Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu

3.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.4
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Požadavky na potraviny pro zvláštní výživu upravuje vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití. Poslední novelizace byla provedena k 31. 3. 2014 vyhláškou č. 46/2014 Sb., kterou se mění § 6 odst. 1 písm. a) a b), kde bylo kravské mléko doplněno ještě o mléko kozí, a přílohy č. 1, 2, 3 a 14.

Od července roku 2015 bude tato vyhláška nahrazena nařízením (EU) č.  609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice 92/52/EHS, směrnic 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice 2009/39/ES a nařízení (ES) č. 41/2009 a č. 953/2009. Toto nařízení redukuje výčet potravin pro zvláštní výživu pouze na omezený počet kategorií potravin, které jsou jediným nebo částečným zdrojem výživy určitých jednoznačně vymezených zranitelných skupin obyvatel. K těmto kategoriím potravin patří počáteční a pokračovací kojenecká výživa, obilné příkrmy a potraviny pro malé děti, potraviny pro zvláštní lékařské účely a náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. U ostatních dosavadních kategorií potravin pro zvláštní účely budou jejich konzumenti vycházet z údajů poskytnutých při označování potravin podle nařízení (EU) č.  1169/2011 .

§ 1

Podle § 1 se potravinami určenými pro zvláštní výživu pro účely této vyhlášky rozumějí potraviny, které jsou určeny pro výživové účely stanovené v této vyhlášce a uvádějí se do oběhu s označením účelu použití. Při stanovení výživových účelů platí zvláštní nutriční požadavky:

a) určitých skupin osob, jejichž trávicí proces nebo látková přeměna je narušená;

b) určitých skupin osob, nacházejících se ve zvláštním fyziologickém stavu a které proto mohou mít specifické výhody z řízené spotřeby určitých látek v potravinách, nebo

c) zdravých kojenců a malých dětí.

§ 2

Kategorie potravin pro zvláštní výživu jsou:

a) potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí,

b) potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců a malých dětí,

c) potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti,

d) potraviny pro zvláštní lékařské účely,

e) potraviny bez fenylalaninu,

f) potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové,

g) potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu.

§ 3 Označování potravin určených pro zvláštní výživu

Na obale potravin určených pro zvláštní výživu se mimo obecných požadavků na označování uvedených v § 6 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, uvedou navíc údaje o:

a) zvláštnostech kvalitativního a kvantitativního složení nebo speciálním výrobním procesu, pokud dodávají výrobku zvláštní nutriční vlastnosti;

b) využitelné energetické hodnotě vyjádřené v kJ a kcal a obsahu tuků, sacharidů a bílkovin ve 100 g nebo 100 ml výrobku uvedeného do oběhu a tam, kde je to vhodné, ve specifickém množství (porci) výrobku nabízeném ke spotřebě;

Pozn.: Způsob uvádění výživových hodnot stanovený touto vyhláškou není v souladu s nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

c) způsobu přípravy (návod), pokud potravina před spotřebou úpravu vyžaduje, a upozornění na nezbytnost dodržet tento návod;

d) původu bílkoviny (rostlinné, živočišné nebo konkrétní zdroj), popřípadě hydrolyzátu bílkovin ve výrobku, pokud je bílkovina na obale uvedena jako složka;

e) způsobu uchovávání a době spotřeby po otevření obalu spotřebitelem, vyžaduje-li to charakter potraviny a je-li potravina určena k postupné spotřebě;

f) kategorii nebo bližší specifikace potraviny určené pro zvláštní výživu.

K názvu, pod nímž se výrobek prodává, je nutno uvést údaj o jeho zvláštních nutričních vlastnostech. Jde-li o potraviny uvedené v § 2 písm. a), b) nebo d), je možné tento údaj nahradit údajem odkazujícím na účel použití.

Potraviny určené pro zvláštní výživu nelze na obalu označit:

a) informací připisující výrobkům vlastnosti vztahující se k předcházení, ošetřování nebo léčení lidských chorob nebo takové vlastnosti naznačovat. To však nesmí bránit u potravin pro zvláštní lékařské účely uvádět informace nebo doporučení, určené výhradně osobám kvalifikovaným v oboru lékařství, výživy nebo farmacie;

b) informací, že při jejich použití není třeba rady lékaře;

c) slovy „dietní“ nebo „dietetický“ samostatně nebo ve spojení s jinými slovy, pokud není vyjádřen účel jejich použití;

d) slovem „dia“.

Část 2 vyhlášky č. 54/2004 Sb. se týká potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí.

§ 4

Definice vztahující se k této skupině potravin:

Pro účely této vyhlášky se rozumějí:

a) kojenci děti do ukončeného dvanáctého měsíce věku;

b) malými dětmi děti od ukončeného jednoho roku do ukončeného třetího roku věku;

c) počáteční kojeneckou výživou potraviny určené pro zvláštní výživu kojenců od narození do šesti měsíců věku kojence, které odpovídají výživovým požadavkům této skupiny kojenců;

d) pokračovací kojeneckou výživou potraviny určené pro zvláštní výživu kojenců starších šesti měsíců, které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy kojenců.

Zvláštními druhy kojenecké výživy jsou:

a) počáteční mléčná výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností;

b) mléčná výživa s hydrolyzovanou bílkovinou, určená k výživě kojenců a malých dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo k předcházení alergickým onemocněním, do které patří zejména přípravky:

1. s vysokým stupněm hydrolýzy bílkoviny;

2. s nízkým stupněm hydrolýzy bílkoviny;

c) speciální výrobky, jakými jsou mléka s nízkým obsahem laktózy, mléka antirefluxová, přípravky k obohacování mateřského mléka pro děti nízkých hmotnostních skupin, přípravky výživy na bázi aminokyselin pro kojence;

d) výživa na bázi sóji.

§ 5 Požadavky na složení potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí

Základní složkou těchto potravin jsou bílkoviny, jejichž zdroje jsou uvedeny v bodě 2 přílohy č. 1 pro počáteční kojeneckou výživu a v bodě 2 přílohy č. 2 pro pokračovací kojeneckou výživu. Složení počáteční kojenecké výživy je upraveno v příloze č. 1 a složení pokračovací kojenecké výživy v příloze č. 2. Složení počáteční kojenecké výživy a pokračovací kojenecké výživy musí být takové, aby příprava vyžadovala pouze přidání vody vhodné pro kojence.

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa malých dětí nesmí obsahovat žádnou látku v takovém množství, aby ohrozila zdraví kojenců nebo malých dětí, zejména pokud jde o přídatné látky, mikrobiologické požadavky a rezidua pesticidů (max. množství 0,01 mg/kg výrobku). Pro výrobu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a výživy pro malé děti se nesmí používat zemědělské produkty ošetřené pesticidy (obsah reziduí pesticidů v nich nepřekročí hranici 0,003 mg/kg). Mohou se používat vitamíny, minerální látky a další látky uvedené v příloze č. 3.

§ 6 Označování potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí

V názvu potraviny musí být uvedeno, zda se jedná o potravinu pro počáteční nebo pokračovací kojeneckou výživu, a věk kojenců, od kterého je potravina vhodná. U pokračovací kojenecké výživy musí být uvedeno též upozornění, že by potravina měla tvořit pouze část smíšené stravy a nemá se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života.

U počáteční a pokračovací kojenecké výživy musí být uvedena využitelná energie vyjádřená v kJ i kcal a číselně vyjádřený obsah bílkovin, tuků a sacharidů ve 100 ml potraviny připravené k použití podle návodu výrobce, dále průměrná hodnota obsahu jednotlivých vitamínů a minerálních látek a případně i průměrná hodnota obsahu cholinu, inositolu, karnitinu, taurinu a dalších látek. U pokračovací kojenecké výživy může označení kromě číselných údajů o množství vitamínů a minerálních látek obsahovat také vyjádření procentního podílu referenční hodnoty. Součástí označování je i návod na vhodnou přípravu, skladování a zacházení s výrobkem a upozornění na důležitost správné přípravy a skladování pro zdraví kojence.

Na obalu potravin pro počáteční kojeneckou výživu lze uvést pouze výživová a zdravotní tvrzení vztažená k složkám potravin uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce za podmínek tam stanovených. Součástí označení počáteční kojenecké výživy je upozornění, které se uvede slovy „Důležité upozornění“, vyjadřující přednost kojení před výrobky kojenecké výživy a doporučení, aby výrobek byl užíván jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy. Na obalu potravin pro počáteční kojeneckou výživu nesmějí být uvedeny obrázky kojenců ani jiné obrázky nebo tvrzení, které by idealizovalo výrobek; připouští se však grafická znázornění pro vhodnou identifikaci výrobků a znázornění způsobu přípravy.

Označení potraviny pro počáteční kojeneckou výživu nebo pokračovací kojeneckou výživu musí být provedeno srozumitelně tak, aby bylo vyloučeno riziko záměny počáteční a pokračovací kojenecké výživy a aby byly zajištěny nezbytné informace o vhodném použití výrobku, přičemž tyto informace nesmějí odrazovat od kojení.

Část 3 vyhlášky se týká potravin pro obilnou výživu a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro kojence a malé děti.

§ 7

Definice vztahující se k této skupině potravin:

Potravinami pro obilnou výživu pro kojence a malé děti (dále jen „obilné příkrmy“) jsou:

a) jednoduché obilné výrobky, zejména obilné kaše, které se připravují přidáním mléka nebo jiné vhodné tekutiny doporučené výrobcem;

b) obilné výrobky s přidanou potravinou bohatou na bílkoviny, zejména obilnomléčné kaše, které se připravují přidáním vody nebo jiné vhodné tekutiny doporučené výrobcem, neobsahující bílkoviny;

c) těstoviny, které se konzumují po uvaření ve vroucí vodě nebo jiné vhodné tekutině doporučené výrobcem;

d) suchary a sušenky, které se konzumují buď přímo nebo po rozmělnění a smíchání s vodou, mlékem nebo jinou vhodnou tekutinou doporučenou výrobcem.

Potravinami pro ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro kojence a malé děti (dále jen „ostatní příkrmy“) jsou příkrmy nemléčného typu na bázi ovoce, zeleniny nebo masa, s možným přídavkem cukru, které se člení na:

a) ovocné příkrmy (výživa, přesnídávka, pyré, dezert);

b) ovocné příkrmy s jogurtem, tvarohem, nebo jiným vhodným mléčným zakysaným výrobkem;

c) ovocnoobilné příkrmy;

d) ovocnozeleninové příkrmy;

e) zeleninové příkrmy a polévky;

f) masozeleninové příkrmy a polévky;

g) masové příkrmy;

h) nápoje na ovocném, zeleninovém základě nebo na základě jejich směsi a ovocné nebo zeleninové koncentráty.

Potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro kojence a malé děti nezahrnují mléko určené pro malé děti.

Obilné a ostatní příkrmy jsou určeny pro výživu zdravých kojenců a zdravých malých dětí nebo k přikrmování malých dětí, které jsou převáděny na smíšenou stravu.

§ 8 Požadavky na složení obilných a ostatních příkrmů

V § 8 jsou uvedeny požadavky na složení obilných a ostatních příkrmů. Týkají se zejména surovin, vitamínů, minerálních látek a dalších látek uvedených v přílohách č. 7 až č. 10. Dále limitů přídatných látek, reziduí pesticidů a mikrobiologických kritérií. Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti nesmějí obsahovat žádnou látku v takovém množství, aby ohrozila zdraví kojenců a malých dětí.

§ 9 Označování obilných a ostatních příkrmů

Na obalu se musí uvést označení věku kojence nebo malého dítěte, kterému je příkrm určen. Uvedený věk kojence nesmí být u žádného výrobku nižší než ukončený čtvrtý měsíc. Dále musí být uvedena informace, zda potravina obsahuje lepek, je-li vyznačený věk pro použití potraviny nižší šesti měsíců.

Stejně jako v § 6 se uvádí energetická hodnota a obsah živin včetně vitamínů, minerálních látek a dalších látek uvedených v příloze č. 9 ve 100 g nebo 100 ml potraviny. Výživové nebo zdravotní tvrzení se může uvádět pouze za podmínek stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Část 4 vyhlášky se zabývá potravinami pro nízkoenergetickou výživu určenými ke snižování tělesné hmotnosti.

§ 10 a § 11

Podle § 10 a § 11 jsou potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti (dále jen „potraviny pro redukční diety“) potraviny se zvláštním složením, které při použití podle návodu výrobce představují úplnou náhradu celodenní stravy nebo náhradu jednoho či více hlavních jídel v rámci celodenní stravy. Požadavky na složení potravin pro redukční diety jsou uvedeny v příloze č. 15.

§ 12 Označování potravin pro redukční diety

Potraviny pro redukční diety musejí být označené slovy „náhrada celodenní stravy pro redukci hmotnosti“ nebo údaji, zda se jedná o náhradu jednoho nebo více hlavních jídel pro redukci hmotnosti.

Stejně jako v § 6 se uvádí energetická hodnota a obsah živin včetně vitamínů, minerálních látek a dalších látek ve 100 g nebo 100 ml potraviny. Tyto údaje se mohou vyjádřit také na jednu porci, je-li uvedena velikost porce a počet porcí v jednom balení.

Na obalu potravin pro redukční diety musí být upozornění:

a) „Může u citlivých osob vyvolat projímavé účinky“, jestliže použití potraviny podle návodu výrobce vede k příjmu vícesytných alkoholů (polyolů) v množství více než 20 g denně;

b) na nutnost dodržovat dostatečný denní příjem tekutin;

c) že potravina zajišťuje veškeré základní živiny v potřebném množství na jeden den u náhrady celodenní stravy pro redukci hmotnosti;

d) že se potravina nemá používat bez porady s lékařem a déle než tři týdny u potravin pro náhradu celodenní stravy pro redukci hmotnosti;

e) že potravina splňuje očekávaný účel pouze jako součást nízkoenergetické výživy u potravin, které představují náhradu jednoho či více hlavních jídel v rámci celodenní stravy;

f) že nezbytnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny a

g) že jsou určeny osobám starším 18 let.

Označování potraviny pro redukční dietu nesmí obsahovat údaj o rychlosti nebo míře úbytku hmotnosti v důsledku jejího používání.

Část 5 vyhlášky se týká potravin pro zvláštní lékařské účely.

§ 13 a § 14

Podle § 13 a § 14 se rozumějí potravinami pro zvláštní lékařské účely potraviny zvlášť vyrobené nebo složené, které jsou určeny pro dietní stravu pacientů a mají být podávány pod lékařským dohledem nebo na základě doporučení osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Jsou určeny k úplné nebo částečné výživě pacientů s omezenou, poškozenou nebo narušenou schopností požívat, trávit, absorbovat,

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: