dnes je 20.7.2019
Input:

Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin

11.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.9
Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, platná od 1. 8. 2016, byla novelizována vyhláškou č. 78/2018 Sb. Většina původních požadavků zůstává zachována, k dílčím změnám došlo v § 2, § 4 a § 6.

Vyhláška je určena především orgánům pověřeným úřední kontrolou potravin a tabákových výrobků. Vychází zejména z pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

Upravuje:

a) požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení kontrolního vzorku (dále jen „vzorek”) za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru;

b) požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru;

c) požadavky na balení, přepravu, uchování a další nakládání se vzorkem, na označování vzorku, na záznam o odběru vzorku a náležitosti protokolu o zkoušce.

Vzhledem k tomu, že výrobci potravin jsou povinni ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb. zabezpečit jakost a bezpečnost svých výrobků, je jejich povinností provádět vlastní interní kontrolu vyráběných produktů. Tato kontrola může být prováděna buď ve vlastní laboratoři výrobce, nebo smluvně ve vhodné akreditované laboratoři.

Odběr a nakládání se vzorkem má klíčový význam při kontrole výrobku, neboť může významně ovlivnit výsledky rozboru. Je třeba zajistit, aby nedošlo k záměně vzorků a aby vzorek nebyl ovlivněn nevhodnou manipulací. Aby nedocházelo k rozporům s úřední kontrolou, je i pro interní kontrolu užitečné postupovat při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku v souladu s touto vyhláškou a používat srovnatelné metody hodnocení.

Pojďme se podívat na vybraná ustanovení důležitá pro výrobce.

§ 2 Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) částí šarže část šarže vymezená za účelem aplikace určité metody odběru vzorku, přičemž každá tato část šarže je fyzicky oddělená a samostatně identifikovatelná, pokud není stanoveno jinak;

b) dílčím vzorkem množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže, případně dávky nebo zásilky, nebo jejich části; dílčím vzorkem se rovněž rozumí prvotní vzorek ve smyslu pravidel Evropské unie;

c) laboratorním vzorkem vzorek určený k laboratorním zkouškám;

d) přípravou laboratorního vzorku souhrn operací s potravinou nebo tabákovým výrobkem nutných k přeměně vzorku na laboratorní vzorek, jako je například redukce velikosti, mísení, homogenizace, dělení;

e) náhodným (namátkovým) odběrem odběr dílčích vzorků takovým způsobem, kdy libovolný dílčí vzorek z kontrolované šarže, dávky nebo zásilky bude vybrán se stejnou úrovní pravděpodobnosti;

f) systematickým odběrem odběr dílčích vzorků, při kterém se jednotlivé dílčí vzorky odeberou v předem stanovených vzdálenostech nebo časových intervalech od náhodně zvoleného začátku;

g) lokálním odběrem odběr dílčích vzorků provedený takovým způsobem, že dílčí vzorky jsou pokud možno odebrány z různých vrstev nebo míst šarže, dávky nebo zásilky nebo jejich části a z každé zvolené vrstvy nebo místa je odebrán alespoň jeden dílčí vzorek;

h) cíleným odběrem odběr dílčích vzorků, při kterém se jednotlivé dílčí vzorky odeberou ze zvolených míst s podezřením na porušení bezpečnosti nebo jakosti; vzorek získaný cíleným odběrem nereprezentuje celou šarži, dávku nebo zásilku;

i) kontrolním nákupem odběr vzorku poskytnutého kontrolovanou osobou orgánu dozoru bez jeho předchozí identifikace provedený převzetím vzorku orgánem dozoru;

j) výsledkem zkoušky hodnota znaku získaná provedením metody zkoušení;

k) stěrem odběr vzorku z míst nebo zařízení používaných při výrobě potravin nebo jejich uvádění na trh.

§ 3 Požadavky na odbornou kvalifikaci

Odběr, přípravu a zkoušení vzorku musí provádět jen osoba řádně proškolená k příslušné prováděné činnosti. V § 3 jsou uvedeny normy, podle nichž se má provádět senzorická analýza, která je rovněž předmětem hodnocení výrobků.

§ 4 Odběr vzorků

Odběr vzorku se provádí náhodným (namátkovým) odběrem, nebo systematickým odběrem, nebo lokálním odběrem, nebo cíleným odběrem (viz definice v § 2) podle toho, co je účelem kontroly. Odběr vzorku může být proveden i kontrolním nákupem a nově i stěrem.

Při odběru vzorku musí být provedena taková opatření, aby se zabránilo jeho znehodnocení a jakýmkoliv změnám, jež by ovlivnily metody zkoušení nebo měly vliv na výsledky zkoušek. Zmrazené potraviny se nesmějí při odběru vzorku rozmrazit. Často se při odběru vzorků postupuje podle norem (viz např. § 5).

§ 6 Záznam o odběru vzorků

Zde bylo provedeno nejvíce změn.

Ke každému odebranému vzorku musí být vypracován záznam o odběru vzorku. Ten obsahuje:

a) číslo záznamu a datum jeho vyhotovení;

b) označení kontrolované osoby nebo osoby, od níž byl vzorek odebrán