dnes je 15.7.2024

Input:

Uhlíková stopa v kontextu ESG

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.155 Uhlíková stopa v kontextu ESG

Ing. Pavla Blackmore

Uhlíková stopa v kontextu ESG

Již víme, že ESG znamená téma udržitelnosti. V tomto příspěvku se budeme věnovat souvislosti ESG a uhlíkové stopy. Zodpovíme si na otázku, jak spolu tyto dva pojmy souvisí a jak se vzájemně prolínají v praxi?

Uhlíková stopa společnosti je reportována jako jeden z ukazatelů v rámci pilíře E, tedy životního prostředí. 

Samotná uhlíková stopa není ale ničím jiným než číslem, které bez širšího kontextu ve své podstatě nic neříká. A k tomuto číslu se dostaneme na základě výpočtů s analýzou výsledků a auditovatelného protokolu, jehož náležitosti oba používané standardy - GHG Protocol, který je častější, - a normy ISO řady 14000, stanovují.

„Před výpočtem uhlíkové stopy je klíčové stanovit, zda má jít o stopu konkrétních produktů nebo celé firmy a co vše je relevantní do ní zahrnout, tzv. hranice systému,” uvádí experti na uhlíkovou stopu.

Můžete se setkat s tím, že firmy slibují dodání „certifikátu” uhlíkové stopy. To však není přípustné, jelikož se jedná o metodiku stanovenou v technické normě.

A pak tedy platí princip technické normalizace – což znamená, jeden subjekt počítá a druhý kontroluje a certifikuje. Nelze tedy spočítat uhlíkovou stopu a zároveň o výsledné hodnotě vydat certifikát.

V rámci výpočtu uhlíkové stopy se počítají emise všech skleníkových plynů dle Kjótského protokolu, v praxi tedy především oxidu uhličitého, metanu a některých chladiv.

Standardy dále emise dělí na přímé (způsobené přímo činností firmy) a nepřímé. Emise se počítají stejným postupem, jako se ve firmě účtuje, u holdingů se konsolidují podle stejných principů, podle kterých probíhá finanční konsolidace. V angličtině se výpočtu uhlíkové stopy říká „greenhouse gas accounting”, tedy „účtování skleníkových plynů”.

Plán snížení dopadu na životní prostředí

Environmentální část ESG usiluje o snížení dopadu firmy na životní prostředí. Již dnes firmy běžně připravují strategie pro snížení spotřeby energií nebo vody, takže se opět nejedná o nic nového. Navíc sama uhlíková stopa, sebepodrobněji spočítaná, není všespásná.

Nejlepší cestou je zorientovat se v komplexu napříč ESG, vytipovat vhodné oblasti, které chce firma sledovat, a až následně rozhodnout, zda se věnovat uhlíkové stopě. Zároveň si firma musí v souladu s normami stanovit rozsah výpočtu tak, aby smysluplně odrážel skutečný stav společnosti a dala se na něm založit následná dekarbonizační strategie.

Uhlíková stopa se nesníží skokově, důležité jsou postupné kroky

V rámci analýzy uhlíkové stopy připravuje firma dekarbonizační strategii zaměřenou na snížení emisí skleníkových plynů. Ta také tvoří nedílnou součást CSRD reportu.

Ve veřejném prostoru panuje názor, že dekarbonizace je čistým nákladem, ale to většinou není pravda. Obecně lze říci, že peněžní úspory v provozu téměř vždy znamenají také snížení uhlíkové stopy a naopak. Výsledky analýzy uhlíkové stopy jsou často kontraintuitivní, to znamená, že například odpady nebo nákladní doprava velmi často vycházejí jako kategorie s velmi malým dopadem na změnu klimatu.

Proto je důležité nastavit dekarbonizační strategii tak, aby dávala ekonomický smysl. V praxi pak začínáme realizací dekarbonizačních opatření, která mají nejkratší ekonomickou návratnost.

Příprava dekarbonizační strategie je krok, který pomáhá firmám stanovit si cíle pro snížení emisí skleníkových plynů a zároveň najít cesty k jejich dosažení. V praxi se nejčastěji setkáváme s požadavky velkých firem, které vyžadují dekarbonizační strategie od svých dodavatelů. Platí to, že dnes již nestačí pouze změřit uhlíkovou stopu firmy; velcí odběratelé požadují i plán na snižování emisí. A klíčová je standardizace.

Pokud postupujeme striktně podle technických norem na výpočet uhlíkové stopy, zjistíme, že neexistují žádné zázračné technologie, které by byly schopny ve firmě snížit uhlíkovou stopu skokem, pokud nepočítáme zelené certifikáty na energie. Firma, která k dekarbonizaci přistupuje poctivě, zpravidla dosáhne ročních úspor v oblasti skleníkových plynů cca 2–5 %.

Výpočet uhlíkové stopy představuje v oblasti ESG absolutní informační minimum. Firmy ho budou potřebovat pro povinný ESG reporting, vyžadují ho také banky, investoři a obchodní partneři nebo odběratelé. Mimo to poskytuje základní vodítko pro úsporná opatření v oblasti spotřeby energií nebo pro ESG strategii a závazky.

V případě uhlíkové stopy můžeme uvést, že narážíme na dva druhy základních problémů:

1. Firmy si objednají výpočet uhlíkové stopy a získají dokument, který sice popisuje jejich emise, ale kterému v zásadě nerozumí a nevyčtou z něj, jaká data potřebují v příštích letech sbírat. Každý rok si pak nechají provést komplexní výpočet uhlíkové stopy ”od nuly“, přestože při správném nastavení procesů by stačilo výpočet jen aktualizovat. Firmy proto potřebují porozumět emisím a zaměřit se na

Nahrávám...
Nahrávám...