dnes je 21.5.2024

Input:

Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

29.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1
Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

redakce PotravinyInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 56/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb. je zejména úprava této vyhlášky na základě změn provedených novelou zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášenou ve Sbírce zákonů pod č. 174/2021 Sb.

Cílem vyhlášky je především:

  • adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách),

  • promítnutí rozšíření zmocňovacího ustanovení bodu 4 v § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., které navazuje na přihlížení k výsledkům zkoušení vzorků pro druhé odborné stanovisko ve smyslu ustanovení § 16 odst. 7 zákona,

  • doplnění nové přílohy k vyhlášce, která upravuje postup posouzení výsledku zkoušky pro druhé odborné stanovisko,

  • promítnutí novelizovaného znění § 16 odst. 6 až 8 zákona,

  • zohlednění praktických zkušeností s aplikací vyhlášky (např. okolnosti přepravy vzorku do laboratoře).

Komentář k vybraným ustanovením vyhlášky č. 231/2016 Sb. z aplikace ODok:

§ 1 Obecná ustanovení

Zákon ve svých ustanoveních (§ 16 odst. 6, § 18 odst. 1 písm. m) body 2 a 3) stanoví požadavky na zkoušení kontrolního vzorku. Z důvodu zajištění souladu vyhlášky se zákonem bylo slovo "metody" vypuštěno.

V novele zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 174/2021 Sb. je v § 18 odst. 1 písm. m) rozšířeno zmocňovací ustanovení o nový bod 4, který zní:

"4. způsob posouzení výsledků zkoušek kontrolních vzorků,".

Vyhláška v rámci zmocnění upravovuje pouze způsob posouzení výsledků zkoušek vzorků pro druhé odborné stanovisko ve smyslu § 16 odst. 7 písm. c) zákona.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, zrušilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění. Z tohoto důvodu byl v textu vyhlášky i v poznámce pod čarou č. 2 odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 nahrazen odkazem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

§ 3 Požadavky na odbornou kvalifikaci

Použití výrazu "zkoušení" lépe odpovídá § 16 odst. 6 novely zákona č. 110/1997 Sb., kdy se kontrolní vzorky jsou podrobeny zkoušení nikoliv hodnocení.

Dále bylo vhodné doplněním slova "vybraných" výrazněji zdůraznit, že se jedná pouze o příslušné z níže uvedených technických norem.

Norma uvedená pod písmenem e) se věnuje hodnocení výrobků (vzorků), nejedná se o metodologický dokument ve smyslu vzdělávání osob, přičemž ale § 3 je určen právě požadavkům na odbornou kvalifikaci osob. Proškolení a zkoušení osob v oblasti barevného vidění je obsahem normy ČSN EN ISO 8586 Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů , která je uvedena v ustanovení § 3 odst. 2 písm. b).

Norma uvedená pod písmenem f) nebyla v praxi SZPI delší dobu využívána. Požadavek na její proškolení byl tak nadbytečný.

§ 4 Odběr vzorku

Ustanovení se doplňuje o tzv. "kaskádu určování pravidel pro odběr vzorků, která v čl. 34 nařízení 2017/625 chybí (na rozdíl od předchozího nařízení 882/2004). Zároveň to umožní větší flexibilitu metod předpokládaných technickými normami.

§ 6 Záznam o odběru vzorků

Vyhláška stanoví pouze minimální požadavky na obsah záznamu o odběru vzorku. Jednotlivé dozorové orgány mohou uvádět další údaje, které jsou z technických či administrativních důvodů důležité. Tento výklad je zdůrazněn doplněním slova "alespoň" před výčet náležitostí záznamu o odběru vzorku.

Proti původnímu znění vyhlášky se z výčtu povinných náležitostí záznamu o odběru vzorku vypouští cena odebraného vzorku (dosud uvedená v § 6 odst. 2 písm. f) bod 6). Uvedení údaje o ceně odebraného vzorku bude ponecháno na úvaze kontrolního orgánu, který jej uvede, mohou-li být splněny podmínky zákona pro uhrazení ceny odebraného vzorku kontrolované osobě, nebo naopak může být požadována úhrada nákladů kontrolního nákupu po kontrolované osobě. V jiných případech je uvádění této informace nadbytečné.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 bylo zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Z tohoto důvodu došlo ke změně terminologie.

V čl. 34 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 je stanoveno, že vzorky se odebírají, manipuluje se s nimi a jsou označovány takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich právní, vědecká a technická platnost. Z tohoto důvodu byla provedena změna terminologie v tomto ustanovení.

§ 7 Balení, označování, přeprava a uchování vzorku

Toto ustanovení upravuje podmínky pro manipulaci

Nahrávám...
Nahrávám...