Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Standard IFS Logistics verze 2.1

30.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.6
Standard IFS Logistics verze 2.1

Ing. Petra Šotolová

Historie standardů IFS

Až do roku 2003 byly audity jednotlivých dodavatelů potravinářských výrobků prováděny prostřednictvím vlastních oddělení kontroly kvality jednotlivých maloobchodních řetězců a distributorů. V roce 2003 byla vydána první verze normy IFS (konkrétně Food, verze 3), kterou připravila sdružení maloobchodníků Německa (Handelsverband Deutschland, HDE) a Francie (Fédération des Enterprises du Commerce et de la Distribution, FCD). V letech 2005–2006 se k IFS připojila i tři italská sdružení (Associazione Nazionale Cooperative Consumatori, ANCC; Associazione Nazionale Cooperative tra Dettaglianti, ANCD+ a Federdistibuzione) a také distributoři z Rakouska a Švýcarska. Normy IFS nyní spravuje společnost vlastněná sdruženími maloobchodníků IFS management GmbH a pokrývají široké spektrum provozů, zahrnujících výrobce potravin, distribuční společnosti, obchodníky i výrobce obalových materiálů.

Standard systému řízení jakosti v distribuci potravin, IFS Logistics, vyšel v první verzi v roce 2006, v dubnu 2012 v druhé verzi a od 1. září 2014 je v platnosti současná verze normy 2.1. Nejvíce změn přineslo vydání verze 2, kdy byla struktura standardu a především souboru požadavků přizpůsobena normě IFS Food.

Pro koho je IFS Logistics určen?

Standard IFS Logistics zahrnuje všechny logistické operace, jako je např. příjem, skladování, manipulace a přeprava; vztahuje se na všechny oblasti přepravy (kamionovou, železniční, lodní i leteckou) a na výrobky uchovávané při teplotě prostředí i takové, které vyžadují manipulaci a skladování při kontrolované teplotě. Podle IFS Logistics standardu je možné certifikovat distributory potravinářských i nepotravinářských výrobků, obě tyto skupiny jsou dále děleny podle vlastností jednotlivých výrobků. Standard mohou využít poskytovatelé služby rozmrazování nebo zmrazování výrobků, ale i společnosti, které si najímají externí poskytovatelé na přepravu nebo skladování. Výrobky, které jsou vyloučeny z certifikace podle IFS Logistics, jsou: přírodní zdroje (plynné, kapalné a pevné), produkty farmakologie dostupné pouze na předpis, explozivní látky a munice a odpad a smetí.

Podle IFS Logistics standardu naopak nemohou být certifikovány provozy, které zpracovávají potravinářské nebo nepotravinářské výrobky, s výjimkou zmrazování/rozmrazování, které je poskytováno jako služba; společnosti, které dovážejí a obchodují s výrobky (bez fyzické manipulace s nimi) – pro ty je určen standard IFS Broker; a společnosti zabývající se přepravou živých zvířat.

Následující tabulky přehledně znázorňují jednotlivé obory potravinářského a nepotravinářského zboží, jež jsou uváděny na certifikátu.

Tab: 1: Norma IFS Logistics, verze 2.1
Obory výrobků potravinářské zboží
1. Červené a bílé maso, drůbež a masné výrobky
2. Ryby a výrobky z ryb
3. Vejce a vaječné výrobky
4. Mléčné výrobky
5. Ovoce a zelenina
6. Výrobky ze zrní, cereálie, pečivo, cukrářské výrobky, snacky
7. Kombinované výrobky
8. Nápoje
9. Oleje a tuky
10. Suché výrobky, další přísady a doplňky
11. Krmiva pro zájmová zvířata

Tab. 2: Norma IFS Logistics, verze 2.1
Obory výrobků nepotravinářské zboží
1. HPC – Prostředky pro domácnost a pro osobní hygienu (kosmetika, čisticí prostředky, drogerie)
2. Obalové materiály
3. Elektrická a elektronická zařízení (bílé zboží, televizory, počítače, kamery, lampy, žárovky atd.)
4. Domácí potřeby – mimo HPC (stolní nádobí, příbory, sklenice atd.)
5. Textilie (oblečení, ložní povlečení apod.)
6. Média (noviny, časopisy, knihy, CD, DVD, software, počítačové hry)
7. Nábytek
8. Nářadí a technické vybavení
9. Kancelářské potřeby
10. Hračky
11. Rostliny a květiny
12. Zahradnické potřeby
13. Další

Doba auditu

Doba auditu se stanovuje na základě informací o auditované společnosti, které zahrnují např. rozlohu provozu, typy poskytovaných služeb, rozsah auditu, počet transportních/skladovacích jednotek zahrnutých v rozsahu auditu, celkový počet zaměstnanců.

Minimální doba auditu je 1 den (tj. 8 hodin) a alespoň 1/3 celkové doby auditu musí být prováděna v provozu. V ojedinělých případech je možné zkrátit dobu auditu na 6 hodin, a to pokud se jedná o pouze jeden typ služby (přeprava nebo skladování); nebo jeden typ manipulace (rozmrazování/mrazení); pokud se aktivity týkají jen jedné skupiny výrobků; nebo pokud má společnost méně než 50 zaměstnanců celkem. Dále v případě, že se jedná o tzv. multi-site společnosti, tj. společnosti s jednou centrálou a pobočkami, může být doba auditu pro jednotlivé pobočky snížena na 0,5 dne, pokud požadavky standardu byly předmětem auditu centrály.

Hodnocení auditu a platnost certifikátu

Certifikát má nyní každý rok vždy stejné datum platnosti, což zlepšuje plánování auditů v předstihu a poskytuje větší flexibilitu při jejich plánování (datum platnosti certifikátu se určuje přičtením 8 týdnů k datu prvního certifikačního auditu). Audit může být proveden nejdříve 8 týdnů před a nejpozději 2 týdny po stanoveném datu auditu. Intervaly pro jednotlivé činnosti po auditu jsou nastaveny následovně: 2 týdny po auditu na sestavení předběžné zprávy (akční plán), 2 týdny pro společnost na reakci na identifikované odchylky a neshody a 2 týdny pro auditora na kontrolu nápravných opatření, na certifikační proces, zavedení zprávy z auditu, akčního plánu a certifikátu na portál pro audity. Tj. Celkem 6 týdnů od provedení auditu po udělení certifikátu. Tato doba má být maximálně 8 týdnů (56 dní).

V rámci posouzení shody se standardem jsou jednotlivé požadavky hodnoceny stupni A, B, C a D, které vyjadřují míru splnění požadavku. Hodnocení B–D nazýváme formálně odchylkami. Toto hodnocení je kvantifikováno, plné splnění (A) znamená 20 bodů, a u jednotlivých odchylek se odečítá 5 (B), resp. 15 bodů (C), a při klasifikaci požadavku písmenem D je odečítáno 20 bodů z celkového počtu dosažených bodů. Jednotlivá hodnocení znázorňuje tabulka Tab. 3. Při zásadním nesplnění požadavku může být formulována neshoda, tzv. major, kdy dochází k výraznému krácení získaných bodů a musí následovat audit pro posouzení splnění nápravných opatření této neshody.

Tabulka Tab. 4 potom přehledně shrnuje celkové hodnocení auditu v závislosti na počtu bodů (procent z celkového dosažitelného počtu bodů po odečtení požadavků hodnocených na neaplikovatelné). Standard IFS Logistics má, stejně jako známější IFS Food, dvě úrovně certifikátu,

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: