dnes je 18.2.2019
Input:

Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin

11.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.9
Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, platná od 1. 8. 2016, byla novelizována vyhláškou č. 78/2018 Sb. Většina původních požadavků zůstává zachována, k dílčím změnám došlo v § 2, § 4 a § 6.

Vyhláška je určena především orgánům pověřeným úřední kontrolou potravin a tabákových výrobků. Vychází zejména z pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

Upravuje:

a) požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení kontrolního vzorku (dále jen „vzorek”) za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru;

b) požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru;

c) požadavky na balení, přepravu, uchování a další nakládání se vzorkem, na označování vzorku, na záznam o odběru vzorku a náležitosti protokolu o zkoušce.

Vzhledem k tomu, že výrobci potravin jsou povinni ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb. zabezpečit jakost a bezpečnost svých výrobků, je jejich povinností provádět vlastní interní kontrolu vyráběných produktů. Tato kontrola může být prováděna buď ve vlastní laboratoři výrobce, nebo smluvně ve vhodné akreditované laboratoři.

Odběr a nakládání se vzorkem má klíčový význam při kontrole výrobku, neboť může významně ovlivnit výsledky rozboru. Je třeba zajistit, aby nedošlo k záměně vzorků a aby vzorek nebyl ovlivněn nevhodnou manipulací. Aby nedocházelo k rozporům s úřední kontrolou, je i pro interní kontrolu užitečné postupovat při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku v souladu s touto vyhláškou a používat srovnatelné metody hodnocení.

Pojďme se podívat na vybraná ustanovení důležitá pro výrobce.

§ 2 Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) částí šarže část šarže vymezená za účelem aplikace určité metody odběru vzorku, přičemž každá tato část šarže je fyzicky oddělená a samostatně identifikovatelná, pokud není stanoveno jinak;

b) dílčím vzorkem množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže, případně dávky nebo zásilky, nebo jejich části; dílčím vzorkem se rovněž rozumí prvotní vzorek ve smyslu pravidel Evropské unie;

c) laboratorním vzorkem vzorek určený k laboratorním zkouškám;

d) přípravou laboratorního vzorku souhrn operací s potravinou nebo tabákovým výrobkem nutných k přeměně vzorku na laboratorní vzorek, jako je například redukce velikosti, mísení, homogenizace, dělení;

e) náhodným (namátkovým) odběrem odběr dílčích vzorků takovým způsobem, kdy libovolný dílčí vzorek z kontrolované šarže, dávky nebo zásilky bude vybrán se stejnou úrovní pravděpodobnosti;

f) systematickým odběrem odběr dílčích vzorků, při kterém se jednotlivé dílčí vzorky odeberou v předem stanovených vzdálenostech nebo časových intervalech od náhodně zvoleného začátku;

g) lokálním odběrem odběr dílčích vzorků provedený takovým způsobem, že dílčí vzorky jsou pokud možno odebrány z různých vrstev nebo míst šarže, dávky nebo zásilky nebo jejich části a z každé zvolené vrstvy nebo místa je odebrán alespoň jeden dílčí vzorek;

h) cíleným odběrem odběr dílčích vzorků, při kterém se jednotlivé dílčí vzorky odeberou ze zvolených míst s podezřením na porušení bezpečnosti nebo jakosti; vzorek získaný cíleným odběrem nereprezentuje celou šarži, dávku nebo zásilku;

i) kontrolním nákupem odběr vzorku poskytnutého kontrolovanou osobou orgánu dozoru bez jeho předchozí identifikace provedený převzetím vzorku orgánem dozoru;

j) výsledkem zkoušky hodnota znaku získaná provedením metody zkoušení;

k) stěrem odběr vzorku z míst nebo zařízení používaných při výrobě potravin nebo jejich uvádění na trh.

§ 3 Požadavky na odbornou kvalifikaci

Odběr, přípravu a zkoušení vzorku musí provádět jen osoba řádně proškolená k příslušné prováděné činnosti. V § 3 jsou uvedeny normy, podle nichž se má provádět senzorická analýza, která je rovněž předmětem hodnocení výrobků.

§ 4 Odběr vzorků

Odběr vzorku se provádí náhodným (namátkovým) odběrem, nebo systematickým odběrem, nebo lokálním odběrem, nebo cíleným odběrem (viz definice v § 2) podle toho, co je účelem kontroly. Odběr vzorku může být proveden i kontrolním nákupem a nově i stěrem.

Při odběru vzorku musí být provedena taková opatření, aby se zabránilo jeho znehodnocení a jakýmkoliv změnám, jež by ovlivnily metody zkoušení nebo měly vliv na výsledky zkoušek. Zmrazené potraviny se nesmějí při odběru vzorku rozmrazit. Často se při odběru vzorků postupuje podle norem (viz např. § 5).

§ 6 Záznam o odběru vzorků

Zde bylo provedeno nejvíce změn.

Ke každému odebranému vzorku musí být vypracován záznam o odběru vzorku. Ten obsahuje:

a) číslo záznamu a datum jeho vyhotovení;

b) označení kontrolované osoby nebo osoby, od níž byl vzorek odebrán

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz