dnes je 18.2.2019
Input:

Rozhovor: Kryobanka v ruzyňském výzkumném ústavu skýtá genetické bohatství nevyčíslitelné hodnoty

1.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1
Rozhovor: Kryobanka v ruzyňském výzkumném ústavu skýtá genetické bohatství nevyčíslitelné hodnoty

Potravinářský obzor

Letos na podzim oslaví kryobanka ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby (VÚRV) v Ruzyni 15 let své činnosti. Je to unikátní záležitost, kterou nám závidí nejen v evropských zemích. Hlavním koordinátorem její činnost je výzkumník ing. Jiří Zámečník, CSc., který v rozhovoru vysvětlil zajímavosti související s touto metodou uchování genetického materiálu jednotlivých odrůd zeleniny, ovocných stromů a keřů pro další generace. Pracuje v týmu Fyziologie a kryobiologie rostlin ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Ruzyni.

Můžete v úvodu vysvětlit našim čtenářům samotný princip činnosti kryobanky?

Kryobanky obecně, jsou zřizovány pro uchování životnosti biologických materiálů po dlouhou dobu. V principu se používá médium s ultranízkou teplotou. Ve většině případů se používá kapalný dusík s -196°C. Za této teploty se již molekuly přestávají hýbat (kmitat) a nedochází k biochemickým reakcím. Tím se zastaví stárnutí biologických materiálů. Kryobanka v našem ústavu slouží k uchování plodin, které se nerozmnožují semeny, ale množí se klonováním, jako například česnek, brambor a další. Kryobanka slouží jako bezpečnostní duplikace ke způsobu uchování rostlin pěstovaných v polních podmínkách. V případě, že genofond rostlin napadne na poli nebo v sadu nějaký nepříjemný škůdce, je možné po několika krocích nahradit rostliny těmi z kryobanky. V kryobance se skladují genotypy plodin vyšlechtěné původně v ČR, staré krajové odrůdy, kterým pro špatné další využití hrozí zánik.

Kdo s nápadem zřídit kryobanku ve VÚRV v Ruzyni přišel? Pokud se dobře pamatuji, v kryobance se již před rokem 1990 udržovalo pro další možné použití například sperma býků se speciálními produkčními znaky, říkalo se jim býk zlepšovatel. Kde tedy toto zařízení v ČR existovalo jako první a dá se říci, že jste na tuto činnost navázali?

Ano. Nejdříve se začal výzkum s uchováním spermatu býků v ultra nízkých teplotách. V počátcích bylo nutné řadu věcí optimalizovat a nahradit neúčinné postupy. Později postupně přecházel základní výzkum v aplikovaný, až posléze se přešlo na rutinní zamrazování býčího semene. Pokud si pamatuji, seznámil jsem se s první kryobankou býčího semene v Hradištku. Dnes se odhaduje, že se na světě zamrazí 10 milionů vzorků býčího spermatu za rok. I v naší kryobance používáme tenké slámky, původně určené pro zamrazování spermatu, pro pyl rostlin např. chmele. Pyl rostlin se kryoprezervuje za účelem šlechtění. Kryokonzervace pylu umožňuje šlechtitelům opylovat genotypy s různou dobou kvetení.

Vy jste výzkumným ústavem rostlinné výroby a za vysokého mrazu ve speciální atmosféře uchováváte i genetický materiál odrůd ovoce, které už z našich sadů buď zcela zmizelo, nebo tomu tak záhy bude. O jaké odrůdy jde a kolik jich je tak zvaně v ohrožení, že z našich sadů a zahrad zcela zmizí?

Obecně jde o odrůdy staré, krajové, které mají sice dobrá jablka, ale nejsou konkurence schopná jablkům, na které je spotřebitel zvyklý v obchodní síti. Krajové odrůdy jsou nejen z kulturního hlediska vzácné, ale důležité také i z biologického hlediska, protože řada z nich je odolná k chorobám a škůdcům. Jako potenciální rodičovský materiál s geneticky podmíněnou odolností jsou pro šlechtitele vzácné. Z kulturního hlediska je naší povinností uchovat výsledky práce našich dědů, kteří pomocí primitivních metod (primitivních metod ve srovnání s dnešními metodami molekulární genetiky) získali pozoruhodné materiály s unikátními vlastnostmi. Možná nejsme daleko od doby, kdy se budou prodávat jablka ne tak dokonalá, tu tam i s nějakým šrámem, ale svědčící o minimalizaci používání chemických prostředků. Už jsem viděl taková jablka s několikanásobnou cenou prodávat na trzích v Evropě.

Tento trend zachovat domácí odrůdy ovoce jsem před 5 roky zaznamenala na veletrhu Grüne Woche v Berlíně v hale německého svazu tamních sedláků. Co na to říkáte?

Obecným trendem zemí EU je zachovat jednak domácí krajové odrůdy, tedy ohrožený genofond, z důvodů nedostatečné rezistence k abiotickým a biotickým vlivům, jednak bezpečnostní duplikace od držitelů partnerských kolekcí a pak také samozřejmě pokud možno co nejvíce dalších položek genofondu. I my máme přihlášené české odrůdy, které jsou uchovávané v kryobance jako položky evropského významu (European Accessions)

Při exkurzi prostorami kryobanky jste ukazoval malé baňky s genetickým materiálem, co se pak nechá takto zamrazit a po létech zpřístupnit v živém stavu dalším generacím. Můžete třeba na jablku nebo třešni stručně vysvětlit co se jako genetický materiál přímo ze stromu oddělí a dál odborně zpracuje pro přenos v baňce do kryobanky?

Pro ovocné dřeviny a jejich dlouhodobé uchování máme dvě možnosti. První možnost je: Větévky s pupeny odebrat v zimě v době jich dormance, kdy na ně působí nejnižší teploty, zbavit je přebytečné vody a přímo je umístit do kapalného dusíku. Takto zamrazené jedno-pupenové části větévek lze po rozmrazení přímo očkovat na podnože v sadu.

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz