dnes je 15.7.2024

Input:

Společná organizace trhu s vínem

22.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.2
Společná organizace trhu s vínem

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 314/2012 ze dne 12. dubna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokud jde o průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, bylo zveřejněno 13. 4. 2012, a v platnost vstoupilo 3. dnem po vyhlášení.

Toto nařízení mění a upravuje (v souladu s nařízením č. 1234/2007 /EU) prováděcí pravidla zakotvena v nařízení č. 555/2008/ES , kterými se usměrňuje společná organizace trhu s vínem, stanovená v nařízení č. 479/2008/ES .

Společná organizace trhu s vínem se týká zejména programů podpory obchodu se třetími zeměmi, produkčního potenciálu a kontroly odvětví vína. Praxe přitom ukázala, že v některých případech např. provádí-li kontrolu v oblasti vína více kontrolních orgánů, neumožňuje to zcela dobrou koordinaci kontrolních činností, zejména v rámci přepravy produktů podléhajících spotřební dani a při používání zavedených dokladů podle směrnice 2008/118/ES. Je přitom žádoucí a vhodné uplatnit elektronický systém EMCS zavedený již rozhodnutím č. 1152/2003/ES. Vyvstala proto potřeba upravit v tomto směru nařízení č. 555/2008/ES.

Obdobný problém se týká nařízení č. 436/2009/ES , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 479/2008/ES, regulující registr vinic, povinné prohlášení a shromažďování údajů o produktech, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů, evidenční knihy, pravidla pro použití dokladů při vnitrostátní přepravě i v rámci Unie, doklady a pravidla nakládání s produkty s chráněným označením původu atd.

V současné době jsou tyto předpisy zastaralé, nezahrnují všechny změny příslušných právních předpisů, ke kterým došlo v době po přijetí uvedeného nařízení a zejména po přijetí elektronického dokladu (od ledna 2011).

Týká se to v plné míře nutnosti stanovit procesní pravidla pro vývoz a výstup vinařských produktů z celního území Unie a upřesnění povinností odesilatele.

Kromě uvedených důvodů je zapotřebí přijmout řadu dalších méně závažných avšak potřebných úprav a změn, které jsou zapracovány do tohoto nařízení.

Změny nařízení č. 555/2008/ES

V kapitole V se doplňuje nový čl. 95a usměrňující koordinaci kontrolních činností a přístup k informacím. Členské státy přijmou v termínu do 1. 8. 2014 opatření, umožňující příslušným orgánům přístup k informacím v počítačových systémech týkajících se průvodních a jiných dokladů při přepravě vinařských produktů. Takto získané informace lze však využít pouze pro zvláštní kontroly stanovené právní úpravou v oblasti vína.

Změny nařízení č. 436/2009/ES

Ustanovení čl. 21 se nahrazuje novým zněním, podle kterého se stanoví

Nahrávám...
Nahrávám...