Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Veterinární zákon a zdravotní nezávadnost živočišných produktů

7.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2
Veterinární zákon a zdravotní nezávadnost živočišných produktů

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D., Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Veterinární zákon, tj. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje v rámci veterinární péče zabezpečování zdravotní nezávadnosti (bezpečnosti) potravin a surovin živočišného původu. Tato komodita je zákonem zahrnována do tzv. živočišných produktů.

Poslední významnou novelizací pro výrobce potravin je zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rozšiřuje a upravuje některé požadavky stávajícího veterinárního zákona. Nová verze zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie stanoví požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat (zejména povinnosti chovatele) a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.

Veterinární zákon v aktuálním znění upravuje požadavky na trvalé a soustavné zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu ve smyslu zákona, tj. živočišných produktů.

Požadavky veterinární péče jsou veterinárním zákonem prezentovány jako „veterinární požadavky”. Ve vztahu k živočišným produktům zahrnuje péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv, včetně ochrany zdraví lidí a dozoru nad dodržováním povinností stanovených k zajištění těchto úkolů zákonem.

K celé problematice se v komplexním pojetí vztahuje i ochranná lhůta pro léčivé přípravky podávané zvířatům. Jedná se o zajištění hodnot ve smyslu maximálních limitů reziduí.

Veterinární zákon stanoví požadavky veterinární péče ve smyslu ustanovení § 2 zákona. Jedná se o následující:

Veterinární péče ve smyslu ustanovení § 2 zákona zahrnuje i:

 • péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lidí před jeho poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty,

 • dozor nad dodržováním povinností a požadavků stanovených k zajištění těchto úkolů tímto zákonem, zvláštními právními předpisy, tj. následující související právní předpisy.

Ve vztahu k problematice zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a jejímu trvalému zabezpečování ve smyslu příslušných ustanovení veterinárního zákona náleží státní veterinární dozor. Z předpisů Evropských společenství se k realizaci státního veterinárního dozoru vztahují zejména nařízení (ES) č. 999/2001 , č. 178/2002, č. 852/2004, č. 853/2004, č. 854/2004, č. 882/2004, č. 1069/2009 a č. 576/2013 .

V oblasti pojmů ve vztahu k zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu jsou zákonem definovány ve smyslu ustanovení § 3 zákona (Základní pojmy) pro účely veterinárního „živočišné produkty” a „zdravotně nezávadné živočišné produkty”. Současně je definována i „ochranná lhůta”.

V oblasti základních pojmů se nově upřesňují definice pojmů „karanténa” a „izolace”, živočišné produkty se rozšiřují o med a mateří kašičku a je definován pojem útulek pro zvířata.

Živočišné produkty – suroviny živočišného původu, a to všechny části těl zvířat, zejména maso, vnitřnosti, tuky, kůže, krev, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty, kopyta, vlna, srst, peří a také mléko, vejce, med a včelí vosk, jakož i výrobky z těchto surovin, které jsou určeny k výživě lidí a zvířat.

Zdravotně nezávadné živočišné produkty – produkty, které splňují požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a předpisy Evropské unie, tj. s následujícími související právní předpisy jako jsou zákon č. 110/1997 Sb., nařízení (ES) č. 852/2004, nařízení (ES) č. 853/2004, nařízení (ES) č. 178/2002.

Ochranná lhůta – období mezi posledním podáním léčivého přípravku zvířatům za běžných podmínek používání příslušného přípravku a okamžikem, kdy lze od těchto zvířat získávat potraviny tak, aby bylo zajištěno, že tyto potraviny neobsahují rezidua léčivého přípravku v množstvích přesahujících maximální limity stanovené zvláštními právními předpisy a předpisy Evropských společenství.

Státní veterinární dozor (§ 52 – 57)

Státní veterinární dozor je definován v ustanovení § 52 veterinárního zákona a součástí jsou i specifické formy státního veterinárního dozoru ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 veterinárního zákona.

§ 53, který se týká kompetencí státního veterinárního dozoru.

(1) Úřední veterinární lékaři orgánů veterinární správy a veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi zřízených organizačních složek státu pověření výkonem státního veterinárního dozoru (dále jen „veterinární inspektor“), jsou oprávněni při jeho výkonu,

a) na místě znehodnotit živočišné produkty, které nejsou zdravotně nezávadné, anebo nařídit jejich znehodnocení a neškodné odstranění, a to na náklad kontrolované osoby,

b) pozastavit, omezit nebo zakázat výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů na trh, jestliže nejsou dodržovány podmínky a požadavky stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy nebo předpisy Evropské unie na živočišné produkty a zacházení s nimi,

c) pozastavit výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů na trh na přiměřenou dobu při podezření, že nejsou zdravotně nezávadné,

Nově též jsou veterinární inspektoři oprávněni vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor a zakázat užívání prostor pro výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů na trh při důvodném podezření, že se jedná o potraviny jiné než zdravotně nezávadné nebo z nákazových důvodů, jestliže jim kontrolovaná osoba neumožní vstup. Veterinární inspektor je též oprávněn zahájit kontrolu prodeje na dálku kontrolním nákupem předcházejícím předložení pověření ke kontrole nebo doručení oznámení o zahájení kontroly. Jsou uvedeny i podmínky zřizování inspekčních skupin.

(2) Krajská veterinární správa ukončí

a)  uložené opatření, pokud byl závadný stav odstraněn,

b) uložené opatření, pokud kontrolovaná osoba prokáže, že živočišné produkty jsou zdravotně nezávadné.

(3) Veterinární inspektoři jsou povinni

a) prokazovat pověření ke kontrole služebním průkazem podle kontrolního řádu (zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole),

b) pořizovat protokol o opatření podle odstavce 1.

(4) Veterinární inspektor je oprávněn zahájit kontrolu prodeje na dálku kontrolním nákupem předcházejícím předložení pověření ke kontrole nebo doručení oznámení o zahájení kontroly.

(5) Pro úřední veterinární asistenty platí obdobně odstavec 3 a práva a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem.

(6)  Za odebrané vzorky se neposkytne náhrada s výjimkou vzorků odebraných při prodeji potravin živočišného původu podle zvláštních právních předpisů , za které se kontrolované osobě poskytne náhrada , pokud o ni požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že potravina splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy . Náhrada se kontrolované osobě poskytne nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni požádala.

(7)  Prováděcí právní předpis stanoví

a) veterinární hlediska pro stanovení četnosti úředních kontrol a auditů, pokud jejich četnost není upravena předpisy Evropské unie,

b) způsob sledování nákazové situace v prostředí volně žijících zvířat,

c) vzor služebního průkazu veterinárního inspektora a úředního veterinárního asistenta.

(8)  Provádí-li Komise svými odborníky, popřípadě i odborníky z jiných členských států, kteří jsou zapsáni v seznamu vedeném Komisí pro tyto účely, ve spolupráci s orgány veterinární správy kontroly dodržování a jednotného uplatňování povinností a požadavků, stanovených tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, anebo předpisy Evropské unie, na místě v České republice, poskytují jim orgány veterinární správy podporu, kterou tito odborníci potřebují ke splnění svého úkolu.

(9)  Pro provádění kontrol uvedených v odstavci 8 platí ustanovení odstavce 3 písm. a) a práva a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem obdobně. Zejména musí být uvedeným odborníkům umožněn stejný přístup do míst, zařízení a dopravních prostředků, jaký mají veterinární inspektoři. Informace získané uvedenými odborníky v průběhu kontrol a závěry z nich nesmí být za žádných okolností použity pro osobní účely ani sdělovány osobám, které nepatří do příslušných útvarů Komise nebo členských států.

(10) Ústřední ředitel může zřídit inspekční skupinu, která je složena nejen z veterinárních inspektorů krajské veterinární správy, v jejímž územním obvodu je kontrola prováděna, ale také z veterinárních inspektorů jiných krajských veterinárních správ. Pro veterinární inspektory jiných krajských veterinárních správ, kteří jsou členy inspekční skupiny, platí práva a povinnosti kontrolujících stanovená tímto zákonem a kontrolním řádem i v územním obvodu krajské veterinární správy, v jejímž územním obvodu je kontrola prováděna. V řízení o přestupku zjištěném při kontrole provedené inspekční skupinou rozhoduje jako orgán prvého stupně krajská veterinární správa, v jejímž územním obvodu byla kontrola provedena.

V § 53a se řeší též klasifikace jatečně upravených těl:

(4) Inspektor může na základě písemného pověření ústředního ředitele vykonávat státní dozor nad prováděním klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat i mimo územní působnost krajské veterinární správy, jejímž je inspektorem. V řízení o správním deliktu zjištěném při kontrole, rozhoduje jako orgán prvého stupně krajská veterinární správa, v jejímž územním obvodu byla kontrola provedena.

Další pravidla pro prováděním klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat jsou uvedena v aktuálním znění novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

§ 54 se rozšiřuje o nařízení izolace nebo karantény, popřípadě porážky nebo usmrcení zvířat.

V § 56 jsou rozšířeny požadavky na závazné posudky vydávané Státní veterinární správou.

§ 56b se zabývá veterinárními podmínkami pro provádění pokusů na zvířatech.

§ 59 je rozšířen o požadavky na atestace v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny.

§ 64b stanoví kdy a za jakých okolností je chovatel hospodářských zvířat ve svém hospodářství oprávněn provádět odborné veterinární úkony, jejichž seznam spolu s podrobnostmi jejich provádění stanoví prováděcí právní předpis.

§ 64c stanovuje nově povinnosti a pravomoci chovatele včelstev a prohlížitele včelstev v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel.

Zdraví zvířat a jeho ochranu řeší § 4 – 17.

Nejvíce změn doznal § 4 týkající se povinností chovatele. Nově je chovatel povinen zabezpečit provádění vyšetření a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat v rozsahu stanoveném Ministerstvem zemědělství. Dále jsou zde stanoveny povinnosti chovatelů psů včetně podmínek na označení zvířat a očkování platných k 1. 1. 2020.

V § 16 je doplněn požadavek, aby každý, kdo přepravuje zvířata určená k poražení nebo utracení v souvislosti s plněním ochranných a zdolávacích opatření, nebo každý, kdo přepravuje, zpracovává nebo neškodně odstraňuje produkty a předměty, které mohou být nositeli původců nákaz, je neškodně zpracovával nebo odstranil způsobem stanoveným krajskou veterinární správou.

V dalších paragrafech této kapitoly ke změnám nedošlo.

Problematiku zdravotní nezávadnosti živočišných produktů upravuje zákon v ustanoveních § 18 až 33 veterinárního zákona.

Jednotlivá ustanovení zákona upravují:

 • zdravotní nezávadnost živočišných produktů,

 • základní veterinární požadavky na živočišné produkty (§ 18 a § 19),

 • veterinární vyšetření živočišných produktů (§ 20 a § 21),

 • povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišné produkty (§ 22),

 • povinnosti provozovatele jatek (§ 23, § 24 a § 24a),

 • prodej zvířat a živočišných produktů na tržnicích a na tržištích, prodej živočišných produktů určených ke krmení zvířat (§ 25),

 • vnitrostátní přepravu živočišných produktů (§ 26, § 27),

 • prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli (§ 27a a § 27b),

 • veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy, jejich dovozu a tranzitu z třetích zemí a jejich vývoz do těchto zemí – obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy (§ 28),

 • veterinární kontrolu v místě původu (§ 29),

 • veterinární kontrolu při příchodu na místo určení (§ 30, § 31),

 • dovoz, vývoz a tranzit zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží ze třetích zemí (§ 32 a § 33).

Základní veterinární požadavky na živočišné produkty jsou definovány v ustanoveních § 18 a § 19 veterinárního zákona. Jde o požadavky ve vztahu ke zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat.

Ustanovení § 18 odst. 1 a 5 stanoví i požadavky na živočišné produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě.

K tomuto ustanovení se vztahují prováděcí právní předpisy podle odst. 6.

(6) Prováděcí právní předpis

 1. stanoví:
  1. veterinární a hygienické požadavky na zvláštní úpravu (ošetření) a použití živočišných produktů uvedených v odstavci 3 a určených k lidské spotřebě, jakož i potravin živočišného původu použitelných po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším zpracování,
  2. způsob označování masa, které pochází z území nebo části území, uvedených v odstavci 3,
  3. které potraviny živočišného původu jsou poživatelné a které jsou nepoživatelné,
 2. může stanovit, vyžadují-li to právní akty Evropských společenství, podrobnosti týkající se zvláštní úpravy (ošetření), popřípadě dalšího zpracování a používání mletého masa, masných polotovarů, masných výrobků, mléčných výrobků a vaječných výrobků.

Následující ustanovení § 19 odst. 6 veterinárního zákona upravuje podávání a používání doplňkových látek, léčivých přípravků a dalších přípravků určených pro zvířata, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí. K tomuto ustanovení se vztahují prováděcí právní předpisy.

Veterinární vyšetření živočišných produktů (maso, orgány jatečných zvířat a jiných zvířat, jakož i výrobky z nich k výživě lidí, zvěřina, ryby a produkty akvakultury, mléko, vejce, med) je upraveno ustanoveními § 20 odst. 1 a § 21 odst. 15 veterinárního zákona. V § 20 jsou nově uvedeny podmínky, za jakých se mohou uvádět na trh zvěřina, ryby, korýši, měkkýši, žáby, mléko a mléčné výrobky, vejce, med, mateří kašička nebo včelí vosk.

V § 21 odst. 2 - 4 jsou uvedeny požadavky na domácí porážky. Domácí porážkou mohou být poražena ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců. Maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky jsou určeny pro spotřebu v domácnosti chovatele nebo osob mu blízkých. Maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky podléhají veterinárnímu vyšetření, stanoví-li tak krajská veterinární správa se zřetelem k nákazové situaci, a nesmí být dále uváděny na trh.

Domácí porážku je chovatel povinen písemně oznámit krajské veterinární správě nejméně 3 dny před jejím konáním (s výjimkou zvířat, která utrpěla závažné zranění). Chovatel v oznámení uvede adresu a registrační číslo hospodářství, datum a čas provedení domácí porážky skotu nebo jelenovitých ve farmovém chovu, počet, druh a identifikační číslo poráženého zvířete a jde-li o porážení skotu, také datum narození skotu a způsob zacházení se vzniklými vedlejšími živočišnými produkty. Velká farmová zvěř (jelenovití, mufloni a prasata divoká) může být porážena v hospodářství jen na základě povolení krajské veterinární správy, o které požádá chovatel. Jsou zde specifikovány podmínky udělení povolení a jeho platnosti (odstavce 5 – 13).

Jatečná zvířata podléhají na jatkách povinné prohlídce jatečných zvířat a masa, kterou provádí úřední veterinární lékař. Veterinární vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře a zvěřiny se provádí způsobem a v rozsahu stanovenými předpisy Evropské unie. Prováděcí právní předpis stanoví pravidla a postup veterinárního vyšetřování živočišných produktů, posuzování a označování těchto produktů na základě jejich veterinárního vyšetření, jakož i veterinární podmínky uvolňování těchto produktů na trh.

Povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají a