dnes je 26.9.2022

Input:

Vyhláška o paušálních nákladech a o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.2
Vyhláška o paušálních nákladech a o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

redakce PotravinyInfo.cz

Vyhláška o paušálních nákladech

Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech) byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 7/2020 Sb. a je účinná od 25. 1. 2020.

Novela byla předložena zejména k provedení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů s ohledem na nové zmocnění, které se v poslední novele zákona o rostlinolékařské péči upravilo.

Vyhláška o paušálních nákladech provádí ve stávající podobě zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon o rostlinolékařské péči se tedy k těmto zmíněným zákonům připojil.

Nezbytnost změny souvisí zejména s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Nařízení (EU) 2017/625 přináší obecnou a komplexní úpravu pro organizaci úředních kontrol a úředních činností jiných než úřední kontroly napříč celým zemědělsko-potravinovým řetězcem a zejména nahrazuje nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a to s použitelností od 14. prosince 2019.

Vyhláška o paušálních nákladech v jedné své části navazuje na úpravu nařízení (ES) č. 882/2004, konkrétně výdaje vzniklé v důsledku dodatečných úředních kontrol. Obdoba této úpravy přešla do nařízení (EU) 2017/625, avšak s ohledem na širší oblast působnosti tohoto nařízení oproti nařízení (ES) 882/2004, je třeba navázat i v oblasti rostlinolékařské péče, tzn. i pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin a požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů s výjimkou zařízení pro aplikaci pesticidů.

§ 1 Předmět úpravy

Novelou č. 7/2020 Sb. došlo k nahrazení slov Evropských společenství za Evropské unie. Jde o legislativně technickou změnu s ohledem na vývoj v rámci Evropské unie.

Novela reaguje na nařízení (EU) 2017/625 prostřednictvím změny odkazu na příslušnou úpravu části povinných poplatků nebo plateb, tedy na článek 79 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625.

Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, který nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 2017, zakotvil v ustanovení § 75 odst. 6 veterinárního zákona povinnost vývozce uhradit náklady veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů nebo s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů. Ustanovení § 75 odst. 6 veterinárního zákona dále obsahuje také zákonné zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, který má stanovit výši paušálních částek nákladů výše uvedených veterinárních kontrol.

Zákonné zmocnění obsažené v novele veterinárního zákona bylo naplněno vydáním vyhlášky č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2018. Vyhláška stanovila v § 2 paušální částku nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů ve výši 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.

Novela č. 277/2018 Sb.

Po nabytí účinnosti vyhlášky se však při její aplikaci v praxi ukázalo, že jednotně stanovená výše paušální částky pro všechny vývozní komodity neumožňuje přihlédnout k odlišnostem, které u kontrol různých komodit existují.

Novelou č. 277/2018 Sb. se proto stanovila výše paušálních částek nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu odlišně pro jednotlivé kontrolované komodity s ohledem na náročnost prováděných kontrol konkrétních komodit.

Nově se tedy rozlišuje výše paušální částky podle druhu kontrolovaných zvířat nebo živočišných produktů a konkrétní výše paušální částky pro jednotlivé komodity určit prostřednictvím sazebníku. Současně se však zachoval dosavadní princip a paušální částku se nadále stanoví na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.

Novela č. 21/2020 Sb.

V souladu s poslední novelou veterinárního zákona a nařízením o úředních kontrolách se výše nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární

Nahrávám...
Nahrávám...