Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu

1.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.4
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Požadavky na potraviny pro zvláštní výživu upravuje nařízení (EU) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Toto nařízení redukuje výčet potravin pro zvláštní výživu pouze na omezený počet kategorií potravin, které jsou jediným nebo částečným zdrojem výživy určitých jednoznačně vymezených zranitelných skupin obyvatel. K těmto kategoriím potravin patří počáteční a pokračovací kojenecká výživa, obilné příkrmy a potraviny pro malé děti, potraviny pro zvláštní lékařské účely a náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. U ostatních kategorií potravin pro zvláštní účely, které byly uvedeny v původním znění vyhlášky č. 54/2004 Sb., se jejich určení pro zvláštní výživu ruší a jejich konzumenti jsou odkázáni jen na údaje poskytované při označování potravin podle nařízení (EU) č. 1169/2011.

V současné době platí novelizované znění vyhlášky č. 54/2004 Sb., která byla upravena vyhláškou č. 39/2018 Sb. (celkem 72 novelizačních bodů). Účelem nového znění vyhlášky č. 54/2004 Sb. je zapracovat příslušné předpisy Evropské unie a upravit a rozšířit v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie druhy potravin, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost, jejich složení, označování a podmínky a způsob jejich použití. Na rozdíl od nařízení (EU) č. 609/2013 jsou uvedeny a doplněny i některé druhy potravin, které v nařízení nejsou. Vyhláška je doplněna řadou příloh týkajících se složení a významných složek jednotlivých kategorií potravin.

Pro účely této novelizované vyhlášky se rozlišují následující kategorie potravin:

a) počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa malých dětí,

b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti,

c) náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti,

d) potraviny pro zvláštní lékařské účely,

e) potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové.

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa malých dětí

Složení

Požadavky na složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy a výživy malých dětí, zejména zdroje bílkovin a další složky, jejichž vhodnost pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí byla prokázána obecně uznávanými vědeckými poznatky, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2. Použití vitaminů, minerálních látek a dalších látek je upraveno v přílohách č. 3 a 6. Obsah, zdroj a zpracování bílkovin pro počáteční kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin jsou upraveny v příloze č. 14. Složení počáteční kojenecké výživy a pokračovací kojenecké výživy musí být takové, aby příprava vyžadovala pouze přidání vody vhodné pro kojence.

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa malých dětí může obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o potravinářských přídatných látkách (nařízení (ES) č. 1333/2008), musí splňovat mikrobiologické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie o mikrobiologických kritériích pro potraviny (nařízení (ES) č. 2073/2005), nesmí obsahovat rezidua pesticidů v množství překračujícím množství 0,01 mg/kg výrobku. Pro výrobu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a výživy pro malé děti se nesmějí používat zemědělské produkty ošetřené pesticidy, které jsou upraveny v příloze č. 11 (za zemědělský produkt neošetřený těmito pesticidy se považuje produkt, v němž obsah reziduí pesticidů nepřekročí hranici 0,003 mg/kg). Musejí být dodrženy zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu pro malé děti, které jsou uvedeny v příloze č. 12. Obsahy reziduí pesticidů se vztahují na potraviny, které jsou určené ke spotřebě nebo připravené k použití podle návodu výrobce.

Označování počáteční a pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy malých dětí

Označení potraviny pro počáteční kojeneckou výživu nebo pokračovací kojeneckou výživu musí být provedeno srozumitelně tak, aby bylo vyloučeno riziko záměny počáteční a pokračovací kojenecké výživy.

V názvu potraviny pro počáteční nebo pokračovací kojeneckou výživu a mléčnou výživu malých dětí musejí být uvedena slova:

a) „počáteční mléčná kojenecká výživa”, jde-li o počáteční kojeneckou výživu vyrobenou výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka;

b) „pokračovací mléčná kojenecká výživa”, jde-li o pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka;

c) „počáteční kojenecká výživa”, jde-li o ostatní počáteční kojeneckou výživu;

d) „pokračovací kojenecká výživa”, jde-li o ostatní pokračovací kojeneckou výživu;

e) „mléčná výživa pro malé děti”, jde-li o výživu pro malé děti vyrobenou výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka.

Na obalu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy pro malé děti se uvede:

a) u počáteční kojenecké výživy informace, že potravina je vhodná pro výživu kojenců od narození, nemohou-li být kojeni;

b) u pokračovací kojenecké výživy informace, že potravina je vhodná pouze pro výživu kojenců starších šesti měsíců, dále informace, že by potravina měla tvořit pouze část smíšené stravy, nemá se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života a že rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla věku šesti měsíců, by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy;

c) u počáteční a pokračovací kojenecké výživy využitelná energetická hodnota vyjádřená v kJ i kcal a číselně vyjádřený obsah bílkovin, tuků a sacharidů ve 100 ml potraviny připravené k použití podle návodu výrobce;

d) u počáteční a pokračovací kojenecké výživy číselný údaj o průměrné hodnotě obsahu jednotlivých vitaminů a minerálních látek podle příloh č. 1 a 2, a kde je to vhodné, i průměrná hodnota obsahu cholinu, inositolu, karnitinu a taurinu ve 100 ml potraviny připravené k použití podle návodu výrobce;

e) u počáteční a pokračovací kojenecké výživy návod na vhodnou přípravu, skladování a zacházení s výrobkem a upozornění na důležitost správné přípravy a skladování pro zdraví kojence;

f) u mléčné výživy pro malé děti informace o tom, že by potravina měla tvořit pouze součást smíšené a vyvážené stravy malého dítěte.

U pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy pro malé děti může označení kromě číselných údajů o množství vitaminů a minerálních látek obsahovat také vyjádření procentního podílu referenční hodnoty.

Na obalu potravin pro počáteční kojeneckou výživu lze uvést pouze výživová a zdravotní tvrzení vztažená k složkám potravin uvedeným v příloze č. 4 za podmínek tam stanovených. Podmínky pro uvedení výživového nebo zdravotního tvrzení u pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy pro malé děti stanoví nařízení (ES) č. 1924/2006.

Součástí označení počáteční kojenecké výživy je upozornění, které se uvede slovy „Důležité upozornění” (nebo slovy stejného významu) a textem vyjadřujícím přednost kojení před výrobky kojenecké výživy a doporučení, aby výrobek byl užíván jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě.

Na obalu potravin pro počáteční kojeneckou výživu nebo pokračovací kojeneckou výživu nesmějí být uvedeny pojmy „humanizovaný”, „maternizovaný”, „upravený” nebo jim podobné pojmy.

Obilné příkrmy a potraviny pro malé děti

Složení

Požadavky na základní složení obilných příkrmů a potravin pro malé děti jsou uvedeny v přílohách č. 7 a č. 8. Musejí být vyrobeny ze surovin, jejichž vhodnost pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí byla prokázána všeobecně uznávanými vědeckými poznatky.

Požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost jsou stejné jako u počáteční a pokračovací kojenecké výživy a výživy malých dětí.

Označování obilných příkrmů a potravin pro malé děti

Na obalu obilných příkrmů nebo potravin pro malé děti se uvede označení věku kojence nebo malého dítěte, kterému je příkrm určen. Uvedený věk kojence nesmí být u žádného výrobku nižší než ukončený čtvrtý měsíc; u výrobků doporučených od ukončených čtyř měsíců se smí uvádět, že jsou od tohoto věku vhodné, pokud nezávislé osoby kvalifikované v lékařství, výživě nebo farmacii nestanoví jinak.

Dále se uvede informace, zda potravina obsahuje lepek, je-li vyznačený věk pro použití potraviny nižší šesti měsíců.

Informace o využitelné energetické hodnotě, nutričních údajích a číselně vyjádřená průměrná hodnota obsahu vitaminů a minerálních látek se uvádějí obdobně jako u počáteční a pokračovací kojenecké výživy a výživy malých dětí ve shodě s požadavky příloh č. 7, 8 a 9. Vyjádření jako procentní podíl referenčních hodnot ve 100 g nebo 100 ml lze uvádět pouze tehdy, pokud množství přítomných látek představuje nejméně 15 % jejich referenční hodnoty.

Podmínky pro uvádění výživového nebo zdravotního tvrzení stanoví nařízení (ES) č. 1924/2006.

Požadavky na náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

Složení

Požadavky na složení náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti jsou uvedeny v příloze č. 15. Všechny jednotlivé složky náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, které ve vzájemné kombinaci vytvářejí úplnou náhradu celodenní stravy, musejí být obsaženy v jediném společném obalu.

Vitaminy, minerální látky, aminokyseliny, karnitin a taurin, nukleotidy, cholin a inositol, které smějí být přidávány do náhrad celodenní stravy pro redukci hmotnosti, stanoví nařízení (ES) č. 609/2013.

Označování náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

Náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se označují slovy „Náhrada celodenní stravy pro redukci hmotnosti”.

Na obalu se uvedou údaje o energetické hodnotě vyjádřené v kJ a kcal a o obsahu bílkovin, sacharidů a tuků ve 100 g nebo 100 ml potraviny připravené k použití podle návodu výrobce nebo v množství této potraviny, které nahrazuje jeden pokrm, dále o průměrném množství jednotlivých vitaminů a minerálních látek, pro které jsou stanoveny požadavky v příloze č. 15, ve 100 g nebo 100 ml potraviny určené k použití podle návodu výrobce, nebo v množství této potraviny, která nahrazuje jeden pokrm. Mohou se vyjádřit také na jednu porci, je-li uvedena velikost porce a počet porcí v jednom balení.

Na obalu náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se uvede upozornění o tom, že „může u citlivých osob vyvolat projímavé účinky”, jestliže dojde k příjmu vícesytných alkoholů (polyolů) v množství větším než 20 g denně, že je nutné dodržovat dostatečný denní příjem tekutin, že potravina zajišťuje veškeré základní živiny v potřebném množství na 1 den a že se potravina nemá používat bez porady s lékařem déle než 3 týdny.

Označování potraviny určené k náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti nesmí obsahovat údaj o rychlosti nebo míře úbytku hmotnosti v důsledku jejího používání.

Potraviny pro zvláštní lékařské účely

Mezi potraviny pro zvláštní lékařské účely patří nutričně kompletní potraviny se standardním složením živin, které mohou

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: