dnes je 20.5.2024

Input:

Specifikace nebezpečí při práci v potravinářství a z nich plynoucích rizik a opatření k jejich eliminaci

25.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11.2
Specifikace nebezpečí při práci v potravinářství a z nich plynoucích rizik a opatření k jejich eliminaci

Ing. Pavel Petrů

Tak jako sama práce v potravinářském průmyslu je různorodá, je i celá škála nebezpečí možného ohrožení zaměstnanců.

Mechanická nebezpečí

Mechanická nebezpečí a jejich prevence:

 • pád osoby po uklouznutí na mokré a mastné podlaze, podvrtnutí nohy, zakopnutí:

  • Udržování povrchu spojovacích, obslužných a jiných komunikací v bezpečném stavu.

  • Zakrytí šachet, kanálů, prohlubní poklopy nebo mřížkami, a to bez výstupků v úrovni okolní podlahy. Udržování překrytí, mříží a poklopů prohlubní bez deformací.

  • Vhodná povrchová úprava podlah (nekluzná) v kombinaci s používáním pracovní obuvi s protiskluznou podrážkou.

  • Včas odstraňovat zbytky materiálu a odpadků na podlaze, zejména na povrchu komunikací, vytírat mastnoty a úkapy na podlaze do sucha odmašťovacími prostředky.

  • Vnitřní komunikace (uličky, chodby, schodiště) nesmějí být zužovány materiálem, výrobky apod. Musí být zajištěno pohodlné a bezpečné procházení mezi stroji a zařízeními.

  • Řádné osvětlení všech pracovišť a komunikací.

  • Ke všem vypínačům, uzávěrům, rozvaděčům musí být zajištěn stále volný přístup, nesmějí být ničím zastavěny nebo zakryty.

 • pád osoby z rampy:

  • označení okrajů ramp bezpečnostní značkou (černožlutým šrafováním), opatření volných okrajů rampy snímatelným a pod. vhodně upraveným zábradlím (jen v případech, kdy rampy slouží jako komunikace pro vstup do místností přístupných jen z rampy). Při pohybu u volného okraje rampy při vykládání zboží dbát zvýšené opatrnosti.

 • řezné a bodné rány ostřím nožů, ostrými hroty nožů, sekáčků, nůžek, vidliček, špikovaček apod., mohou vzniknout řezné a bodné rány.

  Opatření:

  • Používat nabroušené a nepoškozené nástroje. Práci s nástroji věnovat dostatečnou pozornost. (Tupé nástroje vyžadují vyvinutí většího úsilí a snižují přesnost řezu.)

  • Nože odkládat do toulce nebo na určené místo.

  • Nepodávat nůž ostřím napřed, nezapichovat nůž do masa, stolu, s nožem v ruce se nesmí nemístně žertovat.

  • Při práci s řeznými a sečnými nástroji zajišťovat dostatečný volný prostor mezi pracovníky o šířce min. 2 m.

  • Pracovníkům přidělit a vyžadovat používání OOPP, tyto prostředky udržovat v provozuschopném stavu. Při bourání a vykosťování masa používat vyztuženou řeznickou zástěru, popř. i speciální rukavice proti pořezání.

  • Při dořezávání zbytků potravin (salám, sýr apod.) krájený zbytek přidržovat vidličkou.

  • Používat nářadí s dostatečně dlouhými držadly, s vhodně tvarovanými a suchými rukojeťmi.

  • Nepřenášet zbytečně nástroje a nářadí, především nože. Nůž nést směrem od těla a špičkou dolů.

  • Nářadí a pracovní pomůcky ukládat na určená bezpečná místa, aby nedošlo k jejich zakrytí zbožím nebo surovinami.

 • zhmožděniny stehen, hýždí při úderech o hrany stolů a o části kuchyňských strojů a zařízení.

  Opatření:

  Dodržováním dostatečné šířky obslužných průchodů mezi provozními zařízeními a mezi těmito zařízeními a konstrukcemi budov (min. 0,60 m, výjimečně 0,55 m, v místě pro obsluhu stroje min. 1 m);

 • stlačení, střih, navinutí, vtažení nebo zachycení, naražení, rozdrcení, odření, bodnutí nebo propíchnutí, pořezání nebo uříznutí, skalpování při obsluze strojních zařízení.

  Opatření:

  • Všechny pohybující se součásti se musí považovat za nebezpečné a zvláštní pozornost musí být tedy zaměřena na konstrukci a trvalé umístění ochranných krytů, případně jiných zabezpečovacích zařízení.

  • Ochranné kryty musí být dostatečně pevné. Kryty musí být konstruovány tak, aby nepřekážely při běžném provozu a údržbě stroje, nesmí mít ostré hrany, musí být odolné vůči atmosférickým vlivům a zachovávat pevnost při krajních teplotách, s ohledem na uvažované použití. Musí být pevně a trvale připevněny ke stroji. Mohou být otevírací a v tomto případě by měly zůstat nějakým způsobem ke stroji připojeny a musí být opatřeny vhodnými prostředky k jejich uzavírání. Za některých okolností je nutné, aby odklápěcí kryty byly navrženy tak, aby byl pohyb nebezpečných částí automaticky zastaven při otevření krytu, nebo aby jejich konstrukce zabraňovala otevření krytu, dokud se nebezpečné části pohybují. Příslušným výstražným upozorněním musí být opatřeny všechny takové kryty a jejich otvírací systémy, které jsou bez pojistného zařízení krytu.

  • Před použitím zkontrolovat správnou funkci bezpečnostních zařízení.

  • Před každou směnou provést kontrolu nástroje (pilového kotouče, pásu apod.), nepoužívat poškozený nástroj.

  • Obsluhu seznámit s návodem k používání a riziky. Práce provádět podle technologického postupu.

  • Dodržovat zákaz čistit, mazat a odstraňovat závady během chodu.

  • U starších a menších řezaček bez vypínacího rámu používat pomůcku k podávání suroviny do stroje, např. paličku a pod.

  • Do vstupního otvoru stroje nikdy nevtlačovat materiál rukou. Nevyjímat zbytky z ústí stroje, není-li stroj zastaven.

  • Dodržovat návod k používání, neprovádět zakázané manipulace, zejména nebezpečné činnosti za chodu stroje. Kryty a jiná ochranná zařízení, sejmuté za účelem provedení opravy, údržby nebo seřízení stroje je třeba před uvedením stroje opět osadit do své původní polohy tak, aby plnily svou ochrannou funkci.

  • Je třeba používat upnutý oděv bez volně vlajících částí, dlouhé vlasy chránit sepnutím, síťkou apod. Při obsluze strojů s nebezpečnými částmi není povoleno při práci nosit hodinky, prsteny, řetízky a podobné ozdoby.

   Poznámka:

   Velmi častá jsou zranění (pořezání) prstů krájecím strojem. Pro jejich eliminaci je třeba používat přítlačných zařízení (držáků apod.) zejména při dořezávání (zbytků a kusů kratších než cca 12 cm) tak, aby ruce obsluhy nepřišly do styku s nožem. Nakrájené salámy, šunku, sýry apod. odebírat vidličkou či kleštěmi, nikoliv rukou. Před řezáním salámu, sýru apod. podle potřeby osušit, resp. očistit povrch zpracovávaných potravin a surovin tak, aby nebyl kluzký. Špičky salámu okrajovat ručně.

 • Pořezání při manipulaci s obaly a jinými předměty s ostrými hranami.

  Opatření:

  • Při manipulaci s obaly a předměty s ostrými hranami používat rukavice.

  • Bedny a jiné předměty neuchopovat za vázací dráty, pásky apod., ocelové pásky přeštipovat z boku bedny (obalu) a přidržovat je na horní hraně tak, aby se nemohly vymrštit.

  • Dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s poškozenými obaly.

  • Pracovní pomůcky, obaly, předměty ukládat na určená bezpečná místa, aby nedošlo k jejich zakrytí zbožím nebo surovinami.Užívat pouze správné způsoby ruční manipulace.

 • Zanedbání ergonomických zásad – fyziologické účinky vyplývající z nevhodné polohy těla nebo nadměrného nebo opakovaného přetížení zejména při manipulaci s břemeny a materiálem.

  Opatření:

  • Namáhání paží, zápěstí a rukou při práci lze předejít přirozenými a pohodlnými pohyby. Je třeba si osvojit zásady správných poloh paží, zápěstí a dlaní. Pracovat v uvolněné a přirozené poloze. Vyvarovat se jakýchkoliv nepřirozených poloh, které negativně působících na svaly. Měnit často polohu a tím předcházet únavě svalů.

  • Přednostně využívat dostupné stroje a technická zařízení pro manipulaci s břemeny a materiálem. Při ruční manipulaci je důležitý výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace. Dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad. Správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby, manipulace provádět pokud možno v poloze bez ohnutých zad; apod.). Zajištění dostatečného prostoru, zejména ve vertikálním směru. Zajistit, aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní. Udržování rovné a nekluzné podlahy, používání vhodné pracovní obuvi.

  • Zajišťovat manipulaci v bezpečné pracovní výšce a vhodné úrovni a umožnit, aby pracovník mohl zaujmout správnou polohu v bezpečné výšce. Zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný odpočinek a přestávky na zotavení v případě, že fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, zejména s přihlédnutím k zatížení páteře.

Elektrická nebezpečí

Elektrická nebezpečí a jejich prevence jsou popsány v části 8/5.2 této příručky.

Tepelná nebezpečí

Tepelná nebezpečí:

 • - Opaření horkými produkty a parou, popálení o horké povrchy:

  Při manipulaci s nádobami s horkým obsahem hrozí jejich pád na pracovníka, zranění končetin a jiných částí těla. Jako opatření proti ohrožení je nutno:

  • Pokud možno omezit přenášení nádob s horkým obsahem.

  • Nádoby nepřenášet na sobě, úchopové části nádob musejí být pevné a udržovány v čistotě (bez mastnot). Hrnce a nádoby s horkým obsahem nenaplňovat až po okraj. Při manipulaci s nimi používat ochranné chňapky, popř. utěrky.

  • Nádoby s horkým obsahem nepokládat na okraje stolů, sporáků, dvířek pečících trub, do průchozích uliček apod. Nepřetěžovat otevřená dvířka pečících trub ani jiná zařízení.

  • Používat vhodné nádoby na pečení, aby při jejich vytahování nedocházelo k jejích zaklínění v troubě.

  • Dbát opatrnosti při snímání pokliček a poklopů z nádob obsahující vařící tekutiny.

  • Práce provádět podle stanoveného pracovního postupu.

  • Jakékoli zjištěné závady u výpustí, armatur měřicích a sdělovacích přístrojů a na potrubních rozvodech horké vody, páry neprodleně odstraňovat.

  • Výpustný uzávěr musí být těsný a zajištěn proti nahodilému otevření.

  • Přidělit, kontrolovat a vyžadovat používání vhodných OOPP, zejména používat protiskluzovou obuv.

  • Varnou nádobu opatřit víkem, při jeho otevírání obličej odvrátit mimo směr unikající páry.

  • Víko musí být zajištěno v jakékoliv poloze ; dbát, aby koncový doraz byl fukční,

  • Pravidelně a včas čistit podlahu kolem kotle od tuků, neprovádět kontroly varné vany ze stupínků, plošiny, lávky.

 • - Spálení olejem nebo horkým tukem:

  Opatření:

  • Při vkládání potravin do horkého tuku používat koše, popř. jiné vhodné pomůcky.

  • Při používání elektrických smažičů udržovat hladinu tuku a jeho teplotu ve stanoveném rozmezí.

  • Při rozehřívání tuku přikrýt nádobu víkem.

  • Nevypouštět vroucí olej ze smažiče nebo smažící pánve ani nepřelévat vroucí olej naběračkou.

  • Zajistit, aby větší hrnce a jiné nádoby přenášeli dvě osoby (dodržovat hmotnostní limit na jednu ženu cca max. 20 kg).

 • - Obtěžující účinky
Nahrávám...
Nahrávám...