dnes je 15.7.2024

Input:

Uplatňování zásady uvádění údaje o množství složek (QUID)

20.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7
Uplatňování zásady uvádění údaje o množství složek (QUID)

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Účelem tohoto sdělení Komise je poskytnout podnikům a vnitrostátním orgánům pokyny k použití zásady uvedení údaje o množství složek (QUID) v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 1 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen "nařízení"). Toto sdělení nahrazuje a doplňuje pokyny o údajích o množství složek, které byly přijaty v souladu s článkem 7 směrnice Rady 79/112/EHS 2 .

Sdělení zohledňuje diskuse, které vedlo Generální ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE) s odborníky z členských států v rámci pracovní skupiny k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Tímto sdělením není dotčen výklad, který může poskytnout Soudní dvůr Evropské unie.

1. Úvod

1. V nařízení (EU) č. 1169/2011 (dále jen "nařízení") je stanovena povinnost uvádět množství určitých složek nebo skupin složek používaných při výrobě nebo přípravě všech balených potravin (čl. 9 odst. 1 písm. d) a článek 22 nařízení).

2. Požadavek uvádět údaj o množství složek (QUID) se netýká potravin, které sestávají z jediné složky, protože množství jediné složky bude vždy 100 %.

3. Uvedení údaje o množství složek se nevyžaduje ani v dalších zvláštních případech balených potravin (příloha VIII nařízení). Kromě toho se uvedení údaje o množství složek nevyžaduje u "nebalených potravin" (potravin, které se nabízejí bez obalu nebo jsou zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny pro účely přímého prodeje), nepřijaly-li členské státy vnitrostátní pravidla, podle nichž je údaj o množství složek vyžadován i u těchto potravin (článek 44 nařízení).

4. Jelikož se zkratkou QUID rozumí uvádění údaje o množství složek, netýká se součástí, které se v potravinách vyskytují přirozeně a které nebyly přidány jako složky, např. kofein (v kávě) a vitaminy a minerální látky (v ovocných šťávách).

2. Povinnost uvádět údaj o množství složek

5. Čl. 22 odst. 1 nařízení stanoví, že: "Množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny se uvede, pokud je dotčená složka nebo skupina složek:

a) uvedena v názvu potraviny nebo ji spotřebitelé s tímto názvem obvykle spojují;

b) v označení zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním, nebo;

c) důležitá pro charakterizaci potraviny a pro její odlišení od výrobků, s nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému názvu nebo vzhledu."

6. Pokud jde o čl. 22 odst. 1 písm. a) nařízení, toto ustanovení stanoví povinnost uvádět údaj o množství složky, pokud je složka uvedena v názvu potraviny, jako je například "pizza se šunkou a houbami ", " jahodový jogurt", " lososová pěna", " čokoládová zmrzlina". V těchto případech je třeba uvést množství podtržené složky uvedené v názvu potraviny.

7. Čl. 22 odst. 1 písm. a) nařízení též stanoví povinnost uvést údaj o množství složky, pokud je v názvu potraviny uvedena skupina složek , jako jsou například zeleninové pirohy, rybí prsty, ořechový chléb, ovocný koláč. V těchto případech by se údaj o množství složek měl týkat celkového podílu zeleninové, rybí, ořechové nebo ovocné složky v dané potravině.

8. Pokud jsou složky směsné 3 , použije se následující ustanovení:

a. Pokud je směsná složka obsažena v názvu potraviny (např. sušenky s krémovou náplní), měl by být uveden údaj o množství směsné složky (tj. krémové náplně).

b. Pokud je v názvu potraviny obsažena jedna ze složek směsné složky (např. sušenky s krémovou náplní s obsahem vajec ), je třeba kromě množství směsné složky rovněž uvést údaj o množství této složky (tj. vajec).

9. Čl. 22 odst. 1 písm. a) nařízení rovněž stanoví povinnost uvádět údaj o množství složek, pokud nějakou složku nebo skupinu složek spotřebitelé s názvem dané potraviny obvykle spojují. Tato povinnost se nejčastěji týká případů, kdy jsou potraviny popsány svým vžitým názvem 4 bez dalších popisných názvů 5 . V těchto případech lze jako vodítko pro rozhodování o tom, které složky budou pravděpodobně spojovány s potravinou označenou výlučně vžitým názvem, zvážit popisný název dané potraviny. Údaj o množství složek by pak měl uvádět určené hlavní nebo přínosné složky, protože ty jsou obvykle spotřebiteli spojovány s názvem potraviny.

Příklady:

Vžité názvy Příklady popisných názvů Údaj o množství složek
"Lancashire hot pot" Skopové maso a brambory s cibulí, mrkví a výpekem Skopové maso
"Chilli con carne" Mleté hovězí maso s červenými fazolemi, rajčaty, paprikami, cibulí a chilli Mleté hovězí maso
"Forloren skildpadde" Telecí maso, kuličky z mletého masa a z rybího masa s cibulí, mrkví a omáčkou ze sherry Telecí maso
"Boudoir" Sušenky obsahující vejce Vejce
"Brandade" Pokrm z brambor a tresky Treska
"Cassoulet" Pokrm z bílých fazolí, párků a kusů masa Maso
"Königinpastete" Dušená směs z telecího masa s chřestem a houbami v krustě Telecí maso
"Königsberger Klopse" Kuličky z mletého masa s bílou omáčkou s kapary Maso
"Gulaschsuppe" Polévka s hovězím masem, cibulí a mletou paprikou Hovězí maso
"Hutspot" Pokrm převážně z mrkve a cibule Mrkev a cibule
"Kåldolmar" Závitek ze zelného listu plněný mletým masem a rýží Maso
"Kroppkakor" Koule z těsta vyrobeného z brambor a pšeničné mouky a naplněné smaženým a uzeným mletým vepřovým masem Vepřové maso
"Janssonin kiusaus" nebo "Janssons frestelse" Pokrm z brambor a sardelí Sardele

Toto ustanovení by však nemělo být vykládáno v tom smyslu, že každý název, pod nímž se potravina prodává, je v konečném důsledku spojován s určitou konkrétní složkou, což by mělo za následek, že je třeba pro tuto složku uvést údaj o jejím množství. Je třeba posoudit každý případ individuálně. Například není nezbytné uvádět množství jablek použitých při výrobě cideru. Obdobně toto ustanovení nestanoví automatickou povinnost uvádět množství masa ve výrobcích, jako je sušená šunka.

10. Čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení stanoví, že: "Množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny se uvede, pokud je dotčená složka nebo skupina složek: [...] b) v označení zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním, [...]."

11. Podle čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení se povinnost uvádět údaj o množství složek týká:

i) případů, kdy je konkrétní složka nebo skupina složek zdůrazněna na etiketě jinak než v názvu potraviny, např. v podobě informace v tomto znění:

— "s obsahem kuřecího masa"

— "vyrobeno z másla"

— "se smetanou"

nebo kdy je zdůrazněna konkrétní složka nebo skupina složek použitím různé velikosti, barvy a/nebo stylu písma, které odkazuje na konkrétní složky jinde na etiketě než v názvu potraviny;

ii) v případech, kdy se vyobrazení použije k selektivnímu zdůraznění jedné nebo více složek, např.:

— rybí casserole s výrazným vyobrazením nebo ilustrací pouze výběru rybích složek;

iii) v případech, kdy je složka zdůrazněna vyobrazením, které evokuje její původ, např.:

— obrázek nebo kresba krávy za účelem zdůraznění mléčné složky: mléko, máslo.

12. U některých způsobů uvádění informací by se nemělo mít za to, že spadají do působnosti tohoto ustanovení. Například:

— pokud je uveden obrázek potraviny nabízené k prodeji; pokud vyobrazení má podobu "návrhu servírování", jestliže je jasná povaha tohoto zobrazení a není jinak zdůrazňována prodávaná potravina a/nebo některá z jejích složek;

— pokud obrázek znázorňuje všechny složky potraviny, aniž by některou konkrétní zdůrazňoval;

— pokud v případě směsi potravin vyobrazení ukazuje, jak potravinu připravovat v souladu s pokyny, aniž by se zdůraznila jakákoliv konkrétní složka.

13. Čl. 22 odst. 1 písm. c) nařízení stanoví, že: "Množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny se uvede, pokud je dotčená složka nebo skupina složek: [...] c) důležitá pro charakterizaci potraviny a pro její odlišení od výrobků, s nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému názvu nebo vzhledu."

14. Účelem tohoto ustanovení je splnit požadavky spotřebitelů v členských státech, kde je složení určitých potravin regulováno a/nebo kde spotřebitelé spojují určité názvy s konkrétním složením.

Spektrum potravin, které budou pravděpodobně tímto ustanovením dotčeny, je velmi úzké, jelikož záměrem tohoto ustanovení je zahrnout výrobky, jejichž složení by se mohlo v různých členských státech výrazně lišit, ale které jsou obvykle uváděny na trh pod tímtéž názvem.

Mezi případy, které byly až dosud zjištěny během proběhnuvších diskusí s odborníky členských států, patří:

— majonéza,

— marcipán.

Aby vznikla povinnost uvádět údaj o množství složek, musí být kumulativně splněny dvě podmínky. Složka nebo skupina složek musí být důležitá:

— jak pro charakterizaci potraviny, tak

— pro její odlišení od výrobků, s nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému názvu nebo vzhledu.

3. Výjimky z povinnosti uvádět údaj o množství složek

15. V příloze VIII nařízení jsou stanoveny případy, kdy není nutné uvádět údaj o množství složek.

16. Bod 1 písm. a) podbod i) přílohy VIII nařízení stanoví, že: "1. Uvedení množství se nevyžaduje: a) u složky nebo skupiny složek: i) jejichž čistá hmotnost po odkapání je uvedena v souladu s bodem 5 přílohy IX, [...]".

Bod 5 přílohy IX nařízení stanoví, že: "U pevných potravin v nálevu se při označování uvádí též čistá hmotnost této potraviny po odkapání. V případě potravin s glazurou se uvádí čistá hmotnost potraviny bez glazury.

Pro účely tohoto bodu se ‚nálevem‚ rozumí následující výrobky, popřípadě jejich směsi a rovněž tyto výrobky ve zmrazeném a hluboce zmrazeném stavu, pokud je kapalina při této úpravě pouze doplňkem základních složek, a není tedy rozhodujícím faktorem pro koupi: voda, vodné roztoky solí, lák, vodné roztoky potravinářských kyselin, ocet, vodné roztoky cukrů, vodné roztoky jiných látek se sladivým účinkem, ovocné nebo zeleninové šťávy v případě ovoce či zeleniny."

Proto v souladu s výše uvedenými ustanoveními nařízení je každý výrobek, u něhož je třeba uvést na etiketě čistou hmotnost po odkapání a čistou hmotnost podle bodu 5 přílohy IX, osvobozen od povinnosti uvádět samostatný údaj o množství složek. Množství složek nebo skupiny složek lze vypočítat z údaje o čisté hmotnosti po odkapání.

Příklady: tuňák ve vlastní šťávě, ananas ve sladkém nálevu.

Obdobně se týž princip jako ve výše uvedeném případě může uplatnit také tehdy, pokud jsou na etiketě výrobku v tekutině (nálevu), která není zahrnuta v bodě 5 přílohy IX (např. slunečnicový olej), dobrovolně uvedeny údaje o čisté hmotnosti po odkapání. Množství složek nebo skupiny složek lze vypočítat z údaje o čisté hmotnosti po odkapání. Proto by v těchto případech nemělo být nutné uvádět údaj o množství složek.

Tato výjimka neplatí v případě, že čistá hmotnost a čistá hmotnost po odkapání je uvedena pro výrobky obsahující směs složek, přičemž jedna nebo více složek je uvedena v názvu nebo nějak zdůrazněna. Množství každé složky nelze spočítat z již uvedených hmotnostních údajů.

Příklady: olivy a papriky v (tekutém) nálevu. V tomto případě je nutné uvést údaj o množství složek pro olivy a papriky zvlášť.

17. Bod 1 písm. a) podbod ii) přílohy VIII nařízení stanoví, že: "1. Uvedení množství se nevyžaduje: a) u složky nebo skupiny složek: [...] ii) jejichž množství již musí být na etiketě uváděno podle předpisů Unie; [...]".

Předpisy Unie, na něž se v tomto bodu odkazuje, jsou uvedeny v tabulce níže. Údaj o množství složek není nutný, pokud právní předpisy již vyžadují uvedení množství dotčené složky nebo skupiny složek na etiketě. Avšak v případě nektarů a džemů vyrobených ze dvou či více druhů ovoce, které jsou každý zvlášť zdůrazněny na etiketě pomocí slov nebo obrázků nebo které jsou každý zvlášť součástí názvu potraviny, je rovněž nutné uvést množství nebo procentuální podíl těchto složek.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES 6 Kávové a cikorkové extrakty(článek 2)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES 7 Kakaové a čokoládové výrobky(článek 3)
Směrnice Rady 2001/112/ES 8 Ovocné šťávy a některé podobné produkty(čl. 3 odst. 7: podíl ovocné složky v nektarech)
Směrnice Rady 2001/113/ES 9 Ovocné džemy, rosoly a marmelády a kaštanový krém(článek 2)

18. Bod 1 písm. a) podbod iii) přílohy VIII nařízení stanoví, že: "Uvedení množství se nevyžaduje: a) u složky nebo skupiny složek: [...] iii) jež jsou použity v malém množství pro účely aromatizování; [...]"

Tuto výjimku je třeba chápat tak, že se netýká pouze "aromat" ve smyslu definice uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 10 : týká se veškerých složek (nebo skupin složek), které jsou užity v malém množství za účelem

Nahrávám...
Nahrávám...