dnes je 18.7.2024

Input:

Veterinární zákon a zdravotní nezávadnost živočišných produktů

3.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2
Veterinární zákon a zdravotní nezávadnost živočišných produktů

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D., Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Veterinární zákon, tj. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje v rámci veterinární péče zabezpečování zdravotní nezávadnosti (bezpečnosti) potravin a surovin živočišného původu. Tato komodita je zákonem zahrnována do tzv. živočišných produktů.

V prosinci 2019 vyšla ve Sbírce zákonů novela veterinárního zákona č. 368/2019 Sb., která obsahovala 150 novelizačních bodů. Účinnost novely je od 15. 1. 2020. Změny většinou nemají zásadní charakter, jedná se hlavně o doplňky nebo redukci stávajícího textu. Většina změn se týká především chovatelů zvířat. K hlavním změnám došlo v oblasti kontrolní činnosti v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Veterinární zákon v aktuálním znění upravuje požadavky na trvalé a soustavné zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu ve smyslu zákona, tj. živočišných produktů.

Požadavky veterinární péče jsou veterinárním zákonem prezentovány jako "veterinární požadavky". Ve vztahu k živočišným produktům zahrnuje péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv, včetně ochrany zdraví lidí a dozoru nad dodržováním povinností stanovených k zajištění těchto úkolů zákonem.

K celé problematice se v komplexním pojetí vztahuje i ochranná lhůta pro léčivé přípravky podávané zvířatům. Jedná se o zajištění hodnot ve smyslu maximálních limitů reziduí.

Komentář k vybraným ustanovením zákona:

§ 2 Veterinární péče

Veterinární péče zahrnuje i:

 • péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lidí před jeho poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty,

 • dozor nad dodržováním povinností a požadavků stanovených k zajištění těchto úkolů tímto zákonem, zvláštními právními předpisy, tj. následující související právní předpisy.

Ve vztahu k problematice zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a jejímu trvalému zabezpečování ve smyslu příslušných ustanovení veterinárního zákona náleží státní veterinární dozor. Z předpisů Evropských společenství se k realizaci státního veterinárního dozoru vztahují zejména nařízení (ES) č. 999/2001 , č. 178/2002, č. 852/2004, č. 853/2004, č. 882/2004, č. 1069/2009 a č. 576/2013 a 2017/625.

§ 3 Základní pojmy

V oblasti pojmů ve vztahu k zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu jsou zákonem definovány "živočišné produkty" a "zdravotně nezávadné živočišné produkty". Současně je definována i "ochranná lhůta".

V oblasti základních pojmů se nově upřesňují definice pojmů "karanténa" a "izolace", živočišné produkty se rozšiřují o med a mateří kašičku a je definován pojem útulek pro zvířata.

Živočišné produkty – suroviny živočišného původu, a to všechny části těl zvířat, zejména maso, vnitřnosti, tuky, kůže, krev, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty, kopyta, vlna, srst, peří a také mléko, vejce, med a včelí vosk, jakož i výrobky z těchto surovin, které jsou určeny k výživě lidí a zvířat.

Zdravotně nezávadné živočišné produkty – produkty, které splňují požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a předpisy Evropské unie, tj. s následujícími související právní předpisy jako jsou zákon č. 110/1997 Sb., nařízení (ES) č. 852/2004, nařízení (ES) č. 853/2004, nařízení (ES) č. 178/2002.

Ochranná lhůta – období mezi posledním podáním léčivého přípravku zvířatům za běžných podmínek používání příslušného přípravku a okamžikem, kdy lze od těchto zvířat získávat potraviny tak, aby bylo zajištěno, že tyto potraviny neobsahují rezidua léčivého přípravku v množstvích přesahujících maximální limity stanovené zvláštními právními předpisy a předpisy Evropských společenství.

V základních pojmech byla definice hospodářských zvířat rozšířena o hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny.

V obchodním styku je zásilka definována jako soubor zvířat nebo zboží, na které se vztahuje totéž úřední osvědčení, úřední potvrzení nebo jakýkoliv jiný doklad, jež byly dopraveny týmž dopravním prostředkem, které pocházejí ze stejného území nebo třetí země a které jsou stejného druhu, třídy nebo popisu (v souladu s nařízením (EU) 2017/625, čl. 3, bod 37).

Včelstvem se rozumí společenství včel, které obsedá včelí dílo, a včelím dílem voskové plásty vystavěné včelími dělnicemi, a to i mimo rámky; součástí včelího díla je včelí plod ve všech vývojových stadiích a glycidové a pylové zásoby.

§ 5

Povinnost dodávat na jatky pouze jatečná zvířata s pravdivě a úplně uvedenými informacemi o potravinovém řetězci v souladu s přílohou II oddílu III nařízení (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu; určeným obdobím ve smyslu přílohy II oddílu III bodu 3 písm. c) nařízení (ES) č. 853/2004 se rozumí 60 dnů přede dnem dodání jatečného zvířete na jatky.

Pro chovatele, který chová hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, platí povinnosti chovatele hospodářských zvířat uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) a i) a v odstavci 4 písm. a) zákona.

Zdraví zvířat a jeho ochranu řeší § 4 – 17.

Nejvíce změn doznal § 4 týkající se povinností chovatele. Nově je chovatel povinen zabezpečit provádění vyšetření a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat v rozsahu stanoveném Ministerstvem zemědělství. Dále jsou zde stanoveny povinnosti chovatelů psů včetně podmínek na označení zvířat a očkování platných k 1. 1. 2020.

V § 16 je doplněn požadavek, aby každý, kdo přepravuje zvířata určená k poražení nebo utracení v souvislosti s plněním ochranných a zdolávacích opatření, nebo každý, kdo přepravuje, zpracovává nebo neškodně odstraňuje produkty a předměty, které mohou být nositeli původců nákaz, je neškodně zpracovával nebo odstranil způsobem stanoveným krajskou veterinární správou.

V dalších paragrafech této kapitoly ke změnám nedošlo.

Problematiku zdravotní nezávadnosti živočišných produktů upravuje zákon v ustanoveních § 18 až 33 veterinárního zákona.

Jednotlivá ustanovení zákona upravují:

 • zdravotní nezávadnost živočišných produktů,

 • základní veterinární požadavky na živočišné produkty (§ 18 a § 19),

 • veterinární vyšetření živočišných produktů (§ 20 a § 21),

 • povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišné produkty (§ 22),

 • povinnosti provozovatele jatek (§ 23, § 24 a § 24a),

 • prodej zvířat a živočišných produktů na tržnicích a na tržištích, prodej živočišných produktů určených ke krmení zvířat (§ 25),

 • vnitrostátní přepravu živočišných produktů (§ 26, § 27),

 • prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli (§ 27a a § 27b),

 • veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy, jejich dovozu a tranzitu z třetích zemí a jejich vývoz do těchto zemí – obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy (§ 28),

 • veterinární kontrolu v místě původu (§ 29),

 • veterinární kontrolu při příchodu na místo určení (§ 30, § 31),

 • dovoz, vývoz a tranzit zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží ze třetích zemí (§ 32 a § 33).

Základní veterinární požadavky na živočišné produkty jsou definovány v ustanoveních § 18 a § 19 veterinárního zákona. Jde o požadavky ve vztahu ke zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat.

Ustanovení § 18 odst. 1 a 5 stanoví i požadavky na živočišné produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě.

K tomuto ustanovení se vztahují prováděcí právní předpisy podle odst. 6.

Následující ustanovení § 19 odst. 6 veterinárního zákona upravuje podávání a používání doplňkových látek, léčivých přípravků a dalších přípravků určených pro zvířata, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí. K tomuto ustanovení se vztahují prováděcí právní předpisy.

Veterinární vyšetření živočišných produktů

§ 20

Každý, kdo uvádí do oběhu maso nebo orgány jatečných a jiných zvířat, jakož i výrobky z nich k výživě lidí nebo ke krmení zvířat, může tak učinit až po vyšetření, posouzení a označení těchto produktů způsobem stanoveným tímto zákonem a čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách.

§ 21

Prohlídku jatečných zvířat před poražením provádí v případě porážky mimo prostory jatek jinak zdravého zvířete, pokud utrpělo zranění, které z důvodu respektování dobrých životních podmínek zvířat brání jeho přepravě na jatky, soukromý veterinární lékař schválený pro tuto činnost krajskou veterinární správou.

§ 21a

Krajská veterinární správa může v případech a za podmínek stanovených v čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 povolit provozovateli drůbežích nebo králičích jatek, aby zaměstnanci tohoto provozovatele asistovali úřednímu veterinárnímu lékaři při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a též provozovateli jatek jiných druhů zvířat, aby zaměstnanci tohoto provozovatele prováděli odběr vzorků nebo testování související s úředními kontrolami.

Zaměstnanec provozovatele jatek je oprávněn asistovat úřednímu veterinárnímu lékaři při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami, pokud absolvoval specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami, složil závěrečnou zkoušku a získal tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti (specializovanou odbornou průpravu může organizovat pouze vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, která vydává osobám, které absolvovaly tuto specializovanou odbornou průpravu, osvědčení, jež je opravňuje k asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami, a vede seznam těchto osob).

Obdobně je zaměstnanec provozovatele jatek oprávněn provádět odběr vzorků nebo testování související s úředními kontrolami, pokud absolvoval specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na odběr vzorků nebo testování související s úředními kontrolami, složil závěrečnou zkoušku a získal tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.

§ 22

Registrované osoby, které vyrábějí, zpracovávají a uvádějí na trh živočišné produkty, jsou povinny oznámit krajské veterinární správě změny údajů uvedených v dokladu o registraci do 30 dnů ode dne nastalé změny, ale již nemusí odevzdat doklad o registraci. Při zrušení registrace na žádost registrované osoby registrovaná osoba již nemusí k žádosti o zrušení registrace přikládat doklad o registraci.

Podnik, který zpracovává nebo uvádí na trh produkty z hmyzu určeného k lidské spotřebě, musí požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci podniku, nebo jen o registraci podniku, pokud vyrábí produkty z hmyzu, který pochází výhradně z vlastního chovu, a prodává produkty z tohoto hmyzu pouze konečnému spotřebiteli.

§ 23 Povinnosti provozovatele jatek

Provozy, kde není soustavný veterinární dozor, musejí písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy ohlásit krajské veterinární správě každou dodávku jatečných zvířat nově nejméně 3 pracovní dny před jejím uskutečněním – tedy již ne pouze 24 hodin před uskutečněním dodávky.

V ustanovení § 24 jsou uvedeny požadavky na prostory podniku, závodu nebo jiného zařízení určené pro zacházení se živočišnými produkty.

Provozovny maloobchodu, kde se připravuje maso, a vyrábějí se masové výrobky, upravuje obsah § 24a. Prodej v tržnicích a na tržištích je obsahem ustanovení § 25 veterinárního zákona.

Problematiku přepravy živočišných produktů včetně veterinárního osvědčení upravuje zákon v § 26 a 27. Základem je zabezpečení zdravotní nezávadnosti při přepravě živočišných produktů.

Ustanovení § 27a a 27b v oddíle 4 upravuje prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli. Jedná se o prodej drůbeže, králíků, čerstvého drůbežího a čerstvého králičího masa, nebalených čerstvých vajec, medu z vlastního chovu včel, mléka, smetany, živých ryb a produktů akvakultury, včetně stanovení požadavků veterinárních a hygienických pravidel. Součástí je i úprava prodeje ulovené volně žijící zvěře. Veterinární zákon v ustanovení § 27b definuje vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře, kdy charakterizuje v odst. 8 proškolenou osobu.

§ 27a se nově podrobněji zabývá prodejem malých množství vlastních produktů z prvovýroby.

Jsou zde uvedeny limity pro celkový počet mikroorganizmů a obsah reziduí inhibičních látek.

Výše uvedené živočišné produkty musí pocházet od

Nahrávám...
Nahrávám...