upravit.
Je přechod mezi stěnami a podlahou řešen tak, aby byla všechna místa dobře čistitelná a dezinfikovatelná?Je třeba zajistit snadnou čistitelnost všech výrobních prostor a ploch.
Jsou podlahové vpustě (guly) vybaveny mřížkami a sifonem tak, aby se do odpadů nemohly dostat hrubé nečistoty a z odpadů nemohli do provozních prostor vnikat škůdci a zápach?Je nutné je dovybavit odpovídajícím krytem a sifonem (pachovým uzávěrem).
Jsou podlahy konstruovány tak, aby byly nepropustné, omyvatelné a dezinfikovatelné?Je nutné je upravit.
Je instalováno ohraničení (tzv. okopy) provozních prostor?Nemusíte je instalovat, protože to není podmínka legislativy. Chrání ale vaše peníze, protože nebudete poškozovat stěny (a následně je opravovat).
Je strop snadno čistitelný (nemusí být omyvatelný)?Je nutné jej upravit tak, aby tuto podmínku splňoval.
Jsou okna snadno omyvatelná, zajištěna proti otevření nebo vniknutí hmyzu a ptáků? Jsou parapety na straně místnosti upraveny tak, aby se na nich nedržely nečistoty (nejlépe zešikmeny)?Je nutné je upravit nebo vyměnit za odpovídající.
Jsou dveře chladíren a mezi jednotlivými provozními místnostmi z inertního, snadno omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu?Je nutné je upravit nebo vyměnit za odpovídající.
Jsou místnosti dostatečně osvětleny zdroji světla, jež jsou zabezpečeny tak, aby z nich nemohlo dojít ke kontaminaci mléka a výrobků (např. střepy zářivek apod.)?Je nutné mít zajištěno. Světelné parametry kontroluje hygienická stanice.
Nahrávám...
Nahrávám...