dnes je 15.7.2024

Input:

Provádění a dopad ustanovení o nepovinném označování hovězího masa

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.0625
Provádění a dopad ustanovení o nepovinném označování hovězího masa

Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění a dopadu ustanovení o nepovinném označování podle nařízení (ES) č. 1760/2000 ve znění nařízení (EU) č. 653/2014

1. Úvod

Podle článku 23a nařízení (ES) č. 1760/2000 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se prováděním a dopadem ustanovení o nepovinném označování hovězího masa, včetně možnosti jejich přezkumu.

Nařízení (ES) č. 1760/2000 bylo přijato v reakci na krizi v souvislosti s bovinní spongiformní encefalopatií (BSE), aby se zvýšila transparentnost a zvýšila důvěra spotřebitelů v hovězí maso.

Nařízení stanovilo přísná pravidla pro schvalování a používání nepovinných informací, která jsou odůvodněna vážnou ztrátou důvěry spotřebitelů a následnými závažnými narušeními trhu.

Nařízení (EU) č. 653/20142 změnilo nařízení (ES) č. 1760/2000 a významně zjednodušilo ustanovení o nepovinném označování hovězího masa, přičemž hlavním cílem bylo snížit administrativní zátěž pro hospodářské subjekty a příslušné orgány, jakož i snížit náklady hospodářských subjektů na poskytování těchto nepovinných informací.

Pozměněná pravidla již nestanoví požadavek na schvalování nepovinného označování hovězího masa. Tyto nepovinné informace musí být v souladu s horizontálními právními předpisy o označování, a zejména s nařízením (EU) č. 1169/2011 3 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Cíli této zprávy podle článku 23a nařízení (ES) č. 1760/2000 je:

 • posoudit provádění a dopad stávajících právních předpisů EU týkajících se nepovinného označování hovězího masa v dodavatelském řetězci, zejména s ohledem na stanoviska příslušných orgánů, producentů, zpracovatelů a spotřebitelů,

 • prozkoumat možnost přezkumu ustanovení o nepovinném označování hovězího masa.

2. Souvislosti a právní rámec

Nařízení Rady (ES) č. 1760/2000 bylo přijato kvůli ztrátě důvěry spotřebitelů v souvislosti s BSE; nařízení zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 820/974, přijaté v reakci na vážné narušení trhu způsobené krizí spojenou s BSE. Nařízení (ES) č. 820/97 zavedlo zásadu individuální vysledovatelnosti zvířat a označování původu hovězího masa.

Nařízení (ES) č. 1760/2000 stanovilo tyto prvky:

1. zpřísnil se systém identifikace a evidence skotu, články 1 až 10;

2. byl zaveden systém povinného označování hovězího masa, v jehož rámci musí hospodářské subjekty, které uvádějí na trh hovězí maso, uvádět na štítku informace o původu, zejména místa, kde se zvířata, z nichž bylo hovězí maso získáno, narodila, byla vykrmena a poražena, články 11 až 15;

3. byl zaveden systém nepovinného označování, který hospodářským subjektům umožňuje poskytovat spotřebitelům doplňující informace, články 16 až 18.

Ustanovení uvedená v bodě 3 (systém nepovinného označování) byla v roce 2014 pozměněna nařízením (EU) č. 653/2014. Změna spočívala v podstatě ve zrušení povinnosti příslušných orgánů schvalovat nepovinné informace o označování a povinnosti kontroly hospodářských subjektů prováděné nezávislým subjektem uznaným příslušným orgánem.

Nepovinné označování hovězího masa se zpravidla vztahuje na plemeno a kategorii zvířat, region produkce, krmný a produkční systém.

Nařízení (EU) č. 653/2014 změnilo nařízení (ES) č. 1760/2000 takto:

 • na základě nově zavedeného článku 15a musí být informace objektivní, ověřitelné příslušnými orgány a srozumitelné spotřebitelům,

 • v článku 15a je navíc Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o definice a požadavky vztahující se na pojmy nebo kategorie pojmů, které mohou být uváděny na štítcích baleného čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa,

 • pozměněný článek 22 stanoví mimo jiné, že pokud hospodářský subjekt nebo organizace označily hovězí maso, aniž by splnily své povinnosti stanovené pro povinné nebo nepovinné označování, členské státy, je-li to vhodné a v souladu se zásadou proporcionality, nařídí odstranění hovězího masa z trhu, pokud dotčené maso splňuje příslušné veterinární a hygienické předpisy, mohou členské státy povolit, aby bylo toto hovězí maso umístěno na trh poté, co bylo řádně označeno v souladu s požadavky Unie.

2.1 Systém nepovinného označování před vstupem nařízení (EU) č. 653/2014 v platnost

Před vstupem nařízení (EU) č. 653/2014 v platnost byla všeobecná pravidla pro schvalování a kontrolu nepovinných informací o hovězím mase stanovena v (nyní zrušených) článcích 16 a 17 nařízení (ES) č. 1760/2000.

Stručně:

 • hospodářský subjekt měl zaslat zadávací podmínky ke schválení příslušnému orgánu členského státu, ve kterém probíhala produkce nebo prodej hovězího masa,

 • zadávací podmínky uváděly údaje, které měly být uvedeny na štítku,

 • hospodářský subjekt musel zřídit zvláštní kontrolní systém, který se použil ve všech fázích produkce, včetně kontrol, které měly být prováděny nezávislým subjektem uznaným příslušným orgánem a stanoveným hospodářským subjektem, tyto nezávislé subjekty musely splňovat kritéria stanovená evropskou normou EN/45100,

 • hospodářské subjekty používající systém označování musely nést náklady spojené s kontrolami nezávislého subjektu,

 • příslušný orgán musel prošetřit zadávací podmínky a opatření přijatá k zajištění pravdivosti údajů na štítku,

 • pokud produkce a/nebo prodej hovězího masa probíhala ve dvou a více členských státech, příslušné orgány dotčených členských států musely prošetřit a schválit zadávací podmínky týkající se činností probíhajících na jejich území,

 • všechny zadávací podmínky, které členský stát schválil, se musely prostřednictvím Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů sdělit ostatním členským státům,

 • v případě, že k produkci hovězího masa došlo ve třetí zemi, bylo hospodářským subjektům povoleno poskytovat nepovinné údaje o označování hovězího masa v souladu s nařízením (ES) č. 1760/2000 poté, co dotčená třetí země předem oznámila Komisi tyto údaje:

§příslušný orgán určený k udělení schválení,

§postupy a kritéria, které příslušné orgány dodržovaly při přezkoumávání zadávacích podmínek,

§seznam hospodářských subjektů a organizací, které mohly schválené zadávací podmínky používat,

 • Komise musela posoudit oznámení obdržená od třetích zemí, aby vyhodnotila, zda postupy a kritéria používané ve třetí zemi odpovídají standardům stanoveným v nařízení (ES) č. 1760/2000,

 • oznámení obdržená třetími zeměmi musela být předána členským státům.

2.2 Nepovinné označování po vstupu nařízení (EU) č. 653/2014 v platnost

Článek 15a nařízení (EU) č. 653/2014 stanoví:

"Jiné informace o potravinách než ty, které jsou uvedeny v článcích 13, 14 a 15 a které hospodářské subjekty či organizace uvádějící hovězí maso na trh uvádějí dobrovolně na štítcích, musí být objektivní, ověřitelné příslušnými orgány a srozumitelné spotřebitelům.

Tyto informace musí být v souladu s horizontálními právními předpisy o označování, a především s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011..."

Tímto ustanovením byla v rámci horizontálního nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům3 pravidla týkající se nepovinného označování hovězího masa harmonizována s pravidly týkajícím se jiných druhů masa a potravin obecně; hospodářské subjekty nyní mohou poskytovat nepovinné informace na štítkách na vlastní odpovědnost, aniž by musely být nejdříve schváleny příslušnými orgány a zkontrolovány třetí stranou.

Obecná pravidla pro poskytování nepovinných informací o potravinách stanoví kapitola V nařízení (EU) č. 1169/2011. Zejména čl. 36 odst. 2 nařízení stanoví, že pro informace poskytované dobrovolně platí tyto požadavky:

a) nesmějí uvádět spotřebitele v omyl, jak stanoví článek 7 nařízení ("uvádění nezavádějících informací"), zejména:

 • pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání,

 • připisováním účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá,

 • vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin,

 • vyvoláváním dojmu na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení, že je přítomna určitá potravina nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou,

b) nesmějí být nejednoznačné ani matoucí pro spotřebitele a

c) musí být tam, kde je to vhodné, podloženy příslušnými vědeckými údaji.

Odkaz na článek 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 je obzvláště důležitý. Jelikož uvádí, že poskytnuté informace nesmějí být zavádějící, mimo jiné pokud jde o charakteristiky potravin, místo provenience a způsob výroby nebo získání, vztahuje se de facto na všechny informace, které byly dříve poskytovány v rámci nepovinného označování podle nařízení (ES) č. 1760/2000. V tomto smyslu se odkazem na článek 7 zaručuje uvádění nezavádějících informací.

3. Metodika

Tato zpráva vychází z těchto informací:

 • analýzy předchozích zpráv a hodnocení provedených v případě nepovinného označování hovězího masa,

 • konzultace s členskými státy prostřednictvím zvláštního dotazníku a dvoustranných kontaktů,

 • konzultace se zúčastněnými stranami prostřednictvím zvláštního dotazníku a dvoustranných kontaktů.

3.1 Předchozí zprávy a hodnocení

K vyhodnocení provádění systému nepovinného označování hovězího masa byly použity výsledky těchto studií a zpráv:

a) zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění hlavy II nařízení (ES) č. 1760/20005;

b) stanovisko skupiny nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže k tématu zemědělství6;

c) hodnotící studie vypracovaná pro Komisi "Hodnocení pravidel EU pro označování hovězího masa"7.

3.2 Konzultace s členskými státy

Za účelem začlenění, aktualizace a doplnění analýzy provedené v rámci předchozích hodnocení byly informace shromážděny prostřednictvím zvláštních dotazníků určených příslušným orgánům všech 28 členských států.

Dotazník byl předložen na zasedání Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů dne 19. července 2018 a byl rozeslán členským státům.

Cílem dotazníku bylo shromáždit od příslušných orgánů odpovědných za provádění systému informace, stanoviska a posudky.

Členské státy byly zejména vyzvány, aby:

 • uvedly, zda si po vstupu nařízení (EU) č. 653/2014 v platnost vedou vnitrostátní systém pro oznámení a kontroly nepovinného označování hovězího masa,

 • poskytly odhad tržního podílu hovězího masa s nepovinným označením před vstupem nařízení (EU) č. 653/2014 v platnost a po něm,

 • uvedly, jaké byly hlavní informační prvky poskytované v rámci systému nepovinného označování,

 • uvedly počet provedených kontrol a míru nesouladu před vstupem nařízení (EU) č. 653/2014 v platnost (2013–2014) a po něm (od roku 2015),

 • uvedly druhy nesouladu zjištěné ve vztahu k nepovinnému označování hovězího masa,

 • uvedly obtíže při provádění nepovinného označování hovězího masa po vstupu nařízení (EU) č. 653/2014 v platnost,

 • posoudily hlavní účinky (pozitivní nebo negativní) zjednodušení zavedeného nařízením (EU) č. 653/2014,

 • posoudily (na stupnici od 1 do 5) systém nepovinného označování hovězího masa před vstupem nařízení (EU) č. 653/2014 v platnost a po něm v souvislosti s těmito aspekty: účinnost systému, spolehlivost systému, složitost pro příslušné orgány, složitost pro producenty, administrativní zátěž příslušných orgánů při provádění a provozu systému, administrativní náklady pro producenty, schopnost správně informovat spotřebitele.

Z 28 členských států odpovědělo podrobně na dotazník 12 z nich (BE, DK, DE, ES, FR, IT, AT, PT, SI, FI, SE, UK). 5 členských států odpovědělo, že nepovinné označování hovězího masa před rokem 2014 nepoužívaly (BG, HR, LV, LT, PL).

11 členských států neodpovědělo vůbec nebo zaslalo jen částečně vyplněný dotazník (CZ, EE, IE, EL, CY, LU, HU, MT, NL, RO, SK).

Na zasedání Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů dne 8. listopadu 2018 proběhla diskuse s členskými státy o hlavních výsledcích dotazníku.

3.3 Konzultace se zúčastněnými stranami

Podobně jako v případě konzultací s členskými státy byl dotazník určený zúčastněným stranám zaměřen na shromažďování informací, stanovisek a posudků v souvislosti s těmito aspekty:

 • zda byla předchozí pravidla týkající se nepovinného označování hovězího masa (tj. schválení ze strany členských států, kontroly třetí stranou, oznámení atd.) v minulosti považována za užitečná pro udržení trhu po krizi spojené s BSE a pro správné informování spotřebitelů,

 • zda ve vztahu k nepovinným informacím pro spotřebitele existují pádné důvody pro rozlišování hovězího masa a jiných druhů masa a potravin,

 • jak byla vnímána předchozí pravidla týkající se nepovinného označování hovězího masa a jaké hlavní (pozitivní či negativní) účinky mají nová pravidla zavedená nařízením (EU) č. 653/2014,

 • zda byli spotřebitelé obeznámeni s odlišnými pravidly, která se před vstupem nařízení (EU) č. 653/2014 v platnost uplatňovala na nepovinné označování hovězího masa a jiných potravin,

 • jakékoli obtíže, s nimiž se zúčastněné strany setkaly (v příslušné etapě uvádění na trh), aby se přizpůsobily novým pravidlům zavedeným nařízením (EU) č. 653/2014, a zda nová pravidla pro nepovinné označování hovězího masa měla (pozitivní nebo negativní) dopad na marketingové strategie zúčastněných stran,

 • posoudily (na stupnici od 1 do 5) systém nepovinného označování hovězího masa před vstupem nařízení (EU) č. 653/2014 v platnost a po něm v souvislosti s těmito aspekty: účinnost systému, spolehlivost systému, složitost pro příslušné orgány, složitost pro producenty, administrativní zátěž příslušných orgánů při provádění a provozu systému, administrativní náklady pro producenty, schopnost správně informovat spotřebitele.

Do konce listopadu 2018 bylo obdrženo sedm odpovědí od těchto sdružení: European Livestock and meat trade unions (UECBV), Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), British Meat Processor Association (BMPA), CULTURE VIANDE, EUROCOMMERCE (3 odpovědi zaslané od různých přidružených organizací).

4. Analýza a výsledky konzultace

4.1 Analýza předchozích zpráv a hodnocení

První posouzení pravidel týkajících se nepovinného označování hovězího masa provedla v roce 2004 Evropská komise ve "Zprávě o provádění hlavy II nařízení (ES) č. 1760/2000".

V této zprávě Komise konstatuje toto:

 • systém nepovinného označování využívaly zejména hospodářské subjekty v rámci obchodních vztahů,

 • ke sdělování specifických informací o výrobku sloužily smluvní dohody mezi obchodními partnery,

 • úlohu systémů nepovinného označování vnímaly příslušné orgány odlišně, což vedlo ke stanovení různých kritérií pro schvalování zadávacích podmínek,

 • kvůli těmto různým přístupům docházelo ke vzájemnému uznávání schválených zadávacích podmínek jen zřídka, což mohlo narušit obchod v rámci EU i hospodářskou soutěž mezi hospodářskými subjekty, které při schvalování zadávacích podmínek nepodléhaly stejným omezením.

Druhé posouzení provedla skupina nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže (dále jen "skupina na vysoké úrovni"), která byla zřízena v roce 2007, aby Komisi poskytovala poradenství při provádění akčního programu pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii.

Skupina na vysoké úrovni ve svém stanovisku k oblasti zemědělství/zemědělských dotací ze dne 5. března 2009 určila jako zdroj administrativní zátěže pro hospodářské subjekty i správní orgány postup schvalování zadávacích podmínek nepovinného označování hovězího masa a kontrolní systém stanovený v nařízení (ES) č. 1760/2000.

Skupina na vysoké úrovni proto Komisi doporučila, aby odstranila požadavky na oznamování v případě uvádění dodatečných označení jiných než těch, která jsou pro hovězí maso povinná.

Podle zprávy skupiny na vysoké úrovni by to v případě identifikace skotu umožnilo snížit administrativní zátěž o 15 % (21 milionů EUR z celkové částky 139 milionů EUR na označování hovězího masa), aniž by byla ohrožena sledovatelnost zaručená prvky povinného označení.

Třetí podrobné hodnocení "Hodnocení pravidel EU pro označování hovězího masa" bylo pro Komisi provedeno v roce 2014, tedy několik měsíců po přijetí nařízení (EU) č. 653/2014.

Pokud jde o systém nepovinného označování, patřilo mezi hlavní výsledky toto:

Nahrávám...
Nahrávám...