dnes je 15.7.2024

Input:

Standard IFS Logistics, verze 2.2

27.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.6
Standard IFS Logistics, verze 2.2

Ing. Petra Šotolová

Historie standardů IFS

Dodavatelské audity byly vždy velmi důležitou součástí dodavatelsko-odběratelských vztahů a až do roku 2003 byly prováděny prostřednictvím vlastních oddělení kvality jednotlivých maloobchodních řetězců a velkoobchodníků. Globalizace potravinářského sektoru, rostoucí požadavky zákazníků a bobtnající potravinářská legislativa vedly k tlaku na vytvoření jednotných standardů v oblasti zajištění bezpečnosti a kvality potravin. V neposlední řadě bylo třeba snížit zátěž výrobců potravin stále se opakujícími audity.

V roce 2003 tak byla vydána první verze normy IFS (konkrétně Food, verze 3), kterou připravila sdružení maloobchodníků Německa /Handelsverband Deutschland, HDE/ a Francie /Fédération des Enterprises du Commerce et de la Distribution, FCD/. V letech 2005-6 se k IFS připojila i tři italská sdružení /Associazione Nazionale Cooperative Consumatori, ANCC; Associazione Nazionale Cooperative tra Dettaglianti, ANCD+ a Federdistibuzione/ a také distributoři z Rakouska a Švýcarska. Normy IFS nyní spravuje společnost vlastněná sdruženími maloobchodníků IFS management GmbH, a pokrývají široké spektrum provozů, zahrnujících výrobce potravin, distribuční společnosti, obchodníky, i výrobce obalových materiálů.

IFS Logistics standard vyšel v první verzi v roce 2006, o 6 let později je vydána druhá verze standardu, která je v následujících letech dvakrát revidována (2014 verze 2.1 a 2017 aktuálně platná verze 2.2). Nejvíce změn přineslo vydání verze 2, kdy byla struktura standardu, a především souboru požadavků, výrazně přizpůsobena normě IFS Food. Nová verze standardu 2.2 je aplikovatelná od 1. 3. 2018 a od 1. 6. 2018 jsou podle ní prováděny všechny audity.

Pro koho je IFS logistics určen?

Standard IFS logistics zahrnuje všechny logistické operace, jako je např. příjem, skladování, manipulace a přeprava; vztahuje na všechny oblasti přepravy (kamionovou, železniční, lodní i leteckou), a na výrobky uchovávané při teplotě prostředí i takové, které vyžadují manipulaci a skladování při kontrolované teplotě. Podle IFS logistics standardu je možné certifikovat distributory potravinářských i nepotravinářských výrobků, obě tyto skupiny jsou dále děleny podle vlastností jednotlivých výrobků. Standard mohou využít poskytovatelé služby rozmrazování nebo zmrazování výrobků, jednoduché dozrávání ovoce, ale i společnosti, které si najímají externí poskytovatelé na přepravu nebo skladování. Výrobky, které jsou vyloučeny z certifikace podle IFS Logistics jsou: přírodní zdroje (plynné, kapalné a pevné), produkty farmakologie dostupné pouze na předpis, explosivní látky a munice, a odpad a smetí. Podle IFS logistics standardu nemohou být certifikovány provozy, které zpracovávají potravinářské nebo nepotravinářské výrobky, s výjimkou zmrazování /rozmrazování, které je poskytováno jako služba; a společnosti, které pouze dováží a obchodují s výrobky (bez fyzické manipulace s nimi) – pro ty je určen standard IFS Broker; a společnosti zabývající se přepravou živých zvířat.

Následující tabulky přehledně znázorňují jednotlivé obory potravinářského a nepotravinářského zboží, které jsou uváděny na certifikátu.

Tab: 1: Norma IFS Logistics, verze 2.2
Obory výrobků potravinářské zboží
 1. Červené a bílé maso, drůbež a masné výrobky
 2. Ryby a výrobky z ryb
 3. Vejce a vaječné výrobky
 4. Mléčné výrobky
 5. Ovoce a zelenina
 6. Výrobky ze zrní, cereálie, pečivo, cukrářské výrobky, snacky
 7. Kombinované výrobky
 8. Nápoje
 9. Oleje a tuky
 10. Suché výrobky, další přísady a doplňky
 11. Krmiva pro zájmová zvířata

Tab. 2: Norma IFS Logistics, verze 2.2
Obory výrobků nepotravinářské zboží
 1. HPC – Prostředky pro domácnost a pro osobní hygienu (kosmetika, čistící prostředky, drogerie)
 2. Obalové materiály
 3. Elektrická a eletronická zařízení (bílé zboží, televizory, počítače, kamery, lampy, žárovky, atd.)
 4. Domácí potřeby - mimo HPC (stolní nádobí, příbory, sklenice, atd.)
 5. Textilie (oblečení, ložní povlečení, apod.)
 6. Média (noviny, časopisy, knihy, CD, DVD, software, počtačové hry)
 7. Nábytek
 8. Nářadí a technické vybavení
 9. Kancelářské potřeby
 10. Hračky
 11. Rostliny a květiny
 12. Zahradnické potřeby
 13. Další

Kombinovaný audit IFS logistics/IFS Broker

V případě, že logistická společnost provozuje také brokerské aktivity (dovoz, obchodování s výrobky, bez fyzické manipulace s nimi), může požádat o provedení kombinovaného auditu IFS Logistics a Broker. Informace o brokerských aktivitách (certifikovaných nebo necertifikovaných) bude vždy uvedena na certifikátu.

Povinnosti certifikovaných společností

Certifikovaná společnost je povinna si ověřit, zda vybraná certifikační společnost je akreditovaná k provádění auditů ve zvolené oblasti.

Certifikovaná společnost je povinna informovat certifikační společnost, která vydala certifikát, o všech změnách, událostech, které by mohly ovlivnit její schopnost plnit IFS požadavky – např. veřejné stahování výrobků – a to do 3 pracovních dní.

Doba auditu

Doba auditu se stanovuje na základě informací o auditované společnosti, které zahrnují např. rozlohu provozu, typy poskytovaných služeb, rozsah auditu, počet transportních/ skladovacích jednotek zahrnutých v rozsahu auditu, celkový počet zaměstnanců.

Minimální doba auditu je 1 den (tj. 8 hodin) a alespoň 1/3 celkové doby auditu musí být strávena v provozu. V ojedinělých případech je možné zkrátit dobu auditu na 6 hodin, a to pokud se jedná o pouze jeden typ služby (přeprava nebo skladování); nebo jeden typ manipulace (rozmrazování/mrazení); pokud se aktivity týkají jen jedné skupiny výrobků; nebo pokud má společnost méně než 50 zaměstnanců celkem. Dále v případě, že se jedná o tzv. multi-site společnosti, tj. společnosti s jednou centrálou a pobočkami, může být doba auditu pro jednotlivé pobočky snížena na 0.5 dne, v případě, že požadavky standardu byly předmětem auditu centrály.

Systém neohlášených auditů

V rámci aktuálně platné revize standardu byly zapracovány některé dříve zvlášť vydané dokumenty, jako IFS doktrína pro neohlášené audity (část 5 standardu). Stejně jako pro ostatní standardy, i u IFS logistics existuje možnost požádat certifikační společnost o certifikaci v režimu neohlášený audit. U takového auditu nebude předem znám jeho termín. Toto rozhodnutí je plně v kompetenci certifikované společnosti a musí být učiněno včas, tj. před začátkem tzv. certifikačního okna (16 týdnů před a 2 týdny po datu platnosti auditu (výroční datum prvního auditu) během kterého se neohlášený audit uskuteční. Certifikovaná společnost má možnost během registrace do programu neohlášených auditů zadat maximálně 10 dnů, rozdělených do maximálně tří časových období, během kterých si společnost provedení auditu nepřeje a svoji volbu musí zdůvodnit (např. závodní dovolená, sezónní špičky apod.). Neohlášený audit začíná přednostně v provoze, úvodní jednání a přehled dokumentace je v takovém případě posunutý na později. V případě, že společnost dobrovolně vstoupí do programu neohlášených auditů a poté odmítne auditora vpustit, certifikační společnost do dvou dnů pozastaví platnost IFS log certifikátu. Bude účtována plná cena auditu, další audit může být naplánován pouze jako ohlášený a je preferováno, aby ho provedla stejná certifikační společnost.

Hodnocení auditu, zpráva z auditu a platnost certifikátu

Certifikát má nyní každý rok vždy stejné datum platnosti, což zlepšuje plánování auditů v předstihu a poskytuje větší flexibilitu při jejich plánování (datum platnosti certifikátu se určuje přičtením 8 týdnů k datu prvního certifikačního auditu). Audit může být proveden nejdříve 8 týdnů před a nejpozději 2 týdny po stanoveném datu auditu. Intervaly pro jednotlivé činnosti po auditu jsou nastaveny následovně: 2 týdny po auditu na sestavení předběžné zprávy (akční plán), 2 týdny pro společnost na reakci na identifikované odchylky a neshody a 2 týdny pro auditora na kontrolu nápravných opatření, na certifikační proces, zavedení zprávy z auditu, akčního plánu a certifikátu na portál pro audity. Tj. celkem 6 týdnů od provedení auditu po udělení certifikátu. Tato doba má být maximálně 8 týdnů (56 dní). Zpráva z auditu je vždy vypracována prostřednictvím jednotného software audit XpressX TM .

V rámci posouzení shody se standardem jsou jednotlivé požadavky hodnoceny stupni A, B, C a D, které vyjadřují míru splnění požadavku. Hodnocení B-D nazýváme formálně odchylkami. Toto hodnocení je kvantifikováno, plné splnění (A) znamená 20 bodů, a u jednotlivých odchylek se odečítá 5 (B), resp. 15 bodů (C) a při klasifikaci požadavku písmenem D je odečítáno 20 bodů z celkového počtu dosažených bodů. Jednotlivá hodnocení znázorňuje tabulka Tab 3. Při zásadním nesplnění požadavku může být formulována neshoda, tzv. major, kdy dochází k výraznému krácení získaných bodů a musí následovat audit pro posouzení splnění nápravných opatření této

Nahrávám...
Nahrávám...