dnes je 20.6.2024

Input:

Výklad ustanovení vyhlášky o některých způsobech označování potravin

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.12
Výklad ustanovení vyhlášky o některých způsobech označování potravin

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Obecná pravidla Evropské unie o označování potravin jsou dána nařízením (EU) č.  1169/2011 . Toto nařízení umožňuje národním legislativám přijímat na vnitrostátní úrovni opatření týkající se otázek, které toto nařízení výslovně neupravuje a které nejsou výslovně harmonizovány tímto nařízením. Členské státy mohou postupem podle článku 45 přijmout opatření ukládající pro určité druhy nebo skupiny potravin povinnost uvádět další povinné údaje, je-li to opodstatněné alespoň jedním z důvodů, jako je ochrana veřejného zdraví, ochrana spotřebitele, předcházení podvodům, ochrana práv průmyslového a obchodního vlastnictví, uvádění provenience, chráněného označení původu a předcházení nekalé soutěži. Členské státy mohou zavést opatření týkající se povinného uvádění země původu nebo místa provenience potravin, je-li prokázána spojitost mezi určitými vlastnostmi dané potraviny a jejím původem nebo proveniencí. Dále členské státy mohou přijmout vnitrostátní opatření pro způsob poskytování údajů, jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej (čl. 44 tohoto nařízení).

V souladu s výše uvedeným byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna vyhláška č.  417/2016 Sb. , o některých způsobech označování potravin, která nahradila vyhlášku č. 113/2005 Sb.

Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie (nařízení (EU) č. 1169/2011) a upravuje některé způsoby označování potravin a způsob označení šarže. Zároveň tak rozvádí některé požadavky zákona o potravinách.

§ 2 (Rozšíření způsobu označování potravin s ohledem na čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011)

Informace o potravinách nesmějí obsahovat zavádějící údaje ve smyslu čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011, ze kterých by při zohlednění způsobu, jakým je potravina prezentována spotřebiteli, zejména vyplývalo, že:

a) potravina nebo její složka je "vhodná pro děti", "domácí", "čerstvá", "živá", "čistá", "přírodní", "pravá" a podobná prohlášení;

b) charakter potraviny je "dia";

c) potravina je dietní nebo dietetická;

d) potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních zvyklostí (pokud tomu tak nebylo);

e) původ nezpracované potraviny, vinařských produktů nebo mléka je v České republice (např. vyjádřením slovy "česká potravina" nebo grafickým znázorněním vlajkou), pokud tomu tak není.

Informace o potravinách dále nesmějí obsahovat zavádějící údaje, které by zejména mohly:

a) vyvolat pochybnosti o neškodnosti jiných podobných potravin nebo vyvolat u spotřebitele obavy z jejich použití,

b) vést k záměně běžných potravin s potravinami pro zvláštní výživu, nebo

c) v odvozené nebo ve zdrobnělé formě vést k záměně potravin s potravinami, které jsou vymezeny právním předpisem upravujícím potraviny (komoditní vyhláškou) nebo nařízením o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty (nařízení (EU) č. 1308/2013).

Naopak za zavádějící se nepovažují následující údaje:

a) Údaj typu "vhodná pro děti", "domácí", "čerstvá", "živá", "čistá", "přírodní" nebo "pravá" apod. je součástí názvu potraviny, názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin v právních předpisech upravujících potraviny (komoditních vyhláškách) nebo v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících potraviny, nebo pokud jej výrobce dokáže prokazatelně odůvodnit a neuvádí tak spotřebitele v omyl. Tím vyhláška poněkud zmírňuje a doplňuje požadavky čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011. Nicméně informace o potravinách nesmí i nadále obsahovat údaje, jejichž pravdivost nelze dokázat.

b) Údaj o dietetických účincích odpovídá požadavkům vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu, ve znění pozdějších předpisů, nebo nařízení (EU) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti a potravinách pro zvláštní lékařské účely.

c) Údaj o výrobě podle náboženských a rituálních předpisů doložen dokladem vydaným příslušnými náboženskými autoritami, popřípadě kopií platného rozhodnutí o povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností vydaného Ministerstvem zemědělství ČR.

d) Pokud 100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských produktů nebo mléka pochází z České republiky a prvovýroba a porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly v České republice.

§ 3 (Česká potravina)

Vyhláška stanovuje pravidla, za kterých lze výrobek při uvádění potraviny na trh označit slovy "česká potravina" nebo slovy majícími stejný význam, a/nebo označit grafickým znázorněním českou vlajkou.

Skutečnost, že potravina pochází z České republiky, může být dobrovolně prezentována slovy "Česká potravina" nebo může být použito grafické znázornění. Grafickým znázorněním se rozumí logo obsažené v příloze. Logo se skládá z vyobrazení české státní vlajky, pod níž je uvedeno slovní spojení "Česká potravina" a které je možné uvádět v barevném nebo černobílém provedení. Příloha dále uvádí další požadavky např. na barevnost, rozměry, velikost a typ písma nebo ochranné zóny.

Informaci slovy "Česká potravina" nebo použití loga české vlajky uvedeného v příloze lze dobrovolně poskytnout, pokud:

a) 100 % složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských produktů nebo mléka pochází z České republiky a prvovýroba, porážka zvířat a všechny fáze

Nahrávám...
Nahrávám...