dnes je 21.5.2024

Input:

Snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách

3.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2013.711
Snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách

Evropská komise

►B

DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 3. prosince 2013

o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách

(Text s významem pro EHP)

(2013/711/EU)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 11. září 2014,   L 272 17 13.9.2014

►B

DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 3. prosince 2013

o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách

(Text s významem pro EHP)

(2013/711/EU)

1. Členské státy by měly úměrně své produkci, využívání a spotřebě krmiv a potravin provádět namátkové monitorování přítomnosti dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu.

2. Kromě monitoringu uvedeného v bodě 1 by měly členské státy specificky monitorovat přítomnost dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v následujících produktech:

a) vejce nosnic ve volném výběhu a ekologická vejce;

b) ovčí a jehněčí játra;

c) krab říční, a to zejména:

i) svalovina z končetin (odděleně),

ii) hnědé maso (odděleně),

iii) celý výrobek (za použití výpočtu zohledňujícího hodnoty zjištěné ve svalovině z končetin a v hnědém mase a jejich vzájemný poměr);

d) sušené byliny (krmiva a potraviny);

e) jíly prodávané jako doplněk stravy.

3. V případech, kdy nejsou dodržena ustanovení směrnice 2002/32/ES a nařízení (ES) č. 1881/2006, a v případech, kdy jsou zjištěny hodnoty dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem přesahující intervenční prahové hodnoty stanovené v příloze tohoto doporučení, pokud jde o potraviny, a v příloze II směrnice 2002/32/ES, pokud jde o krmiva, členské státy ve spolupráci s hospodářskými subjekty:

a) zahájí šetření s cílem zjistit zdroj kontaminace;

b) přijmou opatření k omezení nebo odstranění zdroje kontaminace.

4. Členské státy by měly všechny údaje o výskytu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v krmivech a potravinách předložit Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Členské státy by měly informovat Komisi a ostatní členské státy o svých zjištěních, výsledcích šetření a opatřeních přijatých k omezení nebo odstranění zdroje kontaminace.

Tímto doporučením se nahrazuje doporučení 2011/516/EU.

▼M1

PŘÍLOHA

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) "dioxiny + furany (WHO-TEQ)" suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní toxicity);

b) "PCB s dioxinovým efektem (WHO-TEQ)" suma polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v ekvivalentech toxicity WHO za použití

Nahrávám...
Nahrávám...