Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Standard BRC verze 6

26.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3
Standard BRC verze 6

Ing. Petra Šotolová

Standard BRC je jedním ze standardů řízení kvality a zdravotní nezávadnosti ve výrobě potravin uznávaných v rámci GFSI (Global Food Safety Iniciative). Informace o standardu je možné získat na oficiálních stránkách www.brcglobalstandards.com .

Další informace o standardu je možné získat u společnosti QS Control s. r. o., která je výhradním poskytovatelem služeb NSF Certification v ČR/SR (nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČO: 27390519, DIČ: CZ27390519, tel.: +420 603 256 649, fax: +420 266 310 900, e-mail: info@qscontrol.cz ).

Global Standard for Food Safety (BRC) byl vypracován Asociací britských maloobchodníků (British Retail Consorium) ve spolupráci s výrobci potravin, certifikačními společnostmi a UKAS (Akreditačním orgánem Velké Británie, United Kingdom Accreditation Service) již v roce 1998. Cílem bylo sjednocení požadavků na systém řízení jakosti ve výrobě a vytvoření jednoho obecného standardu pro všechny výrobce, který by zajišťoval produkci bezpečných a kvalitních výrobků. V následujících letech potom vznikaly další standardy (např. IFS), jež ve svých požadavcích vycházely ze standardu BRC.

Standardy BRC existují i pro další obory, které nejsou pokryty standardem Global Standard for Food Safety (ten je platný pouze pro výrobu potravin a nápojů). V roce 2002 byla vydána první verze standardu pro výrobu primárních obalových materiálů, v roce 2003 pak standard pro výrobku velmi širokého spektra nepotravinářských výrobků (jako jsou např. šampony, kosmetika, malířské potřeby, hračky, televize, elektrické spotřebiče, nábytek, textil). Jako poslední ze standardů vyšel v roce 2008 standard pro distribuci a skladování (ekvivalent IFS Logistic).

V současné době je v platnosti verze 6 tohoto standardu, jež byla vydána 6. 7. 2011, a audity jsou podle této verze prováděny od ledna 2012. Nová verze přinesla řadu novinek jak v samotných požadavcích, tak ve formálních výstupech z auditu (forma zprávy z auditu a také řízení a doložení odstranění zjištěných neshod).

Postup certifikace

Nový žadatel o certifikaci je povinen po výběru certifikačního orgánu vyplnit přihlášku, tzv. „předauditní dotazník“, kde poskytuje certifikační společnosti údaje důležité pro zvolení kvalifikovaného auditora pro danou oblast výroby, pro výpočet délky auditu podle rozsahu prováděných činností. Frekvence auditů v dalších letech po prvním auditu je potom závislá na získané klasifikaci a je stanovena na 6 nebo 12 měsíců. Pro stanovení termínu auditu jsou ve standardu přesně stanovená pravidla.

Nová verze BRC standardu pracuje se dvěma základními certifikačními schématy – ohlášený a neohlášený audit. Volba certifikačního schématu je dobrovolná, schéma neohlášeného auditu si může zvolit pouze společnost, které byl udělen certifikát A nebo B. U schématu neohlášeného auditu je dvojí možnost – klasický dvoudenní neohlášený audit nebo audit rozdělený do dvou částí, z nichž první je neohlášená návštěva provozu a druhou část tvoří audit dokumentace v předem odsouhlaseném termínu. Mezi těmito dvěma návštěvami je alespoň 28 dní, může to však být až tři měsíce. Při auditu dokumentace je zároveň prověřována účinnost nápravných opatření zavedených na základě zjištění z první návštěvy. V rámci volby schématu neohlášeného auditu má auditovaný možnost stanovit 10 dní u neohlášeného auditu provozu, resp. 15 dní v roce u kompletně neohlášeného auditu, během kterých nemůže být audit proveden. Certifikát získaný v rámci schématu neohlášeného auditu je označen symbolem + u stupně certifikátu (A+, B+). Při klasifikaci C v rámci schématu neohlášeného auditu je společnost automaticky přeřazena z tohoto schématu do schématu ohlášeného auditu.

Rozsah auditu

Rozsah auditu musí být odsouhlasen před auditem, není možné měnit rozsah auditu během samotného auditu. V nové verzi standardu jsou jasně stanovena pravidla pro možnost vyjmutí některého procesu z rozsahu certifikátu, např. nutnost prostorového oddělení operace vyjmuté z rozsahu certifikátu, v případě vyjmutí některé skupiny výrobků nesmějí být tyto skupiny v kontaktu se zařízením, které je využíváno k výrobě certifikovaných výrobků.

Doba trvání auditu

Minimální délka auditu je 16 hodin, tj. 2 dny, s odpovídajícím zdůvodněním může být doba zkrácena max. o 30 %, tj. na 12 hodin. Délka auditu je ovlivňována řadou faktorů, jako např. velikostí závodu, počtem výrobních a balicích linek apod. Nové uspořádání výstupu z auditu znamená významné prodloužení délky vlastní inspekce provozu, jež by měla nyní tvořit polovinu doby trvání auditu.

Typy neshod

V rámci standardu jsou definované tři kategorie neshod s ohledem na vážnost nesplnění některého z požadavků standardu: neshoda kritická (critical), velká (major) a malá (minor). Kritická neshoda je identifikována v okamžiku kritického selhání při zajištění bezpečnosti a v oblasti legislativních požadavků. V případě stanovení kritické neshody není vydán certifikát (ať už se jedná o první audit nebo další audity) a k vydání certifikátu je vždy zapotřebí kompletní audit. Velká neshoda je identifikována v případě, že není zásadním způsobem plněn požadavek v úvodu sekce (statement of intent) nebo jakýkoliv jiný požadavek standardu nebo v případě, že na základě objektivních důkazů je možné vznést důvodné pochybnosti o shodě daného produktu. Velká neshoda může být také identifikována v případě opakovaného zjištění stejné malé neshody (resp. stejné malé neshody ve stejném požadavku při dalším auditu). Malou neshodou je potom částečné neplnění některého z požadavků standardu, aniž by byla ohrožena shoda výrobku.

Důkazy o přijetí nápravných opatření, odstranění zjištěných neshod a o analýze příčin identifikovaných neshod musejí být dodány certifikační společnosti ve lhůtě 28 dní od data auditu. Do té doby nemůže být vydán certifikát. Certifikační společnost může kontrolovat přijetí nápravných opatření formou následné návštěvy ve společnosti.

Pokud celkový počet a typ neshod odpovídají klasifikaci auditu C, je vyžadována následná návštěva během 28 dní po auditu pro kontrolu zavedení

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: