dnes je 20.7.2024

Input:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

2.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Ing. Bedřich Škopek, CSc; Doc. Ing. Kamila Míková, CS

Zřízení úřadu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen Inspekce) byla zřízena zákonem č. 63/1986 Sb., který byl nahrazen v roce 2002 zákonem č. 146/2002 Sb. , o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.

Tento zákon byl postupně novelizován. V červenci 2014 došlo k další novelizaci zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, a to zákonem č. 138/2014 Sb. ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny se týkají především harmonizace s evropskými předpisy, terminologie, kdy se v případech, kde se hovořilo o surovinách a potravinách, používá pouze termín "potraviny" a pro produkty zemědělské prvovýroby se používá termín "zemědělský výrobek". Dále se novela týká kompetencí inspektorů SZPI.

Inspektoráty

Inspekci tvoří Ústřední inspektorát se sídlem v Brně, jemuž je podřízeno 7 inspektorátů:

 • Středočeský kraj a Hlavní město Praha, se sídlem v Praze,

 • Jihočeský kraj a kraj Vysočina, se sídlem v Táboře,

 • Plzeňský a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni,

 • Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí n. Labem,

 • Královehradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové,

 • Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně,

 • Olomoucký a Moravskoslezský kraj se sídlem v Olomouci.

Kontrolní činnost inspekce je prováděna především na základě zákona č. 146/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 110/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, o potravinách a tabákových výrobcích, a zákona č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole. Dále dozoruje dodržování některých ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, zákona o zrušení tabákového monopolu, zákona č. 102/2001 Sb. , o bezpečnosti výrobků, zákona č. 321/2004 Sb. , o vinohradnictví a vinařství, zákona o lihu a dále některých mezinárodních smluv, jež jsou v zákoně specifikovány. Samozřejmě kontrolní působnost se vztahuje též na prováděcí vyhlášky k uvedeným zákonům, a to v rozsahu stanoveném v příslušném zákoně.

Konkrétní vymezení působnosti a zaměření kontrolní činnosti, práva a povinnosti inspekce a kontrolovaných subjektů atd. jsou zapracovány do příslušných ustanovení zákona č. 146/2002 Sb. Pro rychlý a ucelený přehled jsou dále uvedena vybraná nejdůležitější ustanovení.

§ 1 – doplňuje se odstavec 7, který zní:

V řízení o správním deliktu zjištěném při kontrole nebo spočívajícím v nesplnění povinnosti uložené opatřením, které bylo vydáno inspektorem, rozhoduje jako orgán prvého stupně inspektorát, jehož inspektor postupoval podle § 4 odst. 2 nebo uložil nesplněnou povinnost.

§ 3 Základní zaměření dozoru inspekce

Inspekce kontroluje u fyzických a právnických osob (kontrolovaných subjektů) zemědělské výrobky a potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky (dále jen výrobky), a to:

 • zda uvedené výrobky splňují požadavky stanovené právními předpisy nebo mezinárodními smlouvami, kterými je vázána Česká republika,

 • zda při výrobě nebo uvádění do oběhu uvedených výrobků jsou dodržovány podmínky stanovené právními předpisy a mezinárodními smlouvami, např. dohodou o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin (ATP),

 • zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené právními předpisy,

 • zda nedochází ke klamání spotřebitele podle § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

 • zda jsou uvedené výrobky bezpečné podle zákona č. 102/2001 Sb.,

 • zda nedochází k porušování práva osob, na ochranu zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení nebo zaručených tradičních specialit,

 • zda kontrolované subjekty plní povinnosti vyplývající z přímo použitelných předpisů EU.

V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "suroviny" zrušují a slova "nebo mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů" se nahrazují slovy "mezinárodními smlouvami nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie".

Inspekce dále kontroluje, zda zásoby jí ohlášené podnikatelem podle zákona o potravinách odpovídají skutečnosti.

Inspekce u kontrolovaných osob:

 • zjišťuje nedostatky při výrobě nebo uvádění do oběhu uvedených výrobků a jejich příčiny,

 • kontroluje, zda čerstvé ovoce a zelenina a konzumní brambory splňují požadavky na jakost stanovené právním předpisem a soulad a správnost údajů uvedených v původních dokumentech,

 • ukládá opatřením povinnost odstranit zjištěné nedostatky a stanoví lhůtu k jejich odstranění,

 • kontroluje splnění uložených opatření,

 • provádí kontrolu v pravidelných intervalech nebo při podezření porušení právních předpisů,

 • kontroluje dodržování požadavků na osobní a provozní hygienu stanovených přímo použitelnými předpisy EU.

Kontrolní úkoly zajišťované krajskými inspektoráty

Inspekce/krajské inspektoráty plní podle tohoto zákona a zvláštních zákonů tyto úkoly:

 • ukládá kontrolovaným osobám pokuty a opatření,

 • provádí nebo zajišťuje podle zvláštního zákona (zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek) rozbory vzorků nebo zajišťuje provedení rozborů vzorků a přípravu vzorků pro doplňující odborný posudek, a to v případě:

  1. zemědělských výrobků nebo potravin podléhajících kontrole v laboratořích pověřených podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách (čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004), které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie o úředních kontrolách (čl. 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 nebo
  2. tabákových výrobků podléhajících kontrole v laboratořích, které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody-Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří)
 • vydává na základě rozborů vzorků posudky nebo osvědčení (osvědčení podléhá správnímu poplatku),

 • vydává osvědčení pro zápis označení původu, zeměpisného označení a zaručených tradičních specialit do rejstříku (vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku),

 • vydává osvědčení na čerstvé ovoce, zeleninu a konzumní brambory (osvědčení podléhá správnímu poplatku),

 • vydává pro místně příslušný celní orgán závazné stanovisko podle § 7 ,

 • vede evidenci provozovatelů potravinářských podniků (jméno, sídlo a předmět činnosti),

 • spolupracuje s příslušnými správními úřady a orgány včetně EU,

 • poskytuje informace o výsledcích kontroly důležitých pro ochranu spotřebitele,

 • provádí monitorování cizorodých látek v potravinách,

 • ověřuje kontrolní metody zkoušení podle dostupných vědeckých poznatků,

 • vydává na žádost doklad o zjištěných skutečnostech (podléhá správnímu poplatku),

 • ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prováděním rozborů pro své kontrolní potřeby (náklady hradí pověřovaná laboratoř),

 • zajišťuje odborné vzdělávání inspektorů,

 • provádí bezplatně ve svých laboratořích rozbory na žádost organizačních složek státu,

 • schvaluje po projednání příslušnými správními úřady postup a způsob ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením a informuje komisi EU o schválení ozařovny s předáním dokumentace, a nejméně 1x ročně informuje komisi o výsledcích kontrol ozařoven,

 • prověřuje úpravu balených pramenitých vod obohacených ozonem, zda odpovídají právním předpisům,

 • provádí kontrolu při vstupu a dovozu potravin a surovin ze třetích zemí,

 • ověřuje odrůdu, původ, cukernatost a hmotnost vinných hroznů určených pro výrobu jakostních vín s přívlastkem a vydává doklad,

 • provádí zatřiďování vín podle právního předpisu,

 • rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinicích vysázených v rozporu s právními předpisy EU nebo o produktech z nich vyrobených,

 • vydává doklady podle předpisů EU,

 • rozhoduje o sestupnění jakostních vín stanovených oblastí,

 • zajišťuje odbornou přípravu osob provádějících kontrolu podle předpisů EU,

 • provádí ověření souladu se specifikacemi podle předpisů EU upravujících ochranu zeměpisných označení a označení původu.

Úhrady kontrolních vzorků

Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba daný vzorek prodává nebo za kterou ji pořídila, a to pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců, kdy byla seznámena se skutečností, že rozborovaný vzorek splnil stanovené požadavky. Náhrada se poskytne nejdéle do 30 dnů od podání žádosti.

Nesplňuje-li vzorek určený pro úřední kontrolu odebraný při kontrolním nákupu požadavky stanovené zvláštními právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady za kontrolní nákup ve výši ceny, za kterou byl nevyhovující vzorek při kontrolním nákupu zakoupen. Náhrada nákladů za kontrolní nákup je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.

Bylo-li rozborem vzorku zjištěno, že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady rozboru. V případě, že rozbor provedla inspekce, hradí kontrolovaná osoba náklady rozboru podle prováděcího právního předpisu. Náhrada nákladů za rozbor je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.

Dodatečná kontrola a paušální úhrada nákladů

Inspekce provádí dodatečnou kontrolu podle předpisů EU. Úhrada paušálních nákladů na tuto dodatečnou kontrolu je stanovena vyhláškou č. 227/2008 Sb.

Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady spojené s ověřením souladu se specifikacemi podle předpisů EU k ochraně označení původu a zeměpisného označení a zaručené tradiční speciality, a to ještě před uvedením do oběhu.

Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí, pokud tak stanoví předpis EU. Vyhláška č. 227/2008 Sb. stanoví výši paušální částky nákladu.

§ 4

Inspektoři provádějící kontrolu jsou oprávněni kromě oprávnění stanovených zvláštním zákonem:

 • odebírat u kontrolovaných osob vzorky výše uvedených výrobků, ke zjištění, zda uvedené výrobky odpovídají právním předpisům a mezinárodním smlouvám,

 • požadovat od kontrolovaných osob odstranění zjištěných nedostatků nebo okamžité provedení opatření k jejich odstranění,

 • ověřovat totožnost kontrolovaných fyzických osob a totožnost osob zastupujících právnické osoby,

 • na základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného orgánu, spotřebitele nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem ve věci, kontrolu dodržování zákazu klamání spotřebitele,

 • vydávat posudky na místě, vydávat osvědčení podle § 3 ,

 • požadovat od pracovníků přicházejících do přímého styku s potravinami předložení zdravotního průkazu,

 • pořizovat kopie, výpisy, fotodokumentaci aj. z písemných materiálů předkládaných ke kontrole,

 • odebírat vzorky za účelem monitoringu,

 • vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení dokumentace potřebné k posouzení, zda nedošlo k porušení zákazu klamání,

 • při kontrole internetové nebo jiné formy zásilkového prodeje provádět kontrolní nákup,

 • inspektoři mohou vykonávat činnost i mimo územní působnost inspektorátu, jehož jsou inspektory, pokud to vyžaduje účelné provedení kontroly zahájené tímto inspektorátem,

 • za účelem výkonu kontrolní činnosti na pozemcích, ve stavbách nebo v jiných prostorách kontrolované osoby jsou inspektoři oprávnění zjednat si přístup do těchto prostor, včetně otevření uzavřených prostor. Každý, v jehož objektu se takové prostory kontrolované osoby nalézají, je povinen strpět kontrolu v těchto prostorách; nesplní-li tuto povinnost, jsou inspektoři oprávněni zjednat si k nim přístup.

Inspektoři se při výkonu kontroly prokazují bez vyzvání průkazem inspektora.

§ 5

Tento § byl změněn následovně:

Inspektor vydá opatření, kterým kontrolované osobě

a) zakáže

1.  výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo jejich uvádění na trh nebo výrobu tabákových výrobků nebo jejich uvádění do oběhu, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami,

2.  používání obalů, přístrojů a zařízení, ke kterým není přiloženo písemné prohlášení o shodě podle zvláštního právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo které jsou používány v rozporu s údaji uvedenými v tomto prohlášení nebo zjevně neodpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy,

3.  užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh anebo pro výrobu tabákových výrobků nebo pro jejich uvádění do oběhu, pokud nesplňují podmínky, které umožňují uchovat bezpečnost potravin,

4.  užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh anebo pro výrobu tabákových výrobků nebo pro jejich uvádění do oběhu, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstupovat na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor v souladu s jeho oprávněním podle kontrolního řádu,

b) nařídí na náklad kontrolované osoby, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, zničení

1.  nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků,

2.  výrobků z révy vinné, které nelze uvést na trh podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty,

c) uloží odstranění zjištěných nedostatků,

d) uloží zajištění nabízených, prodávaných nebo skladovaných zemědělských výrobků, potravin nebo

Nahrávám...
Nahrávám...